Второ осъждение над мъртвите идоли – богове човешки

ganesh, india, ganesha-4784991.jpg

(ПО ПЪТЯ ЗА ДРАГАЛЕВЦИ)

И чу се Глас на Съдебно разрешителната власт:

”Стражо Божий, в служение пред Небе яви се, приеми волята Моя в разрешение на Съда небесен велик в правда на Закон като съдба след разрешение и приключване на Съда: О, Съде велик, ето пред Твоя Лик се яви стражът Мой, бъди готов и изречи разрешителните съдби над всички земни мерзости като върхове на народите във времената и вековете.”

И чу се Глас на Съдебно разрешителна власт:

”Стражо на живия Бог, днес чрез Глас на Съдебно разрешителна власт, Ний, Съдът в правда на Закон пред Върховния закон небесен, изричаме съдби като решения над земните суети като заблуждения, учения над всички земни богове, които са имали човешките родове във вековете от планините и са си кичили гърдите, и са им приписвали хвалите и почитта си. Ето им участта като сноп на осъждение: Вий земни заблуждения. богове и митове. прах в земя, проклети бъдете. с една трета в земя се сринете, осъдени завсегда на смърт вечна – души и тела наедно със Земя, проклятието тежко над нея и във второто възкресение на цялото осъждение кат кордон на вековете ваши поклонници на боговете изгорете! Изгорете, изгорете в едно с всичкото проклятие над Земя като прокълната земна прах в деня на очистване на Земя чрез огъня на очистение, чрез победата славна на чина в пъвосвещена съдба, Който ви е свидетел на мерзостните служения. Вие всички, осъдени от великия Съд на правда чрез Закон небесен, не се намирайте веч наедно със своя водач – заблудения косач на смъртта! Това ви е присъдата втора завсегда за решение на Съда.

Днес отиде в погребение и ангелът на осъждение в плътта чрез греха, който извърши чрез непокорство в Лаодикийското осъждение като се покори на греха.

Проклятие приемете вие, всички осъждения на земни богове и чрез вас водача ваш, и в проклятие изгорете завсегда във втората присъда наедно с греха на Земя! Ний, Съдът велик небесен в правда на Закон, ви изявихме съдбата пред целокупната Земя за мерзостта ваша във времената пред Небесата; вий, които не сте богове, си приписвахте право на богове сред родове, днес приемете наградата си на първо осъдени в плътта, и второ на духа нечист във вас във втората смърт, наедно със Земя. От Съда на правда велик.“

13.11.64 г.

И чу се Глас над Земя на Небесно съдебно разрешителната власт над вси мъртви богове, явили се в редовете на народите и племената, езиците и колената сред Земята във времената на вековете и Великият съд на правда им отдаваше според делата на всичките им заблудителни учения като Сатанинско погубление чрез спиритично учение на официални земни богове, обявени като пророци, учители и свещеници на всички идолослужения на капища в унищожение сред вси земни племена.

И чу се Глас на Съдебната власт сред Земя чрез Дух Святи в стража като могъщо изпълнение на присъда в приключени дела – Съда и стражът прие изявление в изпълнение на небесния Съд в действие по План на приключващи земни съдби.

И чу се Глас на Съдебно разрешителна власт небесна:

”О, вий земни върхове на учения чрез богове, митове сред народи и племена, езици и колена, които безсрамно ограбвахте Твореца си на всяка правда, днес Ний, Съдът велик чрез изпълнителен Лик над осъдена съдба – враже осъждение чрез собствените ви дела днес, наедно с всичките ви поклонници и вожд, комуто сте се поклонили, Ний, Съдът велик, ви отдаваме вашата лична награда на лични дела: проклятието да ви върже като сноп от ветви на осъждение и прахове и телата на живите представители да бъдат унищожени в една трета над Земя, когато чрез язва зла й се отдава Приемете присъдата си, живи и мъртви осъдени и в една трета погинете, и във второто възкресение наедно със Земя и Сатана – ваш вожд изгорете в проклятието си. И никога, никой и праха ви да се не намери в ново пречистена Земя под Ново небе за във вечността.

Днес, проклятие, над Земя вържи ги завсегда и като сноп ги счупи, и в огъня неугасим ги изгори наедно с една трета от Земя – прахът им и духът им нечист завсегда в пречистена навек Земя да не се намерят никога.

Днес, Ний, Съдът велик небесен, след разрешение на съдбите като приключващ съдба, наново им разрешихме съдбите да възкръснат за втора присъда в изпълнение над Земя.

Свърши се! Приключи се! Свърши се! Приключи се Съдът над мъртви осъдени и живи осъдени и като сноп от ветви от Създание – Каин до Скончание. вързани са на Земя за хиляда години и след второто възкресение на осъждение пак да се явят и възкръснат в дух на нечистота и приемат втората съдебна присъда. изпълнена над плътта и духа. наедно със Сатана и Земя осъдена и праха им.

Ний, целият Съд небесен, изявихме над Земя чрез Глас на Небесно разрешителна власт по план на осъждение съдбата и наградата над осъждение и проклятие на земните спящи в праха богове, които не са богове и митове, а само чрез тях се е проявявал Сатана сред земните родове от три пояса съдби и е печелил плевели на осъждение поклонници. И днес единни над богове и поклонници техни от редове бидоха свързани като ветви в сноп техните съдби. А над живите проклятието лежи и в язвите кат награди техни във време на отдаване на една трета над Земя нека да погине заедно всички в телата. И във второто възкресение да чуят втората тръба да станат за второ осъждение, да го приемат като награда. И над нечистия им дух наедно с всичкото проклятие като Сатанинско проявление над Земя, Ний заявяваме съдба, че истина е туй Слово в разрешителни съдби над целокупното осъждение.

И е явена чрез Дух Святи на стража над Земя, но целокупно, за да не намери, ни да обвини Небе, че не е чул или видял или е бил предупреден за хода на Плана в действие на съдебни разрешения над Земя и земното осъждение.”

Край от Съда велик в пълнота на всяка правда чрез Закон над Земя и земна целокупност от три пояса съдби – флора, фауна и човек.

На 12.11.1964 г. заспа съсъдът на Ангела Лаодикийски (Гина Ангелина), на 13.11.1964 г. я погребаха и в същия ден Съдът небесен изрече присъдата над осъждението за втората смърт при второ възкресение – в огъня на осъждение да изгори и прахът им заедно със земното проклятие над Земя. А Земя да премине през огъня на очистение.