Очистване на светилището

a drop of, droplet, blood-299775.jpg

ПРИНАСЯНЕ НА КРЪВНИЯ ПРИНОС – ОЧИСТВАНЕ НА

СВЕТИЛИЩЕТО. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

(САМ МИХАИЛ – ГОСПОД ИСУС В ЧИН “ПЪРВОСВЕЩЕНИК ЦАРСКИ” ПРИНАСЯ КРЪВНИЯ ПРИНОС ЗА ЮДИНИЯ РОД)

“Рабиньо Божия в съдби, днес велик Бог те посети и предупреди, че върховна милост на съдбата извършва Първосвещеникът в царско удостоение. И в повторение се явява великият празник на победата Пурим (Фурим), сочещ на великата победа Божия чрез Църквата все­мирна (преобраз е Естир).

Затуй в повторение е велик празник Пурим (Фурим) в изпълнение на реално служение съдбоносно чрез блюда на употребление. Затова след отричане на Бога сред Земята се отрича и Неговият род чрез църквата духовна, водена от Святия Божи Дух! А то значи, че цели Седем църковни времена са били с неразрешени съдби, а днес като род Юдин – Божий свещеник при отричане в признание означава, че му се изиск­ва животът (на Юда). Защото борбата не се води вече между двамата Борци, а чрез силата им, предадена на техните представители, които водят борбата сред Земя! То е: Сатана си предава силата на звяра, кой­то се явява в земно управление под образа на АнтиХрист и отрича Бога и неговите светии, на които изисква живота и чрез своите съсъди води борбата с Бога. А Божиите светии се явяват в едно църковно управление, водени строго от Святия Божи Дух като църква, но вече всемирна, която минава през голямата скръб. Живите Божии светии во­дят упорито борба пред Небето и сред Земята за всички спящи съдби Божии, на които трябва да се разрешат съдбите. Тук вече се явява в действие силата на двамата Борци чрез техните Войнства като техни представители. А Сатана чрез звяра, в образа на АнтиХриста гони светиите на живия Бог с цел унищожение сред целия земен свят! Но явява се Михаил в помощ на светиите на Всевишнаго чрез сила на Святия Божи Дух в чин “Гавраил” – Вожд на Войнствения свещенодеен отряд Божий. И църковната съдба, чрез олтара на служение подпомогната, води борба като Божия представителка сред Земя, подгонена от Сатана чрез силата му нечиста сред Земя.

Звярът е с тенденция за земно удостоение в господстваща власт над цялата Земя във вечно управление (смърт и погубление за човешката душа от Създание до Скончание).

Но светиите на живия Бог получават в подкрепа сила и тогава иде победа! Победа! А тя се състои в следното: След борбата са отхвърлени всички служения на формировки като църковни ръководства, били са блюда на почетно употребление, но са осквернени – завладяни от врага на живия Бог, и под една или друга форма гонят, отричат Божията проява – Божията воля чрез Святия Божи Дух в Неговите верни свидетели – светии на живия Бог. А поробените блюда са в ръката на Сатана в преобраза му “Валтасар в неговия пир”, употребени от него, макар и да са били на почит в Божия храм (пленени са от Сатана). Но чрез Съда велик те всички са отхвърлени, макар и фиктивно да съществуват – от­нета е от тях милостта Божия, благодатта Божия като ръководни тела, формировки църковни, загубили милостта Божия! Но като отхвърлени те вече се явяват в едно голямо смешение Вавилонско (Вавилон духовен)! Той съществува, но едва след Съда велик се оформя и осъжда, приема осъждение чрез Съда.

А светиите на живия Бог извън всяка църковна стреха приемат сила на Святия Дух и водят борба в победоносен поход! Тъй верните Божии слуги са ръководени от Святия Дух и се оформят в теократично управление чрез личното ръководство на Христа живите Негови светии – почетни блюда в употребление църковно. Техните съдби първо са уре­дени и те поемат служение във време на Съда Божий в оправдателния процес не между Христа и Сатана, а между войнствените бойни отряди, с които са воювали и двамата Борци!

След уреждане на техните съдби, те застават в сила на църковно ръководно тяло за народа Божий, употребени като свещеник Божий – Юда, на когото са разгледани делата, минали в оправдание. Но сега предстоеше изкупление на вечния живот пред Небето чрез кръвния принос на Изкупителя Христа, техен Вожд и Цар завсегда, рубина Му свят, символизиран чрез нара, който, растящ сред лозето, е сочел на великия изкуп в деня на изкуплението в знак на очистване на светилището! А в това време горе в небето се дава кръвният изкуп за народа юдин. Тоз народ е именно новозаветното свещенство – свещеник Божий. И горе пред благодатния Трон, в Светая Светих, им се раз­решават оправдателните съдби чрез застъпничеството царско, т.е. Христа е възцарен, уредени са съдбите на църквата Му любима, но е застрашен, изискан е животът на народа Му (Юда – царски свещеник), включващ Седем църковни времена.

Затова църковното оформление извън църковните стрехи води скрито служение чрез пост и прошение (Естир със седемте девици) и то им се приема, и се удостояват А то значи, че за тях Христа дава кръв­ния изкуп – Юда, новозаветен род Божий от Седемте църковни времена, светилище Божие, което сега, в Скончание се очиства, то е новозаветното светилище на светиите и се очиства чрез кръвния изкуп на Христовите съдби свещени в служение чрез Юда. Този изкуп се дава от Михаил в чин “Царски първосвещеник” за изкупване съдбите на царс­кия род! Това е времето, в което светиите на Всевишнаго след оправдание получават очистване и запечатване на светилището – очиства се от всички измамни учения – Сатанински заблуди, вмъкнати в служението – мерзости сатанински! И при прошение и пост им се подарява животът!

Но опрощение и очистване не става без кръв! Затова горе в небе се дава кръвният изкуп и се разрешават техните съдби. А долу реално на Земята се извършва свидетелството чрез удостоение с нарови струи. Затова след борба иде победа! А след победа иде награда! Именно след пост и прошение прие се удостоение и се даде царско позволение на сила в победа, пълна власт на спасяемия род юдин! И то в приключване на съдбите чрез Съда, преди грабването, те се раз­решават горе, а долу чрез подчинения се представят Седемте периода чрез светиите на Всевишнаго, почетни блюда, специално духом възкре­сени и приготвени в църковно употребление за Седемте църковни пе­риода спящи, но застъпени в единството с всемирната църковна съдба чрез стражевото й служение църковно. И те навлизат в спасение, изкуп­ление чрез кръвния принос на съдбата, а то е очистване на светилище­то новозаветно чрез съсъдите в реално употребление.

Светилището новозаветно горе в небето е представено чрез Христа, в скинията неръкотворна на плътта, с храм на Святия Божи Дух, по образ и подобие Божии на небесно светилище.

А новозаветното светилище долу на Земята се представя чрез светиите живи на Всевишния – блюда на почит в употребле­ние с дарби църковни на служение от първосвещеника в чин “Царско свещенство” в очистение, чрез кръвния принос във форма на причастие от сок на нарови зърна като флорини съдби, сочещи на човешките, и във време на изкуплението – кръвта Христова.

Чрез нара долу на Земя чрез служение на седемте блюда – живи светии на Христа се очиства светилището новозаветно земно на Седемте църковни периода – времена и то преминава в едно могъщо светилище на Всемогъщия Бог, очистено чрез кръвния принос на Христа. В милост тържествена горе в небеса пред Трона Върховен на благодатта застава Изкупителят в чин Царски първосвещеник” и за откуп на подарения вечен живот поднася се Кръвната цена! Едва след избълването на Лаодикия или на изхвърленото църковно ръководство – Лаодикийско се поднася причастие от сок на нарови зърна за очистение на светилището новозаветно – земно, което навлиза в тоз чин в единство със Седемте църковни времена.

Амин! Слава во вишних и хвала!

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Слава во вишних и хвала! Поклон! Поклон! Поклон пред Трона Върховен на Всемогъщия Вседържител!

“В тоз миг на съдбите пред Съда велики в царско удостоение Аз, Князът на Мира сред Всемира в чин “Михаил”, а днес след борба в чин “Царски първосвещеник” в изкупление, в деня велик на победата Новогодишна, когато навлиза в изпълнение освобождение под тръбния звук на Новогодишно служение, Аз, Князът на Мира сред Всемира в чин “Царски свещеник” от Юдино коляно, заставам пред Трона Върховен на всемогъщи съдби, поднасям кръвния изкуп и за народа Божии царски – светии на Всевишнаго.

И моля в тоз миг на могъщи съдби да Ми се позволи пред Върховния Трон велик да поднеса кръвната цена – изкупа за народа юдин от Юдино коляно! И да Ми се позволи да очистя новозаветното светилище в неръкотворния храм на Духа Святи в скинията неръкотворна с два отдела: Светая и Светая Светих – човек с два Закона по подобие Божие, две ръце с десет пръста – заповеди духовни, десет пръста на две нозе – Закона плътски! И да бъде очистено новозаветното светилище – храма на Дух Святи, Светилище на Всевишния! И да се подари животът на всички съдби като светии спящи и живи от Седем църковни времена чрез техните представители. И да се позволи на Първосвещеника юдов долу на Земя в чин “Царски свещеник да поднесе кръвния принос (изкуп) за очистение чрез наровото явление в употребление! Аз, Царят в чина на Княза Михаил, моля пред вси свидетели Съда Върховен да се позволи да се очисти светилището земно.

Покланям се във върховна власт като Цар на Нова Земя под Ново Небе. И моля думата на Моя Всевишен Отец, в чин Съдебен царски Изпълнител” във Върховния Съд велик в правда на Изпълнител на Съда, да Ми разреши да се подари животът на Юда – свещеник, със светилище новозаветно чрез обрезанието на Духа Святи в юдейство, с храм неръкотворен в човешкото сърце!”

Пълна тишина! Велик миг на слава Божия блесна и озари, и чу се Глас кат много води пред Върховния съд велик! Сам Князът Михаил се яви в чин “Царски първосвещеник” и се поклони! О, миг върховен на съдби! Слава велика озари Тронната залази чу се Глас кат много води. “Амин! Амин!” Седем пъти по седем “Амин”!

“Височайши Съде велик във върховно царско удостоение, пред Трона Върховен стои Синът Мой, Князът Михаил в съдби като Княз на Мира, Миротворецът сред Всемира! Днес след победа върховна на борба в царско удостоение е приел съдба, изискан е животът на народа Му Юда в борба чрез силата на Сатана, в звяра изявена чрез обра­за му Антихрист. И ето, днес пред Вас, Височайши Съде във върховно удостоение, като награда на изкупление Той предлага кръвния изкуп на освобождение – очистване на новозаветното светилище сред Земята в скинията неръкотворна – светиевите тела с храм на Духа Света обоя- зани юдеи от рода на Юдовото коляно.

Моля днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, като Законодател и Съдия в чин “Изпълнител – Наградител”, моля думата Ваша на разрешение да му се позволи въоръжение, да се яви сред земното всемирно църковно стражево служение Кръвният изкуп – нарови струи и да очисти светилището новозаветно, преминало Седемте църковни времена. А днес чрез светиите Мои, живи представители на съдба, ето в стражево служение явява се тя, невястата, във въоръже­ние след оправдание чрез Съда, чрез вяра Авраамова – очистени олта­ри светилници, светилище, което е Мое хранилище и там са поместени скрижалите с десет заповеди – скиния неръкотворна с два отдела Светая и Светая Светих, в която се внася кръвният изкуп на очистение чрез наровия сок (посочен чрез символа на Завета – причастието).

Моля, моля разрешете, преди да бъдат облечени в съдби в правда на Христа на Седемте църковни новозаветни времена, нека бъ­дат очистени след изцеление на новозаветното църковно всемирно светилище, минало през Седем църковни времена с неразрешена съдба (като злато през огъня на изпития). А сега в Скончание, при приключ­ване на приключващи съдби в награждение, се удостояват с очистение на новозаветното светилище. И навлизат в изкупление чрез кръвния принос – цена, кръвта Христова, символизирана досега в реални съдби чрез (флора) нара е в удостоение на първосвещено очистение!

Моля, моля! Моля думата на Съда велик във върховно изпълнение пред Трона Върховен на управление – Закон на вечна Правда!”

Миг върховен! Пеят звънци по одеждата свещенодейна на Царския първосвещеник в нарови съдби. Вси небесни съдби са с наведени глави! Мигът е върховен! Сияние могъщо в лила обзема небеса и руменее се над Земя! А пред Трона Върховен стои Князът Михаил в чин Царски първосвещеник с кръвния изкуп на съдба – кръвта Му пролята сред Земя, явила се чрез корена в нарова съдба, събрала в една риз­ница на Правда в единство всичкото изкупление и свидетелства за сетните съдби сред Земя в последна съдба след гроздобера – нарова съдба!

Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди! Нии, Съд върховен в пълнота, пред Трона Върховен в царско удостоение на милост на съдба, след Съд на разрешение в оправдателни съдби, Ний, Съд върховен, пред свидетели вси небесни множества заявяваме съдба че: След разрешение на съдби и удостоение на царско свещенство сред Земя, във всемирното църковно стражево служение в свидетелствени съдби, заявяваме Ний, Съд велик в пълнота, че в тоз миг на разрешение в съдби, символизирани чрез образи в първоерни времена, днес в приключване на реални свидетелствени съдби сред Земя, наистина след Съд на разрешение на разгледани дела на спящи и настоящи и скончаещи, навлезли в оправдателни съдби, днес в приключване на вси седем Новоерни църковни съдби като награди се удостояват с изкупление чрез рубата бяла на оправдание. Но преди да се облече тя (църквата – Естир), изискан е животът й!

И в награда на удостоение й се поднася за изкупление кръвният принос на Христа, и се очиства новозаветното светилище! Кат награда му се възвръща живота на действие във вечността! Затова Ний, Съд Върховен велик в царско удостоение, разрешаваме пред Трона Върховен неговите съдби, като позволяваме да се изкупи родът юдин – Царско светилище новозаветно. И днес в новоудостоение на разрешение Ний, Съд велик, позволяваме на Изкупителя им Христа, Господа Исуса, новозаветен Борец в реална съдба чрез кръвта Му, цена пролята (от врага Му Сатана, бореца на смъртта чрез първосвещенството израилево – отхвърлен първи народ), днес Ние Му разрешаваме да се яви в чин “Княз на Мира” сред Всемира – Княза Михаил и да победи врага Си (чрез звяра изявен – Антихрист). И да очисти новозаветното светилище от Седемте църковни времена чрез живите светии на Всевишнаго, водили борба!

И днес в удостоение чрез оправдание и признание във всемирно удостоение в Царски чин на служение църковно, стражево, Ний, Съд велик, разрешаваме на Първосвещеника в Царски чин на удостоение да посегне и поднесе откупа за очистение на земното светилище в служение чрез живите светии на Всевишнаго. И заявяваме, че ги признаваме, приемаме и че им са разрешени съдбите в оправдание чрез Вожда им от Юдовото коляно – Лъва юдин! И днес ги удостоява да навлезнат в ново очистение и служение кръвният Му принос, обагрил Земя. И израсналият нар на съдба нека бъде изкупителна очистителна цена (сред Земя), за да им се подари животът вечен чрез пролятата им кръв сред Земя, а сега е изискан вечният живот!

Ний, единни заявяваме, че ги оправдаваме и ги признаваме кат оправдани съдби новоерни от Седемте църковни времена чрез Правдата на техния Вожд Господа Исуса Христа за Земя, а на небе – Княза на Мира сред Всемира – Единородния Божи Син. И днес в приключващи съдби на изкупление като награда те приемат изкупа в изкупление и новозаветното светилище навлиза в очистение чрез представителите – свидетелствени съдби на Седемте църковни времена. И те днес са в удостоение, в царски чин на служение! И приемат очистение на светилището новозаветно не­ръкотворно чрез всемирния страж със седем почетни блюда на употребление в царска Естирина съдба, и да им се продължи животът земен!

Ний заявяваме, че ги оправдахме и им разрешихме съдбите, и се­га ги припознахме, и ги приемаме, и вменяме съдба в сетен миг Ний, Съд велик, във върховно удостоение на царско разрешение: Ний им позволяваме удостоение, наградата – да се поднесе за тях изкупа като цена на очистение на олтара на служение като светилище новозаветно пред Царския върховен закон, управляващ Върховния Трон, за всемирното новозаветно светилище. И в потвърждение Ний, Съд велик в пълнота, се покланяме и кат наградители молим Височайшия Вседържител на всемирни съдби кат Законодател и Съдия да позволи седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди да позволи на всемирния Княз на Мира Михаил – Мироносеца в чин “Първосвещеник“ да посегне и очисти новозаветното светилище, като попръска с кръвния принос горе пред Закона и долу на Земя в реални съдби, да се разреши да се употреби нарова цена за очистение. И навлизат в оправдателните съдби в изкупление – новогодишно освобождение като наградени и освобо­дени чрез вяра Авраамова, облечени в Правда.

И заявяваме Ний, Съд велик в пълнота, пред Трона Върховен, че е изискан животът на Юда (юдиния род) от Сатана, действащ чрез силата си на звяр и се яви в образ на Антихрист, който се огради в земно управление на смъртно унищожение чрез знамето на смъртта плътска, а чрез безверието – атеизма и духовна смърт. Молим пред Върховния Трон на могъщо управление за царско удостоение – живота на Юда в .изкупление, в потвърждение на разрешение!

Ний, Съд велик, се покланяме в смирение единни и чакаме в пок­лон царския герб на удостоение, да се посегне към свидетелственото изпълнение и се очисти светилището на всемирното църковно стражево служение, като му се вмени за подарен животът и му се продължи във власт и сила чрез Глас да управлява в Естирина власт!”

О, могъщо сияние озари и Глас се чу кат много води! “Амин!” Седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди “амин”!

“Седем пъти по седем хвала Вам, Съде велик, във Върховен Изпълнителен Лик! Днес пред Върховния Трон, Аз, могъщ Законодател и Съдия, ви благославям навек във вечна слава Моя на съдебни изпъл­нения в продължение на царски изпълнители! Вам хвала и благословение, а долу мир и благоденствие на всемирното църковно служение чрез стражево изпълнение със седем подчинения – светии Мои живи!

В тоз върховен миг, Царю на Нова Земя под Ново Небе в чин “Михаил”, Княз на Мира сред Всемира, Миротворче, в чин “Царско първосвещенство“, посегни пред Върховния Трон и поднеси изкупа! И разреши на Първосвещеника долу на Земя да посегне към нарова съдба, и изпълни служение на очистение Новозаветното църковно светилище! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди, седем пъти по седем хиляди в изпълнение на очистение, изкупе на освобождение, като награда на ново Петдесятно оросение чрез нарови съдби! Благословен бъди седем пъти по седем в хвала!”

Екна зала във височайша хвала! И сам Христа, Господа Исуса в чин на Царско първосвещено служение в небе пред Трона, простря ръ­ка и попръска Закона! А долу на Земя в царско удостоение в първосвещено служение свещеникът посегна към нарова струя – зърна и извърши очистение на реалния жив олтар на служение чрез стража всемирен, и след туй посегна към седемте блюда за почетно употребление като живи светии на Всевишния Бог. Амин!

“Амин! Благословен бъди седем пъти по седем, Сине Мой, за жертвата върховна Твоя, че изкупи рода Твой, Сине Мой!”

Тишина! В тоз миг на небето в Тронната зала – велика съдба, чу се Глас и се видя как стана, изправи се Свещеникът и посегна, и попръска Закона – основата на Трона! О, велик миг на небивала тържественост във величие и слава! Всички са с наведени глави! Блесна сияние и чу се Глас:

Отче Мой, ето Синът Твой и Неговият принос на съдбата – кръв­та Ми пролята на Земята е животът на рода Мой! Отче праведен и свят! Свят!”

И чу се глас в ответ на Старци двадесет и четири: “Свят, свят, свят! И Правдата Твоя изпълва небесата, и се простря кат покров над рода Твой!”

“Хвала! Хвала! Сине Мой, царство и държава Твоя, власт в управ­ляваща власт, нек во век бъдеш Ти свята власт и управляваш светиите на Всевишнаго! Амин! Амин! Благословен бъди седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди (седем пъти по седем). И от днес приех пред вси цената на изкупление – нара Мой на служение! О, Съде велик, изкупът е поднесен пред Трона! Велик е Изкупителният Върховен Лик и Законът е удовлетворен във върховен миг!

А долу на Земя, ето: Благословени бъдете и изцелени и очистение приемете върховно чрез кръвния принос на съдбата, вие, седем свидетелствени съдби църковни, новозаветни чрез стража всемирен! И в тоз миг благословени бъдете чрез Силния вик в очистено светилище, Мои светии на съдбата! Седем пъти по седем благословени бъдете, очистени и наградени с живота вечен, пода­рен от Върховния Изкупител, Господа вашего Исуса Христа! Амин!”

“Амин! Хвала! Хвала седем пъти по седем от Мен, Княза Михаил, в поклон пред Върховния Трон, в чин “Господа Исуса’ – Вожд на Юда от Юдино коляно! Покланям Ти се, Отче Мой, Творче на Вселената, Всемогъщи Вседържителю, Законодателю и Съдия! Теб поклон и хвала седем пъти по седем! Царство и държава за во век веков! Амин!

Аз, Князът Михаил, Ти се покланям в признателна хвала, че прие кръвния изкуп за народа Мой и Твой, Отче Мой! Ето пред Теб е животът Му, нека бъде ценен! Очисти, Отче, и изкупи за во век в съдба! Поклон! Поклон! Поклон седем пъти по седем! Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем пред Върховния Трон велик със Закон на правда в съдебен Лик. И Вий, Съде велик, хвала, хвала в царство и държава завсегда!”

“Победа! Победа седем пъти по седем! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Ний, Съд велик в пълнота, се покланяме във върховно изпълнение чрез съдебно разрешение на могъщо изкупление на рода Юдин пред Върховния Трон велик в Правда чрез Законодателя и Съдия! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем! Поклон! Поклон седем пъти по седем Ний, Съд велик в пълнота, във върховен Лик на царско изпълнение, заявяваме пред вси системи, всемирни свидетелствени съдби, пред Трона Върховен – Войнства на съдба небесни и свидетели в Слънчевата система, че днес пред Трона Върховен бе изправен Михаил, Князът на Мира сред Всемира, в чин “Царски първосвещеник” и поднесе кръвния изкуп за народа юдин! И биде очистено светилището новозаветно, попръскан Законът с кръвния принос в небе!

А долу сред Земя чрез нарови струи – синци, зърна, чрез разрешение на първосвещенство в служение чрез почетните блюда в царско удостоение се подари животът на Юда – царски свещеник чрез изкупа на Изкупителя им Христа – Княза Михаил, Цар и Господар навек в Новоизкупено царство! И признаваме служение горе в небе и долу на Земя. Ний го признаваме за свършен факт, изкупен е животът вечен на царския род – Юда за во век, светии на Всевишнаго и кат царски изпълнители и съдебни разрешители потвърждаваме, и кат печат на потвърждение Ний се покланяме пред Трона Върховен в единство с вси Двадесет и четири старци и Четири живи същества! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем! Покланяме се като потвърждение, Ний, Съд велик в пълнота в царско удостоение. Поклон! Поклон седем пъти по седем Ний, Старци двадесет и четири пред Трона, единни със Съд велик се покланяме в хвала седем пъти по седем!

Теб слава и държава, Царю на всемогъщи съдби, Творче на Вселената! Теб вечно царство и държава завсегда! Амин! Поклон!”

Четири живи същества нададоха седем пъти по седем Гърма в амин пред Трона!

“Амин! Хвала! Хвала! Благословени бъдете седем пъти по седем, вий, нарови съдби на очистение, съдби на изкупление!

Заповядвам ти: Очисти, очисти, седем пъти по седем ти, светилището новозаветно! Благословено бъди седем пъти по седем в очистване в неръкотворното светилище и от днес бъди живот в продължение на служение в очистение! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди като свидетелство в изкупителна цена и от днес се яви в живот деен на съдби чрез наградата на Изкупителя ти Христа, и се яви в служение като върховно очистение! Амин! Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби като Законодател и Съдия те благослових в очистение на Новозаветно светилище! Амин!”

Амин! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем пеем ние, земни съдби. Новоерното светилище очистено биде в новогодишното награждение с живота вечен в подарение! И днес в хвала има Новозаветно очистено светилище на Земя – светилище на Всевишния! Нему слава и хвала за таз велика милост над Земя!

Пеем ние, вси съдби: Всемогъщ Бог се яви и нам живот подари – навек съдби! Елате, вси живи, да посрещнем Изкупителя в слава на Цар и Господар, Просветителя наш!

“Хвала и чест!” – Пея аз днес чрез всемирния страж в служение, верен паж в повторение кат всемирна съдба – от днес очистено светилище, храм в гърда!

Елате, вси изкупени съдби чрез цени, да литнем кат огнени съдби над целия Всемир! Бог Всемогъщ се яви и чрез Сина Си Михаил, Защитник на светиеви глави, днес за Юда свещен даде цена нара – на изкупление цена! О, ти, що сред лозе Мое цъфтя, цветът ти – огнен плам в съдби, на Изкупителя цена, очисти ми днес съдби – гърди, светилище на Дух Святи! Пея Аз в съдба, единна със стража всемирен – мирни съдби, мироноска. Велика вест се яви, на изкупление цена, Урим и Тумим й е в гърда, дар на знамения и чудеса сред Земя. Смайте се, стари, посрамете се, млади, че не се смирихте и Твореца си отхвърлихте!

Трепери, Земльо прокълната, огнена ти дълбина – бездна горяща за врага Божий, геена, кат Кореева дружина ще погълне всинца! Вие вси се строихте, на Антихрист плода явихте. И знака му на чела приехте, белег на ръка – кръв, що ляхте, вас днес ви победи Христа чрез светиева хвала, пост и молба. И днес се пее песен Мойсею сред Земя чрез войнствения отряд, получили днес всемирен наряд – живота на Юда, подарък завсегда!

Где сте вие, мъдри, посрамете се на Земя, че прости рибари вас смаяха в Древност и сега!

О, станете! Станете и възкликнете вий, древни борци на мъдрост, просветители народни, учители, съдби ви са сочили на милост върховна сред Земя, че сте приготвили пътя на народа още в Древността чрез словесната победа над врага и тя, славна чест, победа печели и днес! Амин!

7 – 9 часа, вечерен молитвен църковен страж, 13.12.1960 г.