Илия – символ на съдебния пророк

  • Словото в Малахия 4:5 изявява, че Илия пак ще се яви в последните дни, но то не означава, че грабнатия по плът Илия от планината Кармил. Словото ясно сочи на силата на Дух Святи, която ще се яви в скончание, за да изобличи втория народ – и таз сила ще бъде в чин „Съдия“. (Първият старозаветен пророк Илия е сянка на същината в скончание, той е плътски и в плътско служение е употребен, т.е. сред плътския първи народ.) 221/3
  • Илия е чин на силата на Дух Святи и в новия завет се явява едва във време на Съда, чрез съсъда- приемник на Гласа (Малахия 4: 5 , Откровение 18: 1- 4)  в едно велико съдебно дяло в чин „Данилово“, в решение на земния процес. 125/ 3
  • Илия се грабва жив на небето – той отрази още живите духовни съдби, решени чрез Съд велики в мащаба на Духа Света, който е жив и жив ще отлети в небето чрез дялото му в чин „Израилева духовна колесница с коня два пророка в чин „Илия и Елисея“ по подобие на Аарон и Мойсея в изхода духовен за в небе. 153/ 3
  • Ясно символичния епизод в живота на Илия свидетелства, че той не пада, но напротив – жив биде грабнат, а след него дялото продължи чрез Елисея. 266/10

Дискусията духовна на Кармил посочи единствено Съда небесен чрез чина велик на съдебния пророк в чин „Илия“ – пророка Божий, чрез когото Небето победи сатанинския пророк – бог Ваала. И тази сянка посочи на реалния духовен двубой в скончание на дните при решаване на съдбите земни! В дните на Съда, според Словото в Малахия 4:5, трябва да се яви реално чинът „Илия“ в съсъд от мащаба на Илия пророка, който трябва да устрои пътя на действие съдебно в решение на земния процес!

Йоан Кръстителят се яви и устрои пътя пред идването на Христа по плът долу на Земя, а сега трябваше да се яви съсъдът по чина „Илия“ и „Йоана” и да устрои пътя пред Съда небесен в разрешение на земния процес чрез разглеждане делата на два духа, на двама Вождове, воювали сред планета Земя!

И тъй, наистина Илия, съсъдът, се яви и приготви едно дяло, една Църква без бръчка и петно, която да застане пред един велик и Свят Божий

Илия – чинът на съсъда съдебен, трябваше да образува едно дяло, което, като Същина, да покрие сянковото изпълнение на Кармил, а то е дяло в изпълнение Словото в Даниил 12:2,3. Даниил видя Съда във време, когато се решават съдбите. Откровение 18:1-4 се явява също в своето сянково покритие. И ние ясно виждаме едно велико изпълнение на строените съдби на воюващите чинове свещени, които са били употребени в сянковата дискусия на Кармил! А сега, чрез Съда велик, техните дела духовни съдби, са решени и наградени! Те са личната гвардия Христова и тяхната сянка в Древността (Съдии 6-та гл.- Гедеон) е отразила строението им в употребление чрез чина „Гедеон“, където е посочен и начинът, по който ще се сформира Войнството свещено и белезите, които ще носи войнственият отряд по чина „Гедеон”. Намираме ги още строени по съдби в Откровение 14:1-3, в Първо царства, гл.2 като Сянка староерна на съдебната Същина, дадено ясно откъде ще се яви съсъдът, приемник на Гласа от мащаба на Илия (Откровение 18:1-4) в чин „Самуил“, „Гедеон”, „Илия“ – чинове, през които ще преминава съсъдът в употреблението му пред Съда небесен, чрез които чинове ще действа Бог, като изявява Гласа на Святия Дух! И ние ясно виждаме в Скончание, че сянката Илия на Кармил от Древността реално се покрива с Новоерната същина, сочеща на скончаещото употребление на съсъда пред Съда небесен! Словото в Малахия 4:5 сочи също на приемника на Гласа съдебен (съсъда) от Откровение 18:4 и се налага като реално действие в едно велико дяло на оформление чрез един съсъд, в употребление на приемник в чин „Илия“ – Гласа, за да се оформи един силен Ангел, натоварен от Небето с голяма мисия сред планета Земя, която трябва да озари със зарите светли – тронни на съдебния Трон! Тоз е Ангелът от Откровение 18:1-4, единен с Гласа, който под ръководството на Гласа оформя дялото на Частичното малко духовно възкресение – Даниилово! И чрез този Глас на Дух Святи се събират Десет девици, в изпълнение на притчата в Евангелие от Матея 25-та глава, за да излъчи от тях пет разумни и ги приготви да ги представи пред Съда небесен (в изпълнение на Словото: „Ето, Младоженекът иде”), носещи елей в светилниците си, кръстени в Дух Святи, въоръжени с десет заповеди Божии, приели силата на Дух Святи за употребление – елея на помазание (Светлината), готови за употребление пред Съда велик, пред Закона на правда! А вън остават пет неразумни без елей в светилниците си.