Обяснение за дялото на запечатването от Съда велик

diamond, precious stone, gem

(Запечатването на съдбите земни от Съда се извърши по строг ред съдебен до пълното им уреждане. Кои общества образуват Вавилон и кога)

След отхвърлянето на Лаодикийското ръководство пред Съда от самия Съд като неподготвено духовно дяло да приеме съдбите и функцията на Ангела четвърти (Откр. 1 8:4) то, по сянката ”Гедеон” в едно Малко частично, духовно възкресение бе призван стражът на Небето в чин на служение Гедеоново. И малката група на Духовно частично възкресение бе поведена в оформление, за да се строи в олтар на всесъжение и принесе примирителен принос в жертвоприношение. В оня миг бе явено пред Небето ново изпълнение на църковно служение, което водеше борба духовно до пълна Божия победа. И наистина, Откр. 18:4, Малахия 4:5 навлязоха в изпълнение реално и се поде ново оформление на служение пред Небето извън всяка църковна стреха.

Първо, призван бе стражът Божий, след кратка подготовка съсъдът бе облечен в сила на действие чрез дар на знамение и чудеса и се поде дяло на оформление чрез съсъди, възкресени в Малко частично духовно възкресение. И навлезе в служение по строго водене на Гласа чрез съсъда след едно общо предупреждение на официалното Лаодикийско оформление от три групировки – църковни Лаодикийски представители пред Небето. Но след официално отричане на дара Божий, изявен чрез Глас на Небето, се оформя малката група на изведения остатък, строго водена от Гласа на Небето чрез стража Божий. След няколко години оформи се в олтар в чин ”Орна“, където се провеждаше служението пред всемогъщия Бог чрез свидетелствени изпълнения и църковни дарби. Това бе време, много сериозно протичащо със строго предупреждение от Небето, че само чрез блюда ще извърши волята Своя Всемогъщият Бог.

В групата бяха събрани доброволно излезли съсъди от всички деноминации. И чрез горди и несмирени души, жадни за водачество, квасът на горда, но сляпа Лаодикия бе проникнал сред групата на остатъка. Откри се явна духовна борба. Непокорните на воденето чрез Гласа на Святия Дух повишаваха глас на всезнаещи, съдеха безогледно съсъда Божий и воденето, докато накрая всичките им неправди се откриха пак чрез Гласа на дух Святи. Но това дяло на непокорните горди заслепени души бе строго допуснато от Небето, защото Бог бе допуснал да се явят пред Лицето Му блюда на почит и блюда на непочит.

Не след много време се яви едно разпръскване на групата от земната власт и това явление даде повод непокорните и несмирени души да бъдат завладяни от ”вражия водач“. Така се отделиха пет блюда на непочит в чин ”Пет неразумни” в обходата си със Словото и воденето блюда. Малката, оформена в чин ”Остатък” група – десет девици, се раздели на две групи. Едната, поради гордост и високомерие бе обсебена от дух на заблуда и тежка духовна слепота и подведена подмолно от съсъда на Сатана ”козара”, поведе открита борба с Гласа на Святия Дух чрез съсъда – пророк на Бога, който водеше останалите покорни и смирени в чин ”Пет разумни” във вярно и точно приготовление, за да навлезе в съвършено свято олтарно служение. Бог явно, чрез Гласа на Святия Дух, поясняваше причината и дялото на отстъпилите, и групата на Пет разумни, без смут от случилото се дяло на отстъпилите Пет неразумни, продължи да следва стъпките на Гласа чрез стража Божий. Тъй групата на Пет разумни, водена от Гласа, продължи в служение извън всяка църковна стреха, несмущавани отникъде, строго ръководени чрез Гласа на Небето. Бог продължи в строго изявление чрез верните Божии чада, призвани по милост Божия, сключили Завет на мир с Бога според Словото – Воден завет в текуща вода в обещание за вярност на служение на Гласа. Чрез стражево служение се приемаше всяко прошение и молба. Първо чрез Съд велик се уреждаха съдбите на всички спящи и настоящи войни от сто четиридесет и четири хиляди от дванадесетте Израилеви племена, Лични войни на Христа, след уреждане на Христовите съдби. Групата на Пет разумни се представяше от Христа пред Съда и на нея се възложиха всички оправдателни съдби на Личното Христово войнство пред Небето – пред великия Съд Божий в правда.

А групата на Пет неразумни като несмирени блюда се употребиха в непочит и в едно с водача си ”козар”, приеха съдбите на осъждение на вожда им Сатана, който воюваше във време на Съда именно чрез тях; и с такива блюда на непокорство несмирение и слепота си е служил във всички времена и ги е употребявал в мерзостни дела. Но групата на Пет разумни, група оформена като Малко духовно частично възкресение, водена от Духа на Истината, беше дяло на живите светии Божии – Лични войнства на Христа, чрез които бидоха запечатани съдбите на дванадесет духовни Израилеви племена от всички народи и племена, езици и колена. И едва след разрешение на техните съдби, дялото на Пет разумни навлезе в оформление на велико всемирно църковно удостоение. И стражът като представител на всемирната църковна съдба приемаше разрешение на всички съдби чрез Съда велик за цялата земна кора. Тъй биде запечатана съдбата първо на олтара всемирен от сто четиридесет и четири хиляди от дванадесетте Израилеви духовни племена, водили борба духовна чрез първосвещено служение, и чрез пост и молба се сведоха пред великия Съд на Небе, председателстван строго от Отца.

Но предстоеше запечатване свещените съдби на Седемте църковни новоерни времена като народ Божий, в духовно юдейство употребени и тогава, пак чрез Всемирното църковно служение от избраните Пет разумни като блюда на почит, се представиха поименно седем съсъда на Дух Святи, които приеха благословение на спасение и навлязоха в оправдание чрез Съд велик. А в запечатващите съдби техните съдби се явиха като едно цяло със Всемирната църква войнственият първосвещен отряд беше Личен отряд на Христа духовни юдеи от всички народи и племена новоерни. А свещенството като народ Божий чрез служение сред Земята представяше като Платформена вест деня на изкуплението в дял с Христа. И пред Небе те бяха Негов род, употребяем в юдейство или това бе народът Божий, духом обрязан – Юда и техните съдби преминаха под Запечатващата вест на носителите й Христови в чинове на първосвещеници. Пред Съда бяха представени техните съдби като седем Естирини девойки, единни с Естир – всемирното църковно служение в чин на Първосвещенство като Личен отряд на Вожда Първосвещеник – Христа, водени чрез сила на Дух Святи в чин ”Гавраил”.

И се яви едно велико изпълнение по План на спасение чрез живи, обрязани в духа Святи съсъди, Светии лични на Всевишнаго. И се уредиха съдбите на Личното свещено войнство като олтар на всемирно служение и Негово подчинение, войници, рода на Юда. Тъй Малкото духовно възкресение се явява пред Небето малко преди идването на Царя и Господаря – Господа Исуса Христа и чрез него се уреждат съдбите на оправданите чрез Съда велик, а като награда приемат изкупление – вечен живот и се освобождават от връзките на греха. Като блюда на почит, те приемат разрешените съдби на спящи, настоящи и скончаещи посрещачи Христови. Тъй чрез малка, духом възкресена група, възкръсват вси съдби на праведни и неправедни, чрез делата, пред Съда велик и Закона и се урежда въпросът на цялото човечество от Създание до Скончание на флора, фауна и човек. Затова и групата е наречена ”Малко духовно възкресение”, засвидетелствано от Даниил.

Но и Пет неразумни, оформени в една група, приемат съдбите на всички осъдени от Създание до Скончание. И сред Земята няма вече нищо друго, което да има достъп пред Бога, освен Вестта на запечатващите съдби Божии, а не на личности. Съвсем не на личности човешки. Не!

След Съда всички земни съдби, отхвърлени от употребление пред Небето, особено Лаодикийското ръководно тяло, образуват Вавилон официален. И неговите страшни съдби на осъждение се натоварват на Пет неразумни в една групировка на осъждение. И тъй всичко отхвърлено от Съда е веч Вавилон тръшнат (осъден). От него са изведени всички спасяеми съдби чрез Съда велик. Тез вси съдби са уредени юридически (съдебно) и чакат вече времето на Архангелската тръба – зова за идването Христово.

Затова в Данаил 7:21 до 27 са изявени съдбите на осъждение и начина на завладение чрез Съда велик и светите Божии. Също, Данаил 12:1-3 ясно изявява начина и разрешените съдби на едки, които се нареждат отляво, а други – отдясно.

Наистина пречудни са пътищата на Всемогъщия Бог, изявени в Плана на изкупление чрез Съд на спасение, но мъдрите ще разумеят само чрез Духа Божий като Пет разумни и ще засияят като небесните звезди. Но закоравелите хитреци несмирени, заблудени, заслепени от земни суети, като Пет неразумни ослепяват в коравосърдечие и чрез дела на неразум се осъждат завсегда.

Така Малкото възкресение според Данаил 12-та гл. се явява действително, но то е духовно. То е ”Дялото на Ангела четвърти” под Гласа съдебен на дух Святи в чин на Ръководство – Високия съдебен вик, който урежда земните съдби. Приключва процесът на двамата Борци с две Войнства и техните завладения като трофеи. Амин!

Забележка към Словото за запечатването:

Но Бог чрез Асуир разрешава на Аман до подпечата заповед с която Аман изисква живота на юдейския народ. И Аман на висотата на своята сила подема дялото пъклено за унищожението на юдеите. Силата и властта, дадена на Амана и проявена, сочи на една силна власт, която се явява с подпечатваща заповед – слово, учение и успява да запечата всички, които се поклонят или приемат заповедта. Нейното явление е преди победата на Аман – дяло на Сатана с подпечатващо учение, което като сила Сатанинска запечатва плевела в нивата земна и го свързва за деня на огнения Съд (втората смърт). Първо се явява Аман, духовна власт, явява силата своя с претенции на царска власт в царство – печатът (измамата) му е в ръка и той изисква живота на Юда – зърното на небесното хранилище. Но според сянковото изпълнение той пръв се явява и изгубва, преди да устои в царството, а само подпечатва плявата, плевела, който сам пося в нивата земна.

Несебър! Семето Авраамово, запечатването – морския пясък, обяснени в Слово Светлина и благословението!

09.07.1960 г., Несебър