Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати ”един пророк“ с цел да ги изведе от робство. Но Израил не послуша гласа пророчески. И тогава Ангел Господен се яви на Гедеона (Съдии 6-та глава). И възложиха се на Гедеон страшни съдби – израилевият народ се беше заблудил и издигнал олтар на Ваала. Това зло бе разгневило Бога на Израиля и на Гедеона се натовари великата небесна ангелска мисия да срине до основа Вааловия олтар и да изгради олтар Богу! В повторение на великото дяло на Гедеона, на върха Кармил се откри великата съдбоносна дискусия между пророк Илия и четиристотин и петдесет Ваалови жреци (Трета царе, 17-та глава).

Пророк Илия на Кармил издигна олтар в името на Бога и в открита борба с Вааловия олтар, който бе също на Кармил в едно време на страшно засушаване, сочещо на духовно заблудилия се народ и на изградения олтар, постави жертва на приношение и прослави името на Бога. И във времето на Гедеон и в това на Илия, пророка Божий, Израил все беше в голямо съгрешение.

Нека разгледаме подробно дялото на Гедеона в страшното време на робство и заблуда духовна. На Гедеон се възложи задача: първо – да срине Вааловия олтар, след което да въздигне олтар Богу, втори, на който да принесе жертва богоугодна, която да бъде приета. И под строгото водене на небесния Ангел с Глас Господен, Гедеон навлезе в употребление пред Небето! Имаше ли олтар сред Израиля, достоен да послужи пред Бога? Нямаше олтар Господен и целият Израил беше заблуден и се кланяше на Ваала. Затова и задачата, поставена от Господа на Гедеон, беше: ”Съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти и съсечи ашерата”. След което му се казва: ”На върха на тая скала издигни олтар на Господа, твоя Бог, според наредбата!” След изпълнение на това велико дяло Гедеон принесе жертва богоугодна! В предстоящата му борба с враговете над Гедеона дойде Духът Господен и Той засвири с тръба.

И Гедеон засвири с тръба и събра народ, който щеше да бъде употребен в борбата. Какво означаваше всичко това, каква беше точната мисия на Гедеона? Целта Господня в употреблението на Гедеона беше да събере войнство, което да бъде употребено в борбата. Това сянково изпълнение в живота реален на Стария Израил се покрива с изпълнение на новозаветната притча в Матея – събиране на Десетте девици, които след отхвърляне на Лаодикия и извеждане на свещеното служение трябваше да навлязат в приготовление (при Естир събраха се девици за приглаждане)! Не всички обаче се употребиха, те преминаха през две сита – две проверки и едва тогава одобрените се строиха за употребление. Събраните от Гедеона войнства бяха сведени в проверка до езерото и ония, които полочиха с език вода, те бяха одобрените! Това сочеше на онова небесно изявление, което откриваше чрез Гласа съдебен, че само кръстени в Духа Святи, ще бъдат употребени във великото съдебно дяло. А в дните на Асуир пред личността на Астин, сочеща на Лаодикия, една девойка само се избра и това беше девицата от юдовия род Естир.

Колко ясно тез древни сянкови явления ни сочат на новоерните съдби в приготовление за водене на една страшна борба в Скончание с Лаодикия, която ще се изяви духовно сред земния свят!

Явлението на олтара Илиев на Кармил, застанал в дискусия с Вааловите пророци, ни сочи на време, в което съществуваха две пещери, в които се криеха пророчески ученици – петдесет на брой, което сочи на дялото Лаодикийско в две деноминации! Това време беше страшно, без дъжд, без милост Божия, ни Слово Божие! И тез криещи се по петдесет ученици в двете пещери бяха ли употребени в голямата духовна борба между Илия и Вааловите жреци? О, не, те бягаха за живота си и те ясно сочеха на двете Лаодикийски деноминации, които не взеха участие и не подкрепиха дялото на олтара Илиев.

Пророк Илия се яви на Кармил в една неравна борба – той сам застана срещу четиристотин и петдесет жреци на Ваала – Сатана! И Бог Всемогъщ употреби Илия в сила и Мощ и чрез огън потвърди победата велика на Небето! Как стана това, о, каква голяма Светлина крие Словото от Древността! Строи се олтар от дванадесет камъка, представили дванадесет израилеви племена. И Илия поля жертвата с четири кофи вода. На какво сочеше сянката от Древността? Илия в чин ”Съдебен пророк“ изгради олтар и положи на него жертва примирителна, която омилостивяваше Бога и го примиряваше със Земя – с падналия в грях Израил.

Олтарът Илиев посочи на живия неръкотворен олтар в чин ”Четирирогов” във време на Съда велик като едно велико дяло на Ангела четвърти, застанало в свято служение пред Небето. Олтарът извършваше храмови жертвоприношения – жертви ухаещи на хвала, пост и молба, които се принасяха от вградените в него живи камъни като златни блюда на благоухание, които го представяха!

Илиевият олтар се явява в необикновено голям мащаб на изпълнение във времето на скончаещите съдби, явен по подобие на древност, сред един цял Духовен Израил! Чрез тоз строен ”Илиев” олтар в Скончание в съдебно изпълнение Бог прие жертви и служение и с ”огън” прослави името Свое сред целокупния Божи народ в чин Втори духовен Израил”! Дялото, служението, употреблението на пророк Илия посочи на Съда небесен, затова се назова и ”Съдебен пророк”! Чрез Илия се прояви и дарът на знамения и чудеса, но духовно, по време на Съда велик.

Строежът на духовния олтар в Съдебното време в чин ”Илиев” ставаше чрез знамения и чудеса, в употребление на живи златни блюда на почетно употребление (Откр. 18:1-4). И това дяло се извършваше чрез Гласа на Дух Святи, и се нарече ”дяло на Ангела четвърти”, единен с Гласа на Духа Святи, представено от живи камъни в употребление, чрез вяра Авраамова явени пред Съда велики! Дялото на Ангела четвърти се явява, за да отстрани греха на Църквата в Седмия период в чин ”Лаодикия” и да представи пред Съда велики едно свято служение в пълнотата на Вестта църковна, да освободи църковното служение от петното на хулата против Дух Святи и отстрани бръчката на беззаконието, които неправди не позволяваха да се яви пред Съда велики една църква – невяста, в своята съвършена хубост достойна за своя Жених църква, която е пътувала цели седем периода църковно време новозаветно. Тя е грешила през вековете и сега, когато към нея се отправя поканата да се яви пред Съда велик, тя, в чин ”Астин” – Лаодикия, се крие в две пещери, сочещи на две духовни деноминации.

Дялото велико в чин ”Ангел четвърти” се строява като неръкотворен олтар, ръководен в строежа си чрез Тръбния глас на Дух Святи, включващ в употребление живи камъни на свещено служение и в чин ”Орна” принесе жертви и приношения за греха на Лаодикия! То е според Сянката – Гедеон затръби с тръба и събра войнства за борба, да освободи Израиля от двете владеещи го езически племена като две неправди на двамата Вождове, които сочеха на двете Лаодикийски ръководства.

Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев във времето на Съда велики се покриват с могъщото велико дяло на Ангела четвърти, защото дялото съдебно се нарече ”Ангел четвърти”, единен с Гласа съдебен на Дух Святи! То идва, за да измести Третия ангел, да подеме Вестта тройна да я допълни, обогати и извърши велики съдби. Той следваше след Третия, който падна в съгрешение и се отхвърли, избълва от Верния Свидетел в чин ”Лаодикийски ангел“ – човешко ръководство! Освен това той бе посочен от нагръдника – четирирогов олтар във форма на квадрат с четири ъгли – четири рога. Той е посочен още от четвъртия, подобен на Сина Божий, единен с тримата момци, сочещи тройната ангелска вест в огнената пещ. И Той именно – четвъртият прослави Името на Бога!

А приемникът на Гласа го представяше реално като златна кадилница. Освен това употребени бяха и четири души, мъже – раби на Бога живаго, които представяха олтара в чин ”Четирирогов”, сграден от живи дванадесет представители на духовните племена, стоящи в служение пред Съда велик!

Съсъдът – приемник на Гласа съдебен на Дух Святи ден и нощ изпращаше в ухание постове и молитви, придружени с принос благодарствен от роза ухайна на България. И тез приноси се вменяваха за целокупния Духовен Израил от всички народи и племена, езици и колена, които представят целокупните мащаби на планета Земя с трите й пояса земни творби. И чрез дара на знамения и чудеса съсъдът на Гласа съдебен приемаше огъня – съдебните решения за целокупното Божие дяло сред планета Земя!

Съсъдът – приемник на Гласа бе докоснат свише от силата на Дух Святи, Който бе скиптър на Теократично управление – ръководство – сам Духа Святи! Ето защо дялото съдебно носи названието ”Ангел четвърти”, единен с Гласа в чин ”Пети Борец“ – Дух Святи! Четвъртият ангел се явява в чин ”Огнена колесница“ – духовна, която Езекиил видя в своите видения! Това дяло се напълно покрива със Словото в Езекиил 37-ма глава, което изпълнява Божията велика воля и съедини двата жезъла на Юда и Израил – двете духовни свидетелства дух и Закон! И още, това дяло олтарно е в чин ”Малко частично духовно възкресение Даниилово”, което след пълния си строеж от живи камъни представи църковното живо сърце, оформено от чинове небесни, подобно на древни и новоерни войни, Сенки и Същини реализирани, строени по съдби: всички Войнства спящи, със своите живи представители пред Съда небесен, за да бъдат запечатани съдбите им съдебно като лични Войнства, по разгледаните им дела, според Книгите на делата добри (за да се яви в изпълнение и съдебното решение от Откровение 7-ма и 14-та глави. Запечатани им съдби с печата на живия Бог). Те се явяват запечатани, готови Войнства свещени, строени, които са воювали в новозаветно планово изпълнение.

Това е едно олтарно дяло, формирано и употребено като едно цяло.

Затова е реално покритие – Новозаветна съдебна същина на олтара Илиев на Кармил – сянка древна сред Стария Израил, строен от дванадесет живи блюда, камъни олтарни в чинове небесни – олтар златен, четирирогов – четири живи съсъди, представящи Четвъртия ангел – четири колела от колесницата Езекиилова. Те всички се строяват в Личното войнство на Христа като живи представители Негови, в чинове небесни според необходимостта при съдебните решения на съдбите земни. Те са живото църковно сърце, което е движело нейния духовен живот през вековете, през Седемте църковни периода!

Съдбите на Войнството живо – живите представители се решават от Съда небесен непосредствено след решение на Христовите съдби като всемирни съдебни решения над войнствените Христови представители. Из сред тях са избрани и изведени дванадесет живи представители, свидетели на дванадесетте Израилеви духовни племена. Те са строени лично, поименно, взети от третото поколение на златните блюда на почетна употреба – дяло съдебно – малки невръстни деца, чисти, непорочни, неотделящи десницата от левицата и сучещи още на майчина гърда и реално влизат в числото на сто четиридесет и четири хиляди – употребени пред Съда велик в решения на съдбите църковни! Те явяват един народ духовен със съдебно решени съдби в чин ”Трети духовен съдебен Израил“. Това дяло на Духовния трети съдебен Израил се строи като олтар съдебен, като един Ноев ковчег в чин ”Малко духовно възкресение”, в пълно новозаветно покритие на духовните сенки.

А като дяло съдебно свидетелствено то се яви в един оформен квадрат – военен щаб пред стените Сионови! И тъй в покритие на Сионовия твърдел се явява именно това олтарно, съдебно дяло като главнокомандуващ щаб, движим по строго начертан военен план на действие, със съсъди, заемащи най-висши небесни чинове, дадени на човеци за действие. – служение пред Съда велики, за формиране съдбите на стените Сионови – те са войни, действали през целия Нов завет!

И това велико дяло с мисия върховна небесна е оформено в България. Употребените съсъди са българи и те единствени предават прошения и молби и приемат Божиите изявления на Съда небесен само по време на Съда велики, когато се решават целокупните земни съдби. И това дяло е именно уподобено на Ноев ковчег сред потопните води Вавилонски учения, заблуди и вси нечисти дела на Сатана! Апостолите Христови, които откриваме в Откровение като камъни основни на Сионовите стеки, са първите Христови лични войни, които са действали в борбата в новозаветно изпълнение, в едно съвършено единство с дялото съдебно. Но съдбите на всички се решават едва сега, в действието на Съда велик! Всички действащи съсъди новозаветни са Личната гвардия на Христа! Съдът и Христа избира тях, води ги в духовното изпълнение на борбата и чрез тях действа с Духа Си в свята Правда, въоръжава ги и натоварва със своите лични небесни чинове, независещо от човешки мнения и решения земни!

Целокупното войнство Христово е било употребено в чинове свещени сред църквата или извън нея; според времето, в което са употребявани, те са били причислявани към съответния църковен период. Мнозина, употребени от Христа съсъди, са действали извън църковните стрехи! Но всички, които са били движени от Духа Христов в свещено употребление и в защита на Правдата – Закона Божий, са боен отряд – свещена свита на Война Свят, заветен – явения кръвен жест на Господа Исуса Христа, Който е действал сред църквата в чин ”Символ на Завета нов“ – причастие новозаветно! Всички тез употребени новозаветни Христови Войнства са в чин ”Сионова дъщеря” и са живото нейно сърце, представящи съдбите на Личната Христова гвардия и църквата Негова във време на Съда велик. Те представят великото съдебно дяло – твърдела Сионов, ковчег Ноев. Те са повикани и избрани поименно чрез Гласа на Духа Святи. Затова и Дух Святи чрез Гласа на Съдебната небесна власт ги нарече ”Сионова дъщеря” църква Христова! А сам Христа е Новият Ерусалим. около Когото са строени Войнствата Негови със съдебно уредени съдби (Откр.21:1З-21).

Това са мащабите на една земна и църковна история, явени в Скончание чрез Съда велик в Небе, Който реши на всички съдбите поотделно. И се яви строено дялото велико сред Земята, което прие съдебните решения за свидетелство, че е минал Съдът велик и пред Закона на правда е решил всички земни и църковни съдби. Но с явлението на Съда и оформяне на олтара с вграждане, употребление на живи камъни – блюда златни на почетно употребление влязоха в реално изпълнение – притчата от Матея за Десетте девици, Съдии 6-та глава – дялото на Гедеона! Откр.З:14 – избълване на Лаодикия. Влезе в изпълнение Даниил 7:9,10;12:2,3. И тогава се откри Откровение 7:14 – тия с белите руби, приготвени за употребление, за да се яви в приложение Откровение 18:1-4. И едва след явлението на Ангела на озарение и Гласа съдебен, навлиза в изпълнение, чрез Съда велик, Откровение 21 :12-21 !

Показа се печатът троен на Всемогъщия жив Творец, Бог и Отец и църквата Христова се въоръжава с Вестта църковна запечатваща, разперила крила над цялата планета Земя сред всички народи и племена от езици и колена! А сред църквата, сред нейното живо, туптящо сърце се изявиха всичките девет дарби на Духа Святи, застанал в Генералния коронен чин ”Съдия”! Затова и съсъдът, в чин ”Пророк съдебен” е последният пророк – приемник на Гласа съдебен. Затова и дялото последно съдебно е велико, в което се строява и въоръжава Личната Христова гвардия, а Христа е техен Вожд и Канара!

Въоръжени и запечатани с тройния съдебен печат – Вестта съдебна, те навлизат в последната борба духовна с блудницата Вавилон. Войнството Христово е воювало в свещени чинове цял един Нов завет, с основи. положени от дванадесетте Христови апостоли. Затуй тях ги намираме описани в Откр.21:14 – те именно са камъните скъпоценни – апостолски, вградени в основите на Сионовите стени, окръжили Ерусалима нови – сам Христа, Вожд и Ходатай, Свещеник, Спасител и Изкупител. В това свято дяло на Малкото духовно частично възкресение – ковчег Ноев, Езекиилова колесница, всички употребени съсъди са златни блюда на почетно употребление – духом обрязани юдеи, кръстени с Дух Святи, с белега огнен на кръщение на устата, езика незнаен – небесен (уподобени на войните Гедеонови, полочили с език водата). Те са употребени реално като живи представители на Сионовия строеж в неговите целокупни мащаби! Те са вградени в стените Сионови, посочили лично на златните храмови блюда, явили са се в удостоение на царската софра на Соломона!

Соломон, в своята слава, величие и мъдрост, посочи на бъдещия Цар и Господар Господа Исуса Христа. Ние ги откриваме още като четирима вратари (Летовници 9:26-28) на съкровищницата на Божия дом. Явените сенки посочиха на тях във великото им употребление и удостоение като чинове небесни свещени, затова се наричат дяло на Четвърти ангел, а те самите са Ангелът – златният неръкотворен олтар четирирогов”, с кадилницата златна сред него, в едно велико единство, принасящи молитви и постове за всички тия съдби, във времето на Съда велик, Който им урежда съдебно делата! Те водят църковното служение, сред тях е Гласът съдебен (Малахия 4:5).

А Гласът е силата. Мощта на Дух Святи в дните на Съда велики! И още много други съдби Бог включва чрез тяхното употребление. И това става независимо от тях, за да бъдат съдебно уредени съдбите на спящи, настоящи и бъдещите съдби на Божието изкупление. Чрез войнствените Христови съдби – съсъди живи се принасят уханията олтарни за грях и хвала. На най-голяма почит в принос на хвала беше уханието от българска роза, което представяше целокупната Българска земя с нейните ухайни розови насаждения и това именно ухание на роза, в чин ”Българска”, бе назовано от Небе ”райско ухание”!

Според необходимостта в изпълнение на съдебните служения, сред това велико дяло се даваха от Небе чинове Свещени и Първосвещени на употребление. И независимо от всяко съдебно решение, изпълнено и предадено в определено време, дялото си оставаше в чин Ангел четвърти”, единен с Гласа – Бореца пети. И го откриваме в сянковото служение като един златен олтар, стоящ пред завесата, която е пред Светая Светих! Защото Светая Светих е Съдебната зала, където заседава Съдът велик и решава земните съдби, но то се извършва горе, в Небето, а дялото е сред Земята! Следователно, това дяло представя Светая, стояща пред Света Светих – пред Небето.

Макар и малочислено, като сграден олтар това дяло стои за целокупност земна и църковна и представя целия небесен Съд велик, с целокупния Съдебен състав от Двадесет и четири старци и Четири живи същества! То и в бъдеще заема чинове съдебни. за да потвърдят присъдите на осъдения Сатана. Затова дялото съдебно се нарича още ”твърдел Сионов”, затова защото то се развива заобиколено от стените Сионови. То се покрива в сянката с Новия Ерусалим и стените Ерусалимски.

Това дяло е една велика Духовна реформация Христова, която начна от Йоана Кръстителя, апостолите на Христа, които откриваме в строежа на Сионовите стени като камъни скъпоценни, посочени още и в Сянката – те са били украсата на нагръдника на първосвещената одежда! А във време на Съда велики те са основа на Сионовите стени начални камъни на строежа на Църквата новозаветна! Но в Скончание ние ги намираме във вечните нови, живи ”Сионови стени”! Затова и църквата приема названието ”Дъщеря Сионова“! Тя е представена от живото й сърце – твърдела Сионов – военен щаб на духовни съдебни действия, служещ на небесния Съд велик.

Но трябва ясно да се различи, че нито камъните, нито твърделът Сионов са стени! Камъните сграждат основите, а твърделът е сред стените! Стените имат дванадесет стълбове и врати, украсени с бисери! Това последно дяло представи всички съдебни съдби на всички ”необходими духовни материали” за сграждане на тоя велик строеж на бъдещото Царство Юдино – съдебно нововъзстановено за вечността. Затова и Христа беше представен пред него (дялото съдебно) от жив страж – негов представител. Също Новият духовен Ерусалим беше представен от самия Христа, а стените Сионови – от малки невръстни деца, живи представители в девствени съдби.

След приемане на всички съдебни решения в чин ”Късни Роси“ чрез дара на знамения и чудеса стражът – руно Гедеоново, жив приемник на Гласа на Дух Святи, навлизаше в чин ”Съдебен”, ”Глас на Небесната съдебна власт” – Дух Святи, в своя коронен чин ”Съдия”! Следваха печатите над всички съдебни решения, положени от Съда велик като достоверни!

В това дяло нямаше нито едно същество – блюдо на почетно употребление, не кръстено в Дух Святи и не приело десет заповеди Закона Божий на правда!

Всички съсъди бяха духовно обрязани, пазещи заповедите и особено четвъртата заповед от десетте, и като основа бяха приели Здравната реформа – безмесна храна. И като очистени и осветени съсъди те са запечатани с тройния печат на сътворение, изкупление и съдебния!

Кръвта Христова е животът вечен, даден даром чрез вяра, следователно тя полага печата, тя сама е жив печат на живота нетлен, вечен за вечността чрез Могъща жива съдебна дейност на Словото съдебно на Дух Святи, в изявление на творческата Мощ в сътворение, като могъщ Творчески печат на Създателя, в Троен Лик на изявление над планета Земя. Без този троен печат на изкупление е невъзможно да се яви спасението на всички земни съдби поотделно: на Гвардията, на Църквата и на планета Земя и на целокупното нейно бъдещо селение като народ Божий.

На дялото в чин ”Малко Даниилово събрание” не можеше човешко ръководство да се наложи и не бе възможно човек-съдия да се яви! Гласът съдебен на Дух Святи ръководеше всяко свещено свидетелствено съдебно служение във време на Съда велики. И всеки съсъд, употребен от духа Божий, трябваше да е минал в кръщение Йорданско и духовно кръщение огнено с Дух Святи – със сърдечен храм обрязан, на Духа Святи да бъде олтар неръкотворен на служение, а на сърдечните двери да са врязани – духом записани десетте заповеди Божии (Откр. 12-та гл). Те пазеха Закона морален от десет заповеди и вярата в Исуса.

Целокупното Войнство Христово се строяваше пред небесния Съд велик по съдби, решени съдебно. Йоан вижда ясно развоя на дялото съдебно във време на Съдебния процес, решаван чрез Съд велик на правда и запечатването върховно с печата на живия Бог, като пътници небесни, пътуващи за Новия Ерусалим. Дялото съдебно е духовно и затова пророкът вижда духом бъдещите строения на Войнство Христово пред Съда велик – те са Лични Христови войнства, употребени в духовно служение и духовно ще са преобразени. Плът и кръв не може да прозре духовния мащаб на великия Съд небесен в едно духовно изпълнение на това дяло в чин ”Лична гвардия Христова”, която сам Вождът им Христа е употребил в духовното воювание в цялото Новоерно заветно време, в развитие духовно на църквата в седем периода духовно служение.

Тук става дума за мащабното употребление на свещените небесни чинове съдебни, пророчески атрибут на чинове свещени, князе и свещеници Богу, употребени в това велико дяло.

Забележка. Но за спасяемата душа не се изисква друго, освен вяра в Христа: ”Който призове името Господне, спасен ще бъде“ (Римляном 10:13, Деяния на апостолите 2:21, Йоил 2:32)!

Във войнствените чинове Христови чрез свещено съдебно решение Съдът небесен включи всички герои на България, борили се и дали живота си за нейното освобождение от отоманско иго.

Свидетелство на пророка: ”Чух Гласът съдебен да ги призовава поименно и да ги възвисява и награждава с чинове, влизащи реално в Личната гвардия на Христа (Кирил и Методий, учениците им, Паисий, Левски и много други).”

Словото Божие обръща сериозно внимание, за да не се заблуди човекът и приеме, че това дяло се е развивало, употребено от Бога, само в душеспасение. дано никой не се измами в такова мислене и разбиране! Това дяло има световни земни мащаби, послужило в свято свещено служение пред Съда велик за изкупление на целокупност земна с трите пояса земни творби! Много духовни общества на Земя, развиващи се в тесногръдо разбиране, считат само себе си и своите последователи за души спасяеми. О, не се мамете скъпи души! Бог не поставя граници за великото изкупително дяло чрез вяра в жертвата спасителна на Господа Исуса Христа!

Дялото на изкупление е велико, всемирно Божие дяло! То е движило своето духовно развитие чрез съсъди, преминали през тъмните килии на вековете, в принос благоуханен – жертва на олтара Божий в борба за доброто на народа, държавата, която се е създавала и възрастявала за уреждане на нейните съдби; скъпо с живота свой са заплащали! Те преминават през горнилото на страшни изпитни, изпрали дрехите си в огъня горящ на Земя, пречистили душите си и приели ореола на светии – изпълнени с Дух Святи! Те са водили безпощадна борба с червения змей – врагът коварен, народен и Божий, в чин ”Паднала звезда Пелин”, в лицето на лъжепророка му Мохамед ”червения фес“ – гъжвата свещена на Сатана, положена на главите на пленниците негови, сочеща на кървите светиеви, които е проливал на Земя.

И тук именно България стои издигната на свещен пиедестал! В името на Бога, Христа и народа свой, хиляди синове и дъщери нейни са дали живота си в страшната борба. Защото целта на Сатана е била не само Земята Божия – бъдеща свещена Новозаветна същина да завладее, но чрез лъжепророка свой Мохамед и лъжеучителя исляма Корана духовно народа български на своята воля да подчини, да развее над него знамето си окървавено с полумесец и звезда, сочещи на лъжепророка и падналия ангел Сатана, в чин ”Пелин звезда”, вгорчили много води – народи и племена сред земната плеща!

В същия стремеж се хваща и блудницата Вавилон – падналото войнство на Сатана, червеното кардиналство, протягало ехидно ръка да сложи белега на робството духовно! Не трябва да се заблуждава човешкият род, че с прекомерно целомъдрие ще се извоюва вечна свобода на планета Земя с трите й пояса земни творби за вечността!

Но в страшната борба за победата вечна на Небеса се включва един народ, избран от всички народи и племена, който не е бил Божи народ, но чрез вяра в Христа е воювал в свещената борба и е станал Божи народ. България е послужила за изпълнение на Божиите съдби в Плана спасителен. развявала е знамето трибагрено. носещо Светлина за великата тайна на оправдание чрез вяра в кръвта Христова с герба си ”Лъв и звезда“. България е дала свидни святи жертви в името на народната свобода и вярата в Христа и с кръвта си свята е запечатала своята светиева съдба. Тя е водила непримирима борба чрез Своите синове и дъщери със змея червен – Сатана и звяра. Не се мамете, о, чада на Всевишния, че Бог дири само човека в неговата преклонна възраст – старостта. Бог Всемогъщ е употребявал свои съсъди – люде с чинове велики в свято воювание за целокупното дяло на спасение от греха, неправдата, злото и смъртта по строго провеждащ се План на спасение. Основното начало на България е положено от Бога Всемогъщ – нейният Законодател и Съдия и велик Спасител е сам Синът Божи дарител на вечния живот за вечността!

Бог е употребил таз българска земя, не само като педя земя в чин ”България”, но е включил в свещените новозаветни съдби на Изкупителния план и народа български.

А днес, когато на Небето, в Светая Светих, заседава Съдът небесен велик, Бог призовава от нейните чресла блюдата златни на почетно съдебно употребление и е строил съдебния корпус от народа й, за да представи целокупната църковна съдба, разпростряна над пет континента земни и Църквата Негова, изградена сред тях, от всички народи и племена по План за спасение! България е Същината новозаветна на Сянката древна Палестина! Тя е строго определена в употребление духовно пред Небето, не само със своя народ, но с цялата принадлежаща ней територия – земя. Нейните планини и поля, морета и реки, езера, жива флора, фауна и човек, всичките Божии творби сред нея вземат активно участие във водещата се духовна борба, включена в земната история за самата планета Земя!

Но пред Съда велик и Закона на правда, в пълните мащаби на съдебните решения над планета Земя, с целокупните земни творби, в победите и наградите, дарени от Бога чрез Съда велик, най-голямо удостоение приема България пред Вселена, Всемир и Съда велик.

Тя е употребена като педя земя с нация и народ, в който е вложен таланта на Небето за нейното земно благоустройство, с едно свято съчетание на два народа, любими Богу – славяни и българи, а тя българославянка. И пред Съда велик се призоваха и поменаха делата на Правда пред Закона, заслугите нейни и не се отминаха и жертвите на руския славянски народ, който даде скъпи жертви за нейното освобождение от игото й тежко – турско, агарянско!

Скъпи души на Бога, не мислете, че това е слово на човешко мъдруване! Ще обвините ли днешното духовно състояние в атеистичното й положение? Кой ще дръзне да повиши глас и обвини великият Съд Божий в светите съдебни решения?

Не знаем ли, че под Божиите криле е целокупното Божие творение и нищо без Бога не е станало, нито без Неговото знание? Много религиозни формации – църковни деноминации с възмущение ще погледнат на гореизложените Божии съдебни изявления и ще рекат: заблуждение е това О, не дръзвайте да изговаряте неразумни слова! Не се мамете и не думайте ”при нас е истината за спасение“! Пред Закона на правда, възвисен в Съда небесен велик, има ред и Правда, по строг план, начертан от създание Мира! И ето хронологията на съдебните решения: първо се явяват двамата Борци с личните си войнства, с които са воювали в духовната многовековна борба, а те се намират в Седемте новозаветни периода, през които е преминала Църквата Христова сред планета Земя.

Днес Всемогъщият Бог ги зове да излязат, настоящи и спящи в пръстта и по Книгите на делата им решава съдбите, представени поотделно за всеки период църковно време. Бог Всесилни вика Своите люде и тез, които са сред Вавилон духовен: ”Излезте, люде Мои!“ Защото идва и съвсем пред вратата стои времето, когато Бог ще грабне един народ на вяра Авраамова, за да го употреби за целокупното Свое изкупление земно! А за бъдещите поколения остава Вестта всемирна, съдебно запечатваща! Къде са били всички тия, когато Съдът велик чрез Глас съдебен ги е зовял, високо е тръбял чрез съсъда си избран? Кой е чул зова свещен на Небе? Къде са били деноминациите две, представящи църковните Лаодикийски съдби?

Изминали са векове, когато България е носела робския хомот, поробена, като девица млада положена като жертва на огнена клада и устояла чрез вярата на верните й синове и дъщери! Днес те са спящи, факлите горящи на древността, но днес Бог си спомни за делата им на всеотдайна себежертва и призова пред Съд велик чрез делата им пламтящи да се явят техните братя и сестри и чрез служението им свято съдбите им в оправдание да се решат. Наистина, истина е това – делата им святи греят като звезди сияйни в Небето! Къде са били всички останали народи и племена от езди и колена? Взели ли са те участие в страшната пет вековна борба с падналата Пелин звезда или нехайно са стояли настрана като заблудени стада?

България още в началото на своето създание, родовата линия на нейния народ – българи и славяни на Божията длан е начертана! Затова и днес, в Съдебно време, Бог подири тоз народ, за да го оправдае и награди чрез решение съдебно на Съда небесен велик. А вас, о, българи, днес кани ви Словото живо на Бога Всемогъщ, всички, до човек да приемете неговите велики съдби. България бе таз страна, кото развя знамето на победа завсегда. Но при изпълнение на Словото в Откровение 3:14 – в предупреждението към Лаодикия, Словото представя двете деноминации в чин ”Израил“ – законници Адвентни, и Юда – духовно обрязан народ – Петдесятни. А останалите ръководства, водещи духовни общества в името на Христа, всички са предупредени и Вестта ”Излезте, люде Мои“ кани всички!

Пред Съда велик застават само сърдечните църковни олтарни съсъди в чин ”Пет разумни сетива църковни”, а Пет неразумни се отхвърлят от служение завсегда, но след като са стояли пред Съда велик в чин ”Пет неразумни сетива“, употребени лично от Сатана. В същото това Съдебно време ще има и много други общества, които ще представят своите служения и тия седемте, които ”своя си хляб ядоха, своите си руби носеха, но с Името на Христа се наричаха!”

Обаче след приключване на Съда велик, когато всички съдебни процеси са явени и в чин ”Съдебни решения“ Вест всемирно запечатваща се явят, тогава всички общества и черкви, до които стигне Вестта, при приемане и отхвърляне, сами решават своята съдба на оправдание чрез приемане на Вестта съдебна, и осъждане чрез нейното отхвърляне; като при приемане дори и частично от отделни души, те влизат под покрова на Веста като народ спасяем, но при отхвърляне, поемат своя път в чин Духовен Вавилон”. Освен съдебните решения, Вестта съдебна включва и зова ”Излезте, люде Мои, от Вавилон“, изяснявайки нашироко злите прояви на блудницата Вавилон – характер и блудодеяния!

България чрез развиващото се сред нея дяло на живия Бог оправдание чрез вяра в гърдите на верните Богу чада се нарежда единствена между всички народи, племена, държави, избрана, одобрена свише за велико небесно употребление! Благоуханните приноси от ”Българска роза“ са жертви на прошение в благодарствени хвали пред Всемогъщият свят Трон на Бога в Небеса. И тя, любима на Бога, България. представи златните блюда. употребени пред Съда небесен в чин ”Сърце църковно”. приела съдебното удостоение в чин ”Всемирно запечатваща вест”. А дялото, сформирано вече сред България, е в чин ”Съдебно Даниилово”. България чрез великото съдебно дяло застава за всички народи и племена сред планета Земя, чрез Вестта, която е Знамето църковно, развято от всемирното сърце църковно. И под неговото крило се събират всички изкупващи се Божии съдби, които съзнателно приемат, че всичко се развива по строг Съдебен план, че всички процеси са минали и уредени – не само тия на църквата с всемирно решени съдебно съдби, но и на самата планета Земя с трите й пояса земни творби.

Истина е това, което някои библейски проповедници твърдят, че Словото Божие е разтегливо и всеки се е хванал за Неи-Р и за него стои и се отбранява. Но Бог Всемогъщ чрез Съда велик съди всички религиозни черковни ръководства, обвинявайки ги в гордост и щеславие и липса на небесна спасителна мъдрост! Делата на ония люде Божии, които се отричат от собствения си живот и дирят прославата на Божията Правда, верни и предани на истините Божии – десет заповеди и Дух Святи, на народ и родина, са чисти и святи. Тия са приетите и запечатани, минали под оправдателната сила на Вестта съдебна като съсъди на почетна употреба и народ на Правда, взели дейно участие в страшната, духовна, земна Армагедонска война между доброто и злото! Горко ще бъде томува, който погледне с презрение на тези велики Божии изявления по отношение спасяеми и употребяеми човешки, Божии създания. Такъв не ще промени Божието решение да въведе в изкупление целокупното свое стежание, освен сам да стане камък за препъване, над който ще се пролет много човешки кърви.

Но реката на живота – човешкото изкупление ще си тече в непроменимото свое течение за вечността. Победата на Всемогъщия Бог, Творец на всяка Правда, се яви! И Бог дялото свое спасително препреблагослови. Всички верни под Знамето на оправдание чрез вяра в кръвта на Сина Божий строи и ги подвижи пред Съда велик според волята Си!

И днес след приключване на Съда, високо в небесните простори сияят като светлите звезди делата святи народни от свята вяра в Господа Исуса Христа, увенчани във велика победа за вечността над Новата планета Земя! Амин!

А аз, нищожен Божий страж, молитствам да дари Бог душите с мъдрост за разбиране на великото Му Слово, дадено в обяснение на протеклият План спасителен чрез Съд на Правда в изявление – защо Ангелът – дялото съдебно приема чин ”Четвърти”! Дали е само за това, че по реда на своето явление според Йоановото откровение, той е четвърти, или това е сам Синът Божий, четвъртият, влязъл в огнената пещ – света, да изведе Тройната ангелска вест – тримата момци Седрах, Мисах и Авденаго от огнената пещ? И Той е наречен още ”Златен четирирогов олтар” на свято свещено служение! Нарича се още ”Ангел четвърти” и поема светите функции на служение, подобно на Четирите живи същества! А като дяло, извеждащо душите от всички заблудителни учения – потопни води, то приема чин ”Ковчег Ноев“ духовна реална Същина във велик новозаветен съдебен изход сред планета Земя, водещ изкупителните съдби земни в една велика духовна могъща Реформация, строго ръководена от Дух Святи! Амин!

Молитствам пред Всемогъщия Бог да благослови Словото Си свято като негово велико дяло сред България и цялата планета Земя! Амин!

6-ти май 1975 година

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЯСНЕНИЕ ЧРЕЗ СВЯТИЯ БОЖИ ДУХ ЗА ДЯЛОТО И МОЩТА НА АНГЕЛА ЧЕТВЪРТИ!

Планът спасителен в сянковото изпълнение във време на ”Съдии” ни дава ясно обяснение, че именно грехът е причина за страданието на народа Божий. Отнася се за съгрешението, което засяга служението и вярата в Бога сред Израиля – пренебрегване на истините и приемане и служение на чужди богове. Словото в Съдии шеста глава обяснява ясно причините, поради които Бог реално се намесва в живота на Своя народ чрез употребление на Гедеона. Основното зло сред Израиля беше изграденият Ваалов олтар – ашерата, който беше мерзостта сред Израиля. Зовът на Бога беше отправен за изграждане на нов олтар чрез подвига велик на Гедеона, с принос за греха на народа, жертва, приета от Бога, за да подкрепи Бог борбата освободителна от робството и греха на народа израилев, Божий.

Във велико изпълнение и сянково покритие в това служение са призвани Гедеон и Илия! Те като Сенки старозаветни сочеха на Новоерните същини, предстоящи в Скончание пред Съда велик, за да им се решат съдебно съдбите.

Гедеон срина в нощта олтара Ваалов с ашерата и издигна нов олтар ”на скалата” пред Лицето Божие. Гедеон строи още войнството, което ще воюва против неправдите, издигнати пред Бога, за да освободи народа от робството на Мадиама – греха. Но на Кармил (Трето Царе 17: 18) е представен Съдът в чин ”Илия” и дискусията с Вааловите жреци за изявяване и признание на истинския Бог! Тъй тез две старозаветни изпълнения по Сянков план в развитие духовно се покриват с изградения олтар на Орна във време на Съда велик, когато, поканена в покаяние, Лаодикия не се покорява и бива избълвана. Явеният нов олтар на служение е временен, с жертва нова, приета от Небе, където се събират поканените Десет девици за изпълнение на притчата, дадена в Матея 25-та глава, където се разделят Пет разумни и Пет неразумни в две реално явени групи!

В изпълнение на свещеното олтарно служение се прилагат и древните сенки в Естир – с отхвърлянето на Астин, непокорната царица и се събират девици за приглаждане, от които ще се избере една царица, която ще замести Астин. Десет девици са събрани заедно, от които се извеждат Пет разумни, които се приготвят, за да посрещнат Гласа съдебен: ”Ето Младоженекът иде, излезте да го посрещнете!” – и да ги въведе в ”сватба”, за да ги яви красиви – без бръчката на беззаконието и петното на хулата против Святия Дух, които грехове Лаодикия в чин ”Народ Божий“ въведе в своето служение и съгреши!

Това тежко съгрешение трябваше да се очисти, да се поправи развалината в олтарното служение чрез една дискусия съдебна на Кармил, сочещ Съда велик небесен! Такава бе и целта на Бога – чрез дялото на Гедеона да построи нов олтар и провери Войнството, което трябваше да употреби в духовно воювание. Мнозина вярващи мъже, водещи религиозни общества, са говорили: ”Старозаветното слово е само история на Стария Израил, която е преминала и вече е в забрава! А Новозаветното слово е всичко”.

О, да – бих казала чрез Духа Святи! – Това е за обикновената спасяема душа, от която се изисква само ”да призове името Господне”. Но за вас, пастири на стада, водители на народ Божий, е необходимо да се оглеждате в древните сянкови огледала, развили се в строго планово изпълнение на целокупното Израилево изкупление. Наистина семите са отлетели, но те посочиха на Новоерните същини, които не можеха да се разпрострат в изпълнение без предварително сянково духовно служение на един народ, призван по име чрез един Аврам, преминал през Сина на обещанието – Исака, родил Якова, от чреслата на когото се родиха родоначалниците на дванадесетте израилеви племена.

И тъй, проследявайки Сянковия план в неговото развитие, ние ясно го откриваме чрез Духа Святи в новоерното изпълнение на служението църковно, изпълняващо чрез вяра Плана на спасение, довел Земния процес до времето на Съда! Не можеха да се явят плочите без корена – плътския Израил.

Съдът велик разглежда делата, както на Стария тъй и на новия Духовен Израил! От старозаветния народ Божий ние приехме чрез апостолите Христови Закона морален от десет заповеди Божии, които те строго спазваха! И така Вестта, носеща Светлина за пазене закона десет заповеди Божии и кръщение духовно в Духа Святи, е силата и мощта на Църквата новозаветна!

Амин!

06.05.1975 г.

6 Коментари

  • Вариантите са два: или написаното е идиотщина или четящият. Понеже написаното е Божие Слово остава вариант втори. Когато не разбирате нещо кажете – не разбирам.

 1. Елизабет Борисова!Какво знаеш за Съдията Гадеон?
  Прочети Съдии 6:1–7:25.
  Отговори на следните въпроси.

  Какво качество проявил Гадеон, когато Йехова му дал важна задача?
  ЗА ПОДСЕЩАНЕ:
  Прочети Съдии 6:14-16.

  • В Късния дъжд Бог говори много за Гедеон. Пусни търсене горе вдясно на гедеон и ще видиш колко много има за Гедеон. В съдебното време, днес Гедеон е символ на Стража божий, чрез когота е свален огъня от небето. Той унищожава олтарите на Лаодикия и на Ваал. Второто Гедеоново знамение се случва днес. Знаеш ли за второто знамение?

 2. Като е кратко някои не разбират, искат да го разберат подробно. Като е подробно някой иска кратко. Действително е трудно за разбиране, защото е дълбоко, важно и ново. Ако имате конкретни въпроси пишете ни.

 3. Изчерпателно – но са нужни 108 прочита за да…

Коментарите са заключени