Наградите на нетление на трите ерни съдби

piece, religion, israel-3241434.jpg

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ И УДОСТОЕНИЕ С НАГРАДИТЕ НА НЕТЛЕНИЕ НА ТРИТЕ ЕРНИ СЪДБИ – СТАРОЕРНОСТ, НОВОЕРНОСТ И ПРИКЛЮЧВАЩО СЛУЖЕНИЕ СРЕД ПЛАНЕТА ЗЕМЯ ЧРЕЗ СВИДЕТЕЛСТВЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТРЕТИЯ РОД – ТРЕТИ ДУХОВЕН ИЗРАИЛ.

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК (ЕДИН ОТ ГЪРМОВЕТЕ)

Слово: I Летописи 29:7

Молитва на стража:

“Излизам пред Твоето Върховно Лице, о, Господи Боже на силите. Благословено да бъде Името на Троицата Свята. И в тоз миг на съдбата аз се моля за децата на рода Твой, ето я и тавата. Преблагослови ги, ей, Исусе на Земята, Бог мой и канара. Пред Тебе вдигам ръка за вси труженици, преблагослови ги! Самуила, Мария, Девора и Йодай, сред тях Пътя на правдата в постоянство на светостта. Ето пред Тебе седи молитва в хвала. Моля Ти се, не ни забравяй, простри прободената Си ръка над глава.”

“Рабиньо Божия, победата е славна и е Моя! Днес пред теб, чрез Съд велик, се разглеждат три дела:

И в тоя миг на съдбата, Марийо Моя, яви се пред Небесата, Самуиле, силний пророче пред Израиля, ела! Пъте на святост и чистота, прострян си на Земята, ела, съдийко Деворо и застани пред Съда с делата на Йодай – пророка. И в тоя миг чрез молитва и прошение в свято съботно служение призовавам Съда велик в изпълнение да изяви съдбата в пояснение на пророческо изпълнение в първоерното служение.”

“Слава… Хвала…” – Пеем ние, вси небесни множества!“

И чу се Глас като Гърмове в тоя час на милост върховна. Съд велик се явява в пълнота, Четири живи същества, готови “амин” да кажат на съдба и Двадесет и четири старци чакат думата да каже Съдът.

И в тоя миг на съдба огря ореол сред небесата, изгря лъч на заря, блесна седмоцветна дъга – основа на Закона в хвала, над който е ограден Тронът велик на съдба. Блесна сияние на съдба сред множествата, непаднали в греха, пред Съд велик. И в тоз миг на съдба явиха се пред Небеса съдбите, тайната на Земята. И в тоз миг на съдбата свириха ли­ри в ръката, златни венци се спущаха от небесните висини на нетление в хвали, раздаваха се награди в хвала. Явиха се Самуил и Девора. Йодай и Мария, сред тях е Пътят, прострян на Правда на Земята. И в тоз миг велик чу се Глас кат много води, и сам Законодателят промълви:

“Съде Велик на съдбата, след разрешение на делата, чрез служение на делата в служение от Земята, призовавам Аз съдбата на тримата пророци на Древността и възлюблената на Новоерността и представям ти ги за съдба на Стъкленото море сега, строени в хвала, да се удостоят със законните награди на Съд законодателен в съдба.”

В тоз миг на съдбата блесна ореолът на небесата и чу се Глас:

“Йодай, верен Божий ратай в пророческа съдба, ти, който недос­тойната от трон свали днес пред съдби, ти, който се бори в Древността, днес в Новоерността, о, благословен свише бъди и награден с венеца на нетление на съдби и продължи, и волята Ми в съдби извърши, като в повторение недостойната свали! И в тоз миг на съдбата благословен свише бъди от Небесата и с награда – нетлен венец на главата приеми си наградата чрез децата. Благословен свише седем пъти по седем от Мен, Вседържителя на всемирни съдби.

Благословено бъди, Йодаево дяло сред Земята, в повторение на Лаодикийската съдба! Благословен свише бъди седем пъти по седем и награден с венеца нетлен в изпълнение на служение. “Амин” седем пъти по седем.

Преблагословена свише бъди, Деворо, на Израилевата съдба в повторение на всемирните съдби и от днес в чин на повторение навлезни! Съдия бъди! Сред Израиля те поставям, сред Войнствения отряд на Земя. И наградата на нетлен венец днес ти го поставям на глава. Амин! Седем пъти по седем свише на съдба приеми удостоение, Деворо, на Земя – венеца на нетление и от днес навлезни в служение реално на изпълнение чрез съдби сред Земя.

Днес Аз, Вседържителят Всемирен на всемирни съдби, в чин “Законодател и Съдия” сред Върховния съд на изпълнение, сам в приключваща съдба поднасям ти наградата на удостоение, Самуиле на съдбата, силен пророче на Царствата. От днес за съд­ба преблагословено свише бъди, древностно служение в новоерно изпълнение, във век увековечено в единство – наградата на нетление и от днес навлезни в служение!”

Хвала… Хвала… Хвала… Хвали Земя, пеят небеса, чу се Глас на велика милост в удостоение. Благословиха се три ерни съдби, разрешиха се три ерни съдби и се удостоиха в новоерна съдба кат увековечени. И в тоз миг на съдба, сред гласове на свирката от арфи и лири в ръката на небесните певци чу се велик Глас на Вседържителя и видя се велика милост на съдба чрез Мария жива на Земя. Яви се съдбата на Мария в Древността, която помаза Христа за духовно изпълнение в небеса.

И в тоз миг на съдбата чрез Мария малка явява се съдбата на Мария – новоерна съдба.

“Съде велик на съдбата, пред Тебе е новоерната съдба на Мария древната, що роди Христа, Мария, що помаза и изпрати Го в небесата в единството на съдбата. Днес чрез туй дете Мария навлиза в удостоение на велико и могъщо изпълнение и чрез съдба помилвах староерната блудница чрез новоерната. И в единство на велика милост от Небе пред Тебе я награждавам – съдба велика чрез туй дете. “Амин” седем пъти по седем.

Благословени в единство на служение бъдете и като изпълнение в реалност се явява в награждение. И в тоз миг удостоявам те, Марийо земна, в удостоение с венеца на нетление и днес пред Небе навлезни в служение на Божие върховно изпълнение сред Божия Духовен Израил, който по плът ще срещне Христа. Благословена свише бъди и удостоена пред Съд велик на съдби и от днес навлезни в изпълнение на духовни съдби! Амин! Сам Аз, Вседържител, Законодател и Съдия, в тоз миг те награждавам за съдба и те удостоявам пред Съд велик на съдба. Благословена бъди и навлезни седем пъти по седем в благосло- вението на съдбата чрез обещанието над съдбата.

Благословен бъди, Пъте на съдбата, седем пъти по седем като План на спасение в път на святост и чистота в служение. И от днес за съдба преблагословен бъди седем пъти по седем като път, прострян на Земята, Път в постоянство на святостта. И от днес за съдба навлезни в чина си на благословение. В тоз миг на съдба сам Аз, Законодател и Изпълнител, благославям и съединявам в единство Староерност и Новоерност в приключваща се съдба. И чрез наградата на удостоение натоварвам те в служение.

И в тоз миг на съдбата събрани в единство на благословение за съдба, благословени свише бъдете като четири пророчески съдби и навлезте в изпълнение чрез пътя, който сте водили на служение в Три ерни времена на изпълнение. И в тоз миг на съдба благословени свише бъдете, и пътя на вярата в постоянство поемете и постелете. И като пояс препашете целокупната земна кора. И нека през него мине спасяемата душа, поведени чрез Войнството Божие! Амин! Съде велик на Небесата, призовавам те в съдба, реши им ти съдба и произнеси реше­ние кат Съд велик на съдба.”

Хвала пей Земя, хвали Небеса за великата милост на удостоение чрез наградата на благословение като удостоение на Авраамова съдба и яви се венецът злат на нетление в ангелска ръка, и свиха се главич­ки в Три ерни времена, и чакаха съдба. В тоя миг от небеса чу се Висок глас на съдба. Покланяше се Съд велик пред Върховния Трон в небеса и произнесе Слово на съдба:

“О, Върховни Законодателю и Изпълнителю, като Съдия в тоз миг пред Теб, като Върховен Законодателен Лик Ти се покланя Върховен Съд велик непаднал. Покланяме Ти се в Правда и произнасяме съдба, че Бог е Слово Светлина и Словото е у Бога, и Бог бе Словото. И днес като Слово на съдба, което излиза от Трона Върховен пред Върховния съд велик спрямо Земя чрез Авраамовото обещание на Земята, днес Ние се покланяме пред Върховния Глас на Слово Светлина от Трона Върховен, Законодателя и Вам, Върховния Вседържител на всемирна съдба. И като творба, сътворена в нетление, не проявили се в падение, днес поставени във върховно съдебно служение, Ний признаваме Словото, изхождащо от Трона Върховен на Законодателна съдба в обе­щание Авраамово на изпълнение, като явление в Три ерни времена чрез служение Деворино, Мариино, Самуилово, Йодаево и Пътя пред тях на спасение, който се е прострял в староерно проявление и е ми­нал в новоерно служение. Ний ги признаваме като петорно изпълнение на велика мъдрост чрез Слово Светлина на предупреждение спрямо Земя.

И днес, в Трето ерно време на изпълнение, чрез Съд велик Ний заявяваме пред Върховния Законодателен Лик: Вярно е било в служение Самуиловото, Иодаевото, Деворино и Мариино изпълнение и днес в съдба признаваме, че чрез тез деца то воюва, победи и пред Съд ве­лик се яви, и чрез дела оправдано биде по съдба. Но днес в реално из­пълнение чрез кръвната цена изкупителна в проявление то си приема наградата на удостоение чрез тез деца в плът на живот, явление и Ний като Съд велик на Правда заявяваме съдба, че признаваме тяхното служение от Три ерни времена и че достойно им се поднася днес наградата на нетление като съдба, да се простре наново Пътят на спасение на вярност в постоянство на святостта до мига на преображение.

И като Съд велик пред Върховния Законодателен Лик признаваме, че Правда, Правда, Правда в хвала се извърши днес в небеса и достойно се поднесе наградата чрез тез деца. Те навлизат в третоерна съдба на реално законно служение пред Небеса като съсъди на почит – блюда чрез своите тленни тела, удостоени в Дух на нетленна съдба. И като Съд велик на съдба заявяваме, че ги признаваме и приемаме и от днес им разрешаваме да поемат пътя си на служение в олтаря нов нетлен на изпълнение. И ти се покланяме хиляди по хиляди тми, в единство със Съд велик, като велик Законодател, Изпълнител сред Съд велик, че достоен си Ти да извършиш съдби и да наградиш великото служение на староерно, новоерно и приключващо служение над планетата Земя в Правда на нетление завсегда.”

“Хвала!…” – чу се глас на Двадесет и четири старци пред Върховния Трон:

“Достоен си, Царю над царете, Законодателю над законодателни съдби, Вседържителю на всяка милост, да Те хвалим и славим завсегда за милостта Ти велика над Върховното Ти дело на служение в Пътя на спасение над целокупната планета Земя. Поклон… хиляди пъти по хиляди от нас, Старци, в изпълнение пред Трона велик на служение. Амин! (7 пъти)”

Чуха се гласове на Четири живи същества, пълни с Божия светли­на в Три ерни времена да приключи съдба: “Амин пред Трона Върховен на небеса. Амин! (3 пъти)”

И в тоя миг на съдбата екна песен в небесата, нов Гръм издаде си глас в съдба и пееха изкупени съдби от Две ерни времена, и приеха наградите си в единство на Трето ерно време сред планетата Земя. И пееха съдби на всемирно служение в хвали сред Земя, че Правда в служение извърши Великият Законодател и Изпълнител чрез Съда върховен велик на приключваща съдба.

“Хвала и поклон Теб, Върховни Царю, завсегда! Хвала!” – пее всемирната съдба чрез стража – олтар сред Земя и единни с небеса, хвали се чуват кат ухание в едно могъщо изпълнение пред Трона могъщи на съдби.

В тоз миг чу се хвалата: “Поклон, пея аз рано в зората, Всемирна съдба наградена чрез Три ерни времена и днес ангели на съдбата поднасят ми венци на нетление в служение над главата, кат съдба за во век нетление в служение в Ново Небе – Земя. Хвала, пеем ние единни в Три ерни времена, тройни съдби от флора, фауна и човек пред Небеса, че удостоение велико почувствахме чрез удостоението на съдбата. Хвала изпращаме в съботно служение от Земя. Хвала!”

И стигна ухание, обоняние пред Трона велик на Законодателя, и блесна велика Мощ на изпълнение, и навлезе във войнствена Мощ све­тещият нож. “Благословен бъди свише ти и награден с нетление в един­ство на съдба – третоерно служение и навлезни в благословение върховно на нетленната си награда ти в миг на Архангелска тръба, и жив се преобрази! Амин! Сам Аз, Вседържителят на всемирни съдби, те благославям, събран в единство на служение чрез тез деца и те благославям да навлезеш в преображение чрез Духа Света, и да минат от живот в живот, и да срещнат Царя си на Ново Небе – Нова Земя! Амин!

Благословено бъди и в миг на зеница преобразено чрез обещание на Слово Светлина, третоерно служение, и посрещни Царя си на Нова Земя под Ново Небе. И продължете в служение на нетление чрез Дух Святи на изпълнение. Днес Аз, Вседържителят на всемирна съдба, в миг на поднасяне на награди в Съд велик в приключващи съдби, ви благославям и като Законодател и Съдия-Изпълнител разреших да навлезете в благословението на наградите в нетление, и да продължи­те служение в хиляда годишно проявление. Аз, Вседържителят на всемирни съдби, в изпълнение на Съд велик, днес ви благослових, награ­дих и разреших, от днес навлезнете в изпълнение на служение за хиляда годишно проявление на нетленна съдба.”

“Хвала! Хвала! Хвала! Покланяме се Ние, Съд велик в изпълне­ние на съдби, че вярно е туй Слово, излизащо от Бога, защото Бог е Словото и Словото бе у Бога (Йоан 1:1). И разрешаваме като Съд ве­лик на съдба от днес да поеме пътя си на благословение и награждение третият род, който жив ще срещне Христа. Потвърждаваме, че мечът въртящ – Светлина огнена светеща вярно е пазил Дървото на живота в съдба и че вярно е извършил служение сред Земя. Огнени мече на съдбата, Слово живо. Светлина на нетленност в небесата, вярно си се изявявал сред Земята чрез войнствения пророчески атрибут на съдоизпълнение в Три ерно време на осветление, днес приключваща съдба, бъди венец на удостоение на третото поколение, което ще срещне Христа живо в облаците. Ний, Съд велик, потвърждаваме, че вярно е туй Слово в изпълнение кат въртящ меч на проявление, пазил е Дървото на живота в служение нетлено сред Земя. И от днес навлиза в Двойна мощ на съдба Войнът с нож в ръка чрез Дух Святи, и като съдба, Ний, Съд велик, им разрешаваме, като ги признаваме и награж­даваме с наградите вси на законодателни съдби, и се покланяме пред Трона велик на изпълнение като достоен Върховен Законодателен Трон на изпълнение. И от днес те поемат служение чрез награждение! Ний, Съд велик, потвърждаваме съдба като законно удостоение от Небеса, в Правда на нетление завсегда.”

“Хвала!” – Пеят вси земни жители, изкупени в Правда на съдби, лети Израилевата колесница чрез Борчески отряд на хвали, че мигът върховен настъпи и чрез Върховен Съд Законодателят наградите връчи.

“Хвала, Царю на царете и над Царя на Ново Небе – Земя. Днес пред Теб съм изправена и поднасям в реално изпълнение на служение: в Древност – хлебоприношение и сега хлебопреломение на петте съдби в служение. И Те моля в изпълнение, простри десница в благословение, ето пред Тебе е великото изпълнение чрез служение нетленно в ръководна съдба чрез Слово Светлина.

Хвала отправям за Всемирната Твоя съдба и моля Те, приеми хваление в Дух Святи, в дух на истинна съдба, от извора Яковов в мо­ята гърда, издълбан чрез Духа Света и днес черпещ вода – благодат на меча въртящи. Моля Те, простри десница в благословение мощно и погледни благосклонно над таз съдба, и благослови чрез таз баклава от бадем, маслина и житни класове!”

Хвала…

В тоя миг на Небеса чу се Глас и нов Гръм издаде в награди Законодателят в изпълнение, чрез Съд велик издаваше Глас на благословение:

“В тоз миг на съдбата в Староерност – Якововия кладенец, стомната с манната – свидетелство на съдбите, в Новоерност – огнени гърди. Благословено бъди, Авраамово обещание, чрез Мойсеевия жезъл на удостоение в Ааронова ръка на проявление, цъфнал бадем на служение, манна небесна – житни класове в изпълнение, събрани в единство с манната на служение в три съдби.

Благословен бъди, житни снопе на съдбата от първите плодове на първите начатки сред Земята! Благословена бъди, маслино опитомена, бадеме цъфнал в Дух Света, благословени бъдете в един­ство над цялата земна кора като таз баклава, минала през огнена пещ в приготовление на служение. Днес ти бъди като награда на удостоение в служение, връчена в ръката на децата на съдба на петте велики се­тива пророчески в Светлина и нека ти се разцъфнеш в тяхната гърда кат бадем цъфнал в тяхната ръка, жезъла Ааронов, бъди им Вожд в Деворина ръка.

Самуиле в удостоение, бъди им помазание в царско удостоение и от днес за съдба, събрани в единство на съдба, благославям елея на помазание, жезъла процъфтял, снопа на явлението чрез единство на Духа Света над тез велики небесни сетива от Три ерни времена и кат награда на нетленна съдба днес им се връчват чрез огнени Пророчески слова. И от днес за съдба бъдете награда на нетленност в тяхната ръка. Амин! Благословени и удостоени, приемете връчената съдба узаконена и навлезте в благословение велико чрез обещания Авраамови на нетленност завсегда. Амин! Сам Аз, Вседържителят на Всемира, като Законодател и Съдия ви благослових и удостоих в чин “Върховен на Съд велик в Троен Лик”. И ви включвам като награда на удостоение днес в снопа на първите начатки. Приемете дара на нетление за в миг на преображение чрез маслината. Блеят на помазание, разцъфнал бадем на съдба, поема си пътя сред Земя. Амин!

Благословена свише бъди, наградо на съдбите чрез манната в стомната, избрана от житните снопови зърна. Сред вас е цъфналият бадем – жезълът – Дух Свети, Мечът въртящи на Слово Светлина. От днес като награда на Законодателя от Върховния Трон бъдете над цялата земна кора и приключете съдбите на вярност в постоянство на светостта. Амин!

Благословени седем пъти по седем бъдете и от днес в благословение на нетление навлезте чрез олтара на Дух Света, неръкотворен в човешката душа, кат служение върховно на приключваща всемирна църковна съдба сред планетата Земя. Амин! Преблагословени бъдете седем пъти по седем от Мен, Вседържителя на върховни съдби и като Законодател, узаконени от Трон, в съдби навлезте в законните си награди.”

“Правда! Правда! Правда! Потвърждаваме Ний, законодателен Съд велик и пред Върховния Лик на Творчески съдби потвърждаваме, че законно навлезе изпълнение на съдбите от Три ерни времена чрез третото служение за съдба и като Съд велик удостояваме, че Правда – законна съдба в нетление на преобразена зеница навлезе всемирната годеница чрез първата начатка на изпълнение във върховно всемирно служение. И като Съд велик потвърждаваме, че законно навлиза в съдба.”

“Хвала!” – Обаждат се Двадесет и четири старци в Съда! Достоен си Ти, Законодателю, чрез Закон на правда да извършиш велики съдби и да позволиш чрез таз велика милост върховна да надникнем и ние! Покланяме Ти се, че достоен си в съдби да вършиш волята Си свята над земи!”

“Амин” – чу се глас на Четири живи същества – приключи се съдба чрез наградата- върховна на Съд велик в съдба. И всемирното служение навлезе в нетлено изпълнение, и чака върховния миг на преображение под Архангелска тръба, за да навлезе в хиляда годишно изпълнение Дух Святи на Ново Небе – Земя.”

“Хвала!” – Пей всемирната съдба, изкупена чрез кръвната цена. Пее единна с флора, фауна в съдба и чрез стража на служение кат скинично изпълнение – неръкотворна гърда извърши се изпълнение на всемирно служение! Амин!

И в тоя миг на съдба чу се Глас на Съда:

“Възвиси се, Знаме на съдбата и приеми служение чрез гърдата!”

Чу се Висок вик на съдба чрез Съд велик:

“Стражо, що ново за съдба сред Земя?”

“Небе приключва съдба чрез скинията неръкотворна – олтар, служение на Дух Свята в човешката гърда и нетление се даде на велико единство от Три ерни времена на служение сред Земя, и поема пътя си на служение чрез вярност в постоянство на святостта. И от днес стихът на съдбата навлиза в сила на Земята: “Правдата на праведника не ще му се вмени в деня, в който съгреши!” И от днес за съдба нека грешните да грешат, а праведникът да върши Правда на Земя!”

“А ти, стражо, чрез таз храна (баклава) поднасяш Истината Моя. И нека се знае, че чрез таз храна прие се служение свещенодейно в чин “Самуил”, “Девора”, “Йодай”, “Мария Магдалена” завсегда, помазала Царя на Ново Небе – Земя!”

Амин!

02.04.1960 г.