Вестта приема благословение в свободен полет над земя чрез едно птиче, освободено от кафез

flower tree, birdcage, flowers-5351485.jpg

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЧИНА ”ЕЛИСЕЙ”

Днес, събота свята, в служение Великият и Свят Бог извърши велика съдба чрез първосвещеника, като пусна на свобода в свободен полет сред Земя птичка, затворена в кафез и благослови Вестта в първия й свободен полет сред Земята:

”В тоз миг на съдба благословена бъди ти, Вест на съдбата и като птичка лекокрила – славея сред Земята, затворена в кафеза до днес, литни на свобода и обиколи Земя. Първосвещениче, простри ръка и птичката благословена на съдбата пусни на свобода. Амин. И нека ”Осанна” огласи Земята! Благословена бъди ти. Вест четвърта и в първия си полет на свобода предупреди Земя като Вест велика на велика съдба. Благословена бъди седем пъти по седем на съдба от Съд велик в небеса в първия си полет на свобода! В тоз миг на съдба Войнството борческо приема Сила свише от Небеса в свободен полет сред земния свят да предупреди за великите небесни съдби! Амин!

Благословен бъди, народе Мой, във вярност се намери ти и днес в съдба наградата си приеми, в свободна хвала навлез от днес за съдба. Благословена бъди свише седем пъти по седем ти, трапезо на велика милост Моя и яви се ти сред Земя като трапеза на знамения и чудеса сред земната кора. Амин!“

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЧИНА ЕЛИСЕЙ“ КАТО ШАТЪР ОТ ФИНИКОВИ КЛОНКИ, СОЧЕЩ НА ИЗКУПЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРА АВРААМОВА

”И в тоз миг на съдбата, в деня на изцеление сред Земята, явявам се в благоволение и признавам Елисея в изцеление сам Аз, Всемогъщият, Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия. Амин! Елисей, яви се във върховни съдби в мига на изцеление и изцелен бъди седем пъти по седем. Амин! Изцелен бъди седем пъти по седем кат шатър от финикови клонки неръкотворен ти, чрез вяра Авраамова навлез в служение пред Небето ти днес. Амин! Благословен седем пъти по седем като Шатър бъди и продължи сред ухаещи съдби чрез приноса си на филодендрона. Амин. След оправдание и изцеление и изкупление до Архангелска тръба, о, продължи ти в съдба! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, те изцелявам в ден на изцеление и те призовавам в служение, като те обличам в съдбите на шатър от финикови клонки на съдба. О, благословен бъди седем пъти по седем и от днес пламни в огнен плам на сила двоя в Дух Святи и продължи като шатър в съдби на служение в празника велик, след велико омилостивение на оправдание и изкупление. Амин! Седем пъти по седем. О, благословен бъди в служба на Небеса и продължи. Приемам ти приношение на ухаещо изпълнение и чрез филодендрона продължете за Ориона до Архангелска тръба. Амин! Благословен навек бъди седем пъти по седем и служи във вярност чрез вяра в Изкупителя си. Амин!

Благословен бъди седем пъти по седем, филодендроне и продължи в съдби като изцелен пред вси, и в служба на Небе се яви чрез ухаещите съдби. Амин. Днес Аз, Всемогъщ Вседържител и Съдия, наново пак те изпращам сред Рая в съдба. И кат милост Моя в служение те натоварвам с явление на ухаещи съдби. Амин. Седем пъти по седем изцелен и благословен навлез в служение от днес пред Небе. Амин! Сам Аз, Всемирен Вседържител, Всемогъщият твой Законодател и Съдия, те въвеждам в райско служение в ден на велико омилостивение, изцеление и изкупление. Амин! Амин! Амин в празника велик на Шатроразпъване. Амин. И от днес сам ти сред Рая наново бъди. Амин.

О, Елисею на съдба, от днес бъди Ми шатър от финикови клонки сред Земя. Амин! И единен с ухаещия си принос на филодендронови съдби бъдете единни сред празника велик на съдби. Амин!

Амин! И помни, от днес филодендронът е сред Рая, а Елисея навлиза в шатрослужение. Амин! Навлиза в съдба постановлението на Шатроразпъване като велика съдба сред рода Мой на Земя. Амин!“

06.05.1961 г.

БЛАГОСЛОВИ СЕ ХВАЛАТА НА ФАУНА – В ЕДИНСТВО С ФЛОРА И ЧОВЕК ДА ОБИКОЛИ ЗЕМЯТА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СЪДА НЕБЕСЕН – ГЛАСА СЪДЕБЕН НА ЗЕМЯТА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Рано в пролетта пробуждаше се зората сред обвиващи се съдби, на омарени воали – мощни хвали, чуй се победоносно небесната тръба, даваща знак чрез стража долу сред Земя.

О, дайте знак, свещени тръби, на люляка ухаещи хвали, земни съдби, рано в пролетта събудила се е флора в победоносна съдба, облечена в одежда на цъфнали цветя в багри на небесна дъга. О, възкликни, Тръбен глас, чрез Мощ свещена сред росните поля, покрити с брилянтната роса! В дъбравите китни птичка вие гнезда, златен лъч навек обвързва земна съдба. О, пейте, съдби земни, ухайте, флорини прикя, плуващи в брилянтна сълза, сред дъбравата китна стражът на фауна дава знак във войнствена съдба. Строяват се в единство земни съдби от флора, фауна и човешка душа. Могъща милост! Яви се съдба – живата струя напои леха, небесна милост – могъща съдба, решена в борбата сред Земя, потвърдена в небесата чрез Съд на правдина и яви се знамение чрез тръбата кат ответ на изкупление.”

И днес рано в зората чуй се глас на победоносни небесни тръби чрез страж небесен сред Земя. Тръбеше се съдба, решена завсегда чрез Съд на правда завсегда. И изявяваше ответа на Вселената.

”О, възлюбено творение Мое, наново те днес пак посетих чрез тръбния Глас на Могъща небесна власт – възклицателна тръба сред вас; благословение свише оросих над земни съдби рано в зори, преди лъч да озари гъстите гори. Сиона пламна в могъщи струи – на Всевишния свещена съдба и както в Начинание в Рая, тъй и днес в Скончание, привечер, сам Аз, Всемогъщ Творец, Всемирен Вседържител и Съдия, Начинател и Приключител над земния прашец, те зова, зова, зова. В разцвет на съдби, под булото на омарини, флорини хвали, люлякът свещен цъфти, слава небесен лъч озари и днес в милост ще литне в свободна хвала в единство флорина съдба.

О, Сионе, връх на могъщ олтар, пламни, струйо свещена, чрез небесния дар на всесъжения пред Небеса! Бликни, струйо кристална от дълбина на олтара, жива струя в свидетелство могъщо пред Земя.

Днес Аз, Всемогъщ, отварям навек врата от затворите тежки на греха и смъквам веригите тежки на робски хомот от земния живот, и навек ти дарявам свобода! Свобода! Свобода! Изкупена, чрез кръвна цена, за во век съдба.

Днес Аз, Всемогъщ Творец на всемирни съдби над Земя и земните творби от флора, фауна и човек, прострях над тях на милост десница в изкупваща съдба чрез свещена цена и се изявявам чрез Свещена тръба сред Земя – земните лехи сред разцвета им могъщи на зазоряваща съдба в победа Моя, навек свобода, свобода, свобода.

О, Тръбна тръбицо, затръби и флора предупреди, че ухание приех и в зори се насладих пред вси Небесни войнства. И днес за хвала, о, флоро, теб благославям свише в зора и те навек развързвам от тежестта на земната съдба. И чрез заповед в съдби теб в служба призовах в зори, с удостоение в хвали, и уханието ти приех. И те страж единен в разцветни съдби свидетелствени поставям, да зърнеш в зората могъществото на съдбата чрез могъщата Ми десница, чрез творението Ми свише, що употребих – човек и флора, теб за век освободих.

В тоз миг на съдбата, зова чрез Тръбен глас Земята в свидетелствена съдба. И Небесата, чрез Съда велик в царско удостоение над Земя, да реши. Ето, в тоз съдбоносен миг Аз, Всемогъщ Творец на вселенни, всемирни творби, Законодател, в Лик Законодателен като Начинател и Скончател (Завършител), в милост на съдба, както в Начинание, пак въвеждам в съдба фауна крилата от Земя.

Ела, Свещениче навек, сред флора, фауна и човек, простри изкупителната Си прободена ръка и развържи тежкия хомот на греха, който задържаше кат врата фаунини крила и я пусни на свобода – свобода пред небе и Земя, извън всяка населена стреха; и нек навлезе тя сред китната дъбрава на леса – Сионова гора в градината на Рая, както в Начинание и сега в Скончание, в райски съдби. И единна с флора, що в разцвет на младостта цъфти, по милост Моя в съдби единни да ухаят в благозвучни хвали в новоизкупена райска съдба сред Сиона – връхна победа Моя. Амин!

В тоз миг на съдбата благоволявам чрез свидетелствената съдба от Земята и чрез стража благославям свободата, в която навлиза фауна от Земята. Амин.

Благословена навек бъди седем пъти по седем Свише ти чрез стражеви съдби и навлез в свободата си на полет, оправдана чрез Съд велик и изкупена чрез кръвна цена. Аз, Всемогъщ Творец твой, чрез Първосвещеника Мой в съдба ти отварям навек в свободен полет врата! Амин! И навлез в райски полет в градината, свободна хвало! Амин! Благословена седем пъти по седем и освободена бъди, фаунина хвало, чрез малкия страж твой – славея сред Земя от Мен, Вседържителя на всемирни съдби, Законодател и Съдия, Твореца твой, ти, Моя творба, и пак се яви, и яви в Скончание съдби, както в първите си дни на Създание. Амин!

Днес Аз пред вси очи в стражеви съдби, пред Съд велик и небесни множества, свидетели планетни и Земя, изкупена в разцвета на милостта Моя, те освобождавам като те пускам за во век на свобода! Амин! И благославям полета ти свободен. Амин.

Благословено седем пъти по седем бъди, съединение Едемско в райски съдби, както в Начинание, тъй и сега, новоизкупена, освободена и съединена, фауно с флора и човек. Амин. Благословен бъди седем пъти по седем, фаунин полет в свобода на хвала, чрез стража му освободен завсегда като милост върховна, навек съдба и сред гората Сионова пей на свобода. Амин. Благословено бъди седем пъти по седем ти, свидетелство на Глас от небеса, като пойно птиче сред гора чрез флора, фауна и човек, Небесен войн сред Земя. Благословено бъди в полет над четирите краища земни в съдби и надай глас на свободна хвала извън всяка верига на обвързващ те хомот, в новоизкупен живот.

Благословен бъди седем пъти по седем свише ти и Земя обиколи – флора, фауна и човек, предупреди за деня на великото изкупление, което се яви чрез Съд велик на милост и наново чрез кръвния изкуп се изкупи Едемският рай. И в него пак на свобода Адам и Ева ще са Мои ратаи. Сред флорина съдба лозницата пак ще цъфти под фаунини хвали за в ново царство на нови съдби пред Върховния Трон велик в могъщи хвали! Амин!“

”Хвала! Хвала! Седем пъти по седем поклон, седем пъти по седем. Пеем ние, небесни множества, свидетели планетни над Земя. Че в тоз миг под могъща съдба благословен бе Гласът на хвала в предупредителна съдба чрез флора ухаеща, фауна летяща, човек.” ”Поклон седем пъти по седем! Хвала седем пъти по седем, Ний, Съд велик, в пълен Върховен Лик пред Законодателния Трон велик, Ний, върховни изпълнители на царски съдебни разрешителни на Гласа-Войн – Високия съдебен вик в подвиг велик, който свише се благослови, чрез стража фаунин в свидетелствена съдба (птичка от кафез, пусната на свобода) и се навек освободи чрез могъщата свещена десница на Всемогъщия Законодател и Съдия, Изкупител завсегда.

Ние заявяваме съдба, че в утрото ранно долу сред Земя, чрез блюдата за почетно употребление в стражеви съдби, по заповед от Небеса, се пусна на свобода сред гората като връх на Сиона славеят на свобода. И чрез него Земята прие благословение навек в съдба като Глас стражев, пуснат на свобода над цялата Земя. Ний, Съд велик в правда, в царски чин на Разрешители в изпълнителни съдби, в тоз върховен миг пред вси заявяваме единни в пълнота, че приехме свидетелствената земна съдба и я признахме за решена, законно пусната на свобода над цялата земна кора. И заявяваме, че го признаваме и приемаме и му разрешаваме свободен подвиг велик над земния цял лик пред Върховния Законодателен Трон велик. И му пожелаваме съдби велики в подвиг велик, облечен в разцвета на младостта и силата на якостта върховна, единен с флора, фауна и човек да победи чрез Глас човек.

И от днес да се чуе хвала законна отново на освободителен стражев глас над Земя и горе в небето до деня на Архангелска тръба за преображение. И му разрешаваме кат Едемска съдба да се развие в райска свобода като подвиг велик над Земя. И заявяваме като върховни изпълнители на царски съдби, че вярно е отсъдено справедлива съдба над подмамена Земя, обвързана във вериги тежки на греха. А те днес паднаха победени и литна Глас за во век в свободен райски живот.

Ний, Съд велик, покланяме се в признателна хвала седем пъти по седем пред Върховния Законодателен Трон за таз върховна милост над Земя, флора, фауна и човек като подвиг велик на Могъщия Творец, Законодател и Съдия над флора, фауна и човешка душа. Покланяме се седем пъти по седем Ний, Старци двадесет и четири в съдби. Покланяме се пред Върховния Трон велик – Закон – милост съдбоносна над Земя! Поклон! Поклон! Ний, Четири живи същества, потвърждаваме съдба. Амин! Амин!“

”Хвала! Хвала! Седем пъти по седем поклон! Поклон седем пъти по седем“ – пеят небесни множества рано в зора, а птичката малка литна на свобода в хвала. О, трепна ухание земно. Яви се в хвали, пред Трона Върховен се поклони в утринни зари. И сияние могъщо озари Тронната зала. Над вси чу се Глас Върховен, Глас на милост велика:

”В тоз миг благословени бъдете в единство, свидетелствени съдби вси и съдебни изпълнители над земния прашец чрез признание и разрешение. Благословени седем пъти по седем бъдете от Мен, Всемогъщия Законодател и Съдия за таз върховна милост на Земя. Амин!“

Пей зората ранна в хвала, лети омара с лекокрили крила и птиците пойни пеят на свобода. Слави Глас чрез стража земен в тоз час.

”О, хвала и поклон седем пъти по седем пред Върховния Трон! Ний, единни изкупени съдби, недостойни, но по милост върховна удостоени, отдаваме хвала на Твореца Могъщи на цялата Земя и Неговата творба от флора, фауна и човек! ”Чик… чирик” – пея аз в зора, единна с флора и човешката хвала и литваме в зорите с омарини крила в поклон пред Твореца на Всемира. Елате, птички вси, да се поклоним в хвала за таз милост върховна над Земя! Амин!“

”О, поклон седем пъти по седем пред Трона Върховен! Покланям се аз, стражевият глас, недостоен, но по милост на Върховната небесна власт, покланям се в благодарствена хвала за таз милост върховна над Земя! Хвала седем пъти по седем! Поклон! Амин!“

06.05.1961 г., Утринен страж – Словото протече в Ловния парк, където бе пуснато на свобода малкото пойно птиче!

(Благослови се Гласа на хвалата, пуснат на свобода и му се разреши да обиколи четирите краища на земната кора и да извести Съдебната светлина!)

ОБЯСНЕНИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СЛУЖЕНИЕ

Алилуя во вишних на Бога Всемогъщ, Нему слава и хвала во век да е за таз велика милост над цялата Земя! Амин!

Днес, пред вси употребяеми блюда на почит от групата на Пет разумни – дяло Божие, бе изпълнена могъща съдба в свидетелство на Небесата чрез малкото славейче, пуснато на свобода от кафеза, където бе затворено, и от ръката на Разцвета отнесено в боровата гора чрез първосвещеника на живия Бог, пред вси очи. Нему слава во вишних и хвала да е за таз милост голяма над Земя чрез това свидетелство от Земя, в употребление на таз малка птичка. Чрез нея Всевишният Бог благоволи, и Гласа на Небето като ръководни съдби от Небе над народа Божий благослови. О, колко радост днес изживяхме! Прозвуча Глас чрез ”Тръба Господня“ – стража Божий и изясни състоянието и хода на Гласа в чин ”Пети Борец“ сред Земята. Обясни ни още, че в същия миг горе в небе, пред Съда велики, се разрешаваше съдбата на Гласа – небесното водене чрез Гласа долу на Земя като небесни съдби на една могъща Духовна реформация сред Божия народ. Днес именно Небето реши и изля своята Късна Роса, очаквана от народа Божий като небесно оросение, ожидано от Земя, на съдебно разрешение на земния конфликт между доброто и злото.

Рано беше, в зората пееше сладкопойният певец сред фауна, още рано в зори, преди лъч да се яви, ний бяхме сред гората. Тишината се нарушаваше само от песента на птиците. Събрани в едно единство за съдба извършвахме волята Божия.

06.05.61 г.