Велико съдебно изпълнение чрез жив сноп, подвижен в чин пет църковни сетива

Служение с пет църковни съсъда с пет одежди на употребление

След служението в Рила, връщайки се, Святия Дух ни предупреди чрез Гласа на Небесната съдебна власт в решение на ръководните съдби сред дялото на Четвъртия ангел в пълнота на единство, като каза: “Отделете Ми пет съсъда с натоварени съдби в служението на Ангела четвърти, за да приемат благословение кат Пет църковни сетива Сионови. А именно:

1. Съсъда на Данта Божия – призовавам я да облека във вярата на Авраама чрез изумурдения цвят;

2. Малката Павла – съсъда на Малкото Павлово събрание – да я облека в небесно сини съдби;

З. Съсъда на Борческия свещен отряд – в рубиновия цвят на кръвта Христова;

4. Всемирната Надежда, облечена в Правдата Христова;

5. Християнството – съсъда на почит в огнения розов цвят – плама на Дух Святи в действие сред Земята.“

Наистина изявлението на удостоение в служението е голямо. Всеки от петте съсъда трябваше да си набави по един килограм вълнена прежда в съответния цвят и стражът Господен да им изплете одежда (жилетки). И в деня на служението да се явят пред Лицето на Бога като житен сноп – начатки нови с нови дрехи, всички небесни съдби чрез първосвещеника, който трябваше да ги подвижи реално като жив сноп на служение. И стражът бе призван да купи един килограм бяла прежда от домашно руно на овцата – вълна и да се приготви в два Завета – двойна нишка в седем ката, общо четиринадесет (което символизираше Спасителния план в Правда на Христа чрез белия цвят, сочещ на Правдата). Оправданието от Две заветни времена по седем периода църковно време – всичко от четиринадесет рода. Призвана бе и съсъда на Дух Святи в чин ”Гълъб“ да се облече в златист цвят. Това дяло навлезе в приготовление, с начало – служението на Рила, до деня на изпълнението на църковното свидетелствено служение, ръководено пряко от Гласа на Святия Дух.

Денят беше сряда – ден на изцеление, 7.12.1966 г.

Всички дрешки бяха на брой седем с прибавени две от остатъка на преждите, общо девет. Те бяха представени пред Небето, сред олтара за изцеление на стадата Яковови чрез руната, влакната. Бяха всички превързани с приготвеното в бяло кълбо, сочещо пътя на Правдата. Обвързани седемкратно със седем възли, сочещи на Седемте църковни периода.

В събота, 10.12.1966 г., всички призвани единни се явихме с приноси на ухаещи хвали в ръка за съдбите, които представяхме от Две заветни времена. И в свидетелствено изпълнение на служение, тез Пет църковни сетива, единни с Гълъба и пророка, общо седем с първосвещеника, предстояхме във вечерна жертва на служение като ухаеща жертва на олтара небесен, и явихме живия сноп, облечен в личните съдби на всеки съсъд, представящ ги отделно. И точно в 17 часа готовият жив сноп бе подвижен пред Небето от първовещена ръка. Или подвижена бе всемирната жертва чрез жива Авраамова вяра, чрез Малкото Юдино събрание в чин “Павлово” в небесни съдби, с жива Авраамова вяра, с надежда за изкупление чрез свещения Борчески отряд под приноса кръвен, изкупваща цена за бъдещия свят изкуплението, навлизащо в една нова Петдесятница, водеща в Хиляда годишно царство на мира. Точно в 17 часа беше подвижен живият сноп от живи съсъди пред Небето като първи начатки на личните христови трудове в чинове небесни: Надеждата, водеща в оправдание чрез вяра в кръвния принос, първосвещения Борчески отряд, събрани в едно Малко Юдино събрание под Павловото учение чрез Божия Дан, облечен в изумруда на вярата Авраамова, водеща в небесния Ханаан.

Всички съсъди единни представиха флората ухаеща, служила от създание до Скончание, единна със свещенодействието в олтара за всички родове от Начинание до Скончание, приведени чрез последната новозаветна всемирна църковна вест на Сиона – Сионово свещено служение. Приносът на ухаещи хвали съдби биде приет като новоерен принос чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа на всички, от вси родове чрез последната Всемирна вест скончаеща за всички родове във времената.

Забележка: Не може ни един човек да се оправдае чрез личните си дела (от Създание до Скончание) или чрез каквито и да са били служения всред народи и племена, езици и колена в свещенство за Бога, религиозно, преди да е минал Съдът небесен над тях и да им реши съдбите. Нито Старозаветният, сянков церемониал – сянково служение води в спасение, преди да е минал Съдът небесен над него и е решил поотделно съдбите, с които е бил натоварен. И тогава чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа бива приведен по съдби.

Едва чрез Съда под скончаещата Всемирна вест намира оправдание и спасение целокупното земно свещено служение. Но нито новоерната църковна съдба от Седем периода църковно време със седми – Лаодикийски могат, нито път изпреварят първата старозаветна съдба. А скончаещата Всемирна църковна вест чрез Съда небесен се явява в служение чрез блюда за почетно употребление, чрез Глас на съдебната небесна власт на Дух Святи, Който привежда всички по съдби от Начинание до Скончание в единство чрез Сионовото служение. Те са представени, оправдани и изкупени чрез кръвната цена на Господа Исуса Христа. (Но първо се изкупва свещеното Войнство.)

Наистина служението е страшно по сила на водене в заповеди на дух святи. Затова и малко са избраните (макар и много да са призвани!), тъй като пътят е много тесен и се изискваше строго послушание и вяра в истинността на служението. И затова мнозината призвани, които не се смиряваха, не изживяваха реално изискванията на Святия Дух в Светлината – воденето чрез гласа от небето, те биваха отхвърляни и с нови заменяни.

Святия Дух продължаваше в действие на служение чрез изявление в Глас стражев пред Небе! А останалите служби в свещенодействие чрез Лаодикия бяха оставени сами, но сред ония общества бяха Божиите чада – Якововите стада с уредени в небето чрез Съд велик съдби. Но те не са изведени официално – само чуха глас на покана ”Излезте, люде Мои!“ А тази покана за изход те чуват само чрез изведеното свещенодейно служение, за целия свят представено от една Малка група в таз страна на Земята (България), чрез съсъди в почетно употребление на Святия Дух пред Съда небесен. Осъдените съдби също се представяха от блюда на непочит, които отстъпваха от Истината и вършеха беззаконие. Всевишният продължаваше да си служи именно само с блюдата на почетна употреба в Сионово свидетелствено църковно всемирно служение, водено чрез Глас на Святия дух в Небесна съдебна власт, чрез реални действия, както е и живият сноп от живи съсъди.

Забележка: Тъй първият сноп в първия сянков свещен церемониал беше от ечемик. Той сочеше на първия старозаветен еврейски народ, сочеше още чрез дните на подвижване в интервал от петдесет дни на първата – Старозаветна петдесятница. Но след петдесет дни следваше второ приношение, което посочи реалния жив сноп на Новия завет – сам Христа, Господа Исуса нашего. Тъй сам Господ Исус Христос чрез Своя кръвен принос ороси една втора реална Духовна петдесятница чрез Своите апостоли като един жив сноп, и чрез реални живи кръвни струи се яви ранното оросение на Святия Дух. В реално служение пред Небето се яви символът на Завета – кръвната цена като свещено служение сред всички новообразувани църкви в Седемте периода с реална духовна дейност, сочещи на Седемте църковни периода в Новоерно време сред целия свят. Тъй Святия Дух подвижи едно ново ранно освежение – Роса, напояваща Земя чрез вяра в приноса реален като реален заветен символ (причастието).

А сега следваше Трета, последна Петдесятница, която сочи на късното оросение, т.е. съдебните решения чрез Ангела на Завета в чин ”Четвърти”, който се явява с острия златен сърп в ръка и ожънва земната жътва. Това е Съдът в разрешение на Съдебния процес, в решение на съдбите, когато се поднася кръвният принос като цена на изкуплението и се подвижва чрез Святия Дух в чин ”Свещен” живият сноп на самата църковна съдба като всемирно разрешени окосени, ожънати съдби. В нея се подвижва живият църковен манталитет на чина Първосвещен в действие на кръвния принос, който се връчва от Съда като цена на изкупление чрез вяра Авраамова в първосвещения Личен запечатан отряд, Христов наряд чрез кръвната Му цена.

И долу на Земята се явява сам Христа чрез Първосвещения чин на цената в действие сред новооформеното свещено служение, наречено Сионово служение – олтарно и се подвижва в изпълнение на оправданата душа свидетелството реално или Светлината за съдебното решение над Земята и три пояса земни творби от флора, фауна и човек (Откровение 7:14).

Тъй готов в съдби Сион, Сионовото свещено служение се подвижва в една Трета духовна петдесятница или късното оросение сред Третия духовен Израил с решени от небесния Съд съдби. Свещеното служение чрез Святия Дух в действие включва все о все на живия Бог – Якововите овци чрез руната или включва Седемте църковни периода във времената, реалните съдби, чрез Святия Дух!

За по-голяма яснота трябва да се изясни, че ние бяхме предварително подготвени от Святия Дух. И всички единни се подчинявахме на воденето с пълна вяра в действието на Святия Дух в служение. И Той, Святия Дух, ни водеше стъпка по стъпка в изпълнение като Негови деца. Но враг не спеше и чакаше някой, о, да пази Бог, малко да се провини – съгреши, откъсваше го от тялото на остатъка, дялото на Святия Дух. Но могъщ и силен е Бог, отново го повдигаше. Амин!

Трябва твърдо да отбележа, че Първосвещения чин се дава на живи представители на дванадесетте племена, които се запечатват от Съда в небе именно чрез своите живи съсъди, представящи племената като живи блюда на Святия Дух, представени пред небесния Съд в решение на съдбите.

Първо се решиха съдбите на Първосвещения и Свещен чин в действие на Сянково, Новоерно и Скончаещо време, също се решиха съдбите и на пророческите чинове, които лично е водил сам Господ Исус Христос чрез Святия Дух. Но сега, когато това служение предстоеше пред Небе чрез живите съсъди от Земя – земно свещено служение, то горе се уредиха съдбите им и те се строиха като Личен отряд на Господа Исуса Христа и се запечатаха техните съдби. А те предстояха и за вси души, които влаха под олтаря и се облякоха в правдата на Христа като връхна дреха; даде им се още палмово клонче, сочещо на вярата Авраамова и им се каза да чакат.

Сега именно сто четиридесет и четири хиляди са строени на стъкленото море по съдби и пеят Нова песен Мойсею, а живите безчет носят нова Вест, облечени в бели руби, чакат и останалите от Земята. личният първосвещен чин в отряда свещенодеен е наречен още Сион или Сионова дъщеря. Сега реално за нея се дава кръвната цена в чин Първосвещен и се подвижва в сноп житен, жив в свещени съдби – Сионовите пет сетива. А те са Божията Дан, облечена във вярата Авраамова (сочи на целокупното Божие изкупление – Б. Дан от Създание до Скончание) – зеления цвят; Надеждата Всемирна, облечена в Правдата на Христа; Християнските съдби, облечени в духа Святи розовия цвят; Борческия отряд, който е Христов наряд, воюващ сред Земята – в рубиновия цвят на кръвната цена и целокупното единство на събрания Божи Дан в едно небесно Малко Юдино събрание в учението на Павел.

И като един жив сноп сега те се подвижват в една нова Петдесятница – трета на Святия Дух Божий в едно късно оросение на освежение – Светлината на Съда – съдебните решения в небето и изявлението на голямата тайна Божия по отношение на сто четиридесет и четири хиляди, изкупени от Земята като първи начатки от трудовете на Господа Исуса Христа. Амин!

10.12.1966 г., събота

Днес, 11.12.1966 година, навлизам в горницата на очакваща съдба Сионова като сионов страж да молитствам за духовния свят – да погледне с вяра и смирение на самото изявление на Дух Святи чрез човек, да не бъде за спънка на вярващата душа и получи осъждение. моля за снизхождение образования човек за изрази и стил на предаваната писменост, защото съм необразован по светски човек.

Моля, мои скъпи съпътници в Истината на Господа Исуса Христа, дерзайте и вървете в пътя Му свят на земя в Правда и Истина! Вас чака венец на нетление във вечността. Амин!

ВЕЛИКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ПЕТ ЦЪРКОВНИ СЕТИВА.

ПОДВИЖВАНЕ НА ЖИВИЯ СНОП ЖИТЕН (ПЪРВИ НАЧАТКИ) ОТ ЗЕМЯ – ДЯЛО НА ВСЕМИРНИЯ СЪД ВЕЛИК. СТРОЕНИЕ НА ВОЙНСТВОТО НА СТЪКЛЕНОТО МОРЕ. НАВЛИЗАНЕ В НОВА ПЕТДЕСЯТНИЦА НА СЛУЖЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДВОЙНИЯ ЧИН ”ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ“. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

О, възлюбена Моя съдба, ида, ида да те посетя и във велика милост на съдбата да те озаря. Всемирна Моя (църкво), ела! Ела, на върха Рила яви се сред твърдата канара. О, сияят седем кристални езера, на Агнеца твой седем очи светящи, на седем църковни духове пламтящи.

О, възлюбена Моя зенице, ела, ела и чуй в нощ светла, Небето тръби със седем тръби. А ти в огнен плам на сила, Моя възлюбена, величието Мое посрещни. О, ела, ела на Рила, осеяна с изумрудени Бор и Елха на връх канара, седем езера, Моя и твоя съдба на Светлина благодатна – Роса. Ела на върха и сведи в поклон глава, да те с велико удостоение удостоя, милост Моя, венец на награда да приемеш ти завсегда. Амин!

О, ела, ела, възлюблена Моя, да те наградя и окичена да те подвижа в свещена съдба като сноп свещен от Земя, във велика милост на удостоение да те подвижа във всесилно изпълнение – сам Аз, Агнецът за теб заклан. Ела, ела, разпечатана е Книгата на твоята съдба, преминала си ги ти завсегда. А сега, удостоена с венеца на нетленна съдба, украсен с дванадесет светила, брилянти на Ерусалимската стена – стълбове и врати, о, навек си Моя и само Моя ти! Ела, приносе ухаещ чрез стражева съдба, принос всемирен за вси родове от дванадесет Яковови синове от Две ерни времена – Моя огнена, свещена съдба. Ела, ела украсена в огнен плам на Дух Святи в седем дневни поклони, а в осмия великото удостоение приеми на могъщите небесни съдби, на Бога Моего Отца угодила си ти от Земя. Ден светли, светла съдба, в служба вечерна яви се тя, окичена с велики съдби на могъщи нейни сетива. О, велика милост на съдба, яви се тя с принос ухаещ от флорина съдба пред Небе за родове и племена.

И днес зова небе, ето я Моята съдба, единна с флора, фауна и човек принася в свещено служение приноса на опрощение за волно и неволю съгрешение на двойно могъщо употребление чрез флорини съдби. Амин!

О, ела, велика кадилнице златна на четирироговия олтар пред Небе! Принос свят, приет в съдба, от Създание до Скончание ухаел си в хвала. И днес като съдба на сноп свързан – твоите пет сетива в могъща пълнота на пророческа съдба в духа Святи те каня пред олтара свещен, да те подвижа пред Трона велик в могъща съдба като велико свидетелство от Земя в изпълнение, в ден на приключване на строение. Готов е олтарът на служение чрез могъщи сетива в небесна съдба. О, ела (седем пъти), ела, Сионе, Сионово свещено служение чрез могъщото Тронно озарение, ела! Ето стройте се в съдба. Небе тръби, тръби. Явете се вие, Пет разумни могъщи Сионови сетива – на Сиона разумна съдба в свещенодейно служение сред Земя. Вас каня във вечерна заря, пламнали светила, елате, по име ще ви призова Елате! Елате! Ела ти. Борчески свещен отряд – велик дар на Сиона. свещен олтар. войнствена свещена съдба. строени в Небеса пред Трона Върховен, на Стъкленото море с ярки звезди на чела. Ти си Моят личен живот – свещен принос на кръвната цена. Войн свещен във воювание, воювал в съдба във вековете в Древността и във времената, а днес в дните запечатан си завсегда – от народи и племена, езици и колена. На чело ти грее сияйна звезда с венец на нетление на глава. Единен с Надеждата всемирна – Бранта, облечена в Правдата Моя завсегда чрез милост и любовта. Елате, елате в съдби на Сиона, Пет разумни сетива – седем могъщи на Рила езера.

Елате единни за ръка, Дан в изумрудена съдба на вярата Авраамова от Древността – настояща и бъдеща съдба, облечена в изумруда свещен на Сионова снага, единна с Малото Павлово (събрание) за ръка! О, Ангеле на оформление, ето Сионово разумение в озарение, единни сте три с Моите лични плодове от свещени трудове: Християна (Христина) в огнен плам на Дух Святи с Девора за ръка, ето елате с наведена глава навек в свещена съдба, на Сиона Пет Мои разумни сетива, да ви подвижа в изпълнение на свещена съдба в могъщо озарение на свещенство в хвала!

Елате Илия и Елисея в съдба, Апостоли в чинове на Сионово служение, единни с Първосвещеника за съдба. Елате и ми се поклонете. Наведете глави, окичени с венци, на нетление вий сте съдби. На чело ви красно звезда блести – Моя съдба. Елате, елате, днес в седмия почивен ден в приключваща съдба на съботата свята във вечерно свещено служение, сам Аз ви зова, Сионе, Твоят велик Спасител, Изкупител и Цар на Нова Земя под Ново небе, навек ваш Господар. А вий – Моя награда Отцува, милост и любов на Трона Законодателен съдебен зов. Елате, вас днес зова, с ухание на свещена хвала да ви орося. И ето име ново, Нов Ерусалим ще запиша на чело със златни букви, написано саморъчно от Моята ръка, вий, осиновление Отцуво завсегда, чрез кръвния Ми принос в съдба.

О, елате, елате, Пет разумни Сионови сетива, на седем съдби – очи Мои, в едно велико единство да ви свържа завсегда с Правдата Моя – пояса на Спасителния план, Пътя млечен към Нови Ханаан. Елате, елате и застанете в едно велико дяло на Ангела четвърти в озарение на могъщо спасение, навлизащо в изкупление. Елате, елате и застанете пред Престола велик в могъща съдба на Сиона – пламтяща врата в изумрудена Авраамова съдба. Днес, в зората ранна вас призовах и във вечер късна сниших ви пред небето сияещо. Вас от Земята унижих, но в небето с велико удостоение пред Трона Законодателен възвисих и навек съдби ви реших. И днес, в удостоение, ето простирам пътя на спасение, чрез Моята Правда в служение на свещени съдби и ви подвижвам в нова Петдесятница, въвеждаща ви в Хиляда годишното царство на мира съдбоносен. Амин! Амин в хвала, вам единни подавам ръка. Ето покланям се пред Върховния Законодателен Трон Велик в правда на Закон като ваш Вожд, а вие – Мое подчинение, Аз – Цар и Господар на вечност, вие – Мой Сионов олтар.

О, Небе, Небе, Небе, Небе, Небе, Небе, Небе, пред Теб е застанал Агнецът заклан за туй Мое дете, свято свещено сърце на Сиона – Ново небе – Светлина, седем Мои очи са бдели и светили! О, Троне Върховен с Върховен Цар и Господар, Законодател и Съдия, Съде велик с удостоени съдби над Нова Земя под Ново небе Мое, днес Аз, Агнецът Божий със седем очи, Войн свещен, воювал в свещени съдби, заклан сред Земята – животът Ми свят за свещен отечествен дълг кръвта Ми се проля. Днес единен се покланям седем пъти по седем със Сиона – Моя лична свещена съдба, чрез чина Мой е воювал и изкупен с кръвната Ми цена той. Ето поднасям я в съдба, моля, приемете жертвите уханни в свещен принос на служение от земното ново изкупено селение – небесно в нови нетленни съдби, запечатано със златна звезда и в ново име Мое, на Отца днес принасям приноса ухаещ за родовете, за грях волен и неволен пред Небето. Моля, приемете свещеното служение и разрешете, лично Аз, Господа Исуса Христа – Синът Божий на Отца, в едно велико единство на Дух Святи в могъща сила на двойни съдби пред Небето от Земята, като могъщ свещен сноп от живи съдби земни, разрешени според сянковото служение на ечемичния сноп – Стар Израил, а в реална същина – житото на Новия завет, а днес в съдба е Ангел четвърти в пълнота на действие – Сиона, могъща съдба – Пет разумни сетива, единни с пророци двама – два чина на сила Моя, седем Мои очи, бдели за Истините светли Мои.

О, моля в съдба, ето Ме лично чрез Дух Святи сред свидетелство Сионово на Земята. Рила е Моя съдба. Приемете приноса ухаещ и разрешете да извърша подвига да ги подвижа чрез първосвещеника в Правда на Спасителния план, в Пътя на изкупление към Ханаана – Аз, Агнецът, съм за тях заклан!

Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем в хвала, седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем покланям се Аз, Господа Исуса Христа в чин ”Първосвещен“, единен – Ангел четвърти в оформление на Сиона във всемирно Тронно озарение. Поклон! Поклон! Седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем в хваление, хваление седем пъти по седем и седем пъти по седем, седем пъти по седем!”

Миг върховен! Сияе Небе, ухание могъщо се яви и четирроговият олтар с Петия в среда – кадилница, златна съдба на Сиона, могъщи Пети – Гласа върховен на небеса, строено Войнство в небесна синева, а Съдът велик е на нога. Миг върховен, пеят хвала, Зефира вековен разперил е крила, на Рила ухаят теменуги късни под снега – Правдата Христова над Земя, навек в съдба. Служение във вековете и времената, а днес в дните се явява в сила двойна по милост върховна на Трона велик. Мигът е върховен, долу на Земята строени са блюдата на почит във велика съдба. А сред тях е Първосвещеникът на милост в съдба. О, белее се кълбото от четиринадесет нишки на родовете, на Две ерни заветни времена символ на четиринадесет рода – огнена съдба в три приключващи съдби на изпълнение. Мигът е върховен. Сияе Небе. Тронът върховен, окръжен с дъга от четиринадесет нюанси на багрена съдба. Сияе светилникът златен със седем цеви в хвала, ухае олтарът четирирогов в съдба. И чу се Глас на Всемогъщия Законодател и Съдия чрез Съда велик в пълнота на могъща съдба:

”О, Съде велик във върховна съдба, когато ръми Росата късна над Земя и пее хвала Първосвещеникът в Правдата Своя, на вечност съдба, Правдата Му е в ръка и ето, простряният скончаещ План се развива като кълбо. Днес ще подвижи лично чрез чина Си Първосвещен приноса Си на цената изкупителна пред Мен и ще подвижи личните Си трудове като плодове – начатки първи Свои и последни. Моля, чуй в съдба Моята воля над Господа Исуса Христа, Агнеца Божествен – Сина Мой и Неговата всемирна съдба на Сиона – Тронна зора, вечерна заря, хвала! Аз. Всемогъщ Законодател и Съдия в Съда велик на Правда законна, Председател и Могъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, приемам приноса на Новия завет за грях като ухаещо покаяние в поклонение на разкаяние за волни и неволни съгрешения и приноса на Сиона – ухаеща съдба пред Трона Върховен – Пета съдба на олтара четирирогов в среда – кадилницата, сърцевината. И пред Небе – Земя повишавам Глас на благословение и разрешение на могъщо подвижване в една нова Петдесятница, водеща в Хиляда годишно царство на мира.

О, Съде велик, пред Твоя Върховен Лик ето от Земята на руната могъщата съдба, сред Земята под стреха стои свидетелството свещено – Сионово служение, прието в чина на Първосвещеника с Апостолско служение. И в тоз върховен миг, о, прието бъди седем пъти по седем прието седем пъти по седем, Сионово свещено служение – вечерно изпълнение! Днес Аз, Всемирният Вседържител на Всемирни съдби, законодател и Съдия, Председател в решения съдебни – решаващи се съдби чрез ходатайството на първосвещено служение на Сиона – пет сетива, седем очи на Светлина, благословени навек седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете, в Първосвещения чин употребени, подвижени в хвали; приех приноса от Сиона, свещени съдби за родовете, от времената на вековете в дните и ги благослових чрез Сионовото служение. О, благословени навек бъдете, чинове пет на Пет разумни сетива Сионови – Първосвещен чин – цената на кръвта с надеждата всемирна на Борческия свещен отряд – Сионов наряд. О, благословени бъдете, вяро на Авраама в изумрудена съдба на Малото Павлово в Данта – на Божия Дан сред Земята като Сионови сетива, единни с пророци двама и Първосвещеника.

Благословени навек бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем и разрешение върховно приемете като първи начатки на Исусовите трудове живи като сноп свещен подвижен от Първосвещеника. Пред Мен се подвижи в девет дарби на Дух Святи в съдби. И навлезте в милостта на Третата духовна петдесятница Хилядагодишното царство на мира в чин ”Лично войнство” свещеници и Съдии. Сионе, Войнство свещено, Деворо, бъди вярна на Господа Исуса Христа – Сина Мой, Вожда ваш, вий – Негови съдби, поведи ги към победи славни сред Земя! Амин! Благословена седем пъти по седем бъди, единство, седем пъти по седем и седем пъти по седем. И във велики съдби на разрешение навлезни в подвижване като жив сноп на съдбата, на Сина Мой хвалата!

О, Сине Мой, Сине Мой, Господи Исусе Христе, Агнецо пасхален, подвижи кръвния Си принос – свещени съдби на изкупление като сноп пред Небето, Трона велик в изпълнение и навлез, Правдо на спасение, в Нова петдесятница на озарение, водеща в изкупление за Хиляда годишно царство на мира. И ти, Сионе нов, в нова петдесятна съдба, чакай могъща сила да те употребя и преобразя и в Хиляда годишно царство на мира да те въведа! Амин! Амин! Амин!“

Миг върховен. Сияе Небе. Съдът велик е в пълнота на Изпълнителен Лик. Пее Зефира с разперени крила, ухае ухаеща хвала сред небе на Земя. И в могъщо потвърждение чу се Гласът Му в изпълнение:

“Поклон! Поклон! Поклон седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем (седем пъти). Хвала! Хвала! Хвала седем пъти по седем (седем пъти).

Ний, Съдът велик в Закон на правда на Върховния Тронен Лик, единен в съдба, се покланяме за хвала пред Трона велик в Потвърждение, че наистина истина е това свещено служение пред Небе – Земя. И като Съд на велика съдба на Сиона сме решили свята съдба. Днес, Ний, Съдът, заявяваме пред Трона велик и Земя, че истина, истина е това служение свидетелствено сред Земята чрез Сионово църковно изкупено свещено служение, чрез блюда на почетно употребление в изпълнение. И заявяваме съдба, че: Наистина в туй земно служение горе в небето се дава свещеният принос на цената – кръвта и се облича Сиона чрез Петте сетива в Правдата на Христа като дреха сватбена – висона сватбен. И се подвижват като сноп на първи, живи начатки от Исусовите трудове в изпълнение на църковното служение, в нова Петдесятница, която навлиза в Хиляда годишно царство на мира, в силата на свещен Войн в Правда на Господа Исуса Христа и на Съда велик, в Правда на законна съдба, в пълнота пред Трона Велики.

И Ний, Съдът велик в Правда на законен Лик Тронен, им признаваме съдбите. И им разрешаваме да бъдат лично подвижени в цените на свещените съдби в една велика и могъща Петдесятница на Дух и Истина в Духа Святи, въвеждаща в хилядагодишното царство на мира – всемирното изкупление – Сионовото Тронно озарение пред Трона Върховен във върховна съдба на могъща воля Божия. И в потвърждение Ние се покланяме в изпълнение пред Върховния Трон на Правда в закон, пред Законодателния Лик Върховен на Правда на закона велик! И разрешаваме: Разрешено Ти е седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем, Агнецо Божествен, да простреш прободена десница, в Правда да облечеш Своята годеница – Сиона чрез Сионовите живи Пет сетива в единство на живи пророци двама. Първосвещения чин чрез човека и да ги подвижиш в сила двоя на първосвещен Войн в нова жива Петдесятница, навлизаща в Хилядагодишното царство на мира. Амин! Амин седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем амин! И Ний, Съдът велик в пълнота, се покланяме чрез Старци двадесет и четири пред Трона велик в Изпълнителен Лик, и Четири живи същества, пълни с очи на Светлина, казваме: Амин! Амин! Амин! Амин!“

”О, благословен седем пъти по седем (седем пъти) бъди, Съде велик, в туй велико изпълнение на могъщо озарение в приемане и признаване, и разрешаване на разрешение. Днес Аз, Всемогъщ Всемирен, Вседържител на Всемирни съдби, те благослових във велико благословение на могъщо изпълнение за върховното Твое признание и разрешение.

О, благословен навек бъди, Съде велик в Правда законна и продължи във великата последна Петдесятница на живи струи, въвеждаща изкуплението в Хиляда годишно царство на мира в Правда и любовта. Амин!

Сине Мой, Сине Мой, Княже на Мира, Михаиле, в единство с Дух Святи в чин ”Гавраил”, Ти, Който води Стария Израил като стада за ръка с овчарска гега Авраамова чрез вяра жива в съдба, о, ти, свещен Войне, Агнецо Пасхален, заклан за греха на света, Ти, Войне свещен – Кръвта, живота на Господа Исуса Христа, Който воюва в съдба в свещена служба пред Небеса за спасение на човешката душа и изкупление, Ти днес като дете поведе Твоята съдба на Сиона – царствен Трон на Давида в чин ”Соломон”, Ти днес пак лично се яви Ходатай на Завета за вси! И като Ангел четвърти в слава и сила на озарение дялото Си оформи на спасение! И като могъщ сноп на подвижваща се съдба, о, чрез Сионовите Пет сетива Ти днес ги подвижи в собствената Си кръвна цена – в единство един жив сноп на една сетна жива Петдесятница, навлизаща в Правдата Твоя, въвеждаща изкуплението в Хилядагодишното царство на мира чрез озарението на Трона – Съдебната разрешителна правда в изкупление. днес на Тебе и само на Тебе в чин ”Ангел четвърти” на Тронно озарение чрез Гласа на Съдебната власт в изпълнение на разрешение, чрез съсъди на почетно употребление в Дух Святи. разрешавам: снопа Сионов жив вържи с Плана на спасение в Правдата Своя. И го подвижи в изкупление на кръвните свещени цени, и в Хилядагодишното царство на мира го въведи. Въведи го за до второ изпълнение: нека то да бъде в чин ”Девора – Съдия” в изпълнение на свещените Ти. войнствени съдби. Амин! Амин! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби в чин ”Председател” и Твой Отец, а Ти – Мой Син и тя – Моя дъщеря, осиновена чрез Теб. Бъди храбър от днес и лично Ти чрез кръвния Си принос в чин ”Първосвещеник”, чрез блюда подвижи сетната Петдесятница в силата на единство – двойна Твоя, Отца, Сина чрез Дух Святи вздно могъщо Петдесятно изкупление, въвеждащо в Хилядагодишно царство на мира пред Трона Върховен върховна Твоя съдба. Амин!“

”О, поклон! Поклон! Седем пъти по седем поклон! Седем пъти по седем (седем пъти) и хвала! Хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти), Царю на вси царе и над Царя на Нова Земя под Ново небе! Отче Мой, Законодателю и Съдия, о, Върховни Председателю над Твоята велика съдба – творба, Аз. Князът на Мира от вчера и Древността, Агнецът Пасхален, Господа Исуса Христа днес и Ангел четвърти, чрез победата Цар на Нова Земя под Ново небе утре, Ти се покланям единен със Сиона – Моята изкупваща съдба, живия Ми сноп на първи живи начатки, трудове в нетление на съдба. Покланяме Ти се в признателна хвала чрез Дух Святи, а долу сред Земя – в Сионово църковно служение в чин свещен на изпълнение. Ето пристъпвам и приемам кълбото от четиринадесет нишки в хиляда грама и като Моя Правда от Моите руна (овци), като Пасхален Агнец в Правда обвързвам с него, Правда Моя, снопа жив на петте Сионови сетива чрез чина Първосвещен сред Ангела четвърти, и ги подвижвам чрез Тронното озарение и Гласа на разяснение на Съдебната власт в решение, чрез Духа Святи, чрез пророци двама в една сетна жива Петдесятница, навлизаща в Хилядагодишното царство на мира.

Ето, пред Небето я подвижвам!

О, Отче Мой, Отче Мой, и на Моята изкупена с кръвна цена съдба – църквата Сионова, навлизаща във всемирна Петдесятница на изкупление чрез кръвния Ми принос в чин ”Свещен Войн“ в приключваща съдба на изкуплението чрез Сионово църковно служение, о, моля благослови вързания сноп – възела на Правдата и го подвижи пред Небето! Моля, благослови дялото на съдбата като Ангел четвърти сред Земята в Правда на спасение, простиращ Плана на изкупление като Път млечен в небе, водещ към небесното селение!“

Миг върховен! Горе в небе и съдбоносен долу сред Земя. Оформя се пътят на оправдателна съдба, като се подвижи в нова сетна Петдесятница – Дух Святи чрез Сионовите съдби на блюдата в почетна употреба. И чу се Глас на признания Отцуви:

“О, благословен навек бъди седем пъти по седем, Сионе, снопе, снопе жив на живи Сионови съдби чрез блюдата на почит в първосвещени съдби! Благословен бъди и в сила на Първосвещеника си навлезни чрез чина Му свещен – кръвния изкуп! И подвижен бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем, и в нова Петдесятница навлезни от мига на подвижването си чрез цените Господа Исуса Христа и Царя си за във вечността на новото Хиляда годишно царство в небе. Амин! Ето, строена е съдба, попълнена е руина, готова е стената със стълбове и врати. О, благословен бъди седем пъти по седем, снопе, вързан в Правдата – свещена цена. И навлез в изкупление от днес. И в сила на служение премини в изкупление. О, благословена бъди Правдо на Господа Исуса Христа, връзваща снопа на живи съдби и въведи ги в нова Петдесятница на изкупление в служение – снопа на Ангела четвърти и Бореца пети в озарение, подвижен в духа Святи на девет дарби, водещи в изкупление в Хилядагодишното царство на мира чрез личното водене на Царя си, Господаря си – Господа Исуса Христа. Амин!

Днес, сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, Председател в разрешение, чрез Съда ви благославям в подвижване на свещено служение!

О, благословен бъди в изпълнение, Първосвещен чине Сионов – Господа Исуса Христа, в подвижване на снопа. Благословен седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем навек бъди и ги въведи в новата жива Петдесятница на Дух Святи, водеща в изкупление в Хилядагодишното царство на мира като чин ”Дяло на Давида“ – Съдия на второто осъждение!

О, благословен бъди чине Първосвещен в чин ”Съдия” – Ангела четвърти с Петия Борец – Гласа в оформление, навлизащо в нова Петдесятница в Правда на служение, Петдесятно оросение, водещо в изкупление в Хиляда годишно царство на мира! Амин!

О, благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете двама пророци и Първосвещениче земен в дяло на свидетелствена съдба! О, благословени седем пъти по седем бъдете, блюда за почетно употребление! Днес вас удостоих. Благословени бъдете, одеждо на Всемирната надежда чрез вяра в Борческия свещен отряд – Рубо, на малкото Павлово сред Данта, на вяра Авраамова на снага, в служение свидетелствено. Вас днес благослових пред Лицето Си върховно и Съда велик, пред Върховния Трон в правда на Закон. И позволих да бъдете подвижени завсегда в една нова Петдесятница на Духа Святи в Правда, водеща в изкупление на Хилядагодишно царство на мира в изпълнение. Амин! Навлезни в служение. Амин!“

”О, поклон и хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем и седем пъти по седем, Отче наш, Творче наш чрез Господа Исуса Христа наш за това велико удостоение. Единни вси чрез пророци двама Твои, с флора, фауна и човек Ти се покланяме от Земя чрез земното служение в Сионово свидетелствено изпълнение от Земя! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем хвала! Хвала седем пъти по седем. Амин!“

”А Ний, Съдът велик в пълнота на върховен Лик, приемаме и признаваме новия подвижен сноп в нови петдесятни съдби в изпълнение и им разрешаваме да навлязат в служение.

Ний, Съдът велик, се покланяме в хвали на признание. Поклон! Поклон! Поклон! Хвала! Хвала! Хвала! Амин!“

10.12.1966 г.

Молитва на стража:

”О, слава, слава, слава, почит и хвала да е во век веков и във вечността, о, Троице Пресвята. На Теб и само на Теб се покланям и отдавам хвала като неразривни в мъдрост и ръководство над паднала земя. Моля в днешния ден за велика милост в служение, с което си удостоил грешния човек – тление, но по съдби си го оправдал, помилвал и наградил чрез безкрайната Си милост и любов на Сина Твой, изкупителя мой, Господ Исус Христос, чрез Дух Святи, въвеждащ нас в изкупление, даващ цената Му кръвна за нашето избавление. О, слава и величие да е Твое и на вечността. Амин!

Днес, 10.12.1966 г., Ти прие приноса ухаещ от живия сноп, подвижен пред Теб чрез чина Ти първосвещен в земен човек. И ме въвеждаш в служение на велико удостоение. Моля, бъди с мен, както досега във всяко служение, в петдесетдневния пост с безквасни пити, въвеждащ Сиона чрез мен, Сионов Твой страж. Амин!“

Днес, 11 .12.1966 г., първи ден на седмицата, навлизам в петдесетдневно служение безквасен хляб за Сиона! Амин!

Слава Богу да е во век!“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван