Дава се мъдрост Соломонова на църквата

solomon, wisdom, line art-5237850.jpg

УВЕНЧАВА СЕ ЦАРЯТ НА НОВО НЕБЕ – ЗЕМЯ В ЧИН “СОЛОМОН” И МУ СЕ ДАВА ДА СЕДНЕ ОТДЯСНО НА ТРОНА НА ОТЦА ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

“И в тоя миг на съдбата, живо е Агнето на съдба сред нивата в хвала. Припкат елени и сърни, пеят птици на съдби, пир нечуван е на Земя. Илия е на Кармил – Съда сред Израил, тежкия Съд сред Израил, сочещ цялата земна кора. И кога се яви одъждението? След осъждението, и само чрез Илия бе Слово в одъждение. Приеми тия три в ръка (три писалки) и целуни Словото, с което те наградиха Небесата. А сега, в тоя миг на съдбата, свише благоволение от Небесата, днес се награждава стражът Сионов на Земята. Амин. Стражо на съдбата, поклони се пред Небесата! Стройте се, три съдби на кръвните цени, смарагдова дъга, обкръжена с трикольора на зелено, синьо и червено. В този миг на съдбата любовта е по-силна от вярата и надеждата/’

В тоя миг пред небеса чу се Глас като много вода сред хвали на ухаещи съдби, на тамяна бели – съдби. В строй са небесните войски, Съд велик е с наведена глава, въоръжен със сила могъща на време, времена и полвреме кат велика и могъща съдба чрез вяра, надежда и любовта. Но любовта победи! И в тоя миг, чрез сила могъща свише от Небеса чу се Глас кат много вода сред ухаещата могъща слава на лила. Амин!

“Седем пъти по седем свише от Небеса благословен бъди, стражо Сионов на върха Сион ти, единна строена в съдба кат наряд на всемирната изкупваща църковна съдба. Благословен бъди седем пъти по седем свише и награден с велика награда на удостоение на могъ­ща сила на употребление като награда на Царя на Нова Земя под Ново Небе, чрез смарагда Тронен – вяра Амраамова, обкръжена с кръвната цена, любовта Му изкупваща всемирната църковна съдба в небесна слава завсегда. Благословени бъдете днес като Вест тройна в нейната ръка: Благословени свише бъдете седем пъти по седем вие, вяро, на:. деждо и любов, като могъщи струи на багри на дъга, отбелязали Словото Мое от Начинание до Скончание чрез могъщата ваша съдба.

Днес благославям и награждавам в мъдрост и сила Соломонова Всемогъщия Юдин Цар чрез стража Му долу на Земя. Благословен бъди, Царю на Нова Земя, под Ново Небе, седем пъти по седем днес кат награда за съдбите, увенчаващи те кат могъща слава на съдбите и те препасвам с Тронната слава на смарагдова съдба – вяра Авраамова с могъща любов на изкупителната цена, печата на изкупление. Печата на изкупление. Печата на изкупление. Седем пъти по седем потвърждавам в съдба печата на изкупление над Войнството Твое, Лична войска, водейки народа Твой в спасение чрез могъщата Ти любов завсегда. Амин! Седем пъти по седем благословен бъди, печат на изкупление, чрез вяра в изпълнение небесно! И от днес за съдба в Царски чин на съдба приемам, признавам чина Ти Върховен във вели­ко удостоение в “Давидово положение”. Приеми Давиловия отряд като наряд – мъската му вярна сред земния свят и хайде в Геон помажете го като цар Соломон.В тоя миг на съдба, помазание велико на Соломоново удостоение, ето те пред Небеса. Сам Аз, Всемогъщият Вседържител на всемирна съдба, Законодател и Съдия, в тоя миг като награда на Давидовия трон в изпълнение, чрез потомъка му, на вечност съдба, сам Борецът – Господа Исуса Христа, в чин “Соломон”, в тоя миг пред Върховен Трон като награда на съдба благославям Го с помазание Геонско и Го удостоявам със сила могъща на върха Сион, лично в поклон! И в тоя миг на съдба пътя Му соча на съдбите да седне отдяс­но на Върховния Трон, до Царя на вси Царе и над Царството Давидово като Трон за во веки веков, Цар над новоизкупена съдба, Царство Ерусалимско завсегда. Амин!

Седем пъти по седем благословен бъди, чине Соломонов на съдба! И от днес кат награда завсегда увенчавам Отряда Ти в мъдрост велика на съдба! Амин! И в тоя миг на съдбата благословен свише бъ­ди седем пъти по седем. Соломоне, и седни на Трона отдясно, и се укрепи в Царство могъщо на съдби чрез Личния отряд на съдба, преми­нал си дните и с дванадесетте лъва благословен бъди, Соломонов Трон, завсегда, охранен с дванадесетте лъва завсегда!

В тоя миг чрез Силен вик, Съде Върховен, приеми могъщото удостоение на Трона Давидов, преминаващ в потомъка му Соломон и про­дължи със съдбите в царството на мъдрост Соломонова. Амин. Седем пъти по седем благословен бъди, Царю на Новоизкупена Земя, излязъл от чреслата на Давида – потомък Юдин, Лъва от юдино коляно. От днес за съдба охрани се с дванадесетте лъва за съдба и нек Тронът Ти се увековечи като един неповторим завсегда, свише благословен в мъд­рост от Мен, Вседържителя, който днес потвърждавам думата Си. Трона Давидов предавам и мъдростта Соломонова чрез помазание Геоново, и продължение на мощност в съдба.

Съде велик в могъща съдба, днес велико помазание предстои над Соломона – Лъва от юдино коляно, увенчание с войнствената съдба, охранявала Давидовия трон завсегда. Ето в тоя миг на съдбата потвърждавам и признавам пред вас, Съда Върховен, Геонското помазание чрез пророческа ръка върху Соломоновата глава като Царски чин, изявил сянката на юдовия потомък Христа. И от днес с велика милост Аз признавам това помазание в Царство Соломоново на мъдрост. И в пира на съдбата днес признавам и давам кат награда на Потомъка Давидов. Амин! Седем пъти по седем благословен бъди в чин “Съдба”, Лъве от юдино коляно, от Давидовите чресла, Соломоне, чин “Царска мъдрост” в изпълнение на думата Моя!

И от днес за съдба подеми дванадесетте лъва и се охрани в лично Царство на вечност, и продължи Трона Давидов во век веков и завсегда. Амин.

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, в тоя миг пред Съд велик, небесен Лик в царско удостоение, приех сянковото изпълнение чрез Израилевия цар завсегда. И чина Му днес признавам чрез Юдиния потомък от юдино коляно и Го награждавам като потвърждение на съдба да продължи в Царство на мъдрост завсегда на Трона Давидов. Амин. В този миг на съдбата, Съде Върховен, пред небесата признах чина в помазание Геоново и сядане Соломоново на Трона чрез Потомъка Давидов на съдба във велико Царство на Земя. А днес го потвърждавам и кат награда Го удостоявам, и давам Му мъдростта да се изяви чрез любовта – кръвния му изкуп завсегда – кат награда да се охрани завсегда. Амин! Чакам думата ваша и признание в съдба.” (А долу сред Земя в този миг на съдбата стражът с наведена глава чака да приеме наградата кат велик Вожд над Войнствения Си отряд!)

“Хвала и поклон! Седем пъти по седем пред Върховния Трон. Ний, Съд велик, в могъщи съдби в тоя тържествен миг се покланяме пред Небеса и приемаме тържественото изпълнение на думата на Всевишния Върховен Законодател и Съдия, че днес великата милост на съдбата, след строение и помазание на Царя в чин “Давид” за съдба, Той получава наградата на Отряда – могъщото удостоение – мъдрост Соломонова на охранение в царство Соломоново завсегда над дванадесетте юдини племена завсегда.

И Ний днес като велик могъщ Изпълнителен съд на царски съдби изявяваме съдби, че наистина се потвърди и призна Геонското помазание и чина Соломонов. И като награда на съдбата днес се удостоява Върховният Изкупител като личен Водител на войнствените Си съдби – Лъвове от дванадесетте племена, запечатани като Личен отряд от сто четиридесет и четири хиляди и подема съдбата Си в сграждащите се съдби отдясно на Върховния Трон завсегда, дока- то положи враговете Си под нога и потвърди Трона Давидов завсегда.

Ний, Съдът велик в изпълнителен Лик, в тоя миг признаваме Му удостоението единен с чина Му на изпълнение и Войнствения Му отряд в изпълнение чрез живите светии като наряд. И се покланяме пред Върховния Трон в потвърждение на съдба, че вярно е потвърдено Словото Му на съдба!”

В тоя миг на съдбата чу се Силен вик сред Земя:

“Стражо! Стражо! Стражо на съдбите! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, в тоз миг пред Съд велик, в мига върховен на Изпълнителния лик, в пира върховен на благословение в потвърждение на Трона Соломонов с дванадесетте лъвови съдби, те бла­гославям и награждавам с мъдрост Соломонова. ограждаща съдба, с разум на целунеш Словото от Създание до Скончание в мъдрост на изпълнение и чрез него да се прояви могъщата сила, която движи Плана изкупителен.

В тоя миг на съдбата като всемирен страж сред Земята, натоварен със съдбите на всемирното удостоение, приеми дара в награда – мъдрост Соломонова в побеждение, сила, движеща Изкупителния план чрез любовта върховна – изкупителна цена и от Битие до скончание на Откровение от днес в изпълнение благословена бъди в разумение седем пъти по седем. И от днес в съдби като награда сред всемирната съдба начертай от върха Сионов до Ерусалима пътя на народи и племена, езици и колена, по който ще мине Царят на Трона Давидов в чин “Соломон” завсегда и ще изгради храма завсегда (Захария – Ездра – Неемия). Амин.

Благословена бъди седем пъти по седем и кат удостоение приеми наряд на всемирно царско изпълнение. И от днес за съдба продължи и води народа към съдби чрез чина на Вожда му. Амин! Сам Аз, Вседържителят на всемирни съдби, Върховен Изпълнител, Строител на Ерусалима нови завсегда, в тоя миг пред Съд велик ти предадох все­мирния наряд чрез свише помазание на благоволение сред земния свят – чина “Мъдрост”. И от днес натоварвам на твоята плеща съдбите на изкупващите се три, пояса от флора, фауна и човек, оправдани, стро­ени и наградени, и ги поведи към изкупителни съдби славни на Вожда свой. Амин.

А Ти, Царю на всемирна съдба, личен Вожд, от днес седнал на Трон отдясно ощ, поеми пътя Си! И от върха Сионов нареди и повели народа Си към вечно Царство завсегда сред Новоизкупена Земя под Ново Небе. Амин!

Съде велик, във велика Мощ в тоя миг Аз, Велик Изкупител, наг­радих Всемирния Изкупител на всемирни съдби с чина, кат награда Го удостоих в строеж на царството Си на мъдрост във вечност кат награда на невястата Негова чрез страж Мой всемирен долу на Земя. Амин.”

“Поклон! Поклон! Поклон! И хвала! Седем пъти по седем пред Трона Върховен на велики съдби. Покланяме се Ние, Върховен съд велик в царско удостоение, в пълен царски Лик пред Трона Върховен на съдби. И признаваме великото и могъщи удостоение на чина Соломонов в изпълнение и Геонското помазание. И кат награда на съдбата, връчена чрез стража всемирен сред Земя като велик наряд на всемирен отряд, признаваме, че неговият Вожд е сам Изкупителят и Цар в небесния свят. И Му се покланяме в тоя миг, и Му пожелаваме победа славна между Сион и Ерусалим. И като печат на удостоение във велико и могъщо съдебно изпълнение, Ний, Съд велик върховен, се покланяме пред Трона Върховен!”

В тоя миг на съдбата чу се Глас като гръм седем пъти по седем. Двадесет и четири старци се поклониха пред Трона Върховен в хвала. А Четири живи същества нададоха Гърмове – седем гласове в амин сред небе. И чу се сила могъща в съдба изпълнителна чрез Висок съдебен вик в тоя миг долу сред Земя. И стражът прие всемирните съдби като всемирна награда на могъщия Боен отряд царски от сто четиридесет и четири хиляди кат страж на съдбите и кръг на войските завсегда Амин.

Благословен бъди, Съде велик, в тоя миг за тоз подвиг велик на признание, изпълнение над Земния процес в разрешение и като Наградител Върховен Ти призна нарядите, дадени от Мен и ги потвърди чрез изпълнение сред земното население. От днес седем пъти по седем благословен бъди от Мен със сграждащите се съдби и Царя в чин “Соломон” с дванадесетте Му съдби като Личен отряд сред . Всемира и долу на Земя. Амин.

Аз, Всемогъщ Вседържител и Съдия, в тоз миг разреших и потвър­дих разрешителния миг съдебен. И като печат разреших на мъдростта да се прояви чрез пръстта, плътта – стража всемирен на съдба да разумей мъдростта от Битие до Скончание, да разбере Алфа и Омега Начало и Край!

Откривам тайните Си на изкупения прашец отново в изкупление и я ограждам в ново строение на вечност в Царство на юдиния Цар завсегда. И потвърждавам наградата в проявление от днес сред Земята чрез дара на извеждане на изкупените съдби. Амин!”

“Пеем ние, всемирни съдби и хвалим съдбите за тоз подвиг велик, и свидетелстваме, че вярно се извърши милост над Трона Соломонов завсегда. Амин! Амин! Пея аз, всемирен страж, покланям се единен с невястата на Агънцето Сионово и благодаря, и хваля за таз велика ми­лост и любов над цялата Земя в тройния кордон на съдба – флора, фауна и човек. Покланям се от земния свят пред Трона Върховен и хвала вечна отдавам на Царя над вси царе и на Царя на Нова Земя – небе.

Амин“

11.02.1961 г.