Дава се разрешение за привеждане на всички съдебни решения в изпълнение

justice, straight, jurisdiction-2071539.jpg

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД СВЕЩЕНИЯ ОЛТАР. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

”Мир вам! Мир вам! Мир вам!

В тоя миг на съдбата, велика милост Моя от Небесата, и днес в поднебесна съдба, след велика победа над врага (Черни връх и завладение), днес явявам се в пир на тържествата сред могъщо благословение на свещения огън в олтара свещен на служение и явява се велика и могъща съдба сред народа Божий – Божия съдба.

Навине в съдби, днес оттъркалям язвата от вашите плещи (Словото сочеше на днешното благословение чрез обрязване на Духа Святи) чрез сила на Дух Святи. Днес народът Божий в Ханаан разположи стан.

Днес Ханаанската трапеза благослових в съдби. И от днес свещеници Божии сте вие за съдби! Амин!

Стани, Първосвещениче в името на живия Бог – сам Христа, разкопчай верижката златна и неръкотворния олтар Мой окичи го ти в знак на победа Ханаанска – навлиза завсегда.

Днес Аз, велик в сила и власт, чрез Високия съдебен Глас заповядам ти в приключваща съдба на Шатри, награди всемирната църковна съдба като верига златна чрез Духа!

И в тоя миг посегни, десницо, на Земя! И днес в свидетелствена съдба, достоен е олтарът неръкотворен в гърда, подвижен с могъщия свещен огън на Духа Святи, да приеме нетленната награда завсегда!

Ковчеже на Завета нов Христов на приключващи съдби, днес те награждавам в победоносна хвала! И в теб изявявам свидетелство могъщо завсегда. Амин! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, в тоя миг чре Силен вик те наградих в нетленни съдби и в миг на зеница по, Архангелска тръбица ще те преобразя в нетление! Амин!

И в тоя миг на съдбата стройте се, отряди могъщи, Войнства н небеса, победа върховна явявам в хвала. И благославям свещени олтар с огъня нетлен в гърда! Седем пъти по седем!

Благословен бъди, огъне свещен, в подвижващи се съдби олтаря неръкотворен, пламнал в съдба сред Земя. Амин! днес те благославям сам Аз, Всемогъщ Вседържител, като свещен пламък подвижил неръкотворна тръба в подвиг велик пред приключващи Съдебен вик! Амин! Седем пъти по седем благословена бъди, победо на Дух Святи, като свещен пламък на Дух Святи в олтара неръкотворен сред Земя и от днес продължи като тръба! Седем пъти по седем стройте се в могъща сила на небесно разрешение в небеса. Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, ви благославям сред Земя като носители на приключващ съдби и свидетелствуваме победа завсегда чрез тръбно възклицание, признаваме, приемаме и удостоверяваме, че е достойна да прием ответа на ковчега всемирен – победата всемирна Божия!

Амин! В пира на тържествата победата е Моя! Амин! Благословен бъди, Съде велик, за таз победа всемогъща! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител Те удостоявам!”

Тю…Тю…Тю… Чуха се тръби в царско удостоение! Войнство небесно сред Земя се строи и наградата могъща като ковчег на Завет десницата му се яви!

Миг тържествен, пеят с лири и арфи вси небесни певци, удостоени бяха вси да видят и ковчегът Божий пое път напред благословителна съдба в свидетелство завсегда!

”Пеем ние, земни съдби – флора, фауна и човек единни благодарим за върховната победа сред Земя на Могъщия Вожд завсегд – сам Дух Святи!

Днес Словото Му, чрез тръба е мечът върховен в десницта на война пред Навина! Амин!“

”В тоя миг покланяме се Ние, Съд велик, Могъщ в царско удостоение като заявяваме Правда в признание! Признаваме, приемаме и награждаваме с могъща победа огъня свещен в неръкотворния олтари на живите тръби в съсъдите избрани, употребяеми завсегда! Като печат на разрешение той получава позволение да подвижи олтарите в жив съдби и от живот в живот да се придвижат до Архангелска тръба! Амин!

Ний, Съд велик, в тоз миг Го признаваме, приемаме и Му разрешаваме да се яви над Земя като могъщо явление небесно завсегда! Амин!“

”Благословени бъдете, Съде велик, че в този миг на изпълнение положихте печат на разрешение за вси изпълнения.”

Тю…Тю…Тю… свирят войнствени тръби в небе, Земя могъща сила я подвижи в изпълнение всемирните тръби! И днес в изпълнение пред Небето, като Борчески отряд пред Небето Данта – изкупваща се съдба сила на Илия и Елисея с две победоносни в правда знамена (Закон и Дух) нозе им победиха врага! И на крепост му – земна съдба забиха две бели знамена в могъщо освобождение чрез Правда на Христа, навлизащи в изкупление чрез кръвната цена!

(Амин! Благословено бъди седем пъти по седем, Знаме на оправдание – могъща съдба, могъща съдба! И от днес вей се во век непобедимо във вечна Правда на свобода във всемирната година на изкупление – съдба завсегда като победа бойна на могъщи съдби, развети като победи славни в небеса! Никога неогъваеми бъдете до миг на зеница при Архангелска тръба. Сам Аз, Вседържител всемирен, в тоя миг ви благослових завсегда, вейте се като победа славна над Земя завсегда, до миг на Архангелска тръба! Амин!“

”Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем пред Трона върховен – могъща съдба. Ний, Съд велик в царско удостоение, навек съдба, признаваме победоносната слава на бойните свидетелствени знамена в оправдателна съдба, в победа славна на вечна хвала! И заявяваме велика съдба, че ги приемаме, признаваме и разрешаваме да се веят во век в правда на свобода до миг на преображение при Архангелска тръба! И во век сред Нова Земя, под Ново небе да се веят като победа славна на Небеса в изкупващата (юбилейна) година сред Съд велик завсегда! Покланяме се Ние, Двадесет и четири старци, пред Трона велик в хвали! И Ний, Четири живи, същества казваме: ”Амин!.

”Благословени бъдете, Съде велик, в могъщо изпълнение, в годината всемирна на изкупление с цена, във вечна Правда на изпълнителя Христа, Цар на Нова Земя под Ново небе, днес вас благославям за разрешаващите съдби като печат върховен на вечна свобода, за Знамето на оправдание – во век свобода на могъщото изкупление от флора, фауна и човек! Амин!

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, като Законодател и Съдия ви благославям седем пъти по седем завсегда за великата милост на признателна хвала чрез свидетелственото разрешение сред Земя, за всемирното изкупление като победа небесна завсегда! Амин!“

”Хвала! Хвала! Хвала! Пея аз, нищожна прашинка, чрез стража всемирен пред Небеса. И заявявам могъща съдба, че огън свещен като пламнала къпина сред пустинята Земя, ден и нощ издигат се пламъци на Духа Света в олтара могъщи, пламъци насъщи на Дух Святи, непобедими, в гърда на неръкотворната тръба – скиптър на удостоение в царска съдба сред Земя! И от днес в сила на Дух Святи води могъщо Войнство на изпълнение, изведени в изкупление изкупителни съдби. И продължава во век в Ханаанска нова съдба, във владения Отцуви в Царство хиляда годишно на нова съдба!

Пламваме стражи могъщи на могъщи огнени всемирни хвали сам Дух Святи като къпина горяща в неръкотворния олтар на изявление и заявяваме, че жезъл могъщи в царско удостоение подвижи се сред Земя, пред Съд могъщи в небеса! И от днес като могъща тръба, благодатна струя, изтичаща от Трона благодатен, като меч боен в десницата на Войнството сред Земя Войнството поема път към Ханаана! Свидетелство могъщо свидетелствуваме Ние, пламъци, като свещени струи, мироносци сред изкупителни съдби и свидетелствуваме за победата върховна сред небе – Земя! Амин!“

”Амин! Благословено бъди седем пъти по седем во век, свидетелство всемирно чрез олтара свещен – неръкотворна гърда, подвижена кат пламъци могъщи на Духа Святи – жива тръба.

Благословена бъди седем пъти по седем от Мен, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, Всемирен Творец и Приключител завсегда! Амин! Амин!“

(Благословение над победите съдебни на Съда чрез действието на Святия Дух като знамена на велики съдебни явления над планета Земя!)

”Не скърби, рабиньо Моя, а се приготви, когато манната ще приключи на съдби, тогава ще имаш Ханаанската трапеза – плодове ще ядеш (Тайната вечеря).

Благословена бъди, съдбо свещена в квадрат пред Небеса! И от днес за съдба бъди могъща всемирна победа сред Земя! Подвижи се ти! (Тайно на вечерята Ханаанска!)

”Пея Аз, съдба, пламнала къпина в гърда! Ранно,утро в зора и сватбени ми воали на одежда свята завсегда се веят в победоносна хвала! (В изстъпление виждам Земя да гори в пламъци в миг на зеница!) Благословена завсегда бъди, во век, и пламъци съдбоносни ще изгорят осъдена планета Земя! Седем пъти по седем златото ще претопя в горнилото на изпитнята, за да се яви победата славна на вечното Хиляда годишно царство!

Като награда велика от Небе днес ти видя съдби ухайни от Ханаанската трапеза!“

01.09.1961г.