Полагане на тройния печат. Подвижване на първия сноп.

grain, sheaves, field-516747.jpg

“Ида със сила и власт, днес ще чуеш Глас чрез победата Моя, чрез Небесната власт!

Днес, събота свята, окръжавам съдби, за да приема и наградя ония велики Мои съдби! Пей и Ме хвали, победа Моя свята се яви! Днес, небе пре-преблагословение велико изпращам над дялото Си велико сред Земя.

О, дяло Мое, Моя съдба, зеницо Моя, невясто на Сина, осиновена Моя Сионова дъщеря, ела! В пира велик на изцеление те поменах седем пъти по седем и седем пъти по седем изцелена Ми бъди, и свише от небе пребъди чрез Вестта велика до Архангелска тръба ти – тя Знаме е църковно, развято сред Земя в пира на тържествата, в които се яви ти, велика Моя съдба, дъще Сионова, зеницо Моя, Сионова годеницо! Днес наградата си велика приеми! И в Мощ въоръжена кат войн въоръжен път поеми, Вест всемирна, всемирна съдба и снопа свещен запечати!

Победа! Победа! Победа! Вселено, Всемире, Земя, Небе в милост Моя днес ви зова, явете се в пира тържествен на Земя! Елате! В тоя миг на съдбата чрез Силен вик от Земята, от сряда до събота свята явявам се в едно велико и могъщо изпълнение на седем велики четиридесетдневия. Елате и свидетели Ми бъдете!

Съде велик, велика Мощ, днес строен е със сила въоръжен Юдиният вожд и лети в просторите лазурни, води Войнствата Свои! А Войнството Си лично в чин ”Лична гвардия“ повел е съдби. Вас зова днес в седмото четиридесетдневие, строена съдба, дялото Ми в чин Даниилово малко духовно възкресение” в пълен екип на небесно просвещение, действащ над него чрез приемника на Гласа, сила в двоен

А днес, в събота свята, над тях простирам десница за оназ велика Моя съдба, на която се покори дялото Ми малко, и яви знамения изпълних съдби. Свидетел Ми бъдете. Днес призовавам Съдби, стражите в сила двойна в чинове небесни, единни с чина ”Юдин”, Юдино щене и Гвардията лична, строена от деца. днес, велик ден на велика победа Моя сред Земя! Печатът троен Ми е в десница!

И в този миг чрез Силен вик Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин ”Генерален съдия”, единен със съда небесен в чин ”Генерален” на изпълнителна съдба, свидетели наблюдатели, вселенни селения, всемирни наблюдения, пред заявявам, че днес в чин ”Агнец заклан“ със седем очи е чинът ”Агнец пасхален” със светлини над седемте светилника – Периоди църковни седем. И е действал чрез седемте духове служебни на действие над църквата Си, новоерна съдба, родени в кървите свещени на Голгота сред планетата Земя, в чин ”Агнец пасхален”, поднесен от сянковото свещенство кат жертва всеотдайна за Земя, целокупност земна, с три пояса земни съдби по видове от флора, фауна и човек. Земя яви се кат олтар пред Небеса, а над нея, жертвата пасхална изкупителна за целокупността.

В този миг чрез Силен вик кат знамение и чудо, разрешена съдба, дяло приключих над цялата Земя и за Земя чрез туй дяло велико в чин ”Ангел четвърти”, единен с ”Гласа”, в чин ”Пети Борец“ – Сила двойна, Мощ на духа Света, Глас съдебен над Земя.

В този миг пред вас вси простирам десница и като сноп свещен обвързвам съдбата целокупна, за да я подвижа над Земята кат велика Моя съдба. Погледнете снопа, целокупната невяста Негова и знаменосци двама веят Знаме велико в чинове ”Запечатваща вест“ завсегда. А след Хилядагодишното царство преминава кат свещено Знаме с герба на Юдиния цар и Господар, навек преблагословил и изкупил с кръвната Си цена от флора, фауна и човек от Земя и Земя! В този миг пред вас, целокупни съдби, аз ги зова, вярност оказали Моя, чрез вяра Авраамова приели съдби и минали седем четиридесетдневия във велика победа Моя.

В този миг, велико Мое дяло, седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословено бъди в жертвата Негова. Целокупност от четиридесетдневия седем, преблагословени бъдете като дела, на Везната поставени. Днес преблагословени бъдете и Свише Глас приемете! В този миг кат едно целокупно дяло велико на седмо четиридесетдневие към Теб се обръщам, Съде велик, достойно ли ще бъде запечатано с тройния печат кат върховна победа Моя чрез Сина и Духа Святи сред Земята?”

”Амин!” – чу се Глас на трепет и съдби и пламнали светила озариха кат път огнен над Земя. И в мига върховен, върховна съдба, чу се пряко Глас на Съда в чин ”Генерален”, по милост съдба и ответ даде на Всемогъщия Вседържител пред Вселена, Всемир в чин ”Генерален председател и Съдия !

”О, поклон, седем пъти по седем покланяме се Ние единни, Двадесет и четири старци и Четири живи същества, в сетен пир на целокупни тържества приключили съдба за Съда велик и казваме ”амин’ в събота свята, отпразнувана кат дяло сред Земята. Амин! А Ний, Съдът велик, единен с вси, пред вселенни всемирни селения заявяваме съдби чрез свидетели и наблюдатели, че наистина, истина е това чрез дялото върховно съдебно, решено от Нас, лично Съда велик пред Тронния коронен Лик законен; и имахме съдействие, потвърждение и разрешени от Вседържителя на всемирни, вселенни съдби в чин на велики благословения да преблагославя в потвърждение небесните изпълнения чрез свидетелства земни на онез велики съдби, които премина новоерната църква Христова в Седем велики периода – духовни църковни съдби. И днес чрез дялото върховно съдебно Ангелът четвърти, единен с Пети Борец, приключихме Ний, Съдът велик, в пира на тържествата, всички земни съдби, църковни на вси три пояса нейни украшения чрез блюдата златни на почетно употребление, водени чрез Глас на Съдебната духовна власт в чин Генерален” – Святия Дух.

Ний, Съдът, заявяваме това, че действително е това свидетелство велико, извършено с вяра Авраамова в златните блюда чрез сила свидетелствена, показали съдба в седмото четиридесетдневие като седем светилника и седем звезди пред Небеса. разреши се съдбата на Църквата и Седемте църковни периода. Ангелите на църковните стрехи и светилниците на църквите преминаха в едно целокупно дяло велико на чина ”Ангел четвърти” и ”Пети Борец“ сред Земята и последното велико свидетелство на седмото четиридесетдневие, включено кат сноп, подвижва Вестта!

Ний заявяваме в този миг чрез Силен вик, че наистина, истина, истина, седем пъти по седем е това, че снопът земен е целокупен. И в мига на съдбата пред вси чрез Глас на Съдебната власт поканваме Земя със свидетелство на потвърждение в събота свята като реално дяло на изпълнение от самото дяло.

И предаваме думата на Генералния Председател, Законодател и Съдия в Троен образ да постави печата троен като съвършено дяло, извършено над църковната съдба, приело в себе си Седемте периода и за всички тях е дало по едно четиридесетдневие. Амин! И единни в този миг Ний чакаме думата на Всемогъщия Вседържител на вселенни всемирни съдби, в чин ”Генерален Изпълнител”, чрез Духа Свети да се яви сред Вселената, във Всемира вселенен, да се нареди завсегда дялото!”

”В този миг полагам печата генерален в Троен Лик като сноп, обвързан в свещени съдби, пред целия Законодателен Тронен Лик и царски коронен завсегда. В този миг преблагословен бъди, печате троен по съдба на вси новоерни църковни съдби, приели чрез Съда велик сенките велики под покрова Мой. В този миг чрез Силен съдебен вик, о, дяло върховно на съдбата, кат едно цяло от Земята чрез туй дяло, Даниилово малко духовно възкресение, чрез блюдата златни на употребление, Аз положих печата и го благославям в чин ”Ангел четвърти”, единен с Гласа на Съдебната духовна власт в чин ”Генерален” – Дух Святи и заявявам:

О, преблагословено седем пъти по седем, тми по тми и седем пъти по седем, тми по тми, преблагословено бъди, свидетелство велико реално и продължи, и премини кат една огнена реална съдба, и като огнена струя Земя обиколи, просвети. снопе, подвижен в свещени съдби под Архангелска тръба, о, в миг на зеница преобрази се и премини! Амин!“

”Амин” казваме Ние, единни Четири живи същества и се покланяме единни с Двадесет и четири старци завсегда за Съда велик във велики съдби. А Ний, Съдът велик, заявяваме, че истина, истина, единни пред цялата Вселена, Всемир с вси свидетелства на благословение, че вярно печатът се положи в туй четиридесетдневие и се прие с вишегласие свидетелството на Ангела четвърти от 18-та глава на Откровението, единен с Гласа небесен в предупреждението. И заявяваме пред цялата Вселена, Всемир, че снопът е подвижен в небесен пир на свидетелства реални сред цялата земна кора. И в последния миг на изявление кат съдебни решения да се предупреди и да посрещне в Архангелска тръба Царя и Господаря си! Амин!“

”О, Съде велик, преблагословен бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословен бъди за великото Ти откровение, достойнство и преданост сред цялата Вселена, Всемир и единни с Царя Юдин и Господаря над Новата планета, звезда, Земя бъдете в единство съединени завсегда под покрова Мой целокупни, Вселено, Всемире, пребъдете във век веков и вечността.

В този миг чрез Силен вик препреблагословени бъдете, блюда златни в почетна употреба, сред цялото земно селение и наградени, във вяра проявени за спасение, под покрова на Вест църковна наредени. В онзи миг преблагословени бъдете и в миг на зеница преобразени. И вий вси благословението си приемете, чрез вяра спасени.’

”А вий, в безверие останали, всичките язви описани на личните ви дела, приемете кат осъждение в Хилядагодишното царство, от Нас, Съда велик. Вързани останете сред Земя и изгорете в личните си дела на мерзост и неправда пред Вселена, Всемир.

Днес Ний, Съдът велик, без Генералния Законодател изрекохме вашите съдби. И в този миг чрез Силен съдебен вик заявяваме на блюдата златни: Ако някой отнеме и една думичка, присвои или изопачи, всичките проклятия и язви, макар че е бил блюдо на почит (да му се прикачат), то е било невярно чрез дела и за първенства е ходил и който посегне на дялото и на определената педя земя в Рударци (до Архангелска тръба), всичките язви да му са на плеща и спасение да не види за във вечността.

А който простре десница и помогне и запази педята Земя и дялото Мое, и безверник да е бил, на дяло вярност е показал, всичките благословения да му са на плещи. Сетно Ний, Съдът, изявяваме тез Слова пред цялата Вселена, Всемир! Амин!“

11.11.78 г.

ИЗЯВЛЕНИЯ:

”А ти, рабиньо Божия, днес Съдът изявява над теб Слова. Достойна си за Туй удостоение и верността ти се изяви. И сега наградата си приеми, и вси благословения приеми за верността ти!

Днес Завета ви с Христина обновявам и приемам. Във вярност устояхте до този миг. дялото е поверено на теб и чрез теб Гласът тръбя. Ти бе в чин ”Съдия” сред Третия духовен Израил, затуй ревност голяма те облада, докато се приемат съдбите вси за педята Земя.

А сега пейте и Ме хвалете и трапеза лична сложете, в пирувание голямо се потопете, че Бог велик извърши съдба. И от днес за съдба пак Гласът ще тръби, че Бог велик ще ви води и ръководи чрез Гласа. Съде велик, преблагословен бъди за таз милост върховна над блюдото на почит!

А сега Съдът ще продължи чрез Глас да тръби и да изяви за всичките язви, които ще се изпълнят над лъжепророка, над Вавилон блудницата. И в туй – от първото до седмо четиридесетдневие, давано за блудницата осветление, Ангелът четвърти и Гласът навлязоха в своята епопея, като въоръжението Му на Мощ е изобличението към блудницата, да изяви коя е тя, в кое време се е появила и как е служила.

А верните внедрявам да сияят в простора небесен кат небесните звезди.

А сега мир Мой вам! Предлагам ви причастие в чин ”Ханаан”. Да се явиш ти с блуза зелена от ръката на Ивана. Поканих ви в Рударци, но може и в дома на Данта, по строго изявление и отговорност. И така, рабиньо Моя, ще пребъдат под покрова Мой завсегда!“

”О, покланям Ти се с вси Твои творби и Ти отдаваме слава, чест и хваление от Земя, Творче наш, Спасителю, Изкупителю, за таз върховна милост, която имаш над нас. Благодаря ти, Съде велик, че си ме изтърпял. Моля прошка за недостатъците ми вси.

Поклон и хвала! Амин!“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван