Опрощение на греха на Мойсей при Мерива

bible, moses, old-2153998.jpg

6 Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив; а ти удари канарата, и ще потече вода из нея, за да пият людете. И Моисей стори така пред очите на Израилевите старейшини.
7 И нарече мястото Маса, и Мерива, поради карането на израилтяните, и понеже изпитаха Господа, като казаха: Да ли е Господ между нас, или не?

Ден на милост Божия над Борческата стреха. По заповед Господня рабинята Божия беше доведена в дома на “Бореца” и “Християнството”, за да покаже Бог милост и опрости съгрешението в този дом – без волята Божия бе изградена пристройка антре от ръката на Христо. Мина опрощение и благословение.

Молитва на стража:

“В тоя миг на съдбата, в събота свята в служение, о, аз вдигам ръце пред Твоето лице да преблагословиш съботното служение в хвала и да опростиш стрехата!”

Благословение:

“И в тоя миг на съдбата в небеса, пред Съд велик на съдба, о, опростена бъди ти, Борческа стреха. И в тоя миг благословен бъди, Борчески отряд, като наряд. И в тоя миг сред песни и хвали, Съде велик в обновление, признаваш ли и прощаваш ли съгрешението на християнството в Борческия отряд? Приемаш ли, Съде велик, опрощението в тоя миг, че го извърших съдбоносно? И в тоя миг на тържества юби­лейни опрощавам според Осия, и хвърлям беззаконието на верните в съдба на Борческия отряд. О, опрости им съгрешението с християнството – и до днес не явиха стрехата за съдба!”

“О, слава во вишних и хвала! Покланяме се пред нозете на Всемогъщия Бог и казваме: Опростен бъди и очистен ти, Легионе, сто четиридесет и четири хиляди чрез Борческия отряд и християнството в тоя миг и приеми благословение свише от Нас, Съд велик в небеса, в ден на приключващи юбилейни тържества. Поклон! Поклон! Поклон от Съд велик.”

“И в тоя миг на съдбата, стражо всемирен в Самуилова съдба, в Мойсеево удостоение, вдигни ръка за помазание! Два пъти помажи Борческия отряд за опрощение, да бъде опростен, че съгреши, както Мойсей съгреши при водите на Мерива, нека бъде опростен този грях на Мойсея. Помажи два пъти християнството.”

“Вдигам ръка и те помазвам за опрощение на греха Мойсеев!”

“Амин!” Седем пъти по седем от Мен, Вседържител и Творец на Всемира. И съгрешението Мойсеево изхвърлям в дън дълбина. И ти разрешавам да поместиш вси стихове за опрощение на грехове в Словото Мое!

И в тоя миг на съдбата вий, древни и сегашни християни, проща­вам ви греховете в пустинята. Вие, които погинахте, но мнозина от ко­ито очистих от Начинание до Скончание, вие, които навлизате в оправдание, о, очистени бъдете и помазани (за благословение на нетление за Борческия отряд се отнася)!

В тоя миг на съдбата помажи стената, помазана да бъде. Днес приемам това строение, като адвентно – петдесятно с Борческата стреха.

Слава во вишних и хвала, очистени бъдете ти, прозорец и стена на изпълнение. Очистени бъдете и помазани за съдба като новостроение за служение в святост и чистота. И от днес нека се явят нови стък­ла и новите цветя с етажерки. А ти рабиньо, изпрати им цветя. И в тоя миг на съдба, благословена бъди ти, стрехо нова и както е построена от Христо, о, благословена бъди като квадрат, като допълнителен наряд и отвори си ти врата за всемирно Божие служение и от днес ти Богу служи завсегда! Амин! Седем пъти по седем благословени и очистени бъдете и благословията приемете вий, които ще излезете от адвентно и петдесятно, и образувайте се в едно като новостроение на Земя.

И в тоя миг ти, Борчески отряд, с Надежда от днес ви поверявам Пет-кана и кръвта й ще изискам от вас, ако не си отворите гърди и я приютите. И в тоя миг на съдбата бъди ти, Пет-кана, съединена с Борческия отряд седем пъти по седем от Мен, Вседържителя и Твореца ти и Съдия. Амин! Слава во вишних и хвала. Поклон!

И в тоя миг на съдбата, рабиньо, бързай към изпълнение на съд­ба и дюшека, който ти имаш, подари на свидетелството да си опъне снагата. Седем кила лимони и седем мазнина приготви, ще ги имаш ти за храна и до деня на изпълнението да влезнат в употребление.

Надежда ще вземе квадрат мек плат и ще го раздели на четири триъгълника: един за Бореца, един за Надежда, един за Борческия отряд, един за Християнството. Това значи, че на четирите ъгли на Земята надеждата им се изпълнява и се явява на главата. Може да бъде бежова, резеда, гълъбово, но златисто или резеда ще Ми угоди и след туй ще оформя ангела Ми в явление.

Христина означава оправданото християнство.

Борческият отряд – сто четиридесет и четири хиляди.

Гласът – Самуил в изпълнение сред Израил чрез Надеждата на Израил.

Рабиньо, съединявам те с Борческия отряд, Надеждата и Християнството.

И в тоя миг на съдбата благословени бъдете и съединени Борчески отряд с оправданото християнство – Израил нов чрез Глас всевишен, Върховен на Отца със Самуилова Мойсеева съдба според Малахия 4:5.

И в тоя миг на съдбата извърших волята Си на Земята. И от днес тук, рабиньо Божия, ти е отворена вратата. Два ключа да бъдат в твоята ръка: ключе Давидово, волята Ми е това.

Стани сега, Борчески отряд и с пълна чаша зехтин, с хляб и сол я посрещни на вратата.

О, благословен бъди, Моисейо, и в този миг опростен бъди от гре­ха си при канарата и очистен бъди ти, приятелю Божий, сред пустинята Синк – света и чрез теб нека вси пророци, съгрешили от този род, съгрешението да им се прости!

И в тоя миг в дън дълбина да потъне неправдата на ония, на които Съд велик разгледа и опрости делата. Амин!

И от днес, Моисейо, яви се чрез Самуилова съдба наново, чрез Самуилова ръка с овчарска гега и изведи от Египет Израиля, от света стадата. Амин! Алилуя! Хвала! И от днес свише благословение приеми и като Глас на съдба, о, стражо, приготви се с гега-жезъл в ръка да из­ведеш Израиля Божий. Амин! Алилуя в хвала, бъди Ми вярна на съдба ти и в пустинята продължи. И в тоя миг прескочи Йордан – прага. Народе Божий, стани и я посрещни, стани и я посрещни пред врати. Това значи, че тя излиза през реката. И в тоя миг на съдбата благословен бъди ти, Моисейо, с извеждането на съдби и посрещнат бъди от Борческия войнствен отряд с помазание свещенодейно и храна – пустинната осолена манна.

Благословена бъди ти, манно от Небеса, оросена като знаменосец от Небеса, да носиш ти съдба в Мойсеево служение при извеждане на остатъка Мой от пустинята – света. О, благословена бъди ти, майно оросена в Мойсеево служение, бъди благословена в тоз миг и насити Израиля Божий! И го подкрепи до деня, когато ще навлезе в Ханаана – то значи когато навлезе в небесната страна и бъде преобразен. И както тоз елей на мазнина е елей на помазание, тъй елейо на благословение, бъди над Израил до ден, докато го преобразя и го грабна в Ханаана нови завсегда! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди, нетлен венец над техните глави и осоление на манна в сетните съдби, в приключващи съдби до деня, когато ще те грабна като цял народ.

И в тоя миг благословен бъди ти, квадрате на Земята! И от днес бъди квадрат на Светлина осолен и осветен чрез таз манна на съдбата оросен, като Манна на Светлина. Бъди квадрат на осветление. Амин! Осолени и осветени завсегда бъдете вий, четири ъгли на Земя и извър­шете волята Ми на Земята, помазани и осолени чрез солта на правед­ния и наситени чрез манната, и продължете на Земя до ден на преображение.

Слава во вишних и хвала! И в тоя миг на съдбата, вий две, хванати, съединени пред Закона Ми на съдба с вяра в единство бъдете сред квадрата Божий, единни в Закона бъдете и го покажете над че­тирите ъгли на Земя и от днес продължете със съвършена чистота в съ­вършено осветление. А манната (хляба) с елея и солта нека бъдат разчупени и дадени на всички, които бъдат на трапезата Моя. Амин!”

“Благослови, Боже, дялото Си на осветление, огненозаветния Твой народ и дай да му се отвори на Орна врата. Амин! Амин! Благодаря. В твоите прободени ръце се оставям.”

(При идването на детето Пет-кана благословението се повтори чрез Святия Божи Дух.)

“И сега ела, Петкана! И в тоя миг чрез Святия Дух благословени, помазани и съединени в името на Отца и Сина и Святия Дух в изпъл­нение на Пет поканени разумни и от днес продължете до ден на Архангелска тръба, до ден на преображение. Пет разумни, благослове­ни и осветени, приеха благословение от Върховния Съдебен Творцув Лик завсегда! Седем пъти по седем благословени бъдете и наситени продължете завсегда. А сега разчупете на пет съдби хляба, тури сол и хапнете в изпълнение за насищение. Амин!”

След обяд в дома на с.Бориска.

“Бързай, рабиньо Божия, в хвала и го с любов двойна обгърни. Юдита и Елисей са две пеленачета помни! Хитър е врагът, Елисейо, па­зи се да не те изкуси!

Пясъчната пустиня е светът. Ден наближи и вси ще зажадуват за водите на Мерива, но те са съдби. Ето велик Бог ще извърши волята Своя. Навине, продължи верен, защото чрез теб ще събера овце. Придружи Мойсея на Хорив. А ти бързо се приготви по заповед на Христа. До 15 март, месец и половина в Пет разумни на съдба, в строго си запрещение на Земя. Никой не ще прекрачи прага на дома. Враг ще вилней, ще иска стадо да разтлей.

И в тоя миг на съдбата, както сред пустинята жарка ароматът на едноминутното растение призори се изпълва с ухание, тъй когато се зазори, ще видите небесната съдба.

Тропайте на врата! Земния закон употребете и вратата отворете. Пазете се от лъжливи пророци. Избълвана е Лаодикия и няма дарби на Земя, освен чрез Илия. Не се мамете, съсъдът е един над цялата земна кора. Но верните, колко бяха и къде бяха – по планини и пустини. Дванадесет бяха те и днес с тях ще приключа, защото Ми са стълбове и врати! АМИН!”