Полагане на камък на строеж на новозаветен храм духовен неръкотворен Соломонов в квартал Редута на София

stones, texture, rocks-6660734.jpg

Квартал „РЕДУТА“ – ХРАМ СОЛОМОНОВ. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

(”ВЯРВАЙ САМО И ЩЕ ВИДИШ СЛАВАТА МИ!”)

”И в тоя миг на съдбата, чрез Силен вик пред Съд велик и небесни множества, победата е Моя! След дълга борба великата могъща сила Моя победи и днес венец на победа се яви! Амин!

В тоя миг на съдбата Аз, Всемогъщ Творец на всемирни съдби, пред Всемира и небеса, пред Съд велик в правда, в тоя миг полагам камък на Сион във велико Царско удостоение под Ориона на сграждащия се храм на Соломона! Благословен завсегда седем пъти по седем свише от Мен, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби! О, строй се, Войнство на победа с окичени гърди, в удостоение славно, на чело ви звезда блести, над глава ви венец предстои в храброст на победа – Давидова съдба – върха на Сиона, награда Моя и камък на съдбата в сграждащи се царски дворци! Днес победата е славна – Храм Соломонов ще се строи!

Пейте, войнствени отряди на всемирни съдби! Пейте, свещенодейни псалми – Давидова съдба. днес в ден на изцеление, велико Мое благословение на сграждащи се съдби – камъкът на Сиона наново в небе-Земя се яви! Пейте, свещенодейци, войнствени съдби! Отряд всемогъщи на милостни съдби. Днес в победа велика камък на Сиона се яви! И Съд велик думи ще измълви.

О, Всемогъщи Съде на всемирни съдби в правда, по милост в царско удостоение на сграждащи се стрехи, ето камъкът на Сиона Твърделът на свещенодейни съдби, върху него храм на Соломона навек ще изградя! Давиде, строй борческия отряд в свещенодейни съдби! Днес не ще се найде куц и сляп след победата твоя. Пейте, свещенодейци, в славен плоход на съдби, ивосейци. Днес милост Моя се яви! Тръбете, тръби свещени, в пир на победоносни съдби! Хвалете, свещенодейци, отряд Давидов завсегда! Ето камъкът на Сиона яви се под блясъка на Ориона – могъщата Моя съдба, стрехата на възлюблената Моя ще се яви в тоз миг долу на Земя!

Ей, Камъне на изпълнение, в този миг на благословение, седем пъти по седем благословен свише бъди пред Съда велик на съдба! И в този миг на съдбата като камък квадратен в хвала – крайъгълна съдба, нек върху теб се строи Сиона – храм велик на Соломона! И в него за съдба възлюблената Христова Гълъбица да свие гнездо. Амин! Седем пъти по седем благословен бъди! И в тоз миг на съдба пред Съд велик в небеса положен бъди сред бор и елха – Христа и невястата Негова за съдба пред небе и Земя. О, моля, Съде велик, думата ваша!“

”ТУ.. ТУ. ТУ.“ Седем пъти по седем чуха се тръбни свещенодейни звуци. В шпалир е Войнство свещенодейно в съдба, строени свещенодейци Божии. И сред Съд велик на всемирни съдби чу се Глас върховен на върховно изпълнение во вишних в съдба:

”Хвала и поклон! Седем пъти по седем пред Върховния и Могъщ Трон на всемирна правдина. Стъпало Му – могъщ блестящ Орион на хълма – велик Сион! Ний, Съд велик в могъщо удостоение на Царско изпълнение в сграждащи се съдби, днес заявяваме като Съд велик в пълнота пред небе и Земя, пред вси свидетелствени съдби и войнствени отряди на могъщи свещени хвали, че наистина днес горе в небеса, пред Тронната зала, велика съдба се реши, а долу на Земя, сред върха Сион – камъка могъщи благословена съдба на храм Соломонов се постави! О, покланяме се в единство на могъщи съдби седем пъти по седем пред Трона върховен Ний, Съд велик в царско удостоение в пълнота. И заявяваме сред всемирни свидетелствени съдби на небе и Земя, че в тоз велик миг чрез Силен върховен вик, чрез първосвещеническа ръка сред Войнствения свещенодеен отряд камъкът на сграждащ се храм Соломонов наново се яви! И сияе Сиона в блясъци на могъщи съдби под Ориона на велики милости.

Ний заявяваме велики съдби като Върховен съд велик в царско удостоение на сграждащи се съдби, че наистина в тоз миг на небе и Земя яви се свидетелствена съдба и камъкът могъщи на върха Сион. сграждащ се в Соломонов храм на невястата Христова, яви се завсегда!

И Ний като Съд велик, в признателна хвала се покланяме седем пъти по седем пред Върховният Трон в хвала и заявяваме, че го приемаме и признаваме и от днес му разрешаваме за съдба да бъде камък на сграждащ се Сион в Соломонова съдба на войнствения Давидов отряд като сила свещена, водил борба и победата му славна се е явила сред Земя. Поклон седем пъти по седем и хвала! Ний, Съд велик, във велико царско удостоение на всемирна съдба, заявяваме: Правда! Правда! Правда! В тоз миг пред Небе – Земя, след стражево двойно заставане по четиринадесет дни, сред Борческия отряд на свещенодейни съдби, пред небесния свят се постави камъкът на сграждащи се стрехи в Соломонови съдби на върха Сион под Ориона. Амин!“

”Седем пъти по седем хвала! Хвала! Хвала Теб, Съде велик на всемирна съдба, че в този миг Ти призна великата милост на съдбите, призна, прие и потвърди чрез свидетелствени съдби и разреши да се яви сред свещенодеен Борчески отряд, на върха Сион, Давидов наряд в Соломонови съдби, храмът на царя на Ново небе – Земя, за во век съдба като храм на любимата Негова долу сред Земя, от живи камъни на велика съдба горе в небеса за во век! Благословен бъди седем пъти по седем, Съде велик и в признание пред вси като потвърждение приеми награждение, велико и могъщо благословение! Седем пъти по седем от Мен, Вседържителя на всемирни съдби като Законодател и Съдия! Амин! Хвала! И в тоя миг, Съде велик, чрез свещени тръби предупреди стража небесен в могъщи съдби!”

Чу се Глас в тоя час пред небе – Земя! ”ТУ..ТУ..ТУ..” Засвириха свещени тръби! Стражът всемирен камък свещенодеен в могъща десница на Отца поднесе, на Първосвещеника за сграждащата се стреха! Амин!

”Благословен бъди седем пъти по седем, свещениче в Първосвещен сан, чрез народа Мой избран! И днес сред Земя положи камъка на сграждане на Сиона в изпълнение на свидетелствени съдби, в които се сгражда Соломоновият храм на съдба, в царско удостоение сред велики победи на могъщо изпълнение. Амин! Благословен бъди в леговището си, камъне на Сиона и над теб нек сияе Ориона, сгради се в стреха сетна като храм могъщ завсегда на сто четиридесет и четири хиляди победи свещени, олтар на хвала! Амин! Благословен бъди седем пъти по седем и от днес се сгради като велика сграда на съдбите, и събери вси камъни на хвалите като велики и могъщи съдби на Гълъбицата Христова завсегда във всемирен чин на удостоение като сетна стреха на изпълнение, като Църква Христова сред Земя! Амин!

Сам Аз, Вседържителят Всемогъщ на всемирни съдби, в тоя миг разреших и благослових чрез Съд велик, и поставих камъка на служение в сграждащите се стрехи на изпълнение на върха Сион под могъщия Орион! А сега пейте вий, свещени тръби, велика милост е на съдбите! Ликува Сиона, тържествува над него Ориона, Вселената пее хвала! Йордана Знаме на правда развя!“

В шпалир е Войнството! Чу се тропот в могъщи съдби. Глас на свещеник възпява победата велика Соломонова на Сиона с псалми Давидови завсегда!

”Пейте, зеници Мои, в храма поставени след кървава победа!!!

Йордана запя и Знаме на правда развя Соломонова в пурпурна съдба. Яви се тя без бръчка и петна! Пейте, всемирни съдби, свирете, свещени тръби! Хвалете Сиона! Храм ще се строи завсегда на любимата Моя, като кораб над вода ще се яви“.

”Пея аз в тоя час чрез стражеви гърди сред полята росни и свивам венци в могъща слава на свещени храбреци за чела им достойни, що звезда освети, изгряла могъща над Витлеем, съдба. Сияе могъща Зорница – утринна съдба. О, елате, бор и елха, явете се, девици мои, в пурпурна премяна на Правдата на Христа завсегда! Запейте, птици хвъркати, единни в хвала, и се поклонете пред Трона Върховен – могъща съдба. Че днес велико удостоение аз чух чрез стража сред Земя, обгърната във воали бели на могъщи съдби кат път на вярност в постоянство в светостта. О, Лара – път на Правда се яви под стъпки ни могъщи всемирни съдби. Сред полята росни покланяме се с венци на глави. Пейте, съдби съдбоносни, днес кичим глави на победа славна в признателни хвали пред Трона Върховен в единство на съдби. Поклон! Поклон! Поклон и хвала! Седем пъти по седем единни от флора, фауна и човешка съдба. Покланяме се пред Твореца Могъщи на всемирна съдба в благодарствена хвала, че днес очи ми две зърнаха Сиона в пламъци под Ориона като могъщи камъни в горящи съдби и камъкът на стрехата в храма на Соломона завсегда се яви.

Поклон! Поклон! Поклон! Пея в разцвета могъщи на изкупени съдби като девственица сред Земя. Покров ми са Небеса – могъща правда на Трона насъщи и обгърната като пеленак в Съда, чакам корона от Трона завсегда!“

”О, чуйте всемирни съдби, небе и Земя, как Гълъбицата Моя, ухаеща съдба без бръчка и петно, пее единна с флора и фауна, облечена в Правда на пурпурна съдба под покрова могъщи на Трона велик завсегда. Пейте, съдби могъщи! Тръбете, тръби насъщи в ухаещи съдби, че днес ние двама, единни в бор и елха, сграждаме се под Сиона като велика могъща съдба в царство на Соломона завсегда!’

”Поклон седем пъти по седем и хвала, ний, недостойни, единни в разцвета на съдба, покланяме се в стражева съдба, в служение всемирно пред Небеса за таз милост велика над недостойни плещи като свидетелство велико, че приети бяха съдбите чрез пост и хвала и наново се преброиха дните по четиринадесет на родове в хвала и народът Божий наново се освободи. Амин! Алилуя!”

”Възлюблена Моя, в миг на съдбата, бисер от кордона, брилянт ти е тя, и днес като жертва над Сиона сияе ден и нощ в хвала! Обгърни я с любовта могъща към Христа!

”ТУ..ТУ..ТУ…” Седем пъти по седем хвала! Сияние могъщо озари Земя и обгръща насъщо велика съдба! Чу се Глас като много вода! Благословена свише бъди, всемирна моя, стражева хвала, кат служение всемирно седем пъти по седем! Благословен бъди, стражо на съдбите и вярно стой за земите. Вярно надавай Глас на тръба като страж на стена, що стои и чу, и видя! Благословен бъди и от днес с двойна сила те дарявам, и още по-здраво стой на стражева стена за Земя!!!

Благословена свише от Мен, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби като Законодател и Съдия! И от днес за съдба продължи в пътя на оправдание като страж между небе и Земя за единство на флора, фауна и човешка душа! Амин!“

Велико благословение Бог изля над Разцвета на християнството и облече в силата чрез свидетелствено обуване.

”В тоя миг благослових християнството в пътя на разцвет и в сила го облякох на съдба. И то обу сила велика в могъща съдба.’

Господи, Ти днес дар дари. Разцвета благослови и въведе християнството в пътя на разцвета!”

”Рабиньо Божия, в тоя миг сред Земя извърших велик подвиг в благословителни съдби. И християнството навлезе във велики съдби. Положен бе от свещеническа ръка камъкът свидетелствен сред Земя между бор и елха.

И в тоя миг на съдбата камъкът на сграждащата се стреха църковна се яви сред недрата на Земята! Амин!

А сега, нека чуят вси, що говори Духът към Църквите: Осъдено е и избълвано водачеството сред църквата Моя! (Лаодикия). Сам Христа чрез свещеника Си на Земя продължава дялото Си на Земя! Нека всякой да застане в покаяние за преломение. Мнозина ще отсея за съдба! Правдата на праведния не ще му се вмени в деня на съгрешението му! Днес Аз, Велик в съдба, водя дялото Си на Земя, според Словото в Малахия 4:5 и тръбя: ”Прави направете пътищата за небеса!“

И от тоя миг три крачки направи, стражо Мой, още три и още три! Амин! Извърши велики съдби на великата воля Моя! Амин!

И от тоя миг на съдбата започва действително извеждане на чадата от Вавилон на Земята. Амин!“

19.07.61 г.