Чиновете от Адам и Ева, дванадесетте племена, апостолите новозаветни приемат печата „Лъв и звезда“ за вечността

g19872a35cedbe98eb7d0aaa130f41c71e79522dd4c8c422d2ce8a4c7a2a74dd33913409183d5d97aca20ebabe12408f16c7be3f689b4c7f1edf6b86f35655fe6_1280-7542944.jpg

Благодарствена молитва:

”О, Всевишни Боже, в този свят съботен ден приеми благодарност и хвала! Приемаме Твоята велика милост кат съдба на тия пет чина, които разреши със съдебно позволение да застанат като ”Адам”, ”Ева“ ”Павел”, ”Първосвещен” и ”Свещен” чин. Ние днес сме застанали, строено е Войнството от дванадесет живи сърца – Личната гвардия на Христа; приели сме чрез вяра Авраамова в сърца Словото живо на Бога живаго чрез Библията свята – свидетел велик над планетата Земя и приели с вяра всички свидетелства единни, с обещанията Авраамови, с надежда увенчани, чакали ги сред Земя. В тоз утринен свят съботен ден, когато сме се вече докоснали до тялото и кръвта Христови, приели сме ги с вяра за отминалите древни съдби на Адам и Ева до тайната вечеря с дванадесет апостоли вси (вменен Павел кат апостол дванадесети, лично призован от Христа), строени сме за слава и величие на Небеса, приели кръвта Голготски, че Христа разпна Своята плът и кръвта Си проля, дадени за изкупление на целокупното земно селение – Земя, с три пояса нейни и самата планета Земя.

Приеми признателност за всички велики съдби, особено Йоана 1-ва глава до 10-ти стих, че всичко стана чрез Слово Божие – Земя, Небе, човек с три пояса. И молим днес пред цялата Вселена, Всемир да се приеме таз благодарствена хвала кат химн свещен от нашата гърда за туй велико удостоение на Рубина свят – Христова цена за цялото земно селение, че наистина ний живи, по милост приели съдби с вяра в гърди сме застанали за нашите прадеди и отци в чинове велики на ”Адам” и ”Ева“. О, благодарим Ти, Всемогъщи Творче наш, Законодателю и Съдия Спасител и Изкупител наш. Ний Ти благодарим за всички тях и за нас настоящи, но молим, приеми и за бъдещите съдби. И Те молим, грешни сме, живеем сред ужаси и беди на врага Твой. Молим, помогни на целокупния народ Твой, поотделно в чинове небесни, застанали пред Съда велик в чинове по милост и любов голяма Ваша, всички – творби Ваши.

О, моля приемете таз молба като химн свещен от гърда, като песен запята от бор и елха, полюляни от Зефира нежен над земя, като сълзите росни в чашките цветни, огряни от слънчев лъч в жизнени съдби, те пред Небеса ухаят в хвали. О, моля, моля приеми туй ухание свежо от вси и като венец, свит от роза, нека то чрез вси се яви пред цялата Вселена, Всемир и единни молитвите и поклонът ни придружи. Амин!

Днес в събота свята, свят ден, осветили сме почивката Твоя приели сме блюдото кристално от чина ”Първосвещен” и тялото, разчупено от ръката свещена за слава и величие на Всемогъщия Творчески Лик в сила чинове на Бога Отца, Сина и духа Света, за целокупното изкупление над планетата Земя и самата Земя с три пояса. Амин! В този миг чрез Силен съдебен вик ний докосваме свещената сълза, цената на изкупление чрез баграта рубинова, дадена по милост И приехме я и признахме я и се надяваме чрез таз изкупителна цена да намерим винаги спасение в таз велика борба на Правда и злина на живота, борещ се със смъртта. О, поклон, поклон, слава и хвала и чест да е на Бога могъщ и канара, пред Трона Върховен – върховна съдба. поклонихме се чрез стражите, чинове Твои, чрез Гласа съдебни на Дух Свети. Амин!“

Запя се песен съдбоносна, екнаха лири и арфи в небеса, повя Зефира нежни и Правдата Христова кат гълъбица бяла, разперила крила, полетя над Земята морна, обгърна я в милостта Своя. Летете, снежинки нежни, покривайте плеща на одеждата изумрудена на Рила и Пурина, на бор и елха. Под звездите свещени лети, лети шейна, впрегнати елен и сърна, карани от могъщата сила на небесната съдба, че щъркел и щъркелица отдавна разперили крила срещнаха албатрос и албатросица, предадоха съдба и обиколиха духом пет континента земни и Земя. Днес котелът осъден завря, смола смолиста закипя, враг пое осъдена съдба и разбра, че навек изгуби планета Земя с три пояса земни от флора, фауна и човек – всемогъща творческа творба, навеки техни съдби.

И пееше Сиона, пламнал в съдба, сияеха факли свещени, горящи съдби, летеше Вест запечатваща, обикаляше Земя и в победа триумфална трофеят се яви, в чин ”Сноп свещенодеен” явиха се съдбите земни, единни с целокупна Земя.

Свивайте венци, венци свещени, на чела ви грее лъв и звезда. Вий, пътници Ханаански, днес покровът Ми е над вашата плеща кат велика могъща съдба и удостоението на Правда чрез нишката могъща, тя днес се яви в крайъгълен камък на съдбата. Той днес се явява в Мощ велужа сред Земята. О, преблагословени бъдете, в един велик триъгълен крайъгълен камък се сградете над ядрото ново – нова съдба, в чин ”Сион” – Сионова стена и Ерусалима нови, навек приемете съдба. Амин! Преблагословени седем пъти по седем бъдете с венец на удостоение, звънец – на Якова стадата чрез руната вакли и днес нишка се поде от Евина ръка, и чрез Гълъбицата бяла строи се съдба, и чрез камъка триъгълен строи се съдба чрез чинове небесни навек в съдба.

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни всемирни съдби, в чин ”Законодател и Съдия”, единен с целокупния Съд велик, пред цялата вселена, Всемир, селения небесни и жители земни извърших съдби велики свидетелствени съдби. Че нишката бяла кат покров Мой прострях над Адам и Ева, чина ”Първосвещен”, чина ”Свещен” и „Апостолски“ навек завсегда. Амин!

О, Павлово малко, Данаилово, днес преблагословението приеми! Райо, преблагословен, навек освободен,- приеми дара велик от милост Творцува на съдбата чрез кръвната цена на изкупление на Сина Мой – Вожда твой, Господа Исуса Христа и навек от флора, райска фауна и човек, оправдани чрез Съд велик, приемете дара върховен под покрова Мой навек веков. Амин!

Стражо Мой, в чин ”Сионов страж”, в сила двойна на Илия и Елисея, употребих реално двама вас и днес наградата ви е това освобождавам ви от чина ”Адам и Ева“ и навлизате във великия подвиг на знамение и чудо в чинове ”Илия” и ”Елисей”. И сред малката Павлова съдба, о, преблагословени бъдете. Покров целокупен Мой с четири ъгли на вярата, преблагословен бъди – педя земя в чин ”Едем” чрез реална педя на България, а сред него – реалният Рай, преблагословен седем пъти по седем бъди. И от днес за съдба под покрова Мой преблагословен бъди до Архангелска тръба и в Името Мое продължи чрез Вест велика в пътищата Мои навек завсегда.

О, преблагословени бъдете и в чина Мой свещен на Дяло Мое продължете, а Аз, Вожд ваш, ви водя за ръка лично, чрез Моя Личен чин ”Първосвещен” продължете сред Земя.

”О, гълъбицо Моя, невясто, разпери крила, литни и сред полята росни ела, ний двама ще литнем по съдба, ти, девойка млада, на Сиона дъщеря, а Аз, в чин ”Първосвещен”, Вожд твой, ще те водя сред Земя. Сред полята росни, бликащи струи кристални, яви се кокиче бяло минзухар и кукуряк. Явиха се птички прелетни и свиха гнезда.

Ела, възлюблена Моя, ела, невясто Моя в одежда на лила, теменуго ухайна трицветна, повдигни си главичка под храстите зелени, ела, девойко млада, препасана през чресла чрез повоя на Правдата Моя. Връчил съм ти жезъл в чин ”Хурка и къделя” с вретенце. Протегнала си нишка бяла в път на Правда Моя, ела възлюбена Моя, сетно оросение над снагата твоя, ти яви се кат зора зазорена, обвита във воали омарени, навек съдба, под маковете алени сред изумрудена трева. Ела, ела, ядро земно, Моя ранена гърда! Ела, ела, кърви Ми свещени ръмят над теб и сега чрез творенията Ми свещени ела, в простора сияен сияе звезда, внедрени звездички сте Ми вси. Ела, водя ви за ръка кат невръстни деца, но в Мощ велика облякох ви съдба, вий, войни първосвещени, с хоругви на глава, обгърнах ви навек в обятията Ми ранени, навек Моя Христова съдба.

Елате, днес химни свещени приеха Небеса – молитви и Хвала ухайна от признание ваше за вси съдби поеха ухаеща хвала и се насладиха, навек триумфалния пир явиха. О, пролет свещена, разпери крила, кат птица летяща прелети над таз страна. Яви се Росата Късна съдби на милост съдебна, Моя кръвна цена; навек приключи Планът спасителен, чрез пътя на Правда прострян сред Земя, че хурка и къделя яви се в съдба, затъкната в чреслата и повоя чрез пръстите на гълъбицата Моя. И поведе съдба, че днес пее Зефира нежен чрез Жива гърда на стража небесен, стомна олтарна, изляла сетната Манна свидетелствена над Земя.

О, пейте съдби Мои, Моя съдба, водя ви в шейната чрез елен и сърна по полетата обширни, съберете зърната на реколтата, сетна съдба и стройте се кат войни, и разпрострете знамена, и навлезнете в борбата Армагедонска кат победители навек чрез човек.’

”О, Армагедоне, Армагедоне, свири тръба, черно си знаме свий настрана, макар и да ти се поклони Земя, осъден си навек и сринат до основи, заявяваме ти Ние, Съдът велик, че навек си победен, чрез човек от Нас – Съда велик небесен употребен. И макар че врагът жестоки положи си корона на глава, трикатна – папизъм ти е съдба, войнството ти – кардинали, покрити с кръвта, тя ден и нощ вика за отплата. И днес увенча се чрез теб Сатаната и прие си материала плътски на Земя, навек сринат до основи завсегда. Амин. Сетно Ний, Съдът велик, изрекохме ти съдба, докато в победа възвеличихме победата Христова чрез Войнство Му строено – навек велика съдба. Амин!“

СЪБОТА, 13.01.1979 ГОД, ПРИЧАСТИЕ НА ЧИНА САДАМ И ЕВА“

”Сила иде на изпълнение. В този миг, Адаме и Ево, Павеле, вас строявам в съдби. А тебе, чине Първосвещен, те удостоявам и те призовавам, поеми потира с рубинова цена, живота свещен като жертва свята от олтара за изкупление на целокупната Земя. Вас трима изправям: чине Свещен, явете се трима пред Мен в тази вечеря тайна, за да имате дял вие, спящи от Адам и Ева, до тайната вечеря и кръвта Голготски. ”Амин” кажете, Адаме и Ево, в Правдата Ми се облечете и рубиновата цена като жест върховен от Небеса от чина ”Първосвещен Юдин“ – ”Юдино щене” от ръката приемете и в милост Моя кат изкупление се наредете. Амин.

Павеле, тебе днес удостоявам, имай дял с тази тайна вечеря и като апостол дванадесети венец на светия кат ореол ти поставям. ”Амин” кажи и в пътя Ми свят и чист, чине негов, продължи. В гърдите си тайната Моя съхрани, вас днес удостоявам в четиринадесетдневие във велико удостоение пред цялата Вселена, Всемир на тоз върховен пир. Амин! Сведете глави и великото благословение, което носи тайната вечеря, приемете. Седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословени бъдете и под покрова Мой навлезнете. Чине ”Юдин”, Юдино щене, Войнството си поведи, чрез Павла до рубина свят го доведи.’

13.01.1979 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван