Строеж на войнството на Стъкленото море

gems, diamonds, rubies-4022878.jpg

ХРИСТА, ПРИЕЛ ЧИНА “СОЛОМОН” И СЕДНАЛ ОТДЯСНО НА ОТЦА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЖИВИТЕ ОЛТАРИ – СВЕТИИ БОЖИИ, ОГРАЖДАЩИ ЕРУСАЛИМСКАТА СТЕНА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК. ГЪРМОВЕ

На 15.02.1961 г. имаше слънчево затъмнение!

Молитва на стража:

О, Боже мой, в тоз утринен час издигам глас в събота свята, във велико всемирно служение и прося милост за народа Твой! Приеми хвали в единство от флора, фауна и човек. Поклон, Всемогъщи Творче на Всемира! Поклон седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди и хвала безконечна Теб, Царю над вси Царе и над Царя на Нова Земя под Ново Небе! Покланям Ти се в свято съботно служение в горницата на­ша и моля за снизхождение към вси верни Твои. Благодаря, Всемогъщи Боже, за таз милост над Земя. Слава во вишних и хвала да бъде на Бога,’ Отца, Сина и Дух Святи. Амин. Ти, Който водиш войнствени съдби, Войне смели във вси борби. Победа славна, днес корона теб краси, двуострие златно в Теб блести. О, Теб царство и държава навек в съдба, пред Трона Върховен покланям Ти се в единство, Новоизкупена Земя. И в тоз миг на съдбата, когато пеят сред Земя изкупени живи съдби от флора, фауна и човек, о, Ангеле на съдбата, предай светиева молба пред Трона Върховен във вечна хвала – знамение могъщо яви се на Земя: Правда и мир се срещнаха и се целунаха. В по­беда Твоя, за съдба могъща, че земното царство 1вое стана.

Приеми хвалата, поднасям Ти и тавата с милостите на хвала. Ето победата царска. Пред Теб е флорина съдба в обръч злат – светиева хвала!”

Двадесет и четири старци в Тронната зала покланят се завсегда и Четири живи същества, с очи пълни на съдба. В Тронната зала Гърмове велики на съдба. Амин! Приеми служение – свято съботно прошение навек в съдба. Днес пее Сиона, сияе Ориона, а долу в горницата кадил­ницата ухае с тамяна бели на съдба и ухание флорино от целокупна съдба на дъга Ти се покланяме единни в благодарствена хвала. Амин. Сияе Сион – велика съдба. Ухание плува пред Орионова врата. Покланям се в Тронната зала на могъща съдба – молитвите светиеви насъщи вси. Амин!”

Чу се глас на съдба. И Гърмове гръмнаха от Тронната зала на съдба. Завеса плува от лила, могъщи светкавици светнаха в единство на Царя над вси царе и над Царя на Нова Земя. И чу се глас в тоз час на велика милост в ответ на изкупени съдби (над четири лимона), присадени в съдба от изкупващи се новозаветни племена в служба могъща пред Небеса – оформление велико завсегда, в нова струя Йорданска река, опасваща цяла Земя.

“Пеем ние, певци небесни с лири в ръка и се покланяме пред Трона Върховен.”

В мига съдбоносен светкавица блесна. И глас екти в пира тържествен, че земното царство стана Царство на небесния Цар подчинено Му чрез Царя на Нова Земя. И днес единна в могъща съдба светкавица блесна. Пее Ориона могъщи съдби. Мигът е върховен! Грее Слънце в пълнота! И лице с лице на стража – Слънце, с Луна – пророка на висините, знак на Небеса, се срещнаха сетно на съдба. И от днес за съдба лице с лице се срещнаха Правда и мир и се целунаха. Чу се пе­сен победоносна – Мойсеева съдба. И Войнство небесно тропна над Стъклена вода – море. Мигът е тържествен. Сияе Сиона в могъща съдба, ограден с велика стена – крепост Давидова. Давидово царство навек се яви и Царят в чин “Давид” – велика съдба, цел Му една – Ерусалимска хвала градяща. Славен храм ше се яви, мъдрост Соломонова ще го освети на вечност в съдби – Ерусалимски хвали. Сиона пее могъща песен, Мойсеева хвала – Геона славен, помазание славно, навек с корона се увенча. Пеят съдбите. Летят хвалите. Могъщ пир на съдба се яви. Трус разтърсва земи, че миг от Царя могъщи ги дели, когато увенчан с корона на глава, ще се яви на Земята с велики­те Си войски – ангели тми по тми, да вземе изкупените Свои в първото възкресение за вечна съдба за хиляда годишно пирувание в двори на Отца. Амин.

Пее Сиона в могъща съдба. Грее Ориона – отворена е врата. Строена е войска с песен Мойсею на уста – тропа на врата. Авраамова вяра – клонка зелена в ръка. Пеят съдбите сияйни. И Глас като Гръм разтърси Земя, и чу се чрез стража сред изкупена съдба:

Благословени свише бъдете, стражи на висината, Старци от съдбите със седалище двадесет и четири в небеса. Благословени бъдете, ореоли на удостоение на главите – портокали двадесет и четири в тавата. Благословени бъдете, Четири живи същества, със съдбите в лица на животните в хвала, пълни с очи на съдба, свидетелства над мо­гъщата Творцува целокупна творба от флора, фауна и човек, за слава царска в Тронната зала, обкръжила Трона на благодатта. Благословени бъдете седем пъти по седем от Мен, Всемогъщ Вседържител и Всемирен Съдия и Законодател, и като ореол на победа славна на светиева глава от Две ерни времена. Амин. Седем пъти по седем благословени бъдете, светиеви молитви от кадилния злат олтар на четирите рога на изкупление от земното изкупено стежание – светии живи на Всевишнаго от Божието стежание!

Благословени бъдете седем пъти по седем! И от днес за хвала, път прострян ви е на съдба и Правда велика от небеса. Благословен бъди, Царю над Нова Земя под Ново Небе. Целувание могъщо се из­върши на съдба – в мига върховен благодат и Правда се срещнаха, мир и любов се целунаха. И от днес за съдба, ето Царю, решена е съдба строена е войска – надай хвала!”

Чу се Глас като много вода! И единни Гърмове гръмнаха, и Царят строи Своята войска:

“Стройте се, войски, с Авраамова вяра в ръка – Трон на смарагдова дъга! И днес чинът ви е в Моята ръка. Единни път поеме­те към върха Сионов, на велика милост победа завсегда. Строи се, Стено Сионова! Пламни, Сионе – крепост, олтарна съдба – път ти Ерусалима, храм на вековна Моя съдба.

Благословени навек бъдете седем пъти по седем, съединени ве­лики могъщи съдби! Цар с войска. Благословен навек бъди, Сионе – крепост Давидова, с новосградена войска. Благословен бъди, поход на съдбата към Ерусалимската врата. Благословени бъдете, основания и основи Мои. Благословени бъдете, стълбове и врати, от Мен, Вседържителя на всемирни съдби, Законодател и Съдия. Амин. Съде велик на могъщи съдби, днес Аз, Законодател и Съдия, Председател на съдбоносни съдби в Съда велик на разрешителни съдби над Борците двама в могъща съдба велика, разстлала се над Земя, победи славни на могъщи хвали, когато пред Трона отново изкупена Земя се поклони и Двадесет и четири старци се благославят и Четири живи същества за справедливата велика тяхна съдба, в изпълнение на Съда велик във време, времена и пол време, чакам пред вси планетни свидетели, кня­зе на непаднали планетни съдби от Слънчевата система, седем на Земя сестри, князе – Съдии, чакам думата ваша над могъщите съдби. Ето Стъкленото море е под вашите нозе и строена изкупена войска в жива съдба. Свидетели й са в небеса единни, строени с Царя на Нова Земя под Ново Небе в чин “Давид” в царска съдба, пред Него предстои поход Ерусалимски. Моля, чакам думата ваша!

Чу се песен нечувана от никого и никога от Земя. Миг върховен. Съд е в поклонение с наведена глава пред съдбите могъщи на двойни съдби. И ухание могъщо Тронната зала изпълни от кадилния злат олтар – четири удостоения на ангелски сплотения. И ангели могъщи в Тронната зала чакаха могъщия миг – Съдът велик в царско удостоение да се изрази. А долу сред изкупена Земя, в горницата Ерусалимска кадилница от тамян бял кади и ухание могъщо плува на омарени крила, в Правда на Вожда могъщи изкупени завсегда съдби.

“Ура! Хвала! Хвала! Хвала седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди в съдби. Поклон пред Трона могъщи на могъщи съдби. Ний, Съд велик единен, в царско удостоение в пълнота, днес се покланяме пред могъпюто изпълнение в Царството победоносно на служение на Царя на вси царе и над Царя на Нова Земя под Ново Небе, седнал отдясно на Трона на Отца Си Давидов, строил воинствения Си отряд, антураж на Стъкленото море пред Трона Върховен, върховна съдба в победоносна хвала.

Ний, Съд велик в могъща съдба, се покланяме в единство завсег­да в царско удостоение пред Върховния Законодателен Трон на Законодателя Могъщи в Царски чин, на Царя над царете и над Царя на Нова Земя под Ново Небе. И признаваме като Съд върховен единство­то на вси съдби и единството на стражите земни в Тронната зала на съдба, поставени чрез Старци двадесет и четири и Четири живи същес­тва на съдбите им земни, окръжили Трона Законодателен в Съдебен процес и изпълнявали точно и вярно съдбите. Днес корони им достойно седят на главите от победоносни царски съдби.

Признаваме, че земното царство Царство Богу стана. Признаваме великото благословение като награждение на тяхното стоение в съдбоносната зала Тронна на съдбата. И техните повишения да продължат единни със Съда велик в хилядагодишното царуване на съдба И Мощните гърмове на съдбите, издадени чрез устите, в съгласие на Четири живи същества, единни с Двадесет и четири старци пред Трона Върховен на съдба.”                                    

Алилуя! Амин завсегда! Алилуя! Седем пъти по седем пред Трона Върховен на съдба!” – Чу се от Двадесет и четири старци и Четири жи­ви същества. И единни със Съд върховен се поклониха пред Законодателния Трон на могъща съдба в съгласие и потвърждение на могъщо всемирно изпълнение. Алилуя. Седем пъти по седем и седем пъти по седем алилуя. И чуха се седем пъти по седем Гърмове в Съда.

Амин! Благословен бъди, Съде върховен в единство на съдба че прие, призна великото удостоение на Двадесет и четири старци – стражи на съдбите земни и Четири живи същества – самите съдби на ново- изкупена Земя.

Благословени бъдете от Мен, Всемогъщ Вседържител седем пъти по седем и продължете единни със Старци двадесет и четири и Четири живи същества в могъщо управление на Законодателен Трон в царско удостоение и в хиляда годишно царуване на съдбите с новоизкупени земи под Ново Небе. Алилуя!”

“Пеем ние съдба, всемирни небесни същества.”

И Съд велик продължи в хвала.

Признаваме техните съдби, и ги приемаме, и им пожелаваме служение в единство на велико царско удостоение. Амин.”

Благословени бъдете и в хиляда годишно царуване продължете.”

Чу се бойна песен на Стъкленото море в чин “Цар Давидов“ в Соломоново увенчание – Царя на новоизкупена съдба. Пееше Сиона на съдба с нова песен Мойсеева на уста пред Трона Върховен. Чу се Глас от Тронната зала на съдба. И велико сияние озари Тронната зала на съдби.

“Съде върховен в единство на съдба, днес Аз, Всемирен Законодател и Съдия, в чин”Председател”, “Изпълнител” на наградите на Върховния съд в съдба, като награда на Царя на Новоизкупена Земя в чин и Трон на Отца Си Давида, облечен в мантия Соломонова за съдба с корона на мъдрост завсегда, единен с войнствената Си съдба, ето път Му отварям към Ерусалимските врата във велико и могъщо строение на Ерусалима нови в изпълнение на Новоизкупена пла­нета Земя като корона на съдбите да украси изкупената Земя. И навек да застане като могъща съдба, изкупена с цената на живота – кръвта облечена в Правда на делата на Вожда си и Цар Христа.

Днес път Му отварям в новосграждащи съдби. И потвърждавам основите дванадесет от дванадесетте камъни съдби. И потвърждавам неговите врати. Съд върховен на могъща съдба, чакам думата Ваша. Ето, строено пред Вас, Войнството стои!”

Блясъци върховни Тронът излъчи. Гърмове велики разтърсиха съдбите. И Законодателят в Правда продължи:

Съде велик на могъщи съдби, основание могъщо от дванадесетте скъпоценни камъка в съдба, положени на Ерусалима нови, нова съдба огради с нова стена – апостоли Христови, могъща съдба, приз­навате ли Стената Сионова, сграждаща се с олтара и Сион – оградена съдба? Ето пред Вас е Стената Сионова, ограждаща Ерусалима, на Давида трона в царски дворци, на Соломона храма – Ерусалимски врати, построени от новоерни съдби, минали през Ориона като камъни скъпоценни, и представителите им верни в Тронната зала се явиха.

О хвала и поклон! Чу се Глас на съдба велика в тоя час с царско удостоение на велика милост в строение. И пред Стъкленото море бе войската, облечена в Правда Христова с Авраамови  клонки – вяра в гърдата – изумрудената дъга, красяща Трона Законодателен на вси всемирни съдби над Нова Земя.

“Ний Съд велик в пълнота, от днес поемаме новия чин на изкупление в царско удостоение на строение. И единни заявяваме, че чрез велико удостоение на съдебно изпълнение, чрез Правда на Христа се разрешаваха съдбите на скъпоценните  основи и врати на Ерусалина нови, чрез новоизкупени градивни материали – камъни от Земя, чрез Тронната дъга с  вяра Авраамова в сърца по обещание. И днес признаваме единни и заявяваме със свидетели и стражеви съдби – Двадесет .и четири старци и Четири живи същества над целокупните земни творби че наистина в Две ерни времена борба се води от премина­ване вслужение от Древност в Новоерност и чрез народи и племена се извадиха като главня камъните градивни, и се избелиха чрез кръвта на Агнеца кат съдба. И че действително признаваме основанията на Новия Ерусалим, че са от дванадесет скъпоценни камъка в чинове “Апостоли” в удостоение на служение като характери в одобрение. И признаваме съдбите на дванадесетте порти – представители на жи­вите светии, които се положиха кат съдби на дванадесетте порти в ограждащи се Новоерусалимски стени.

И се покланяме в признателна хвала единни, целокупни с Двадесет и четири старци и Четири живи същества, Съдът велик в пълнота пред Върховния Законодателен Трон на могъща съдба, пред Великия Могъщ Създател, Творец и Председател над изкупените земни съдби в признателност, че признава дванадесетте камъка от чисти скъпоценни качества на характери в чин “Апостоли. И признава тяхното служение от деня на тяхното полагане духовно като Ерусалимска стена в новосграждащия се храм на Дух Святи в служение, продължило Седем ерни времена в строеж и градеж. Но днес чрез Съд велик се поставиха стълбове и врати чрез живите предстояли светии. И че продължава в съдба да се сгражда в Хилядагодишно царство на съдба.

И след Хиляда годишно царство да се яви в Новоизкупената планета Земя. Да се яви в мощния кордон на Слънчевата система и се включи пак в кордона на непадналите си сестри като новоизкупено царство с Трон на Давида завсегда и на него, храма новозаветен – сам Вожда им Христа, и да продължи в чин „Мъдрост Соломонова” завсегда. Ний, Съд велик, признаваме и ги приемаме и им разрешаваме да продължат в строеж, като прострат Плана на изкупление – Млечния път на съдба – Правдата на цените, да мине стежанието им, поданиците Ерусалимски завсегда през Пътя млечен на Плана спасителен завсегда. И се покланяме в признателна хвала като поклонът ни е потвърждение, като печат на потвърждение, за да продължат в Правда на Христа, да преминат вси Ерусалимски поданици като скончающа съдба до Архангелска тръба. Алилуя.”

Пеят Старци двадесет и четири. И Гърмове гръмнаха от Тронната зала на съдба, и се чу Глас на Върховна царска власт на потвърждение в този час. Амин.

Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и хиляди пъти по хиляди благословено бъди, единство на съдебно разрешение чрез Съд велик в царско удостоение, единен със стражеви съдби на Двадесет и четири старци и Четири живи същества в разрешение на съдбите, в продължение в признание на новостроящата се стена Ерусалимска, вградила върха Сион, на съдба олтар на служение завсегда в хвала. Благословен бъди, Съде велик завсегда, че призна прие и разреши продължение на служение на новостроящите се стени Ерусалимски – Сионова съдба с Трона Давидов на вечността и храма Давидов – за во век съдба.

Благословен бъди, пъте на Правда, по Плана на изкупление прос­трян в правда на хвала, за да мине изкупление на могъщо стежание в хиляда годишно селение в небесно хваление. Днес Аз, Вседържител Могъщ на всемирни съдби, като Законодател и Председател на разре­шителни съдби печат слагам сред Земя. И в тоя миг на съдбата заявявам, че печатът Ми могъщ е знамения и чудеса, които почват и приключват могъщата съдба. Амин.

Благословени бъдете, олтари на служение, живи светии Мои от земното селение! И от днес строени ви са съдбите над Стъклените води и пътя си поемете и приключете като олтар четирирогов при строението си свято на Земя. Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете и пътя си, признати и узаконени, приключете чрез знамения, и чудеса апостолски наново проявете. Амин.

Сам Аз, Законодател на всемирни съдби, като печат на позволе­ние днес ви давам позволение – съдебно изпълнение седем пъти по се­дем знамения и чудеса. Сило могъща, движила Христа и апостолите Му, начнала от Създание, явила се в Аарона и Мойсея, Илия и Елисея потвърдила се чрез Пасхалната жертва Христа и апостолите, днес разрешавам на светиите, представителите скончаещи, проявете се и приключете Спасителния план на Земя!“

Бум! Бум!” Седем пъти по седем разтърсиха Гърмове Земя могъща сила на знамения и чудеса блюдата на почит завладя И разд­вижиха се Стъклените води – изкупени съдби. И като могъщо Йорданско течение събра оправданата вода, и я поведе във велико и могъщо изкупление завсегда.      

“Алилуя! Амин! Ний, Старци двадесет и четири, се покланяме в удостоителни съдби пред Трона Върховен завсегда, че могъщата сила е взела в ръката си и действа в изкупление на Земя. Ний, Съд велик в единство на могъща съдба, като печат потвърждаваме, че вярно, вярна в съдба е признанието на Новоерусалимската стена и храма Ерусалимски с крепостта Давидова – Сиона. И от днес за съдба пожелаваме като Съд върховен на царско изпълнение “добър час” на светиите на Всевишнаго от Малкото частично възкресение, при­готвило невястата на Агнеца в стоение. И днес се облече и стъкми да посрещне своя Изкупител завсегда. Амин.”

“Благословен бъди, печат на съдбите, изпълнен чрез четирирогов олтар. Служете. Ангеле на съдбата, поеми пътя си на заря и се приготви блудницата да тръшнеш ти в пътя си победоносен. Амин. Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, като Законодател и Председател на изпълнителни съдби разрешавам: пътя на изкупление приключи.”’

“Амин! Пеем ние, земни съдби и се покланяме единни от флора, фауна и човек чрез стража Божий, чухме чрез Силен вик могъщи съд­би и път ни се отваря чрез могъща съдба. И пеем песен Мойсеева, и поемаме пътя на съдбата чрез Ангела на озарение. И се покланяме пред Трона Всемогъщи на Всевишния в единство на Бога Отца, Сина и Дух Святи. Амин!”

“Аз, стражът недостоен, покланям се единен и предавам хвалата на земното стежание като страж всемирен с флора, фауна и човешка душа за таз велика милост над Земя от Всемогъщия Бог. Нему хвала! Нему Царство и държава, Нему почит, Нему признателна хвала от изкупения прашец завсегда. Амин!”

18.02.1961 г.