Наров сок и баклава с бадеми

pomegranate, fruits, food-3383814.jpg

 

”Ида да ви преблагословя!”

”И в тоя миг на съдбата в могъща съдба пред Престола благодатен на Всемогъщия Бог Отец, Син и Дух Святи се покланям като страж небесен в стражево служение на всемирно изпълнение между небе и Земя и вдигам ръце в прошение чрез принос на ухание! И моля прошка за народа Божий в пълнота на Израиля от дванадесет племена! И в сила могъща на съдбата аз моля днес Бог могъщи да благоволи и освободи и жертвата за грях, и приноса ухаещи на хвала да приеме от дванадесет племена израилеви като свещенство на Земя! Вдигам ръце, единен с флора, фауна и човек – съсъди избрани пред могъщото Лице на Трона всемогъщи, пред Законодател и Закон същи, Алфа и Омега, Начало и Край същи! О, чуй молба и приеми жертвата ухаеща в свято съботно служение в Дух и Истина, единна като пет могъщи съдби, избрани да предстоят пред Небеса! Амин!

Покланям се пред Трона Всемогъщи с ухаеща съдба и моля вчера, днес и утре съща Всемогъщата Троица на единство да чуе просбите на израилевия народ свят и да приеме прошения и хвали в днешния ден на Израиля нов и ответа Си всемогъщи да излее кат Роса над Израиля – цветя насъщи в миг на съдба и да го запази от нечистота и неправда, в пътя на изкупление да го въведе завсегда! Поклон седем пъти по седем пред Върховния Трон на Всемогъщия със Закон на правда завсегда, стражът недостоен проси и моли чрез Господа Исуса Христа, изпълнен с дух Святи от Земя.”

Ура! Хвала! Хвала! Хвала! Чуха се гласове свише на небесни същества, Войнство всемогъщо хвали пред Трона всемирен завсегда!

И в тоя миг кат сияние могъщо чрез Дух Святи се озари земното ухание като принос ухаещ на всесъжения за единството на всемирните Израилеви съдби от дванадесет племена! Амин!

Трепна сила могъща, разлюля небе – Земя и Глас кат върховна власт от Трона се издаде в тоя час:

”Свещениче могъщи в сила и чин на удостоение сред Израиля до един, днес могъщо изпълнение чрез съдебно позволение, простри десница и ороси душица чрез кръвна ценица на милост в изкупителни цени сред Израиля могъщи – свидетелствена съдба! Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, като Изпълнител пред Съд могъщи издадох разрешение чрез Духа Света, чрез стража земен за народа Мой завсегда до миг на Архангелска тръба, за преображение завсегда!

Благословено бъди седем пъти по седем, причастие, с истинската цена Христова сред Земя и от днес като съдба нек нарът го замести и обгърне Земя. И като покров на съдба да се намери в едно могъщо единство – Юда и Израил като съдби небесни завсегда! Амин!’

”Хвала! Хвала!“ Пеем ние, глеем ние, небесни съдби, единни със земни съдби и хвалим Небе за милостта му над Земя! ”Днес велика съдба, Израилю нови, чрез Дух Свети, блажен си, че те подири Творецът твой завсегда!“

”Хвала!” Пеем ние с ангелски крила – фауна, избрана да служи до Архангелска тръба и хвалебстваме в събота свята за милостта велика, чрез стража на Земя. Амин!

”Хвала! И в тоя миг на съдба, престъпи свещениче в изпълнение на съдба и след принос на причастие ще влезете в изпълнение на Ханаанска съдба.”

В тоя миг от небе чрез заповед свещеникът със стража влизат в съдби, Гълъба ще въведе въвеждащите се съдби. Днес Израиля навлиза във велика и могъща съдба на изкупление.

”В тоя миг на съдбата, благословен свише бъди, Израилю от дванадесет племена и нек от днес твоята съдба се яви явно сред Земя! Днес сам Аз, Всемогъщ Вседържител, те благославям и ти заповядам: Бъди единен свещен народ от дванадесет съдби сред цялата Ханаанска земя! Амин! Всеки ден помни Господа Бога твоего, че Кръвта – изкупителна цена за теб се даде в небеса! Амин! Благословен бъди, Израилю от дванадесет племена, единен със свещената съдба. И от днес кат народ могъщ завсегда благославям трапезата твоя!

О, благословена бъди свише, трапезо Ханаанска, сред израилевите племена и от днес бъди свещена със свещена храна на свещен народ. И от днес, благословен от Мен, навлезни в Ханаана завсегда!“

”Хвала! Хвала!“ Пеем ние, вси небесни същества.

”Пре-преблагословени бъдете, дванадесет израилеви племена като свещен народ с трапезата твоя, седем пъти по седем от Мен Твореца твой, Законодател и Съдия! И в тоя миг на съдбата чрез сила на Дух Святи изявявам:

Преблагословени бъдете. двама стражи. като сила могъща на Илия и Елисея!

Преблагословени бъдете в двоен дял завсегда! Препреблагословено бъди, Войнство, в разцвета на съдба! Препреблагословено бъди, свещенство в Духа Света, като могъщо Войнство – пътник за небеса.

Сам Аз, Вседържителят, днес, в ден на милост и прощение дарих и ухание на молба, и те опростих, и те преблагослових! Преблагословен бъди до Архангелска тръба като жител на Нова Земя под Ново небе! И Царя си посрещни на облаците ти!

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, в тоя миг излях благоволение в благословение!“

”И в тоя миг на съдбата, пеем ние, пещи на небесата, единни със земното Войнство! Трепери небе, люлей се Земя – народът Божий в пълнота! Израил следва Юда свещенодеен завсегда! Амин!“

”Люде Мои, Аз съм сред вас, чрез Глас на Дух Святи във вас (Иеремия, 28-ма глава).

Преблагословени бъдете, свещени стражи на съдбата!

Благословени са плодовете на земята, които давам – на Израиля храната!

Препреблагословена бъди, трапезо на съдба и от днес насити Израилеви съдби! Амин!“

14.10.1961 г.

ОТВЕТ ОТ НЕБЕСА – ВЪВЕЖДАНЕ НАРОДА БОЖИЙ В УДОСТОЕНИЕ (ПРИЧАСТИЕ С НАРОВ СОК).

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЪДЕБНО СЛУЖЕНИЕ.

ИЗКУПЛЕНИЕ НА ИЗРАИЛЯ НОВ ЧРЕЗ ПЛАТЕНАТА ЦЕНА – КРЪВТА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Молитва на стража:

”О, Всемогъщи Изкупителю, в тоя миг, в утро ранно на съдбата, когато дюлята ухае и плодът на лозата във винения рубин обвил е на нара зърната, то аз като всемирен страж на Небесата, натоварена със земните съдби, в събота свята, единна с флора ухаеща, фауна крилата и човека, вдигам ръка в утринен молитвен страж на Църквата всемирна с приноса за грях на народа Твой! О, слава, слава и хвала, царство и държава безконечни на Бога Отца, Сина и Духа Святи да е завсегда! Моля, Всемогъщи Боже, приеми просби от стража нищожен Твой, но по милост Твоя удостоен, за Якововия дом, за народа Твой пръснат, о, Боже мой, безмилостно от врага Твой!

Чуй прошения и молби, както някога от Даниила и ответа Си на милост яви, и Якововия дом наново посети! Израиля събери в един могъщ народ Твой на съдби! Моля, Отче святи, като лъч на ранина яви се в утро ранно и озари лехите росни сред Земя!

Хвала! Хвала! Вечно Твоя и поклон пред Трона благодатен да е!

Амин!“

ОТВЕТЪТ:

”Възвиси глас на съдбата, Аз, Якова, водя стадо на съдбата. Сиона могъщи – олтар се яви, керван насъщи от две жени. Борба Яков с Ангела е водил сред Земя! И днес в съдба, минал кат дом Яковов път сред Земя, обещания Авраамови са му на плеща!

Отец на дванадесет племена, в награда ”Израил” го зове – свише благословение да го ороси! И днес в утеснение сам Аз го зова чрез Глас на кавала кат пастир, на ”Ханаана” го водя сред Земя, сред тучни поля и росни цветя, минал троен пояс на съдба! И днес Трети духовен Израил му е стадо вакло, отлъчено от чернуша! О, стадо мало, върви безопасно сред Земя, както в Древност в Гесенска земя изведох те в пустиня зла, над теб огнен стълб нощя горя, а денем облак бял те пазеше от пека! О, върви мало стадо, върви! Якововият пастир те води в съдби и с кавал в уста ти свири, с гега овчарска в ръка, кожен мешец препасал е чресла. Минал Йордана, стигнал предел на обещаний Ханаан. И днес в съдба, о, Якове, ела, ела, Израилю съдбоносни от дванадесет племена! Кат удостоения могъщи да те в благоволение на удостоение въведа. Сам Аз, могъщи Пастир на стада, днес чрез стража приемам хвали. И в принос на примирение явявам съдба! О, Израилю нов духовен, изкупвам те с рубинова струя!“ Амин!

(Юда – Израил!)

”Хвала могъща” – чу се Глас на Съда велик в пълна царска власт и запя се песен свещена, Небесно войнство в съдба наведоха свидетели глава пред Трона Върховен на могъща съдба! Чу се песен хвалебна в единство на небеса завсегда! И ухание земно се яви в съдба като принос могъщи на могъща хвала!

Пред Трона велики лъч сияен осия и чу се Глас на Върховна съдебна власт в приключващи Израилеви съдби. Израиля в осмия ден (осмо време на Съда 14.10.1961 год.) в пир приключващ се яви с принос ухаещ пред Небе от цъфнал бадем – жезъл могъщ на Едем от дванадесет племена над цялата земна кора (тава с баклава от бадем, нарязана на дванадесет дяла се внесе в свидетелствения квадрат).

И ето хвала в могъща съдба пред Трона Върховен се яви, и сияние могъщо озари Съда велик във върховни съдби. Съд велик е с наведени глави, престоли двадесет и четири около Трона в съдби като двадесет лъва юдини в Царството израилево чрез Соломона – Христа! И ето чу се съдба, раздвижи се небе – Земя. И чу се върховен Глас на Трона могъщ! Струя сияеща осия Земя над всемирния страж като верен паж с жезъл Мойсеев в ръка – гега прозябнала в знамения и чудеса и прие могъща воля чрез глас на Съдебна власт в разрешение на съдба! Амин! На Юда и Израиля – съединени завсегда в един народ, признат от Небесната власт, в признание и благословение чрез глас! Амин!

”И в тоз миг на милост върховна, в приключващите се съдби земни на омилостивение чрез жертва уханна на хваление в олтара – на върха, Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, потвърждавам думата Си пред вси – небе-Земя в приключващата се година на израилевата съдба в Духа Света, в Царство на Христа – могъща, по подобие на Соломон: Днес заявявам пред вси вас, Съдии в Съд велик на разрешение в съдби, че приех приноса на прошение от Израиля духовен и биде оправдание чрез Съд върховен в изпълнение, в годината на всемирно служение като приключваща се съдба на едно време, сочещо на Новоерност, по подобие на Сенките! И сега в мига на върховна съдба, Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирна съдба, пред вси съдби на небесни жители, свидетели в Съд върховен в Царско удостоение на Царя на Нова Земя под Ново небе в служение, заявявам в тържествен миг пред Съдебния Изпълнителен Лик, че приех прошение днес в удостоение на Царско всемирно служение сред Духовния Израил като народ верен Мой чрез Вожда им – Княза на Мира Михаил, днес потвърждавам, признавам го във върховността Моя кат народ Мой чрез всемирния олтар (Мой) църковен в служение, чрез Юда – свещеник в изпълнение сред Духовния Израил!

Потвърждавам чина ”Юда” като Свещен войн чрез Лъва от Юдино коляно – Михаил, Войн непроменим в Дух и Истина – Гавраил, Дух Святи, в служба на царско удостоение и въвеждам Духовния Израил като народ Божий в удостоение сред всемирното служение, и му поднасям причастие в ответ на признание! Кат народ с опростен хомот! И днес пред вси небесни служители, съдии в изпълнение чрез изведеното всемирно църковно служение, чрез Личния Христов отряд Духовен Юда Аз въвеждам народа Израил в освобождение чрез всемирното свещено служение сред него, водено чрез Високия съдебен вик в подвиг велик, в строго определение чрез Ангела на Завета в изкупление. И кат могъщ реформиран народ Божий Мой Духовен Израил днес в приключващата се година на всемирна съдба, Аз, Могъщ в съдба, Вседържител, пред вси го въвеждам в освобождение във всемирното църковно служение в ново изпълнение кат Ангел четвърти сред земното население! И в явление признавам пред вси небе, Земя чрез Съдебния висок вик в подвиг велик, че Ангелът четвърти е сам Ангелът на Завета Христа чрез кръвния Си принос като цена на изкупление, внесена пред Върховния Съд велик в могъщо служение и явена кат нарова струя в една ризница, в едно могъщо всемирно дяло на приключващите се съдби чрез Съд велик! Амин!

И днес пред вси благославям въвеждащите се признателни съдби чрез могъщо свидетелство сред Земя! Че наистина Ангелът на Завета в изпълнение извън всички стрехи кат Ангела четвърти, чрез Петия Борец – Дух Святи въвежда Новата всемирна година в приключени съдби сред Духовен Израил чрез всемирното свещено служение църковно, чрез Войнствения свещен отряд на Михаил от представителите живи на сто четиридесет и четири хиляди съдби свещени чинове, на чела им звезди! И като едно могъщо дяло на дух Святи – Бореца пети, Високия съдебен вик сред сред народа Мой велик, наново му дарявам свободата – свободата седем пъти по седем кат народ оправдан чрез Везната и изкупен чрез цената на Вожда му Израилев, в чинове на свещени съдби! И днес пред вси го благославям във въвеждащи съдби, а той – покоряващ се на вси небесни изявления чрез Свещения отряд всемирен в царско удостоение на църковно всемирно служение. Амин!

Благословен седем пъти по седем бъди, роде Мой Израилю пл, минало служение чрез три могъщи съдби в изпълнение! И днес пред Върховния Съд велик в царско удостоение заявявам съдба, че те признавам за народ Мой, минал през огнени съдби на служение като могъщо поколение в редове сред родове от дванадесет племена във векове и времена! А днес! А днес, в дните, разреших чрез Съд велик съдбите и те въвеждам във велико оправдание чрез цена могъща в изкупление! И като народ на изкупваща съдба явен, представен чрез представителите свидетелствена съдба земна сред всемирното църковно служение, кат Войнствен отряд, натоварен на плещи на Юда свещен, днес те въвеждам чрез Съд велик и те признавам за народ Мой велик! Амин!

Благословен седем пъти по седем бъди в годината всемирна на освобождение и навлез в единство на освобождение със Свещения отряд на изпълнение, и му се покори кат Войнство духовно на съдби, а ти, народ Израилев заветен, по подобие на Царство Соломоново пред вси очи, Ми се поклони! Над теб ще ороси приносът на изкупителни цени за в ден на Архангелска тръба! Амин! Благословен бъди седем пъти по седем кат народ Мой, признат и освободен от всичкото бреме (греховно) чрез всемирното служение и въведен в изпълнение на свобода, в служение всемирно сред Земя! Амин! Седем пъти по седем благословен навек бъди от Мен, Всемогъщия Вседържител на всемирни съдби и кат Могъщ Разрешител навлез във всемирната свободна година, освободен от всичкия хомот на неразрешени съдби и се подчини във водещи съдби на Воинствения отряд в Царство всемирно кат могъщ царски наряд за Царство Израилево! Амин! Благословен бъди седем пъти по седем пред вси и от днес кат награда на удостоение те въвеждам под покрова на изкупление чрез приноса на нарова струя – служение сред всемирно изкупление в Църква всемирна, водеща изкупващи съдби сред Земя! Амин!

Благословен Израилю, признат и приет и удостоен с въвеждане в едно могъщо единство с Юда – свещеник твой! И от днес продължи в Нова всемирна година на свобода, единен с Войнствения отряд свещен пред Небеса до деня на Архангелска тръба за въвеждане в Царство ново на Христа. Амин!

В тоз миг на тържествена съдба благословен бъди завсегда, Израилю, свещен народ от дванадесет израилеви племена духовни, минали им съдби през Съд велик в небеса, с разрешена навек съдба, оправдани и въведени в изкупление чрез кръвния принос на могъщо свещено служение! Благословени бъдете седем пъти по седем, дванадесет духовни племена израилеви и от днес навлезте в могъща съдба на Нова всемирна година чрез всемирното църковно служение до деня на Архангелска тръба в Юбилейната година – навек в свобода.’

Сияние могъщо озари и чу се глас на съдба, и Съдът велик с наведени пред Трона глави изяви и прие съдби!

”Съде велик в могъщо царско удостоение, днес във въвеждащата се съдба на Свещения войнствен отряд от Юдино коляно и народа Мой нов Духовен Израил чрез Вожда му Михаил чакам думата върховна Твоя в признание и въвеждаща се съдба в освободителната година на Църквата всемирна Моя!“

”Хвала седем пъти по седем! Поклон седем пъти по седем пред вси небесни жители, свидетели и изпълнители на Войнства небесни!

Ний, Съд велик в приключващи се съдби над Земя в царско удостоение, днес в година освободителна – в освобождение на народа Божий, заявяваме могъщи съдби в дух и Истина пред вси, небе – Земя като Съд върховен в царско удостоение чрез могъщо служение на свещения всемирен отряд, признат и запечатан чрез представителите му сред Земя, Ний заявяваме могъща съдба, че Ангелът на Завета – сам Царят на Нова Земя под Ново небе, водейки Свещения всемирен отряд и запечатан свидетелствен наряд Свой, го водеше кат Ангел четвърти сред земния свят с оформено всемирно църковно служение сред Земя!

И днес чрез могъща сила на Дух Святи в победа славна във вси борби, кат могъщ Войн в изпълнение на Бореца пети въведе Израиля нов, духовен прашец в могъщо единство от дванадесет племена като дяло на Свещеници и народ, освободен и опростен в годината всемирна като роб на греха – на служения заблудителни!

Днес, Ний, Върховен Съд велик в пълнота пред небе – Земя, заявяваме съдба, че наистина приемаме и признаваме могъществото на дялото всемирно чрез Войнствения отряд с разрешени съдби, запечатани чрез свидетели живи сред Земя! Че днес и дванадесетте племена кат награда могъща на изкупление се въвеждат в едно единство на служение! И сред него Юда – свещеник в изпълнение кат едно върховно дяло, оправдано и освободено да навлезе в изкупление и му се поднесе всемогъщо разрешение – да въведе Приноса на изкупителните цени чрез приключващите се земни съдби, чрез великото царско удостоение на Първосвещеното служение – нара, наровата струя кат могъща победа! Нек то се яви във вси – единство на покрова Отцув оправданието Христово!

В тоз миг на тържествена съдба Ний, Съд велик в царско удостоение пред Върховния Трон могъщ на разрешение, признаваме въвеждането на Израиля под покрова на могъщата оправдателна съдба чрез Съд велик – в Правдата Христова чрез Христа, в оправдателни дела. И в удостоение кат награда днес Юда свещеник се признава и от неговата ръка кат могъщ първосвещеник – Личен отряд на Вожда си Христа чрез Дух Святи, обрязани съдби, се удостоява с нарова струя като рубинова цена в скончаещата година на времената!

Ний, Съд велик в пълнота, признаваме и приемаме чрез земното свидетелство, оформено чрез Високия съдебен вик – глас на Дух Святи в единство Четвърти ангел и Пети Борец в едно могъщо всемирно църковно свидетелствено служение, свидетелството на съединение в единство на свещеник и народ от дванадесетте духовни племена като един Нов Духовен Израил! И Му разрешаваме съдба като удостоение да навлезе в изкупление до Архангелска тръба и приеме ценния принос на нарова струя в приключваща земна съдба. И като могъщ Съд велик в царски изпълнителен Лик Ний се покланяме в признание, приемане и разрешение пред Върховния Трон велик! И заявяваме съдба, че днес, в приключване на Шатри в осмия ден, се приключи съдба и Израил навлезе в Нова всемирна година, съединен в единство на свещеник и народ чрез свидетелствена съдба, и му е приет жестът тържествен от приноса за грях и ухаеща хвала като вечно излияние на ухание, и Му разрешаваме Съдба: влез чрез свещеник – Юда в оправдателни изкупващи съдби и бъдете дванадесет неразривно свързани Израилеви племена духовни чрез приноса – свещена цена на Вожда Христа, чрез Дух Святи в могъща съдба до ден на Архангелска тръба. И бъдете един народ неразривен – освободен от греховния хомот в ценната навек свобода и кат народ вернопредан посрещнете Царя си и Господаря си на облаците за Хилядагодишното царство на мира – Михаил, Княз на Мир, сред народа изкупен!

Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала, хвала седем пъти по седем! Слава во вишних завсегда! Теб, могъщи Владетелю на небе – Земя, се покланяме за таз велика милост на разрешение чрез могъщите свидетелствени служения в Църква на всемирно изпълнение! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала! Хвала! Седем пъти по седем. Ний, Съд велик, се покланяме в пълнота пред могъщия Върховен Трон в Изпълнителен Лик чрез Двадесет и четири старци в съдба! Теб Царство и държава завсегда, Всемогъщи Вседържителю чрез Глас, кат гръм от Четири живи същества – съдби могъщи на земните пояси!”

Амин! Амин! Седем пъти по седем амин. Седем пъти по седем! Благословен бъди, Съде Могъщ, в Царска изпълнителна съдба на земните съдби като народ Мой изкупен чрез кръвния принос на Христа Вожд на Свещения отряд и Цар на Израиля.

Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия, приемам разрешителните съдби на Съд велик, Който призна и прие, и разреши на Духовния нов Израил да се яви в новогодишно явление в едно единство като народ от дванадесет племена – народ и свещеник сред него и те благославям завсегда!

Благословен бъди седем пъти по седем, Съде велик, в приключващия Съдебен Лик чрез подвиг велик за признанието Ти, приемането и разрешението на единството на Израилевата държава от дванадесет племена, формирана кат могъща държава с войска – пътник към Ханаана, очакваща Царя си и Господаря си за Царство всемирно в ден на Архангелска тръба! Амин!“

Чу се глас на Могъща власт сред хваления и песни в пира на съдби от престола Могъщи – могъщи съдби:

”О, Израилю нови в Духа Свети, свидетелство всемирно, сред теб Юда свещен ти служи пред Мен!

О, благословен бъди, Израилю духовен от дванадесет племена! Днес над теб покров могъщи простира десница Ми за съдба чрез приноса на изкупителната цена от Вожда ви могъщ – Христа! Благословен бъди седем по седем и нек милостта Моя те освежи чрез наровия сок – свещена цена като Роса над оросената леха, като плод на ябълка оплодена, кат житен клас на стебло сред нивата явена, оплодена кат зърно златно, под гребло отвято завсегда от плявата бъди и кат могъща светла съдба на Зорница на глава ти – лъчът й светъл пътя ти озари! А ти бъди кат дъждец майски над цветните лехи на роза ухаеща брилянт в дълбини – могъщи съдби като ливади прозябнали в нови съдби! Нек в пролет свободна песен се запее и ти, орач, плуг забий, семе, сеяч, ново чисто посей! И нек прозябне Правда на Христа чрез могъща твоя съдба! И нек Земя песен хвалебна твоя чуе! В пролет свободна гургулица Моя в нива гнездо свий. Гълъбица цветен венец вий. Нек цвят цъфти – благословението над теб от нарови струи! Нек кавал отново се чуе, овчар стадо да издои и с мляко утробата твоя да задоволи. Правда свята – свята съдба! О, Нова годино, могъща, пламни кат къпина сред пустиня с ярки струи и озари съдби! И жезълът ти могъщи да се яви сред Земя (както Мойсеевият жезъл змия стана), могъщ, с огнена съдба. И да ти бъде Вожд завсегда в ръка ти – на знамения и чудеса. И народ покорен бъди завсегда! И пустинята Земя препаши със знамения и чудеса ти, под тръбните звуци – ковчег могъщи ти в гърди!

О, благословен навек бъди и пътя могъщи поеми! Нек се езичник убои под ножа на Духа Святи! Превий стан и навлез за съдба в нови Ханаан завсегда! Аз, Могъщи Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, твой Творец, а ти Моя Творба от земния прашец изкупваща съдба, те благославям завсегда и те извеждам от Египет света.

Амин! Амин! Благословена бъди, гега Мойсеева, жезъле на знамения и чудеса чрез Дух Святи в могъща съдба, като мъдрост от мъдрост Моя, бъди ти говорителен меч в пустинята Земя и води, струи канарийни, сам Вожд ти е Мойсей – Христа, свещеник ти е Аарон чрез Духа Света – вси съдби на чинове могъщи Мои!

Днес заповядвам съдба пред Съд велик – могъща е воля Моя!

О, Съде могъщи, мoгъща съдба в царско удостоение, днес приеми благоволение в царско удостоение и разреши съдби! Нек навлезе в благословенията вси Израил нов, духовен, помни! И нек благословението го ороси със сила могъща, както в древни дни Мойсей от гега, жезъл, в змия пълзяща – знамение и чудо яви и прие съдба пред Трона Върховен – пламнала къпина сред Земя! И мина море Червено свещена съдба, на приноса Христови изкупваща цена сред пустинята Земя; нек бъде оросение – струя вода! Ковчег свещен сред Йордана на Завета могъщ в признание на Христа – Манна съдбоносна в стомната Христа, струя могъща, водил в пътя Съд могъщи чрез Правда и Съд, народа придружи чрез Вест могъща на изумрудени съдби вяра Авраамова, свий ти гнездо в гърди, Зорнице сияеща – Дух Святи, плам огнен в гърди бъди! И в тъмната нощ пътя им озари кат Вожд изкупващ съдби – Лъва пустинен от Юдово коляно – свещеник навек им бъди в чин ”Мелхиседек” ти!

И нек пътя поеме кат древни съдби Израиля могъщи в свидетелствени съдби, воден от Войнство живо, на чела им звезда свети – свещен могъщ войн сред земи – нарова струя – свещена съдба. Вам заповядам, житни класове, зрейте и пълнете се с небесна Манна! Вакли овчици, налейте се с млечице и утроби им насити, както в древните дни!

Нек нива прозябне в пролетта. А ти, род Мой, Израилю в пълнота кат гугутка на ранина, нек се чуе Глас сред нивата Земя, да цъфне лозе в съдба, а сред него да прозябне смокиня с пясъка Авраамов завсегда, неизброим кат звездите в небеса! Амин!“

”Хвала! Хвала! Хвала! Царю над вси царе, на Земя и небе и Господар над господари все!

Ний, Съд могъщ в съдба, днес в осмия ден на Шатри сред целия Духовен Израил заявяваме съдба, нек бъде тя свидетелство за небе Земя, че достоен си, Творецо, над Твоята творба, наново да я събереш, народа Твой от вси дванадесет племена сред Земя, според Макетния план на свидетелствения Церемониален закон! Ний ти се покланяме в признание и Ти благодарим за мъдростта Твоя и милостта Ти неизследима от никое творение Твое, в небе, Земя кат дълбина на океан земен и ширина на пустиня – Земя. И Ти благодарим за вси израилеви племена от дванадесет колена чрез свидетелството, явено във всемирния църковен страж – на Юда свещен кат Лъвове дванадесет запечатани съдби пред Трона върховен – могъщи съдби. И ти обещаваме в преданост да продължим съдби чрез свидетелства неповторими сред Земя като Вест на Правда и Съд сред Земя до Архангелска тръба чрез върховния принос на рубинова струя сред могъщата Твоя войска Израил! И да бъдем чрез Високия съдебен Глас на Съдебната небесна власт неповторимо свидетелство сред Земя! И за съдба Ти се покланяме във вярност завсегда, и за свидетелство сме готови да уязвим всяка вража ръка, посягаща да разедини единството на Всемирната вест до Архангелска тръба за последни дни чрез могъщите свидетелства кат единство сред Духовния Израил: на Ангела Четвърти Михаил, Бореца пети – Дух Святи – Гавраил! И готови сме в изпълнение да оросим и уязвим всяко прокълнато, което се опита да отнеме или приложи от свидетелствените съдби кат ответ на Откровение! Никому не е възложено това дяло, освен на стража, по подобие на Ивановото Откровение за Ханаан!

И Ний като Съдебна власт небесна чрез Високия тръбен Глас, Ний Ти се покланяме в изпълнение и Ти даваме обещание! Поклон! Седем пъти по седем в хвала седем пъти по седем, Ний, Съд велик завсегда пред Трона върховен за извеждаща съдба свидетелствена чрез Дух Святи за народа Божий Израил, нов духовен от дванадесет племена! Поклон! Седем пъти по седем хвала! Седем пъти по седем!”

”О, пеем ние, вси небесни съдби и се покланяме пред вси в небесни широти, пред Трона Върховен – могъща съдба и заявяваме съдба като свидетели в единство вси, че чухме и видяхме изпълнения вси сред небе и Земя, чрез Високия съдебен вик в подвиг велик като струя Меривска да освежи пътника Ханаански сред пустинята Земя преди Архангелска тръба и язва зла, Израиля да си познай съдба и се нареди като могъщ народ духовен за съдби! И да се опази като цвят на фидана в пролет, вързала плод сред пека, кат огнена диканя сред хармана, ний сме пътници за Ханаан! Моля, Ввсемогъщи, пощади и зърното очистено запази! Амин!“

”Пея аз в съдба, гълъбица малка сред Земя! Гълъб бял, разперил крила над малките си! В китна гора гугутка гука в хвала, пчеличка бръмчи над цветя. О, и Те чакаме, ожидание от вековете на родовете на флора, фауна и човек, целокупност Твоя, както в суша дъждец! Ела да ни очистиш от прашец! О, любими мой, излей порой, както на Кармил след Илиев Съд сред Израил! И родилката си освободи, малкото й повий в повоя бял на Правда Твоя завсегда като пътници за Нова Земя под Ново небе!“

”Поклон седем пъти по седем и хвала чрез стража Твой, Любими, о, Боже мой! И Те моля от дълбина, о, Всемогъщи Боже, запази народа Си от дванадесет Духовни израилеви племена – Израил нови, могъщ завсегда! А Ти бъди негова съдба – Цар и Господар в Ново царство на вечността! Амин!“

Утринен молитвен страж! Амин! 14.10.61 г., събота

ОБЯСНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕТО. ДОТУК Е СИМВОЛЪТ НА ЗАВЕТА – ЗАМЕНЯ СЕ С РЕАЛНАТА ЦЕНА, ПРИЕТА ОТ СЪДА

Наистина, Могъща е съдбата на Истината, която ни движи като блюда за почетно употребление църковно сред Земята!

Предупредени за всички свидетелства предварително чрез Глас на Дух Святи, ние се приготвяхме като една душа, в единство духовно, с жива вяра в сърцата, без сянка на съмнение. И всеки от нас вложи лептата си в духовните свидетелствени приготовления и така се приготвяше всяко изискано свидетелство! Но сега, о, слава на могъщия Бог Отец, Син и Дух Святи, царство и държава да е во век Нему!

Тъй предупредени, се приготвяхме за годишния празник Шатри от 1.09.1961 г. до 14.10.1961 г., единни с вси – флора, фауна и човек – три небесни съдби, изпълнихме волята Божия, предстояхме в свидетелство, тъй както Могъщият Бог желаеше. Навлязохме в отпразнуването на празника ”Шатри”, по подобие на Израил – в строго определени шатри за нас, сочещи на човека – шатър, в който се явява Славата Божия – Дух Святи в тръбите живи, за да подвижи един голям народ с разрешени съдби, чрез Съд велик приети приноси на намерения и се яви ответът на опрощение в разрешение на греха.

Всичко бяхме осем съсъди на употребление, а деветият е всемирното църковно служение. И след една година, след като съсъдите бяха употребени и приготвени като свещени съдби и приели войнствените награди, сега те като живи войни представяха Войнството – Юдино свещенство за въвеждане на Израиля цял в примирение с Небе – на опрощение и награда на освобождение от греховния хомот на едно цяло годишно време, сочещо на едно цяло Новоерно време за Духовния народ Божий Израил, за който Юда, свещено обрязан със Святия Дух, чрез кръвната струя в сила на Святия Дух е приготвил и влязъл, очистил сърдечния олтар, чрез приноса на кръвта (затова при кръщение със Святия Дух, каещата се душа вика: ”кръвта, кръвта на Господа Исуса Христа да ме освободи и очисти от всяка нечистота“).

За целта, в изпълнение на това голямо свидетелство, след като Святия Дух е бил четиринадесет дневно в употребление на Шатри (за целта бяха купени тръбни легла), се съгради една малка постройка стреха и в двора на една любима и вярна Богу дъщеря се приготви малко олтарче за малкото събрание на свидетелственото употребление. В него се внесе една квадратна маса с двойни поставки и на нея се принесоха ухаещите приноси в жертва на хвала от ”Израиля” чрез Първосвещеника Юдин – ухание от цветя и плодове. Приготвена бе една голяма тепсия (тава) с баклава, нарязана на дванадесет дяла – Израилеви съдби с райски бадем и с елей от маслина, и тя бе поставена на масата. И над баклавата и над приносите се изля великото и могъщо благословение Отцуво кат ответ на прошението за цялото Новоерно време, за народа Божий – Духовен Израил.

Могъщото благословение се прие от всемирния страж (22 години в пълен вегетариански режим и десет години в пълен санитарен режим без млечна храна, а дълго време без мазнини само със зеленчуци и плодове, воден чрез Глас от небе на Святия Божи Дух) и от раба Божий кат призван и помазан за целта в Първосвещен чин на служение Първосвещеник юдин юдеин (духовен)! Но той се яви чрез свидетелствения съсъд като Израил (чрез една душа, изведена по-рано от учението на Израиля) – пазил само десет заповеди, сега се удостояваше с причастие от нарова струя като Израилев свидетел, изведен от греха, а след нея, пристъпваше с почит и уважение народът израилев като жив представител на Израиля, удостоен с голяма почит на

”О, Могъщий силни Яковови Боже, Тебе слава и хвала во век за таз милост могъща над народа Твой!

Слабо е перото да опише могъществото на Силата Твоя в подвижване на блюдата в мир и съвършена тишина без да трепне ни един мускул в недоумение и неверие, в пълно уверение в свидетелственото изпълнение в седмия ден на Шатри

С мъка описвам тези скъпи могъщи Роси от свидетелството, скрито за вси отхвърлени общества и деноминации, очакващи деня, но не го познали, ни разумяли целта на живия Бог да се приготвят в пълнота в единство на Дух и заповеди чрез Гласа, но го отхвърлиха, опетниха и охулиха. Неописуемо могъща е силата на Святия Дух, Който ще озари Земя в определеното от Бога Яковов време и ден!

Молитствам пред Небето, дано Бог не допусне да дръзне душа, с каквато и да е цел, да хули. Тъй като Христа пръв дискриминира племената (Галатяном 3:28), затова свидетелството засяга всичкото Божие творение по Земята – целокупност земна от флора, фауна и човек – да не осмее или похули свидетелството на Святия Божи Дух или да отцепи група от изведените чрез Съд велик народ, събран в единство чрез Глас на Небето като последно дяло на Ангела четвърти и Бореца пети (Откровение 18:1-4).

А страшно е осъждението!

Тъй като на народа Божий се разгледаха съдбите чрез великия Съд Божий, разрешиха се в оправдание и навлизат в изкупление чрез дялото на Пет разумни – дяло на Бореца пети. И приеха благословение!

А Пет неразумни, дялото на непокорния дух, приеха чрез Съд велик осъждение и сега сред цялата Земя има само две оформления: на Пет разумни в благословение Божие и на Пет неразумни в проклятие на Сатанинския дух в непокорство спрямо Божията воля! Над тях се изрече проклятие от Съд велик и те приеха на труда си заплатата, на греха!

И който благославя дялото на ”Давида“ – на Пет разумни, той незабавно приема благословението, а който го осмива и похули, той приема осъждението на делата си (който прокълне Давида, него Бог ще прокълне). Който отнеме, отнема му се дялът на живота, а който прибави, прибавят му се всички язви!

Днес аз, най-недостойна ваша сестра в Господа Исуса Христа, моля подобието Божие – човека да не дръзне да наруши волята Божия, защото могъща е съдбата, която с могъща десница Си строи войската! И чрез нея води Войнството свещено и събира народа Си чрез дялото на Ангела четвърти – Христа и Бореца пети – Дух Святи като Сила двойна в единство, за да посрещнат изкупените на обладите своя Цар и Господар за в Хилядагодишното царство Христово на Престола Отцув в управление от първото благословение на възкресение.

А след втората смърт над осъждение от второто възкресение се отдава справедливо наказание над целокупност, единни с падналия войн Сатана и войнството му, и последователите му в огъня изгарящ Земя, която минава в прочистване! А след нея се явява Нова Земя с Ново царство Христово, под Ново небе! Амин!

Всички язви са определени за онзи, който дръзне и откъсне народа Божий и го събира всред падналия Лаодикийски ангел, образуващи общество от избълваната Лаодикийска съдба с користолюбива цел в служение от себелюбие! Тъй като избълваната Лаодикийска съдба, носеща Израилевите съдби, сочеше още на падналото израилево свещенство – Илиев дом, то напълно се отхвърля в Христовото управление като вожд над Израиля и по подобие на Синай, Юда е призван да носи свещения сан на Вожда си като Негово Лично войнство с Първосвещения Му чин, даден като награда!

Така след отхвърляне, избълване на Лаодикия – свещенството Лаодикийско като дом Илиев, то ”Самуил” – Гласът съдебен сред Израил приема чрез Него ръководството Си лично Михаил!

Молитствам пред Върховния Престол ден и нощ за вси земни съдби от три пояса творения – флора, фауна и човек, дано Всемогъщият Бог опази народа Си! И давам това кратко пояснение като страж небесен за Земя, приел изявленията небесни чрез Високия съдебен вик – Гласа в подвиг велик, че новото въведение – един път в годината да се приема причастие с наров сок от първосвещеника юдин за целия народ Божий Израил сочи на истинското изкупление – дадена веч цена за откуп на човек чрез великия и Могъщ Съд велик в Правда. Той е и покровът Отцув до първото възкресение или Архангелска тръба като уверение за народа Божий с разрешени вече съдби!

Амин! Амин! Амин!

Символът на причастие беше дотук като церемония на очакващите Христа и сочеше деня велик на същината на жертвата Христова като даде откуп – цената, кръвта! Или в подобие на израилевия Церемониален закон, който с явяването на Същината Христа като Агнец пасхален на кръст прикова! А сега символа новозаветен Съдът замени със Същината като дадена вече цена на Откуп за народа Божий и се освободи от робския хомот на всеки грях.

И сега като народ, изкупен, събран в едно, под един могъщ покров на Отца, чака единен Архангелската тръба да посрещне като народ, очакващ своя Цар и Господар на облаците! Амин!

”О, Всемогъщи Боже, народа Си запази и в могъщата Духовна реформация като струя на увенчание Геонско Ти сам го води! Амин!“ Амин!

София, 9 ч. сутрешен страж всемирен, църковен,14.10.61 г.