Приемане на наградите и връчване на оправдателните съдби на седемте новоерни църковни периоди

solar system, planets, planetary system-11111.jpg

Обяснение на свидетелственото служение:

След отхвърляне на Третия ангел като църковно управление Лаодикийско от небесен произход – представител на църква Божия, явя­ва се ново оформление на дяло Божие чрез Глас от Небето в чин “Ангел четвърти” в ръководни църковни съдби сред народа Божий, извън всяка църковна стреха.

А избълването на Третия лаодикийски ангел не е нещо изненадващо. Ние откриваме неговия сянков преобраз и се покрива с отхвърлената царица Астин. А явлението на Четвъртия ангел се покрива с явлението на царица Естир – юдейка и приема църковни ръководни съдби след едно приготовление, положено на неговите плещи! Тъй Четвъртият ангел след едно солидно приготовление се явява и приема одобрение върховно, и се узаконява съдебно. Като антураж църковен се явяват Седемте църковни периода в Новозаветното време, които са с неуредени съдби. Те се явяват като личен състав църковен от мащаб на самото ново оформление, което послужва за уреждане на съдбите на Седемте периода като народ Божий.

Но оформлението на Четвъртия ангел чрез Гласа на Небето не включва нов период църковно време или по-точно не се явява осми период – осма църква. Дялото на Четвъртия ангел се явява като могъщо оформление на едно строго определение на приключващи съдби и се оформя в единство на Седемте новоерни времена с уредени съдби. И като една Всемирна църква пред Небето се явява готова да посрещне своя Изкупител и Спасител, Цар и Господар завсегда.

Ангелът четвърти в ръководни съдби църковни се води от Бореца пети (Откр.18:4). Гласът от Небето, който е Високият съдебен вик за уреждане или приключване на църковната всемирна съдба чрез Съд велик в едно могъщо дяло в целокупност на всемирна църковна съдба, събрала, включила Седемте новоерни периода на църковно развитие сред Земята, е дяло на Святия Дух. Преобраз на всемирната църков­на съдба се явява Естир със седемте поверени й девици, но една е Естир. Естир е юдейка, което ясно подчертава духовната същ­ност на Ангела четвърти и потвърждава от какъв произход ще се яви и самото оформление на дялото, което се явява независимо от никое друго оформление и приема царско удостоение на корона! Но Ангелът четвърти все още не навлиза в борбата! Това дяло се реализира едва когато Аман се надигне и изиска живота на Духовен Юда. Тогава се явя­ва и съдбоносният миг – време, в което да навлезе царица Естир в бор­ба чрез пост и молитва.

Аман се явява в земна атеистична власт, в земно управление и подема борба с Мардохей – Гласа на Святия Божи Дух, Който все още не е изявен официално в чина си на Борец. До този момент той е само ръководещ църковните съдби чрез стражите – “царските скопци” (Естир 1-ва гл.).

Но настане ли Аман в действие, явно пред царя Асуир, борещ се против Мардохей, това е съдбоносно време за Юда – духовен Трети Израил! В това време Мардохей – Святия Дух в чин “Пети Борец” чрез царските скопци – стражи Божи влиза във връзка с Естир – църквата Божия и застават в единство на борба!

Времето наистина е съдбоносно. В това време оформеният пред Небето Ангел четвърти, признат, единен с Пети Борец – Святия Дух, навлиза в борбата, т.е. църквата навлиза във времето на голямата скръб като църковно (небесно) управление сред Земята и започва явен двубой. Тя пряко воюва с Аман – застанал в чин на Сатана, изискващ живота на юдиния народ.

Но застанала в пост и молитва, църквата е удостоена и ръководе­на от Святия Божи Дух, тя застава пред Царя за живота свой и народа свой. Точно тогава Святия Божи Дух е навлязъл реално в чина Си “Пети Борец” и води непримиримата борба със Сатана за крайна победа пред Бога чрез църковното оформление на Ангела четвърти в управление да изведе людете Божии от греха на Вавилон и ги въведе в спасение! А то­ва дяло се урежда юридически чрез Святият Дух. Той е, Който извежда людете Божии от всички седем църковни съдби от тяхното време и ги въвежда в изкупление чрез Съд велик, Който решава съдбите им!

Но още по-ясно става какво е всеоръжието, употребено в голямата борба от Ангела четвърти – църковно ръководство, а това всеоръжие е духовно – пост и молитва пред Върховния Изкупител в едно единство със Седемте църковни периода, които се присъединяват едва във времето на голяма скръб и застават с Естир пред Съда небесен. Тогава църквата навлиза в крайната победа, воювала за своя живот и за наро­да Божий – Юда.

Дялото на Ангела четвърти и Пети Борец според сянката на Естирино служение не е плътско, но духовно изпълнение. Тя се явява с всеоръжието свое – пост и молба, сочещо на духовното й служение и упование в Бога като Върховен Владетел, подкрепена от седем новозаветни църковни оформления – периоди църковни като Естирини девици. Техните съдби са неуредени и едва с явлени­ето на Ангела четвърти те духовно си подават ръка и единни като Вожд и подчинени те се явяват чрез оформеното дяло на Ангела четвърти, чрез чина “Естир”, пред Върховния Владетел, за да измолят живота на юдиния род.

И наистина, Четвъртият ангел намира благодат пред Небето, пред Върховния Владетел. Той простира царския скиптър и я повдига. В тоз именно миг се разгаря най-голямата борба на църковното оформление чрез Ангела четвърти и Пети Борец, подкрепени от Седемте църковни периода, в пост и прошение и тъй единни по съдби те преминават голя- . мата скръб. Сатана в чин на земна власт – Аман порицава Бога и изис­ква живота на народа Божий – Юда! Борбата е духовна и пред Небето е изискан животът вечен на душите от Седемте църковни времена.

Но в окончание на Седмия период се явява върховната победа на църквата чрез Святия Божи Дух, Който ръководи дялото на Четвъртия ангел като Пети Борец! Тази борба е последна и е явна – Святия Дух Божи в чин “Мардохей” застава лице с лице пред Сатана (Амана) и во­ди борбата. А Сатана открито порицава дялото на Дух Святи – Бога чрез Мардохея и иска унищожението му чрез народа на Юда – Божий, като дяло Божие сред Земята, представено от църковното движение като дяло на Ангела четвърти и Пети Борец. Действието на Святия Дух в ръководство и борба е във време на атеизма, който разнася своята слава и събира плевела земен и го запечатва за огнената геена.

Тук ясно се вижда, че първо е дадено право на Сатана и той се изявява чрез Амана – звяра, комуто дава своята сила. Сатана желае съвършеното изтребление на непокорилите му се под негова власт! Сянковият преобраз “Мардохей” – Дух Святи, ясно ни осведомява, че само на Бога принадлежи поклонение и само Нему се подчинява. Но е ясна и тенденцията на Сатана чрез сянката “Аман” да приема поклоне­ние и да се изпълнява само неговата Сатанинска воля! Тук се открива жаждата на Сатана чрез Амана да приема поклони! Предупреждението гласи: Който му се поклони, става негов поклонник и той го запечатва за огнената гибел (същата цел Сатана ясно излага пред Исуса в пустинята: “Ако ми се поклониш, целия свят ще ти дам!”). Забележително е, че сам Сатана признава, че целият свят земен му принадлежи и че той е успял да го завладее и плени и да разполага със своето пленение, завладение. Всемогъщият Владетел на света и над Сатана има власт, но изчаква времето да се разрешат вси съдби и само чрез Съд велики Му е позволено да събере и запечата своя “плевел” за огнената геена.

Преобразът сянков ясно отразява борбата църковна в чин “Царско удостоение” като върховна награда по голяма милост Божия. В царски сан сам Победителят простира жезъла на управление и притегля Естир – църковната съдба към царския Трон. То е времето, когато оформлението на дялото на Ангела четвърти и сами­ят Ангел ръководство навлиза в царско удостоение на могъщо управление в служение, приема сила и готово навлиза в борба за живот и смърт. А Четвъртият ангел се явява в сила и власт на победител пред Небе. На Естир се дава власт и сила на действие за народа юдин! Едва тогаз Църквата се явява подкрепена от седемте църковни съдби чрез пост и молба, стоящи като църковни периоди девици Естирини пред Небето като седем светилници и седем звезди! Техните ангели са в Могъщата десница на Верния Свидетел – Христа в чин “Цар Асуир”, а тя в неговият дворец!

Тъй църковното удостоение над Ангела четвърти в оформле­ние се изявява в поверената му Запечатваща вест – Светлината на Ангела четвърти, който навлиза в удостоение на печата, запечатващ спасяемото за небесната житница – Юда, който навлиза под покрова на царското удостоение чрез Светлината запечатваща. И оправданите от Седемте църковни времена намират спасение чрез Съд велик в единс­тво с оправданите от скончаещото, Съдебно време. А самото удостоение над Четвъртия ангел в оформление е печатът царски, пръстенът на Асуир, който се свързва в едно могъщо единство с Бореца пети – Дух Святи и в единство извършват последното спасително дяло чрез Запечатващата вест – Светлина в изкупление на народа юдин в победа църковна.

Тъй църковното управление чрез Ангела четвърти в оформление приема удостоение в чин “Естирина съдба” – преобраз на последното царско дяло и неговата всемогъща царица – църква. Тъй Ангелът чет­върти приема удостоение и под негова власт са съдбите на седемте Новоерни църковни периода, които представя пред Върховния Трон или се бори – води борба за тяхното окончателно юридическо урежда­не чрез великия Съд Божий. Чрез Ангела четвърти в служение едва се представят в единство всички църковни просби, отправени чрез пост и молитва за разрешение пред Небето. А пред Трона велик сияят техните светилници и ангелите в ръководни съдби, светят като седем звезди в десницата могъща на Верния Свидетел – Христа!

Но независимо от всичко това съдбите на Седемте църковни пе­риода не са разрешени напълно. Разгледани са само техните дела, получили оправдание, чакат потвърждение и освобождение. След победата в борбата, която водят Ангелът четвърти и Борецът пети, се уреждат съдбите църковни. А Ангелът четвърти и Борецът пети приемат царско свещено удостоение. И навлизат във всемирно стражево служение – могъщо управление като Всемирна църква със Всемирната вест: “Излезте, люде Мои!”, и извеждат оправда­нията като ги въвеждат в запечатващо изкупление. Тогава именно се запечатват чрез Съд велик окончателно всички църковни съдби.

Четвъртият ангел и Борецът пети се оформят във всемирно църковно управление с разрешения на спасителната Запечатваща вест – Естирина победа, приема наградата на царско удостоение като дар и се поднася царският пръстен, печатът на избавление и изкупление чрез Вестта запечатваща, и чрез нея навлиза и родът юдин – царски в изкупление. Дотогава църковното управление, макар и духовно, е в бездействие, не е получило сила на удостоението си в Царски чин (Светлината запечатваща), печата царски, с който ще подпечата вси църковни съдби като изведени и въведени в изкупление чрез Запечатващата вест. В това време се явява сито, което пресява народа Божий, времето на Аман е сила, която разполага със Запечатваща светлина, сито за плевела! Аман запечатва своя подчинен отряд – всички, които му са се поклонили. Той е падналата звезда Пелин и е вгорчил една трета част от водата, символизираща народи и племена, и ги е отровил със своята запечатваща вест, отричаща Твореца. Той има власт над народа Божий.

Ситото пресява, изискано от Бога да пресей! Това време е време­то на голямата скръб, през която минава църквата Божия, а няма сила да избавя рода – чадата си. Тя води голяма борба, единна със Светия Божий Дух в чин “Пети Борец” с пост и молитва за живота на рода юдин. Във времето на борбата църквата Божия, призната от Небето, чрез Ангела четвърти и Бореца пети в ръководство се изправя лице с лице с атеистичното Аманово управление и води борба на живот и смърт. Печатът е в Аманова ръка, той управлява под царска власт и му е разрешено да запечата своите поклонници. А на живия юдейски народ – обрязан Юда е изискан животът. Това време е дадено на Амана и чрез него Сатана сее плевела. Но борбата се спечелва в един миг на пирувание Валтасарово, когато Валтасар – Сатана посяга на живота на на­рода Божий – на блюдата златни в почетна употреба в Божия дом. Това дяло е върхът на мерзостта пред Небето и само в един миг победата е Божия (чрез Кир, цар Персийски). Отнема се силата на Аман, печата от ръцете му и се поверява на могъщата царица в победа Естир. И тя подема своята върховна победа църковна. И води борбата пред Небето чрез пост и молитва, ръководена пряко от Мардохей – Святия Дух за спасяване на живота на народа Божий – народа юдин.

Църквата е победителка едва когато е получила печата царски в удостоение чрез сила на действие горе в небе пред Съда велик над дялото Сатанинско, представено чрез Амана. Макар той да съществува в чин “Саул“, неговото дяло е осъдено чрез могъщия Съд велик и чака времето си на изпълнение – присъдата да получи изпълнение. През туй време Ангелът четвърти в чин “Давид” приема сила на Борец пети чрез небесния Съд велик като печат на удостоение и почва действие духов­но за уреждане църковните съдби. И като награди приемат живота си вечен, приели предварително оправдание чрез Съд велик. Но единни се явяват едва с последното дяло на Ангела четвърти и Пети Борец и се удостояват в награди след борбата за живота Юдин, който навлиза във велико изкупление – победа Естирина.

Народът на Юда е род царски новоерен, а Израил е плътският старозаветен род. Вестта новоерна е платформена и се развива от кръста Христов до Съда и е вест на духовно обрезание чрез действи­ето на Святия Дух, Който е запечатвал сърдечния олтар за Полувремето на Съда велик.

Едва в Полувремето се употребяват съсъдите на Святия Дух пред Съда за уреждане на църковния въпрос. Тогава седемте църковни съдби като народ юдин се награждават в спасение чрез вяра в кръвта на Христа – цена на изкупление. Дотогаз техните дела са приключени и те са оправдани, но не са навлезли в спасение. Техните просби са чакали пред вратите на царския Трон.

Ориона се явява като входна царска врата пред Могъщия Трон велик. И седемте звезди са сияели в могъщо сияние пред небето. Но те не са изпреварили удостоеното ръководство на всемирната църковна съдба в чин “Естир” като утринна Зорница. Едва чрез поемане ръководството от Ангела четвърти, единен с Петия Борец, църквата навлиза в победата си след борба за живота на народа юдин и неин. И сега в приключване й се поднасят даровете. А те се състоят в това, че чрез всемирното стражево служение – църковно се представят Седемте цър­ковни времена, чрез блюдата за почетно употребление, чрез Святия Божи Дух в чин “Пети Борец” в стражево употребление (всемирна тръба, която изявява хода на Съда и борбата църковна в чин “Борба Естирина”), а Пети Борец – в чин “Глас на небето” – Съдебна власт сред Земята в царско удостоение.

Тогава Ангелът четвърти получава наградата като удостоение – печата, силата на Вестта запечатваща – разрешенията съдебни като награди в живота вечен, дар на рода юдин. Тъй Седемте църковни периода, техните съдби се запечатват в изкупление на вечния живот и оправданите църковни съдби се обличат в Правдата на Христа, изведе­ни навлизат в изкупление чрез съдебно уредени съдби – обличат се в Правдата Христова като дрешка на плеща чрез всемирното църковно служение в царско свещено удостоение в Естирини съдби, което е во­дило борбата чрез пост и просба за сетно разрешена съдба.

Оформлението на Четвъртия ангел и Бореца пети е самото все­мирно църковно ръководство с велико удостоение с печата на изкупле­ние чрез юридически разрешения на земните църковни съдби. То се явява като наградената царица с утринната звезда Утринница, която приема на челото си като велико удостоение покрова Отцув в единство на изкупление. И дялото на Ангела четвърти и Бореца пети приема църковната съдба на Седемте периода новозаветни под поверения му печат и ги запечатва. А църковните съдби от Седемте църковни периода се явяват облечени в бяла руба и зелена палма в ръка – вяра Авраамова. И ний ги намираме в Откровение 7:9 като неизброимо множество. Това е удостоението на Седемте църковни периода, църковните съдби, свободни веч, запечатани с печата на изкуплението. Но те всички са спящи, затова и техните съдби се приемат от всемирното удостоено служение от представителката Естир – блюда на почит в употреба, живи светии на Бога живаго и те получават звездата златна на чело на тяхното църковно управление, според периода, като запечатани и влизат под едно могъщо единство на сиянието златно на утрин­ната Зорница – сам Христа чрез Неговата любима годеница – Всемирната църква, удостоена като жива църква на живия Бог. В този момент съсъдите в употребление са жени, защото представят съдбите на църквите. Те са духовни юдейки чрез обрезанието от Дух Святи – те са носители на Запечатващата вест на обрезание духовно в юдейство и са в числото на Могъщия свещен отряд – запечатани съдби в изкуп­ление и управление. А техните трофеи са спасяемата душа от Седемте периода, облечена в Правдата на Христа чрез зелената палма в ръка. И техните съдби се явяват едва след победата на воювание чрез удос­тоения първом Свещен отряд, комуто като наряд църковен предварително са уредени съдбите юридически.

Но грешката се повтаря във вековете! Законникът Израил в сляпо Самсоново съдийство в Третия ангел, в чин “Астин” с царско удостоение, се избълва. Не можеше Израил да продължи в служение – Лаодикия да продължи в чин “Астин”. Третият ангел бе в Самсонова слепота поради своя воля – съдия, осъдил действието на Святия Дух Божий и Неговите прояви! Но след отхвърляне – избълване на Астин, чинът на Третия ангел се явява оформление ново на Ангела четвърти в Естирини съдби. И поема ръководство извън всяка стреха, единни с Пети Борец, Гласа водещ от небе, който урежда вси съдби.

Тъй Третият ангел, наречен още Лаодикийски, в чин “Астин”, се явява в сила на Илия – стария свещеник, символ на стария отхвърлен Израил чрез двамата му сина – две повторения в сила на Самсон, не опазил поверената му тайна Божия за неговата сила; подобно на Исав се отнесе нехайно и тя му се отнема, отнесъл се е нехайно спрямо си­лата на действие Божие – силата на назорейството – Святия Божи Дух! И като съдия сред Израиля Самсон почива наедно с враговете на Израиля в слепотата, която получи в неговото нехайно съдийство. Самсон е сила голяма, но погива в слепотата на своето своеволие, ко­ето повтори и законникът Израил, наречен Лаодикия, в чин “Астин” – Третия ангел в Седмия период сред Земята.

Народът израилев бе освободен, а неговият враг победен. Сам той – Третият ангел “Самсон” срина дялото на пируванието враже във времето на своето погиване в плътска слепота. Но силата на Правда в съдийство продължи чрез Гедеона, който срина Вааловия олтар и оформи Борческия отряд, и воюва и победи двамата врагове, двете неправди (хула и беззаконие), и освободи Израиля (сочещи на дялото на Святия Дух в уреждане съдбите на Борческия отряд).

Самсоновата слепота чрез реални дела в живота на Стария Израил – съдия сочеше на ослепелия Трети ангел. Гедеон се явява и строява Борческия отряд, и побеждава двамата главатари – двете неправди, появили се в периодите седем под ръководството църковно на Третия ангел: хулата против белега на Святия Дух в чин “Обрезател”, в обрезание духовно и беззаконието сред Юда.

Но едва чрез единството на Девора и Царя се повежда Войнството в Царски чин и победата е Деворина, чрез стража Естирина. И в това време виждаме употреблението на жени в чинове могъщи пред Небе сред Израиля като славни победителки. Тъй като не­вястата е жена пред своя жених. И на тях се дава победата.

В това кратко обяснение молитствам пред Небе да бъде разбрана истината за разрешението на запечатващите се седем църковни съдби. И тяхното употребление да се яви неудостоено поотделно за всеки период и едва чрез всемирното явление на царско удостоение в църковно служение свидетелствено те приемат своето награждение – бялата сватбарска дреха на снага като сватбари, а изхвърления с несватбарски дрехи сочи на избълваното Лаодикийско ръководство – дяло на Третия ангел, което не успя да се облече с бялата руба сватбарска; сочи и на тез от света, които погиват извън сватбата, лишени от спасе­нието чрез Съда. Подареният живот на Юда сочи още на това, че едва чрез удостоения Четвърти ангел в царско свещенство като жив светия се подарява животът на Юда – свещеник Богу.

Прилагам благословението в съдебно разрешение в приемане наградите в оправдание и навлизане в изкупление – живот вечен в спа­сение завсегда. А само една сияеща Зорница се явява и приема техните награди и на плътския Израил. Амин!

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО:

Велика милост над Земя! Празник тържествен посреща последно съдба за нехайния жител на Земя. Но явява се и реално тържество Новогодишно, на Всемогъщия пиршество сред верните Свои.

Велик празник посрещаше свидетелствената съдба на всемирното служение чрез почетните блюда в употребление, събрани в горницата своя – те чакаха милост Божия чрез приготовление на стражеви съдби. И ето – седем е часът, а стражът със седем девойки свои, навлизащи в хвала, в миг на могъща небесна съдба.

Велика милост! Могъща съдба! Всички са на колене. Слагаше се вечерята сватбена на Агнеца Христа с невястата Негова – Всемирната църква. И в пира на духовно тържество чу се Глас на милост небесна чрез стража на съдбите: Всемогъщият Бог изявяваше милостите Свои чрез Силен съдебен глас в седем часа на небесата! Седем е часът! Ние всички, употребяеми блюда, сме на колене, единни със стража Божий на всемирни съдби и изпращахме горещи просби и хваления за цело­купните земни творения, на Всемогъщия съдби!

Мигът бе върховен на реално изпълнение на служение. Чу се Глас чрез стража Божий – тръбеше огнени Слова, които като пламенна струя чрез Дух Святи заливаха всички сърца. Велик Глас изявяваше во­лята върховна на Всемогъщата Троица в чин “Законодател и Съдия” в изпълнителен Съдебен Лик над оправдани земни съдби, удостоени чрез блюдата почетни за употребление. И приемаха те на Седем цър­ковни времена наградите по милост Божия, и в единство вси навлизаха в изкупление чрез кръвния принос на изпълнение съдебно.

В тоз миг на съдбата сред пир на тържества, в приключващи съдби сред Тронната зала на небеса, сред вси свидетели и Съдии над Земя, се чу Глас на Върховна изпълнителна власт на Всемогъщия Законодател в пълна Царска власт:

“О, явете се, вси свидетели на седемте новозаветни съдби и приемете великото удостоение на милост безпределна Моя като награда на изпълнение за вашата върховна съдба в изкупление сред Земя!“ Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, в чин “Върховен Изпълнител” на Законодателния Върховен Трон, заявявам съдба пред Върховния Съд велик в приключващи съдби над земното Новоерно църковно време като Седем новозаветни църковни периода!

Аз, Върховен Изпълнител, вчера, днес и утре същ, питам в съдба:

Съде велик, в тоз върховен миг признавате ли върховното изпълнение чрез всемирното църковно свидетелствено служение, чрез седемте девици и осмата стража в чин “Всемирна църковна съдба”, упот- ребяеми в едно царско удостоение в Естирини съдби – Естир със седем девойки под нейна власт, които стоят в пост и молба, прошения пред Небето три дни и три нощи за живота на царицата – църквата в Естирини съдби и за народа й юдин? (Символ велик в реалния живот на Естир, сочещ новозаветните съдби!) А днес в реално повторение чрез стража църковен, единен със седем блюда в почетна употреба, се явяват пред Небе в три месеца по три в молитвено служение чрез пост и прошение!

Днес Аз, Върховен Изпълнител в чин “Върховен Дарител”, ги употребявам чрез Дух Святи и ги признавам пред Върховния Законодателен Трон, и ги приемам кат съдба, и поста им в служение вменявам като три дневен за Три ерни времена – от вчера днес и утре! И приех уханието чрез обонянието на всемирната църковна съдба, и я удостоявам със Седемте периода – църковни съдби като се­дем девствени девойки, изкупени подчинения, и ги награждавам във върховно удостоение на велико Мое изпълнение като стежание Мое – народ изкупващ се! И от днес навлизат в ново освободително огражда­не на Царство във вечна благодат, в ново изкупление сред Нова Земя под Ново Небе!

Днес кат върховно удостоение, Съде велик във върховен Изпълнителен Лик, единен със свидетели, ето, уханието е пред Вас и стига Трона Върховен, застанало пред царските врати – на Ориона съдби, и стои кат царица Естир в чин “Царски” на служение! И ето пред Вас Аз простирам царския скиптър, и я повдигам и притеглям към Царския Трон кат ухаеща просба чрез пост и молба. Днес Аз почувст­вах неговото ухание чрез обоняние, и го приемам, и го удостоявам в награждение чрез Моя страж в чин на Всемирно църковно служение в Естирина съдба! И го удостоявам в сила могъща на изкупление чрез Могъщата правда на своя Спасител – Сина Мой Исуса Христа чрез вяра в кръвния Му принос – цена навек в изкупление!

Съде върховен, ето, пред Теб стои върховно изпълнение и Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, го удостоявам с наградата на Седемте периода – църковни времена и им връчвам в ръка зе­лената клонка на вяра, и плеща им покривам с руба бяла на новозаветна съдба, навлизаща в изкупление чрез вяра в приноса на кръвта! В тоя миг ето явление в свидетелствено могъщо изпълнение стои пред Трона и е насъщо, а долу сред Земя в Естирина съдба стои стражът със се­дем девици в свидетелствен пир на Естир, които приемат наградите на седемте църковни съдби от Седемте новоерни времена според могъщото свидетелство на Верния Свидетел – Господа Исуса Христа, доверено на Ивана (апостола), любяща съдба, на Патмос. Днес техните съдби изпълнителни, макар и спящи вси чрез седемте свидетелствени блюда на почит – живи настоящи като седем девствени Естирини девици, днес ги удостоявам в награда чрез Правдата на техния Вожд и ги обличам като с дрешка с оправданите, и им връчвам зелената пал­ма на вяра жива в ръка – флорина съдба, и ги строявам в съдба като войска. И от днес победата е всемирна на съдба! Амин седем пъти по седем!

Съде велик в правда, във върховен Изпълнителен Лик пред Трона велик в тоз миг Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, в чин “Върховен Изпълнителен Лик”, в Тронната зала на върхов­на съдба, чрез Силен съдебен вик в подвиг велик, им връчвам наградите! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете, де­вици Естирини в Естирина съдба под Естирина ръка като седем църковни времена – седем периода сред Земя! Благословени седем пъти по седем бъдете и приемете великото удостоение чрез царско Естирино прошение – наградата върховна чрез оправдание – Правдата Христова и се облечете с нея като върховна дреха на плеща! И чрез вяра Авраамова приемете зелената клонка на вашата страна (България – клонче борово) в ръка и се наредете като Естирини девици в пълна победа сред Земя, приели великото оправдание чрез вяра в Христа.

И днес чрез свидетелственото всемирно служение църковно нав­лезте кат оправдани църковни съдби под могъщия покров на цар­ския скиптър във власт чрез царицата – всемирна съдба в Естирино служение, в победоносно изпълнение чрез пост и молба в прошение. Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете! Седем пъти по се­дем амин! Благословена бъди седем пъти по седем, Правдо Христова на техните плещи, чрез вяра Авраамова – украса на ръце – Закон и Дух в съдба! Днес единни бъдете за вечността! Амин!

Благословена бъди седем пъти по седем, вяро в техните ръце, чрез заповеди десет в тяхното сърце. И от днес като изпълнение в си­ла на удостоение навлез в едно велико царско свещено служение, като награда на царското свещено изпълнение чрез Борческия отряд в царско удостоение на всемирния църковен олтар в Естирино служение! Благословени бъдете седем пъти по седем, облечени в Правдата Христова, чрез вяра възкресени съдби (чрез малкото възкресение на църковното служение)! И като награда бъдете единни в съдби под пок­рова царски в удостоение на Естирина победа в царство на вечността на благодатния Престол! Амин! Днес Аз, Могъщ Законодател и Съдия, ви удостоих с Правдата Христова като дреха на плеща и чрез палмата в ръка ви строих като могъщо изпълнение на църковно удостоение на седемте времена, навлизащо от днес в Новогодишен пир на благодат­ното царство! Амин!

Благословени бъдете седем пъти по седем в тоз миг, приемете бя­ло камъче в ръка вий, седем девици Естирини в служение на пост и молба и името си обновено помнете завсегда, че сте били Седем цър­ковни времена, седем девици в служение, но само чрез осмата – Естирина съдба навлязохте в удостоение на наградата могъща – Правда Христова във велико изкупление за вечното царство на благодатта! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете с бял камък на съдба, с име ново сред Земя – Естирини девици във върховно служение пред Небе чрез вяра в изпълнение пред Върховната Мощ на Трона велик! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, като Върховен Изпълнител ви удостоих с награда в Троен Лик: палма зелена в ръка – вяра жива в сърце, Правда Христова облича вашата съдба и камък бял на ново име сред ве­ликото всемирно служение. Амин!

Съде велик в правда, в тоз върховен миг в новоосвободителното изкупление навлиза тя в дяла си на разрешителни съдби чрез наградите, връчени на седемте девици – църковни съдби от Новозаветния период, чрез вяра в Христа като изкупени съдби и удостоени във великото служение на изкупление чрез Естир в Давидов осми чин! Днес пред вас бидоха удостоени! Моля, чакам думата Ваша на потвърждение като върховно юридическо изпълнение на разрешение!”

Цяла зала потънала е в тишина. В поклон са вси пред Върховния Трон! Само Слава могъща на сияние озарява Тронната зала в съдба! И носи се ухание в обоняние, и облак в лила покрива Върховния Лик на Трона велик, украсен с изумрудена дъга.

Върховен миг! Чу се Глас на Съда велик и се поклони във Върховно Изпълнителен Лик в наградите на удостоение:

“Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем хвала! Ний, Съд в правда на Върховния Изпълнителен Лик в пълнота, днес пред вси свидетели чрез Високия съдебен вик, долу чрез стража във изпълнение на всемирното църков­но служение, признаваме и приемаме свидетелствените съдби на зем­ното селение!

Поклон и хвала пред Теб, Царю над вси царе и над Царя на Нова Земя под Ново Небе в Царство и господарство завсегда!

Ний, Върховен Съд велик в пълнота, се покланяме единни с Двадесет и четири старци и Четири живи същества в Правда, Правда, Правда пред Върховния Законодателен Трон в изпълнителен Върховен Лик на подвиг велик и заявяваме, че Правда се извърши в царствено удостоение чрез наградата и се облякоха в Правдата Христова се­демте Новозаветни църковни съдби като седем девици в Естирино служение чрез всемирното изпълнение на царско удостоение – Естирин пост и прошение пред Върховния Трон велик! И в тоз миг те бяха наградени с оправдателни съдби. Чрез Правдата Христова приеха оправдание и се облякоха в Правдата на Христа. Връчи им се в удостоение вярата Авраамова като зелена палма в техните ръце и им се даде ново име, записано на бял камък пред Върховното Лице – Седем Естирини девици!

Ний заявяваме, че признаваме техните съдби от седем Новозаветни периода, представени чрез свидетелственото изпълнение на всемирното църковно служение.

Ний, Съд велик в пълен върховен Лик, заявяваме, че признаваме техните съдби и че действително ги приемаме чрез свидетелството тяхно по удостоение като награда – оправдателната им съдба! И те от то­зи миг се облякоха в Правдата Христова чрез свидетелственото обличане на бяла дреха на снага, чрез вяра в сърцето – зелената борова клонка в ръка, според “палмите” в тяхната страна, и белият камък на удостоение се яви, и те днес навлязоха в могъщи съдби чрез Върховен Съд велик!

Ний, Съд велик във Върховен Изпълнителен Лик, ги признаваме, приемаме и ги натоварваме с разрешителни съдби! И разрешаваме да се явят сред Земя с разрешителни съдби във всемирно църковно служение с приет пост и прошение. И потвърждаваме им съдбата чрез великото свидетелствено изпълнение на Всемира цял – служение чрез Тръбния Глас на велика Върховна власт! И в потвърждение се покланя­ме в пълнота пред Трона Върховен като изпълнители на съдби. Поклон седем пъти по седем в хвала! Хвала седем пъти по седем!”

В миг на съдба велика милост на Слава върховна озари и зари Му съдбоносни чрез високия Съдебен вик в подвиг велик озариха чрез стражева тръба земното свидетелство чрез разрешението в съдба! Амин!

“О, Съде Височайши в царствени съдби, Изпълнител Върховен в нетленни съдби над земното спящо Мое стежание, представено от настояще в изпълнение! Благословен бъди седем пъти по седем! И навек в царско височайше служение на върховно съдебно удостоение Ти, Съде велик, във върховен миг продължи и във вечността в нетлен Върховен Лик!

Аз, Върховен Законодател и Съдия, като могъщ Вседържител в Изпълнителен Лик приех Вашето признание, разрешение и ви благославям навек! Амин! Благословени бъдете седем пъти по седем и от днес налезте в могъща върховна съдба и на вечност продължете! Амин!”

Хвала! Хвала! Поклон! Поклон!” Седем пъти по седем и седем пъти по седем Ний, Старци двадесет и четири с Четири живи същества, единни в Върховния Съд велик в Изпълнителен Лик се покланяме в единство пред Върховния Всемогъщ Лик! Амин!”

Слава! Слава! Слава! Могъща слава и хвала Теб, Царю над вси Царе и над Царя на Нова Земя под Ново Небе! Днес аз, нищожен Твой паж, във всемирно църковно служение, единен с Твоето велико свидетелствено изпълнение като Естирина царска победа, приела наградите, Ти се покланям в единство със седем девици, свидетелствени църковни съдби новоерни сред Земята в признателност и хвала. И заявяваме, че сме недостойни, прах под Твоите Всемогъщи нозе, но по милост Твоя чухме неизразими досега Слова, непозволени да се мълвят сред Земя. И Ти се покланяме в единство, облечени с Правдата Христова като горна дреха на нашата плеща! И с вяра Авраамова в сърца ний държим емблемата Твоя. И в ръка – зелена палма за съдба, с бяло камъче на вси църковни съдби! Недостойни сме за това служение да приемем наградите, но по милост Твоя сме удостоени! Ний Те хвалим и славим завсегда в благодарствена молба, единни с флора, фауна и човек сред Земя!”

Три Гърма гръмнаха по три пъти! Чу се Победен гръм, седем пъ­ти по седем победа! Победа! Победа!

“В тоз миг на съдбата зова тръбата в Седмия период пред Върховното изпълнение в могъщо всемирно служение на Естирино удостоение!”

“Тю…тю…тю… тютютю” – седем пъти по седем Небе дава знак към избрания близнак, страж на всемирна съдба! Яви се върховно свидетелство! “Тю, тю, тю” седем пъти по седем!

“Стражо, стражо, строй войнствени съдби като Естирини седем девици свои и застанете с наведени глави пред Върховния Трон Велик в изпълнителен Лик на всемирен църковен лик!”

“Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала, седем пъти по седем!” – Чу се от Земя! – Аз, стражът недостоен, с царско свещено удостоение, заставам в молба и прошение, охранена със седем девици свидетелствена Новоерна църковна съдба в чин “Естирино служение” пред Върховния Законодателен Трон велик в изпълнителен миг!”

Миг върховен, чу се Глас като много вода! Амин! И строи се небес­но и земно Войнство пред Върховния Трон велик в свидетелствен лик! И чу се Глас като много вода. И могъщо сияние озари Тронната зала на съдби, и могъща Слава покри в царско удостоение Съда велик в изяв­ление и озари земното всемирно служение чрез стражеви съдби!

“Амин! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, в тоз върховен миг Царят над вси царе в Ново царство и господарство чрез Сина – Господа Исуса Христа, чрез Дух Святи в едно могъщо единство, заявявам пред Върховния Съд велик, че явявам свидетелствената награда на оправдание на Седемте новоерни времена чрез вяра като се­дем църковни периода и всемирното служение, чрез стража представе­но сред Земя: Съде велик, ето, стои в царско удостоение всемирното църковно служение, представено в Естирини осем съдби, които трябва да включа в седем времена кат едно Естирино служение със седем църковни съдби, но удостоени като осмо!”

В тоз миг чу се Силен съдебен вик:

“Аз, Върховен Законодател и Съдия в Изпълнителен Лик, заявявам, че награждавам в Царско свещенство чрез първосвещено (ефодно) всемирно служение чрез вяра, за да се включат Седемте периода църковни времена като църкви, удостоени чрез оправдание на Сина Мой – Юнеца заклан – Господа Исуса Христа, Цар над езическите множества – претопен Стар Израил в съдба! Ето върховен миг – свиде­телство пред вси небесни свидетели явява Земя.

Стражо всемирен, бъди благословен седем пъти по седем чрез вяра могъща като ефод на твоите плещи във велико царско свещенство сред Земя. Днес Аз, Могъщ Вседържител на Всемирни съдби, Законодател и Съдия, те благославям седем пъти по седем пред Върховния Съд велик със зелен ефод на плеща като могъща вяра във всемирно църковно служение. Благословено бъди седем пъти по седем, всемирно служение, чрез стража в свидетелствено изпълнение. Благословен бъди седем пъти по седем и награден с одеждата на ефода – вяра Авраамова в изпълнение на всемирно църковно служение завсегда, облечено в сила на Царско свещенство завсегда.

Седем пъти по седем благословена бъди, наградо – всемирно стражево служение, облечено чрез царския свещен ефод – вяра Авраамова и събери царствения Мой ефод – на седемте Новоерни времена съдбите оправдателни в единство на живот, во вечност съдба ка­то царско служение, и ги поведи към велико изкупление. Амин! Благословен бъди, ефоде, чрез вяра Авраамова в Царско свещенство в служение. И от днес приеми белия камък на съдба, с ново име на единство могъщо Мое, в царско свещено служение във всемирна църковна съдба. Амин!

Благословено бъди седем пъти по седем и се яви, удостоение, под покрова царски на ефод и приеми тоя дар на Знаме си бойно – наг­рада завсегда като Царски свещен отряд всемирен, и поведи кат наряд нови съдби! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди със се­демте удостоения кат награда на църковна съдба в едно осмо време! И ги поведи кат едно девето върховно дяло пред Могъщия Трон на съдби в новогодишно царско изкупление, в съдбоносно благодатно Царство на изграждаща се навек съдба под Ново Небе сред Нова Земя. Амин!

Благословено бъди и се яви в новогодишна свобода на едно цар­ско свещено царство по благодат, изградено чрез вяра в небесните селения, за во век съдби на новия Цар с ново царство. Амин! Благословено седем пъти по седем бъди, всемирно служение, в Естирина победа чрез царско удостоение кат наградено служение, чрез пост и прошение в удостоение, единни със седем девойки – Твои съдби.”

“Бум! Бум! Бум” седем пъти по седем. Гърмове нададоха глас в царска власт на изпълнение върховно пред Върховния Трон велик.

“Поклон! Поклон седем пъти по седем в хвала! Ний, Съд велик, в пълен Върховен Лик, единен със свидетели вси на нетленни съдби, в тоз миг с наведени глави пред Трона Върховен, в пълнота пред вси съдби, заявяваме: Ний, Съд велик, във Върховен Изпълнителен Лик, чухме с уши Върховния Глас в царска изпълнителна власт да се реши съдбата на всемирното църковно служение чрез наградата кат по­беда в Естирини съдби и да се удостои с ефода на вярата в Царство новогодишно.

Днес в съдба чрез ефода се облече и я благослови самият Цар над вси царе, Законодателят и Съдия. И Ний я признаваме, и я приемаме, и й разрешаваме да се яви и навлезе в новогодишна свобо­да под могъщата тръба, и поведе войнствения си антураж кат наряд с наградата на съдбата (църковните времена) с удостоение, кат войска с победа над врага, чрез вяра в пост и прошение.

Ний, Съд велик в пълен Върховен Лик, заявяваме в Изпълнителен Върховен Лик, че я признаваме, приемаме и й разрешаваме да при­еме съдбата чрез камъка в нейната ръка, канарата – сам Христа и поведе своята войска. И й разрешаваме да се яви в разрешения вси като победа (трофей) над врага свой, и Твой, о, Боже Мой, Наш Отче свят! Свят! Свят си Ти седем пъти по седем и Твоята святост е одежда­та Твоя!

Ний, Старци двадесет и четири, единни с Четири живи същества в Изпълнителен Лик на Съда велик, заявяваме: Правда! Правда свята, седем пъти по седем правда свята се яви – думата могъща, Творче на Вселената, и удостои чакащите църковни съдби. Теб хвала и поклон во век веков и завсегда! Ний, единни със Съд велик, за таз милост над човек! Амин! Амин! Ний, Старци на съдбите, свидетели на висините, хвалим Теб за съдбите върховни като основа Трон Върховен в съдба!”

“Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на все о все, целия Всемир и вси съдби, ви благослових и назначавам: навек бъдете над човек, изкупен чрез кръвния принос на Сина Мой – Цар, Вий, като Съдии и свидетели, изпълнителни съдби за в новосграждащото се Царство на – вечността от изкупления могъщи! Амин!”

“Бум… бум… бум…” седем пъти по седем нададоха Гърмове три пъти по три победния Глас на Три ерни времена у вас и Всемогъщият изрече съдба. Амин!

“Амин! Седем пъти по седем завсегда бъдете благословени. И в едно могъщо Царство на вечността, сградени в Нова Земя под царския скиптър на Царя Христа, в чин “Асуир” велики с победа, чрез невястата Негова в Естирина съдба, изпитана и проверена сред вековете, претопена седем пъти в горнилото на изпитнята и се яви златото чисто във времето! Амин!

Днес, в Новогодишно празненство в удостоение, сам Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, раздадох наградите на Всемирната царица в царски свещен сан – ефода и на нейни­те съдби поверени седем девойки като личен антураж, царски войски, воювали във време чрез вяра в пост и молба. Днес тя се яви победителка и прие удостоение на наградата – ефода на вяра на царско свещено служение чрез вяра Авраамова! И поведе Войнствения отряд като наряд църковен – войската от седем църковни съдби чрез свидетелственото всемирно служение! Амин!

Сам Аз в тоз върховен миг чрез Съда велик приех вас, чрез Високия съдебен вик – Мой Глас, заявявам Правда! Правда като Урим на разрешителни съдби. Бъди благословена девет пъти по девет, царице Естир, облечена в победата върховна с ефода на вяра – олтар неръкотворен, Урим и Тумим – дванадесет камъка и поведи оправдани­те земни съдби на седемте девойки с приключени съдби, със зелени палми в техните ръце, с бели дрехи – Правдата‘Христова на плещи като руба сватбарска и ги поведи, Съдийко Моя – царските войски в чин “Девора” на нови Духовен Израил – победоносен пир на вечността, победа след борбата, награда с трофей твой – хоругва на Знамето всемирно в царско свещено служение. И под Архангелска тръба посрещни сам Царя на вечността – Вожда твой – Сина Мой! И се яви пред Трона Върховен Мой със скиптър царс­ки на управление!”

“Ний, Съд велик върховен, в потвърждение в единство – Законодателен Лик велик, те благославяме и чрез Силен вик ти пожелаваме подвиг велик: Увенчай Знамето си върховно пред Върховния Трон велик! Амин! И отдай на врага!

Благословена и съединена, с награда удостоена бъди завсегда и се яви в едно новогодишно освобождение от робския хомот на служение сред земното селение, навек свободно и събери го до човек чрез вяра на съдби! Амин! Ний, единни, Съд велик в сила на Върховен Лик, потвърждаваме чрез три по три Гърмове на съдба. “Бум… бум… бум…” в хвала! Сияние могъщо озари Земя и тя трепна и се разлюля! Днес Всемогъщият Бог благоволи и благослови всемирната църковна съдба в Новогодишно царство в свещено служение! И тя свободна пое пътя си сред Земя, облечена в ефода свещен на вяра Авраамова, и поведе

войската, наградена с бяла руба на снага и зелена палма в ръка към ве­лик победоносен поход, за да събере чрез Оправдателната вест – Знамето като трофей спасената душа от човек! Амин!”

“Пеем ний, небесни певци и хвалим небесните милости – могъщи съдби сред съботно свято служение – ухание, явило се пред портата Орионова, както Естир пред царската порта и подигнато бе като дете от поклонение, и то прие могъщо удостоение! Награда в подарък! Подарък! И биде натоварено с живота на людете свои – Юда, свещенство Мое от новоерни съдби, чрез вяра строено във войски чрез всемирното служение като царствен Вожд в изпълнение. И чу се Глас на могъща съдба. Гръмнаха Гърмове съдбоносни и разтърсиха съдба чрез Високия вик в изпълнителен съдебен подвиг велик!”

“Стражо всемирен на всемирни съдби, днес, Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Изпълнител, сред награда на удостоение те награждавам и народа твой ти подарявам в победа, с награда могъща на живот вече в нетление, повело в чин “Генералитет” (кат военни чинове сред войски), с подарен живот завсегда! Сам Аз потвърждавам разрешението на съдбата като печат на разрешителни съдби завсегда! Амин! Амин!”

II ЧАСТ НА БЛАГОСЛОВЕНИЕТО. ЗАПЕЧАТВАНЕ СЪС ЗЛАТНИ ЗВЕЗДИ: ЕСТИР – ЗОРНИЦА СЪС СЕДЕМТЕ ДЕВИЦИ – ПЕРИОДИ ЦЪРКОВНИ ЗАПЕЧАТАНИ. ВРЪЧВАНЕ ОПРАВДАТЕЛНИТЕ СЪДБИ И НАГРАДИТЕ НА,СЕДЕМТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕРИОДА

“Елате, сияния на вечна хвала, елате, светилници на могъща съдба, пред Трона Върховен във времена, струя сияюща – мощна съдба! Светилници сияйни, златни звезди в десница на Могъщ Свидетел в съдби – верни зари! Макар че във вековете, в изтление минал прашецът на родовете, но над вас могъща съдба Върховният Съд велик отсъди! И днес във велико изпълнение чрез всемирното църков­но стражево служение ви зова чрез блюда на почит – живи същества и давам награда вам, на светии Мои от вековете, на новозаветни светилници сред родовете, вам, звезди сияйни пред Трона Върховен!

Пейте, съдби могъщи! Сияйте, зари насъщи, в съдби чрез седем­те светилника на новозаветни съдби! Сиянието ваше пред Трона свети. И Верният Свидетел вас защити. Сияй, сияние могъщо, на милост съдба, светлей сред народи и племена сред редовете на родовете и колената. И си било сияние могъщо на небе чрез вяра насъща, предс­тавил я е старец и дете. Днес вас зова да наградя чрез могъща струя – велика съдба и да ви вменя Правда, навек съдба!

Пейте, певци небесни, могъщи съдби, сред пира Новогодишен яви се милостта – на Върховния Трон съдба, и светилниците златни – свидетелствени съдби. Пред Трона могъщи Синът Божий седи. В дес­ница Си могъща седем звезди държи. Сияние насъщо, живи светии в царствена съдба, приели печата на Върховния Съдия, днес са съдби живи сред Земя. И приемат вси награди пред Върховния Трон завсегда.

О, пейте вий, певци в хвали! Ухайте, ухания на живи хвали – стражеви всемирни просби в Естирини прошения, в пост и моления за на­рода новозаветен във вековното течение – непрекъснато служение пред

Върховния Трон, златни съдби, светилник могъщи, сияние насъщо! Грей, звездо утриницо – всемирна наградица на Естирино челце! Днес върховна милост Моя – осиновено чрез Сина дете, сияйте вий, седем звезди, в могъща Му десница – нейни подчинения, а тя – осма в изявления!

Днес дар могъщи, Естир, приеми, Зорнице светла, на челце и грейни – награда достойна, Естир, вземи! Корона Му могъща седмократна теб награди – на седемте светила съдбите в Седемте времена – вратите на църковни съдби, те са звездите, ангели Мои!

Ела, царице в Естирина съдба, ела, всемирно служение чрез стражева съдба! Наведи, стражо, всемирна главица пред Небе! Днес ухаещата ти молбица приех чрез обоняние, стоящо пред Орионова врата! О, ела и си наведи глава! Аз, Всемогъщ, Вседържител на Всемирна съдба, Законодател и Съдия, днес в новогодишна съдба на нова Петдесятница – последна съдба, когато ти навлизаш във всемир­на дейност на приключителка сред осъдена Земя, ела, стражево всемирно църковно служение чрез живия светия, в Мое уважение навел е главица под могъща съдба!”

“О, аз днес се явявам във върховен план на сила могъща пред Законодателния Трон и представям съдбица. Ето – десница ми държи утринната Зорница – царица в царска съдба – звезда Утринница!”

“О, Четири живи същества, повишете глас на върховна съдба! Гръмнете, Гърмове могъщи, високо сред небеса и глас ви да отекне долу сред Земя. Днес, велико удостоение, приема изцеление върховното всемирно служение. И на изцелено челце явява се печат могъщи на лице – утринната Зорница – моя светла съдбица! Светъл Ангел на зеница Божия в съдба! О, гръмнете, Гърмове високо всред Върховния съд велик, стоящ на нога. Днес надайте глас в пълнота на Върховна власт могъща съдба! Явете се, свидетели на увенчаваща власт и бъдете свидетели на нетленна власт във веригата на живота, в живия светилник пред вас, в сияние могъщо – утринна звезда, обещание върховно, от Създание съдба. Днес след изцеление тя получава награждение.”

‘‘Бум! Бум!” – Седем пъти по седем “бум…” Чу се Глас на върховна власт чрез Четири живи същества, пълни с очи на съдба, представящи съдбите земни от три пояса Отцува творба (флора, фауна и човек). Като хвала могъща бдят в пълно зрение сред вековете – небесно осветление, а днес могъщо явление в приключващи съдби!

“Бум…Бум… Бум…” седем пъти по седем хвала, хвала, хвала се­дем пъти по седем. Сияние могъщо озари в смарагдов оттенък на дъга изумруда на вяра Авраамова, окръжаващ Трона Върховен в съдба! И ето Съд велик, единен със свидетели вси, наведоха глава! И чу се Глас като много вода, върховна мисия – на Сина съдба. И сам Законодателят със сияние могъщо осия, и зари Му могъщи озариха Тронната зала, и минаха Орионова врата, и стигнаха Земя! И явиха златни венци над стража всемирен, награди вси, строени съдби на Седем периода (църковно време), свидетели, живи светиеви глави в Естирини девойкини съдби, подкрепяли стражевото служение чрез стража всемирен в явление! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Хвала.

Хвала! Хвала!” Седем пъти по седем!

“О, Съде Върховен, Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, пред Върховния Трон велик в пълна царска власт, а Вие в царско удостоение на могъщо изпълнение, пред Вас е утринната звезда – наградата всемирна, съдба – Утринницата вековна, Моя снаха, на Сина Мой жена завсегда! Амин! В тоз миг пред Върховния изпълнителен Съдебен Лик в чин “Върховен Изпълнител” Аз я изцелявам пред вси. “Амин!” Седем пъти по седем!

Бъди изцелена и удовлетворена в прошението и молбата си, наградена! Амин! Седем пъти по седем бъди изцелена, хвала и проше­ние на всемирното църковно служение чрез стражева молба и мини на Орионова врата, и яви се пред Върховния Трон на съдба! Наведи главица, стражо всемирен сред Земица и приеми наградата, реал­на съдба, като жив светия с подпечатани съдби от сто четиридесет и четири хиляди войнствена съдба – наградата на Всемирната църква Моя! Амин! Амин! Бъди изцелена седем пъти по седем завсегда от Мен, Вседържителя на всемирната съдба, Законодател и Съдия в чин на Царска власт в изпълнение на царското всемирно служение! Бъди изцелена, приета и наградена! Амин! Победа! Победа! Победа! Амин! Седем пъти по седем бъди изцелена в тоз върховен миг, в сряда -деня на изцеление! Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия над вси съдебни изпълнения, Изпълнител сред Върховния Съд велик, те приех, изцелих и наградих! Амин! Амин!

Зорнице могъща, в тоз миг заповядвам: грейни на челце й кат удостоена всемирна съдба! Грей, Зорнице могъща, от днес на нейното челце – твое живо дете! Светия жив Мой пред Върховното Лице! Амин! Седем пъти по седем благословена бъди, утринна Зорнице сияйна и от днес грей над нея рано в зори, докато на десница й печат све­ти и запечатва наградата върховна в скончаещи съдби! Амин!

Благословена, Зорнице сияеща, бъди и от днес на изцелено й челце се яви в пълен блясък на сияние, могъща мъдрост в царско удостоение на Соломоново управление! И от днес бъди преблагос- ловена в съдби, и нек изцелено и украсено ти челце озари нейното телце! Амин! В тоз върховен миг, пред Върховния съд велик и пред вси нетленни свидетели в небесните простори, князе и управители в незнайни за Земя системи, Аз, Всемогъщият Законодател и Съдия, все същия от вчера, днес и утре пред вси, благослових Зорницата светла, явявала се от Начинание до Окончание в зори на небосклона и сияела над Земя и Трона Върховен. Днес в приключващи съдби кат награди на но­вогодишно ново петдесетлетие навлезе в изпълнение и й поднесох кат награда на удостоение на всемирното царско служение в стражеви съдби самата Зорница светла от времената и дни да грее на нейното челце като страж небесен – благословението на върховната съдба, награда на всемирната църковна съдба – Зорницата на ранина пред Трона и над Земя. Амин! В тоз миг Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия в чин на Върховен Царски Изпълнител я благослових!

Благословена седем пъти по седем бъди, стражева съдба и ново­то си име приеми – Зорница утринна чрез наградата си ти! Амин! Благословена бъди седем пъти по седем ти и от днес кат награда на всемирното стражево църковно служение грей в изпълнение на стражево челце, и озари земното селение. И прибери скончаещи изкупления, и изпрати ги в небесните селения като Мое стежание. Амин! Амин! Благословена бъди седем пъти по седем и от тоз върховен миг полагам я пред вси свидетелствени очи и я благославям. Грейни, седем пъти по седем грейни със сила и Мощ и нека твоята сила седмократно изгрей над земната площ! Амин!”

“Бум… бум… бум… седем пъти по седем бум… Хвала! Хвала! Хвала!” Седем пъти по седем поклон! Поклон! Поклон седем пъти по седем. Чу се Глас Върховен чрез Съда велик и яви се могъща съдба пред Трона Върховен за съдба, и в миг повиши Глас на Съдия:

“Съде велик пред Върховния Трон в царствена власт, могъщи Глас, питам Аз, Всемирният Вседържител, Законодател и Съдия като Върховен Царски Изпълнител пред вси свидетелствени съдби, чухте ли, приехте ли и потвърдете ми могьщето й сияние в обоняние!”

Миг върховен! Пълна тишина – Съд велик нададе Глас пред си­яйната завеса на Трона – велика власт чрез Глас:

“Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем Теб, Вседържительо Всемогъщи! Теб царство и държава завсегда!

Ний, Съд велик, в пълен състав на царска власт в изпълнителен Лик, заявяваме в тоз върховен миг пред Трона велик, че наистина в но­вогодишно освобождение, сочещо на новоизпълнително църковно все­мирно служение – освободително движение, след Съдебния процес в разрешение, приемащи веч награждение, Ний, Върховен Съд велик, в пълен царствен Изпълнителен лик, единни със свидетели, заявяваме съдби седем пъти по седем пред небесните свидетели и вси жители: Днес във върховен миг велик, в срядино служение, чрез познатия страж църковен на всемирно служение, в царско свещено удостоение, като жив войн от Войнствения личен свещен отряд на Царя на Нова Земя под Ново Небе – наряд биде пред нашите очи изцелен и удостоен в наг­рада на всемирна стражева съдба чрез Зорницата сияйна грейнала, ут­ринна звезда! Днес тя, Всемирната, прие своя дял и награда, и на чело й се положи светлият страж на вековете, греел в утро ранно сред родовете!

А днес Ний заявяваме, че чухме и видяхме чрез свидетелствено- то служение: стражът бе облечен в гълъбова одежда, опасана стри по­яса земни съдби Отцуви – вседържителни творби! И с наведена глава поднесе ухаещия пост от три месеца без мазнина, само веднъж на ден по мярка хляб и плодове! И прошението й се вмени като Естирино про­шение с пост и моление, единна със седемте девици – Естирина съдба в стражево хваление. И днес то стигна Орионова врата – входа царски за Отцувите селения в нетленни съдби. И биде удостоено с могъщо удостоение на изцеление с наградата – светлата звезда Утринница на нейното царско всемирно стражево челце. И Ний, единни вси със свидетели и Старци двадесет и четири и Четири живи същества – съдби на флора, фауна и човек, нададохме Гърмове съботно изпълнителни, ко­ито се чуха във вси небесни и земни селения.

Ний, Съд велик във върховен Изпълнителен Лик, заявяваме, единни със свидетелите, че чухме и видяхме, и почувствахме осезател­но земното ухание от пост и прошение за всемирното църковно служение в явление (Естир) и за народа неин. И като Съд върховен във вър­ховно изпълнение на царско удостоение на изявление признаваме, че е веч изцелена и я приемаме като наградена със сила Самсонова на стражева съдебна съдба сред Земя! Приемаме я и й разрешаваме да се яви над целия Всемир (и над цялото земно кълбо) като носител на царско удостоение (от ранг на Естирино награждение) с озарение, обещание върховно, стояло пред Трона Върховен досега и никой не е дръзнал да посегне или някому да се даде!

Днес в миг върховен, когато всемирното църковно стражево служение поема в нова Петдесятница на късно оросение сетно в приключващи съдби на земното селение, о, Ний, Съд върховен, я признаваме, приемаме и й разрешаваме да се яви в новогодишно освобождение в ново удостоение – петдесятно оросение като върховна царска награда чрез стражево сияние на утринна Зорница – Звездица на изцелено й челце. И да се яви сред Земя в приключващи съдби на земното стежание:

Ние я признаваме, приемаме и й разрешаваме да се яви в сила на светлите стражеви зари на утринна звездица като печат победоносен на главица! И се покланяме седем пъти по седем в хвала пред Върховния Трон велик в могъща царска власт чрез изпълнителен Съдебен Глас, на земните съдби страж пред Трона Върховен – Четири живи същества в четири свидетелствени времена: Първо време – Създание, Битие, План макетен; Второ и Трето – Две ерни времена на развитие и изпълнение: Сянка и Новозаветна същина; и Четвърто вре­ме – приключващи съдебни съдби.

Покланяме се в изпълнителен, разрешителен Лик Върховен пред Върховния Законодателен Трон, пред Могъщия Законодателен Приключител – Закона и заявяваме, че всичко признахме, приехме и удостоихме, и разрешихме! И се покланяме в хвала за таз велика милост над всемирния църковен страж във върховно царско удостоение чрез вяра Авраамова – дъга от смарагд около Трона Върховен. И отда­ваме вечна слава в царско управление на новосграждащо се царство на вечност – съдба на Царя, награда на удостоената царица завсегда в Естирина съдба, облечена в ефода на вяра Авраамова – Тронна украса завсегда. И заявяваме като Съд Върховен във върховно царско удостоение в пълнота, че вярно е туй Слово, посещаващо Земя чрез Святия Божи Дух, предаван чрез Високия съдебен вик в подвиг ве­лик сред Земя – небесен Лик! Амин! Седем пъти по седем.”

“Аз, всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, в тоз миг чрез Високия съдебен вик, Гърмове съдбоносни, Четири живи същества – земни съдби, заявявам, че признавам признанието върховно на Върховния съд велик в царско удостоение! И като върховен Изпълнител над вси земни съдби с небесни бъднини на нетление благославям Съда велик в царски изпълнения за високата чест на признание при разрешение! Благословен бъди седем пъти по седем, Съде върховен – царско изпълнение, върховно благословение! Благословен бъди седем пъти по седем Ти от Мен, Вседържителя на всемирни съдби! “Амин” като Върховен Законодател и Съдия! Амин!”

И в тоз миг в потвърждение Четири живи същества нададоха Гърмове седем пъти по седем в Глас и Старци двадесет и четири се поклониха пред Върховния Трон велик! И вси ангели, тми по тми пееха – певци в хвали. Миг върховен! Залата съдбоносно се озари и се яви ухание земно, пуснато да мине през Орионови врати – пост стражев и молби. И пред Трона се поклони!

Върховният Законодател обоня и се чу Глас на Върховната Законодателна власт:

“Благословено бъди, наградено стражево църковно служение чрез пост и прошение, облечено в смарагдово сияние – оттенък на Трона! Благословено бъди седем пъти по седем, облечено и удостоено с утринната звезда. Утриннице сияйна, ела, свидетелство земно от времената и строй седемте живи девици – свидетелствена съдба да приемеш наградата на удостоение на Седемте църковни времена – седем звезди в десницата на Верния Свидетел, Твой Вожд в съдба, а ти – негова могъща съдба, жена на вечността в Естирини съдби! Елате и застанете, седем светилници, пред Трона Върховен във върховна съдба стояли свидетели! Ела и приеми техните съдби! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, днес ухание мощно, пуснато през Орионова врата, ухание на съдба, свидетелство всемирно на църковната съдба чрез стража, единен със седем светила като седем Естирини девойки в девствена съдба – неразпечатани седем печата досега явих пред Върховния Трон, живите светии, навели глава – надежда, надежда в двоен Лик във върховна съдба! Дан, Дан, велик Йордан, род Юдин в свидетелствени съдби, наведете глави, строени хвали! Светилници седем в пълнота, макар че изпълнителите ви имат достъп пред Трона, вашите свидетели сияят като седем звезди в десни­цата Му могъща – на Вожда съдба, оръжие двойно на Слово Светлина, меч двуостър в Неговата уста. Днес вас чрез живите светии – свидетелствени съдби посрещам в Новогодишната последна Петдесятница чрез късното оросение като сватбена вечеря за невястата – Божия снаха! Амин! Стойте се в могъща небесна войска в чинове! Нек се яви свидетелственият отряд от жив наряд пред Трона велики – могъща съдба, си­яние върховно, навек хвала! “Бум! Бум… Бум” седем пъти по седем яви се хвала!

Съде велики, в тоз върховен миг пред Твоето лице стои всемирното стражево ухание! На чело му Утринница блести, строено в съдби! Ето строй Войнството Свое, водило борба кат войска под могъщо не­бесно управление, а то сред Земя – църковно служение пред Върховния Трон горе в небеса – седем светилника, сияйна Светлина, а тя звезда на милост Моя – ангели на небе!”

“Бум… бум… бум…” седем пъти по седем сияние могъщо озари!

“Благословено бъди седем пъти по седем, Войнство, в могъ­що църковно служение като седем светилника пред Върховния Трон велик, а долу сред Земя, Седем периода – църковно изпълнение. Днес като Войска воювала преминете под могъщата вър­ховна власт на царски изпълнителен Съдебен Глас, под Царска власт на могъщо удостоение в Естирино царско свещено служение! И като нейни девици седем с неразпечатани съдби, девственици от седем църковни времена, минете под покрова Ми могъщи на Царска власт чрез Съдебен Глас от днес като нейни подчинения – седем светилници, звездици, сияели със сиянието си пред Трона Върховен! Днес в одежда на оправдание, облечени в бели дрешки – Правда на Христа, ваш Вожд завсегда.

В тоз миг на върховна милост Моя приемете златния печат – златна звезда на чела си, удостоени и изцелени! Амин! Седем пъти по седем пред вси съдебни изпълнители. Амин! Благословени бъдете, седем златни звезди, пред Престола на Върховния Трон велик, светли оттенъци църковни във времената като седем Естирини деви­ци във време на съдбата! Благословени седем пъти по седем бъдете, светилници седем, пред Върховния Трон на нетленния живот. И днес чрез седемте свидетели, живи светии Мои в чин на седем Естирини подчинения в царско удостоение в хвали, приемете наг­радата на седем звезди като неугасими светила в съдби на благос­ловения – Светлината чрез седемте звезди – ангели, наречени с имената на градовете земни. Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете, Седем църковни времена и чрез живите свидете­ли приемете вашите награди в тоя миг – светилници сред Земя! Амин! И ръководещи спасителното дяло по План на спасение за цялата земно население! Амин!

Днес в пира на тържество в приключващи съдби наградите си приемете чрез седемте девици – звезда на изцелени ви челца! Амин! Седем пъти по седем. “Бум” (седем пъти). Грейни, Звездице, в ярка Мощ на удостоение ощ чрез Зорницата – ваша съдба, могъща всемир­на Зорница – Естирина царска съдба! А вий като нейни девойки в удос­тоени съдби грейнете от днес в жива хвала. Хвала! Подпечатана е вашата съдба. Амин! Амин! Седем пъти по седем подпечатана е вашата съдба! И на живите светии на чела тя грее – ярка звезда като могъщо удостоение – Зорницата утринна, награда на всемирното църковно служение завсегда! Амин! Бъдете благословени и завсегда седем пъти по седем наградени! И от днес бъдете единни, седем светилника – Светлината през Седемте периода – седем звезди, на ангели съдби. Днес награда на челата на живите светии – свидетелствени всемирни съдби като блюда на почит, стояли за рода Естирин – Юда, амин. Благословени пред вси бъдете, хвалата, прошението и поста от Седемте църковни периода чрез звездите – ангелите църковни днес ви са приети чрез единството на всемирното стражево църковно служение! Амин!

Благословени бъдете, седем църковни съдби, пречистени, Слово Светлина, светилници пред Трона в горнилото на изпитнята земна! Благословени бъдете и се приютете под могъщото всемирно царско удостоение на Естирино служение чрез това свидетелство от седем девици и осма – една царица – съдби пред Върховния Трон велик! И от днес бъдете седем звезди и една Зорница, могъща сила изцелена, приета и призната, удостоена и наградена завсегда чрез стражево- то служение на всемирното църковно свидетелствено изпълнение! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете и като една златна монета, била в обръщение и неръждясала, така бъдете завсегда! Амин! Седем пъти по седем бъдете благословени, седем Естирини девойки, приели царско съединение – едно велико могъщо единство под могъщата ярка светлина на Зорницата утринна! Амин!

Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, днес пред вси свидетели приех на Църквата всемирна земното свидетелство във върховно църковно служение! И като едно могъщо цяло над земната кора запечатах със златна звезда челата на Седемте църковни периода – съдби чрез седем страже- ви девици и като помощници Естирини, стояли в пост и молби, приех им прошението и молбите и ги изявявам в едно могъщо дяло на всемирна съдба като утринна Зорница със седем звезди във времената. И единно им приех уханието, стояло пред Орионова врата. И удостоението при благословението – звезда – печат на челата. Амин! Благословени бъдете седем пъти по седем, съединени в могъщо един­ство и носете наградите на седемте църковни съдби като бяла дрешка на вашите плещи. И нек грее звезда на вашите челца като сияние мо­гъщо на съдба! Амин!

Съде велик, в Изпълнителен Върховен Лик пред Трона велик, Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия на всемирни съдби, в навечерието върховно, когато всемирната църковна съдба навлиза във велик поход над Земя като мироноска с Вест на приключителка, Урим и Тумим й е връчен в десницата – печат на съдбата! Днес приех нейното всемирно царско стражево служение чрез седем живи блюда за почет­но употребление и я удостоявам с наградата върховна – “поданица на Новия Ерусалим” със златна съдба, златен светилник – сияйни звезди, и я включих в едно единство чрез тяхния пост, прошение в хваление; намира и родът Юдин избавление – спасение завсегда! Приемаш ли и признаваш ли туй Новогодишно награждение, когато всемирната църковна съдба поема път в нова Петдесятница чрез оросение на Късните Роси, единна в победа, стояла седем периода? А днес тя яви във все­мирно стражево църковно служение изпълнение като победител и прие победата Естирина – утринна звезда грейна на челата, вечна съдба. А Седемте църковни времена (като девици Естирини) приеха признание седемте църковни съдби, Седемте периода. И днес те са звезди, подарени, изкупени съдби чрез кръвния принос на техния Верен Свидетел – Вожда им Христа – Сина Мой, завсегда техен Цар и Господар над ново изкупление – Новоизкупена Земя, под Ново Небе – нова Светлина! (Защото старата премина!) И от днес изгрява нова Светлина над Новоизкупена Земя! Питам Аз, върховен Изкупител на върховни съдби като Приключител над Земя.”

“Бум… бум… бум…!” Седем пъти по седем в хвала, Гърмове един­ни нададоха глас и чу се пред целия Съд в миг с наведена глава в пок­лонение пред Трона Върховен в изпълнение:

“Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем!

Ний, Съд велик във велика съдба в царско изпълнение, днес изя­вяваме съдба пред вси непаднали светове и свидетели, пред Върховния Законодателен Трон велик в Изпълнителен Лик, че чухме Гърмовете в изпълнение и обоняхме уханието върховно пред Върховния Трон на всемирното църковно служение, водещо седем пе­риода църковно споение! И се явиха пред Върховния Трон велик, и бидоха изцелени и наградени със звезда златна на чела, съединени във върховно велико дяло на съдби, наградено в чина “Естир” със седем девойки пременени, в Правдата на Христа облечени, чрез кръвната цена изкупени!

Ний, Съд велик в пълнота във Върховен Изпълнителен Лик, в цар­ско удостоение пред Върховния Лик, заявяваме съдби, че чухме Гърмове вси и обоняхме хвали и пълни с очи съдебни съдби, видяхме свидетелството сред Земя в Новогодишното служение и признаваме, че е прието! И удостоени са Седемте църковни периода – църковно време, облечено чрез Съд в правда. Днес Му се запечатаха съдби­те чрез златна звезда на челата на всемирното служение като по­четни блюда пред Върховния Трон в изпълнение. И заявяваме единни в изпълнение, Ний, Съд върховен в царско удостоение, в прик­лючващо изпълнение, че ги приемаме и признаваме тяхното удостоение, запечатано с тяхната съдба със звезда на челата на живи­те светии като почетни блюда, и че ги признаваме и приемаме! И от днес ги удостояваме с вси запечатващи разрешителни съдби, и им по­желаваме да приемат зарите на утринната Зорница като звезда на чело. И да бъдат едно царско могъщо свещенство, удостоено в чин на Естирина съдба! И да й се покорят, и да навлезе без бръчка и петно утринната Зорница в борба с мрака на Земя, и да озари целокупността земна като Отряд свещен в царско изпълнение, во­дещ войска! И да минат вси предели и явят трофея на спасение под мощна й десница – Вест на спасение, печат на изкупление в царско могъщо удостоение сред Земя!

Ний, Съд върховен велик в царско удостоение, единни с вси съдби, Четири живи същества, пълни с очи, в четири лица на времена, единни с Двадесет и четири старци, заявяваме съдба, че днес бидоха запечатани със златни съдби облечените в Правда седем църковни времена и съединено им бе служението в единство с царското свещенство в Естирини съдби; и като едно цяло то се яви като една златна пара пред Трона Върховен, била е в обръщение от Начинание до Окончание, минала през горнилото на изпитание във времената и неувредима се явила в блясък и могъщество пред Небесата, както се­дем пъти в седем времена Слово Светлина сред Земята – конник бял – могъща съдба в Правда Христова, воювала чрез Слово Светлина и победила чрез приноса кръвен! И днес сияе пред Върховния Трон в един­ство в изкупена съдба!

Заявяваме Ний, Съд велик върховен в пълнота, че се приключи с тяхната съдба! И ето яви се Новогодишната трапеза – ново петдесятно оросение – последна скончаеща съдба сред Земя (независима от човешки години) да продължи в могъщо освободително движeниe в приключващо изкупление сред земното селение като могъщо Йорданско течение на реформаторско движение!

Ний, Върховен съд велик, го признаваме и го приемаме, че е за­печатано със златната звезда! И съединено в едно единство под утринната Зорница, всемогъща звезда – сияйна Светлина! И му разрешаваме да навлезе в освободителното си движение единно, могъщо кат Йорданско течение в Естирино служение и положи печата на целокупното спасение, като отдаде на врага Божий, Твой и Мой, Отче Мой, за вси мерзости досега. Ний, Съд велик, потвърждаваме Му съдба и му пожелаваме победа върховна, Твоя, пред Трона Върховен! Амин!”

“Благословен бъди седем пъти по седем, Съде велик, в тоя върховен миг, че Ти прие, призна и разреши съдбите на Седемте църковни времена и ги съедини в могъщо единство с царското удостоение на све­щено служение като Вожд и Войска чрез почетните блюда! И му пожела победа! Победа! Победа! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, отварям врата, с благословение велико Те благославям за разрешителните съдби, и Те назначавам като велик и могъщ царски изпълнител пред Върховния Трон – Победител като Съд нетлен, велик на съдба да продължиш в бдение над разрешените съдби – Тръби! Благословен бъди седем пъти по седем в чин на Ново удостоение над царско могъщо изпълнение в последното побеждение над целокупната земна съдба кат Зорница сияйна, окръжена със седем звезди в троен чин “Орионови врати”, свидетел на вековете над Земя на могъщата небесна съдба чрез земното църковно изпълнение. Днес Те благославям като върховен Законодателен Трон велик: Бъди чрез Силен вик Могъщ Изпълнителен Лик до Архангелска тръба, Съде вър­ховен в Царски Лик! Амин!”

“Бум… бум… бум…” – седем пъти по седем нададоха Гърмове глас в одобрение в тоя час, а долу сред Земя в часа седем до девет, свидетелството се яви пред последна Нова година, окована във вериги и ос­вободена се яви нова Петдесятница, и навлезе в могъщи съдби чрез седемте сияйни звезди с осмата – Зорницата – могъща всемирна царица – църковна съдба!

“Бум… бум… бум…” седем пъти по седем в хвала. Ний Войнство сме небесно в хвала! Победа! Победа! Победа! Трон! Трон! Трон в хвала! Ний Войнство сме небесно завсегда, веем Знаме с Нова песен на уста. Грее печат ни на чела, навлизаме в могъща съдба – Естир, царицата наша, Мардохей – Дух Святи, облечен в лазури на съдба, одежда Му сияйна могъща на плеща в хвала! Навлизат вси в ново могъщо реформаторско движение сред Земя, въоръжени кат войска със знаме, чиста кат Луната, светла като Слънцето, войска със знаме, без бръчка и петна, поведе свещения Могъщ отряд – войнствения си наряд – войската! Амин!

“Бум… бум… бум…” седем пъти по седем! Хвала! Хвала! Хвала в поклонение! Ний, Старци двадесет и четири, пред Трона Върховен в хвала, покланяме се в удостоение. Теб царство и държава, Вседържителю Всемогъщи, во век в съдба покланяме се Теб Ний, Двадесет и четири старци в изпълнение на хвала!

“Бум… бум… бум…” седем пъти по седем! Амин! Ний, Четири живи същества, пълни с очи, пред Трона Върховен в съдба сме в поклон! Поклон! Поклон!

Покланяме се Ний, тми по тми ангели в съдби и множества пред Върховния Трон в съдба за таз върховна милост над Земя! И усещаме ухаещите съдби чрез пост и просби пред Трона Върховен, всемирни хвали, минали под Словото – седемте светли звезди на съдби – утринната Звездица, во век могъща царица на Ново царство и държава в съдба. Амин! Амин!”

“Пея аз хвала в утринна зора сред росните поля, вечерна роса, късна заря, светлина в благодарствена хвала – всемирно стражево църковно служение, единна със седемте девици мои в последна победа, Любими, Твоя! Грея Аз, Зорница над Земя и златни Ми зари озаряват земни съдби и единни завсегда, ний се покланяме в признателна хвала чрез свидетелството – стражево служение пред могъщи Небеса! Амин! Теб царство и държава, Теб вечна слава и хвала, и навек да е Господарство, Всемогъщи Вседържителю! Победа, Твоя съдба пред Трона Върховен, Изпълнителю, за милостта Твоя! Покланяме се ний, нищожен прашец в живи съдби – животът вечен в тяло ни кипи, на чела ни сияйна звезда свети, отворени са нашите тръби – уши и чакат да чу­ят Архангелска тръба, за да преминат върховните съдби и да посрещ­нат Царя си и Господаря си завсегда! Амин! Поклон и хвала седем пъти по седем за таз върховна милост, навек съдба, с която удостои Върховният Трон целокупността – Земя! Амин!”

“Стражо на съдбата, благословен свише бъди и награден с утрин­ната Звездица, светлата Зорница, целокупна земна съдбица! Седем пъти по седем от Мен благословена бъди и завсегда устой все така вярна и нек Правдата в правда да ти се вмени в ден на велико изпълнение! Амин! Седем пъти по седем “амин”! Всемогъщ Аз, Вседържител, Законодател и Съдия, те благославям от днес! Благословена бъди и пътя си върховен поеми в ново стражево служение на всемирно царско удостоение сред земното население! Амин!

Прието бе стоението ти от три месеца без всякакви мазнини, само с корен и трева! И наградата велика успя и прие я сред Земя и удостоението ти на седемте подчинения църковни Твои съдби като едно мо­гъщо Естирино служение със седемте девици! И от днес разрешено ти е – навлез в храна два пъти дневно!

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, приех прошението и въведох из­пълнение на Седемте времена, те навлязоха в изкупление и от днес за съдба ти навлизаш във велика и могъща съдба на Новогодишно царско удостоение като едно Йорданско течение, което ще залее Земя! Амин! Амин!”

Декември 1960 г.