Тълкувание на Откровение 13 глава

sumatran tiger, tiger, man-eater

Глава тринадесета се явява като продължение на глава 12, стих 17 – звярът, застанал на морския пясък! „И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави и на роговете му десет корони и на главите му богохулни имена!“

Тук се явява пак змеят в чин „звяр“, но в три образа, а едно тяло – леопард! И ето – глава тринадесета, стих 1-ви пророкът вижда звяра, излизащ от морето. Морето е земният свят, (ст.2) а звярът в своя образ и описание – рис – леопард, с крака на мечка, уста – на лъв, всичко, което сочи на свирепост, земно идолослужение – езическо, но със Слово за небето, за Христа! Това са водите, с които змеят искаше да погълне жената – Църквата.

(ст.2) „Краката му бяха като крака на мечка, устата му – като уста на лъв и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт!” ,И змеят даде нему силата си, престола и власт голяма”! Ясно е, че след съдебното решение и изхвърлянето на Сатана от небето след боя, той изгубва всичко, няма начин, няма път да се яви в небето. Затова той се явява под маската на земна, духовна власт, чрез която се укрепява като земен властелин, чрез звяра, който действува в сила на змея – Сатана сред Земята!

(ст.3) И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена едната му глава ранена, но раната оздравя!”

(ст.3) И бидейки ранен чрез една от главите му, става ясно, че това дяло се извършва чрез нему подчинени царства, които не ще приемат напълно властта му и с това ще го наранят, но след оздравяване, вмъква нова измама в неговото заблудително учение! (ст.З-4) И цялата Земя отиде след звяра – приема неговата власт над плътското земно съществувание и тъй косвено човечеството се поклони на змея – Сатана и отиде след звяра, прие измамата, последва злото, въведено от змея, който даде власт чрез силата на своята измама – учението на звяра (светска власт). И тъй се поклониха на звяра и неговия образ. Явиха се негови поклонници.

Показано е поражението, което е претърпяло това учение мохамеданството, прието от много народи, а най-вече от Турция, която пороби и владя България. Но не бе само Турция – вторият му образ е Рим, а третият владее във време на Съда и носи запечатващо учение осъждение, което Земята погълна (участ Кореева) – отива в погибел. (Това вероятно е учение, което се базира на съдебните решения: опира се на плътско служение, поглъща го земята – плътта, държи в ръката си сърпа – Вестта за осъждение, която ще съди всяко лъжеучение! Затова и приема силата на змея, който го употребява.) То има силата и властта на Змея! И под негова власт тез три образа ще съществуват и действуват, и Сатана ще се бори чрез тях за победа! Но той е осъден, позволено му е само да запечата една трета от Земята, в която влиза и една трета осъдено свещенство в чина „Саул”, което посегна на Христа. То е първото поражение, което тоз народ претърпя като Сатанинска победа. Антихрист е бил още в онова Старозаветно време (сред Израилевото свещенство). Това е едно и също дяло в три образа, проявени в три времена, в които е действувал змеят и не се е явявал само духовно, но и физически!

В последния си образ с двата печата – две течения се развиват едновременно над цялата Земя чрез една сила – Мощ на едно и също учение на змея, което се явява с богохулство в уста!

Видението на пророк Йоан в Откровение 13-та глава (ст.1-2) на звяра, който излизаше от морето, има следното тълкувание:

Звярът е съмишленик на змея, морето е светът греховен земен, откъдето излиза. Има десет рога и седем глави – сочи на времето в което е действувал, а десетте рога с десетте корони – удостоение на ръководещи личности в тези седем периода! Звярът приличаше на леопард показва, че учението носи нрава на този звяр – хищен леопард. Краката му – крака на мечка – има земна сила като мечката, символично на плътска мечка, земна сила, с която ще си послужи, за да тъпче, владее и унижава народите! Устата му като уста на лъв сочи на сила земна, с голяма власт, на която змеят даде силата си, престола си и голяма земна държавна власт на управление със сила и власт на змея!

(ст.З) „И видях една от главите му тежко ранена“ – главите му са съюзниците му духовни. Първо – ще е ранена и духовно, и световно, но и двете ще продължат в мащаб на световно течение, където ще завлекат в гибелния замисъл – план цялата Земя, целият земен свят ще му се поклони, ще го последва!

Но кои ще се поклонят на змея? Това ще са ония, които признават силата му, престола му на управление земно като земно течение на власт в управление. След като раната оздравя, ще го признаят като сила и власт могъща. (ст.4) „И кой ще воюва против него?“

(ст.5) „Даде му се ясно, да говори без съмнение с устата си се горделиво отричат и от богохулно“. Това сочи на всички, които ясно, без съмнение се отричат от Бога! И на явилата се земна духовна власт – звяр се даде власт, право на управление – говори богохулно, изявява гордостта на змея (падналия херувим Сатана). Излиза със светлина на измама в хула против Бога и Неговите святи творения – ангела, херувими на небето.

Времето му е строго определено, а (ст.18) числото му е шестстотин шестдесет и шест. (То сочи на дялото спиритично, измамно, почиващо на шестото чувство през трите времена, в трите му Сатанински образа!) Това дяло духовно го изпълни папската власт, но то продължи и чрез светската. (ст.6) Той ще похули и църквите – скинията и ония, които живет на небето. Да хули скинията му духовна – сочи на хули против живата духовна скиния с принос на жертва – Христа и Неговото изкупление! He ще се убоят да се погаврят и с небесните жители и да ги смутят, с намерение да ги нападнат. Защото Сатана готви своите, за да завладее небесна територия – небесните селения. Да завладее една част от миналите през Съда съсъди!

(ст.7) „И позволи му се да воюва със светиите и да ги победи!“ Две учения ще воюват за Божиите избрани – дялото на атеизма, отричащ Бога, и светлината, прославяща Бога не само в духовната област на творчество, но и физически (чрез военни действия).

(ст.7) „И даде му се власт над всяко племе, люде и език” Яви се сито, което отсява плевела. (ст.8) „И ще му се поклонят всички, чиито имена не са записани в Книгата на живота на закланото Агне.” И следва предупреждение: (ст.9) „Ако има някой ухо, да слуша.” Настъпва проверка на вярата (ст.10 ) на светиите – всеки ще получи заслужено според делата си!

И в тази духовна власт и борба над всяко племе, език и народ му се покланят всички, които са на Земята (нямат духовна връзка с Небето), не са духом възкресени, всеки, чието име не е записано от създанието на света в Книгата на живота на закланото Агне!

И таз власт е, която се движи чрез сила Сатанинска във времето на Съда. И като Слово Светлина заблудителна е дадена да подпечата поклонниците на змея – Сатана! По този начин Бог допуща да се яви сито за плевела. Но кои се отсяват за осъждение, кои се запечатват от звяра като поклонници на змея? Словото ясно показва, че осъждението и запечатването е дяло на Сатана още от начало на създанието на света и продължава чрез дела да запечатва до приключване на Спасителния план. Но и спасението чрез вяра подема своето начало от времето на Създанието. Книгата на живота (спасението) започва още в начало на Битието. Чрез вяра Авел принесе жертва, чрез вяра Аврам пое път към върха да принесе Исака в жертва. (ст.10) Виждаме борбата чрез бойни средства – плен: Сатана пленява войнство, но и Христа пленява Своето стежание, за да го освободи от робство – Словото Божие води в спасение, а измамата Сатанинска води в погубление (сабята е учението на измамата). В борбата устояват тези,които познават своя Вожд Христа и с вяра му се доверяват (светиите).

(ст.11) „И видях друг звяр, който възлизаше от Земята, имаше два рога, приличащи на агнешки.” (ст.11) След своя първи неуспех да завладее всичкото Божие създание, змеят – Сатана се явява във втори образ на звяр – втори етап на борба за завоевания. Вторият звяр иде вече под измамата на агне – два рога прилични на агнешки, но светлината, която проповядваше, беше дяло на Сатана като змей! В стих 18-ти на Откровение 13-та глава Бог посочва кой е звярът, но е нужна мъдрост, защото е число на човек! Тоз звяр има сила, която е въвел чрез атеистични учения, които са дяло на змея (измамата още в Рая). (ст.18) Проповядва се само измамата Сатанинска, която със своето служение обещава щастие земно чрез духа на бесовъпрошателство и спиритизъм, чрез шестото чувство в трите духовни времена – шестстотин шестдесет и шест – числото на звяра!]

(ст.12) И вторият звяр упражняваше същата власт, както първият, само че се явява във втори образ, със същите цели и вярвания, защото принуди земните жители да му се поклонят, също както на първия звяр, чиято рана заздравя!

(Нека политиците помислят върху това Слово!) А образът на втория звяр е властта, проявена чрез папизма, в изпълнение на папа Й.П.В., употребен в духовна измама!

(ст.12) И нему бе дадена всичката власт на първия звяр, (ст. 13) но сега тя бе придружена с голяма сила на знамение в повторение (направи огън да слиза от небето). (ст.14) Чрез свои подчинения звярът действува в чин „тронно управление“ – направи образ на първия звяр чрез своите съсъди на подчинение. (ст.15) Повтори се дялото на измама в по-голяма сила чрез действия спиритични на измама, направи зверовия образ „да продума”. (ст.16) Това е дялото на нечестивия дух чрез лъжепророчества с цел да може да подчини и подпечата всичките свои поклонници и вече запечатани, те не могат да излязат от робството на Сатана. (ст.17) И бе забранено да се говори за истината (да се купува и продава) чрез гонения и инквизиции. (ст.18) Проповядва се само измамата Сатанинска, която със своето служение обещава щастие земно чрез духа на бесовъпрошателство и спиритизъм, чрез шестото чувство в трите духовни времена: шестстотин шестдесет и шест – числото на звяра!

Но в същото това време (в Откровение, глава четиринадесета) пророкът вижда Агнето, Христа, Победителя, на гората Сион със Своите войнства от сто четиридесет и четири хиляди, Личен Негов войнствен отряд – сочи на времето на Съда, когато се решават съдбите на спасение чрез Съда велик! Но обстановката сред цялата Земя ще бъде готова за духовната борба. Спасените, изкупени чрез вяра в Агневата кръв, не по плът, а по дух, се явяват пред Съда в своите небесни решени съдби чрез Съда велик в чин „Сион“ – Светилище, изкупено от Земята, са със своя Вожд Христа! Змеят е Сатана, дал силата си на звяра в подчинение и поклонение – това е земна власт на управление (ст.9) (който чете, нека разбира), която запечатва Сатанинските победи – осъдените като поклонници негови!

(ст.13) „И ще извърши големи знамения и чудеса! „Огън сваляше от небето”! (ст.15) И позволи му се да даде дишане на направения образ (ст.14), който се изпълни с последния за момента папа, който ще посегне на мнозина, които не му се поклонят и не го последват! Дялото на звяра и силата, която го владее, не се изпълнява от една власт духовна, но включва и светска, и не го изпълнява само една личност. Страните, които са употребени пряко в това страшно дяло на запечатването са: Германия – под властта на пречупения кръст на Хитлер, който е печат на осъждение. Но произходът на съсъда на нечестивия змей Сатана в образ на звяр, е избран преди още много време. Но едно е важно: макар атеизмът да се допълни отвън, в Германия К.Маркс го беше приел, и Айнщайн – явиха се тез два образа богохулни: единият е приел Антихрист, а другият – открил е пътя на първата язва, за да я изпълни втори път във времето на Същината, когато воюва образът на звяра (изпълнен от личността на Хитлер). Тъй като язвата – атомният взрив се приложи реално (както над Содом и Гомор) в живота над Хирошима и Нагазаки! Но чрез люде, произхождащи от една и съща нация – народ, държава, във време на Втората световна война се изпълни Словото за антихрист – жилото на греха, което води след себе си смъртта духовна, т.е. атеизма, който отрече Бога, похули Го и най-важно е, че плени и народи от славянски произход!

Говори надменно, още и богохулно!

Но това не е всичко! Звярът се яви с блудницата духовна – власт, който прие двойна (светска и духовна) рана, но тя заздравя! Това Слово изпълни осъденият папизъм чрез настоящия папа И.П.В., но и увенчан с короната трикатна, която ни открива папска Сатанинска власт, обвинена едновременно в духовно и светско падение. Тя е носителка на атеизма!

Наистина, истина е! Звярът воюва, макар и да е ранен, но победен бе чрез един от идеолозите на своята съдба – глава – учение, но тя оздравя и продължи чрез втора, която също бе ранена, но и таз глава оздравя! И поведе човечеството към всесветска, световна идеология, но омърсена от вмъкнатия в нея атеизъм, който не е неин дял, а камък за препъване, сито за отсяване на плевела Сатанински – беззаконието и хулата против Бога! Тъй духовната власт на блудницата (която има първия положен камък на строежа си духовен чрез Пилат Понтийски, който осъди Христа) продължи чрез Нерона и създаде дялото на атеизма. Макар че е изключено Божие дяло да прилага гонение на християните чрез инквизиции, кръстоносни походи, което като дело бе прието и водено в две фази на развитие – духовно и световно (светско), то таз папска власт изигра най-голямата роля на Земята, употребена от змея – Сатана, Дявола. Предстои в Трета Армагедонска война да се прояви, която ще бъде най-тежкото изпитание за човечеството – тази папска власт, която е дяло на Сатана с войнството му! Но Германия в духа на Хитлер ще продължи чрез целия й народ, в образ втори на звяра, за да се подготви да забие нож в гърба на народи и племена. Докато други, макар и подведени, желаят да изпълнят волята Божия в Правда и мир сред планета Земя!

Това е най-опасното и страшно време! То е поставено сито и отсява плевела, който се запечатва от Сатана, а други приемат печата чрез вяра в кръвта на Христа, пролята на Голгота, в която намират спасение и изкупление. Те приемат печата на спасение чрез Църковната Вест запечатваща, която запечатва съдбите на изкупените!

Тази Светлина ще се яви като една велика духовна идеология и ще се бори с всички заблудителни учения, спиритични, запечатващи осъждението!

Запечатващата вест е идеология небесна, която ще воюва едновременно в духовния и световен Армагедон! Но има народ, употребен с духовна идеология (това е Исмаиловият род), който има произход от Агар и Авраам; от него произхожда и Сатанинският лъжепророк Мохамед, който носи учение – идеология духовна чрез Корана и воюва с Библията, която е духовна, Христова, Божия идеология! Лъжепророкът е Мохамед и всички, приели неговото учение, са готови, запечатани с печата на осъждението учението на Корана – дяло на човека Мохамед, движен от Сатана. Днес на изток воюват двете идеологии – християнство и мохамеданство. (Иран и Ирак са употребени в таз зловеща борба между Христа и Сатана)

Според Словото Божие в Откровение тринадесета глава, Сатана запечатва своите, събира плевелите си, пресети от Съда велик, който ги отся. Но в глава четиринадесета на Откровението виждаме, че и Христа отсява своите, запечатал ги е и строил, готови да излязат в духовната борба с блудницата Вавилон!

Откровение, глава 13-та се явява в приложение и покритие на Сянката – преобраз „Естир”. А времето на действие е Аманово. Натискът, който Аман упражни върху юдейския народ в царството на Асуир, сочещ на дялото на Четвъртия ангел, намира своето изпълнение в съдебно разрешителния процес с оправданите и подпечатващи се от Сатана – Аман чрез силата, дадена на звяра, който действува чрез своя образ. Откровение, тринадесета глава сочи на изпълнението на преобраза в борбата за определение чрез поклонение и признание като приема и запечатване! Наистина Амановото дяло се явява чрез образа на звяра с името антихрист, който покорява светиите или полага печата на определените чрез поклонение нему! Откровение, тринадесета глава изявява изпълнението – изискване живота на поклонниците: „Горко на този, който се поклони на звяра или приеме образа му!“ Той се определя по образ и подобие на Сатана и с това се запечатва. Извършва волята на властта в поклонение. А звярът минава в етапи на своето владичество.

(ст.З) Първо бива ранен! Но не спира своето действие! (ст.11-12) Явява се във втори образ, със същата цел и нагон, но вече облечен в по-голяма сила – да завладее Земята, народи, племена, езици, колена! (ст. 1317) Започват явления на знамения и чудеса, с което се изявява силата негова, „за да може, ако е възможно, да прелъсти и завладее цялата Земя!” Наистина борбата е страшна – борба на живот и смърт! Позволено му е да яви своите знамения както при Изход: дялото на магьосниците на фараона – при действието Божие чрез Мойсея показаха също сила на знамения и чудеса. Защото Ангелът е хвърлил сърпа (Откр.14:17-20) и обира земното лозе, след като нивата е окосена, житото е прибрано в житницата, а линът се напълни с яростта на Божия гняв! И действието се явява – те приемат сила чрез духа на измамата и лъжата: „няма Бог“ (лицето на звяра – земната власт). А те, проповядващите тази измама, приемат образ на антихрист като изявяват и подчертават приемането на поклонението с печата на звяра! Те се явяват като негови последователи – поклонници, войнство Сатанинско, което воюва против светиите и побеждава.

Но Словото обяснява кои ще бъдат негови поклонници и войнство. (ст.8) Това са всички, лишени от милост Божия, които не са записани в Книгата на живота, чрез Съда велик не намират оправдание на своите дела! Плевелът земен е осъждението и негов господар е Сатана, който го събира по време на Съда. Затова жените, символизиращи църкви, носят косите си свити във фризура подобно на купа слама. И наистина делата на войнството Сатанинско се изявяват (чрез образ и дяло Аманово) в отнемане живот, което е и техният печат – учението, което отрича вяра в Христа и Бога с цел да погубят духовния живот във всеки юдеин – поклонник на Юдиния Цар чрез вяра в Неговата изкупителна сила – кръвта на оправдание (Естир). Но присъдата, която те дават на своите последователи (да се унищожи Юдиното потомство) се прилага над тях! (С каквато мярка мериха, такава ги постигна.) Но присъдата. им е духовна за бъдещото изпълнение на съдебните решения, когато ще се яви Царството на Царя на вечността! [(ст.18) А колкото за числото на неговото име, то изявява обещание за щастие чрез измамата – шестото чувство на предвещание, спиритизъм и бесовъпрошателство – шестстотин шестдесет и шест.

Но явно е, че първо се дава власт и право на изявление на Сатана чрез звяра, а след него навлиза в изявление Юдиният Вожд – Господа Исуса Христа. И това изявление намираме в Откровение 14:1-5 – Агнето със Своя боен отряд, с който е водил борбата със злото. Но те са приели вече своите разрешени съдби с наградите си на вечен живот! Едва тогава се явява официално Четвъртият ангел, единен с Гласа, да съобщят чрез високия, големия съдебен вик за изпълнение на съдебните решения! Да открият голямото падение на Вавилон и явлението на определение чрез светиите Божии!

Забележка: ясно е, че първият ангел зовеше – вестта му беше: „Убойте се от Бога и въздайте Нему слава, Нему се поклонете!“ (Откр.14:6-7). Ангелът канеше към определение или поклонение на Бога, изявен като велик Творец на небето и Земята, „защото дойде часът на Неговия съд”.

О, велики и страшни съдби, независими от човека, (ст.9) но на него е даден разум, очи и уши да мисли, да вижда и чува и сам да избира своята съдба и кому да се покланя!