Победата пред Ерихон чрез тръбно възклицание. Дух Святи, явил се в телесен вид над Йордан

dove, flight, flying-4241708.jpg

Иде сила на изцеление! Гълъбе над Йордан! Гълъбе над Йордан! Гълъбе над Йордан! В тоз миг на съдба теб зова в телесен вид да се явиш над Йордан, могъщо велико течение в изпълнение, с ново име на обновление в царско удостоение Гион Йордан всемирно реформаторско течение чрез Дух Святи. Амин! Алилуя!

В тоз миг благоволение свище от Небеса, яви се ти в миг върховен чрез Силен съдебен вик, в тръбно възклицание в леговището на велико и могъщо благословение сред сетното всемирно течение с ново име, в царско удостоение на помазание – Гион – Йордан!

В тоя миг на съдбата свише благоволение от Небесата, Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, днес свише, пред Съд велик в изпълнение, преблагославям тръбното служение в Царство всемирно сред Земя, в изпълнение в сила двойна на Дух Святи! Амин! Седем пъти по седем благословено бъди в тоя миг, тръбно възклицателно служение чрез Дух Святи, като всемирен олтар на изпълнение в човешките гърди, като Гълъба, що лети над Иордан символ на Ангел могъщи в служение на Дух Святи! И препреблагословен свише бъди от Мен седем пъти по седем! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, като Законодател и Съдия във върховен миг на Царски Лик в изпълнение те благославям завсегда и от днес чрез Съд велик ти заповядвам седем пъти по седем изпълни ”тръбата”, свише нек повиши Глас сред Земя като ковчег на съдбата в свещенодейни ръце пред Ерихонските стени в седмата обиколка – двойна съдба, да рухне Ерихон сред Земя под тръбните звуци на съдба.

И в тоз миг на съдбата благословен бъди с тръбата и надай вик сред Земята! И предупреди племената езически сред Земята като Ерихон езически – света, ограден със стени на неверие! Но под тръбния звук на тръбата да рухне! В Царство израилево рухни пред свещения ковчег – дялото на Дух Святи – Война могъщи пред Божиите войски, по подобие на Навина сред Ханаанските земи – Навинова съдба меча в повторение на Светлината, в изпълнение на съдебно разрешение! От тоя миг на съдбата сила могъща навлиза в тръбата, за да предупреди дома Яковов за сетно идващи беди сред света Земя.”

”Хвала! Хвала и поклон седем пъти по седем! Преблагословено бъди, име Могъщо на Троицата Всемогъща! Покланям се аз, стражът небесен и благодаря! Благодаря! Благодаря!“

”Пламни, олтаре на служение в Тръбно възклицание, и изяви съдба над целокупността земна! Благословена бъди, одеждо в изпълнение, и предупреди Земя коварна, препасана с меридиани, да не обвини Небе, че не е била препасана със свидетелствени съдби като пояс екваториален!

Днес в тръбно възклицание ще се яви увенчание в победоносна съдба – могъщо Царство всемирно завсегда!

Амин! Благословен бъди завсегда, Гълъбе могъщ над Йорданската река – течение духовно, навлязло в съдба на тръбно възклицание в Царство на Христа.

Днес Теб заповядам: Глас повиши, Войне могъщи с нож в ръка, разтвори врата на горници си и изведи в стан могъщ израилеви войски, напред със свещени съдби ковчега Божий пред израилеви войски и по разпределение земно – меридиани вси покори Земя ти, и я препаши кат пет паралела с пет могъщи съдби! Амин! И от днес вий покорете вси езически племена, и освободете Ханаанската земя завсегда – дял на Израиля.

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, със заповед върховна днес заповядам на тръби: Излез, свещено Войнство могъщо – ковчег ви е в ръка! Чрез тръбно възклицание рухни. Ерихонска стена на неверие, и никога не се сграждай вече ти! И превземете съдби! Но блудната душа (Раав) спаси!!!

В тоя миг на изпълнение чрез сила питам Аз, Върховният изпълнителен Съд в царски съдби на върховен Лик: Позволено ли е и ще се приеме ли, ако се яви силата могъща на изпълнителни Роси късни като оросение тръбно на Йорданската река Гион чрез тръбно възклицание в неръкотворни гърди на храма на Дух Святи и изведе от горниците свои?“

”Хвала! И поклон! Седем пъти по седем в изпълнение, Ний, Съд върховен в пълнота, днес заявяваме истинна съдба пред Трона Върховен в хвала, приемаме и признаваме, че изведените Израилеви войски, минали през пустинята Син (Египет – света) на изпитня и приели ответа на заповедите от Синай – Съда, съдебните разрешения кат ответ на ковчежно положение в ръка им, минали през Иордан, навлезли в Ханаан, чрез Навина с увенчание царско удостоение на Соломона при Гиона, днес, Ние, съдебни изпълнители, чрез Съд на правда в разрешители ги приемаме и признаваме, и им разрешаваме тез могъщи съдби. И в едно ги съединяваме, и им разрешаваме като тръбни звуци на съдба (водещи Война – Навина) днес в сила на Дух Святи да се явят и изведат тръбното всемирно църковно служение чрез възклицателни тръби в изпълнение като ковчег Божий на Земята, в двойната обиколка на Седмия период пред неверието Ерихонско, да го победят и завсегда Ханаан възвисят, в Царство израилево да го възвисят (възстановят), разпределено на дванадесет дяла на Израилевите племена!

Ний, Съд велик в изпълнителен Царски Лик, приемаме като признаваме Гълъба в телесен вид над Йордан, над Христа, че се яви и на Земя човек и чрез знамения и чудеса в Христа е оросил апостолите като Ранна Роса на основи църковни чрез Дух Святи сред Земя – заветна съдба в ранина, а сега, в Късна Роса – приключваща съдба на дела на разрешение и признание в увенчаващи награди и възцаряващи права в Соломонова съдба при Геон (изпълнение Навиново пред Ерихон), чрез сила двойна Елисеева, в коронната съдба на увенчаваща победа чрез Дух Святи в царство на небесни съдби! И признаваме и заявяваме пред Върховния Трон велик, Ний, съдебен Лик велик, че признахме, приехме и Му разрешихме със заповед да се яви чрез тръбно възклицание и победи Ерихонските стени (укрепено неверие сред света!) и Царство всемирно да изяви! Поклон! Поклон! Хвала седем пъти по седем поклон и хвала пред Трона велик в съдба!”

”Преблагословен бъди, Съде велик, в тоя върховен миг, че Ти прие и призна, и в сила двойна на Дух Святи Му разреши да се яви чрез тръбно възклицание като Късна Роса сред горници на олтарно служение сред Трети духовен Израил в изпълнение, изведен към небесния Ханаан! Амин! Благословен свише бъди! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, те благославям за великото признание на великата съдба!

А Теб, Войне в Древност, явил се пред израилевата войска в Ранна Роса като Гълъб над Христа, а в Късната Роса като сила на Дух Света, в тръбно възклицание във всемирното църковно служение чрез Божията тръба, благословен свише бъди и разрешение приеми и се яви сред Земя в двойна сила на знамения и чудеса като последна двойна обиколка на Ерихонската стена, и стъпчи всичко под нога от езическо неверие сред Земя! (Нямащо белега на кръвната цена – червената прежда на Раав.) днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Ти заповядвам: Яви се в сила двойна чрез тръбно възклицание в храма на Дух Святи, сред всемирно църковно служение и ороси целокупната земна кора (по начин на Гедеонова съдба) първо руното – тръбата, а след това чрез разрешение – Земята и яви личбата на знамения и чудеса, за да няма оправдание Земя! За да няма оправдание Земя! За да няма оправдание Земя!

Сам Аз, Всемогъщият Бог Отец, Вседържител на всемирна съдба, днес Ти заповядам, извърши волята Моя! Амин!“

Слава!“ Пеем ние в могъщи съдби пред Трона могъщи – Войнство могъщо в хвали и отдаваме хвала на всемирния Върховен Законодател и Съдия, че право отсъди чрез Съд велик над Земя!’

”О, пея аз, всемирна съдба, единна с флора, фауна и човек, като тръбно възклицание на ухаеща съдба и явявам се пред Трона върховен, и благодаря за милостта голяма на небе над Земя!”

”Алилуя! Пейте вие, птици крилати, ухайте вие, цветя златни, сияй, зорице, на ранина!

Благословена бъди, Росицо, от небеса, оросяваща земната кора, като могъщ порой над леха. Яви се и залей чрез тръбно възклицание ти в Йорданско течение, Гионско удостоение, целокупната Земя и я стегни като лъч на Зорница с пет паралела в снага, да няма оправдание в ден на язва зла!

А Ти, всемирно служение, като трапеза в огнено положение днес насити свещени гърди и от днес преблагословено мини като залък на вси! Амин!

А вий, свещени тръби, седем дни сте минали съдби, употребени сред Земя! И от днес навлез, Гълъбе могъщи, в съдба на седем – двойна обиколка над Земя и кат пътека на Дух Святи бъди леговище духовно ти сред Земя!

Ей, Гълъбе в увенчаваща съдба, в деня велики на Шатри седем плюс седем равно на четиринадесет дни в Шатри – Две ерни времена, в празника на Шатри сред Земя, сочещи на тръбното възклицание сред Ерихонско победоносно изпълнение сред Соломоново освещение, днес ти навлез в храмово служение под стреха на всемирно църковно служение до Архангелска тръба! Амин!“

”Рабиньо Божия, в царско удостоение сред Земя като всемирно изкупление на тръбно удостоение от Небеса, предупреди дома Яковов ти, че днес е велика съдба на Всемирния Вседържител – Съд велик приключи в небеса като разреши сетно съдба и чрез тръбния Глас на Дух Святи предаде сетно разположение като всемирно служение до Архангелска тръба в служение, със заповед могъща на изпълнение: Веднъж на година причастие с нарови струи като тайна вечеря, заключена за вси, сочеща на тайната вечеря на Земя като свещена цена на кръвта, дадена чрез Съда в деня на изкуплението и с Вест – сила на Всемирната църква в ръка като служение на едно време, сочещо чрез Закон на церемония!

И в тоя миг на съдбата със заповед от небесата веднъж в годината ще имате тайна вечеря – причастие и три пъти преломение!

07.10.1961 г. Амин!“