olive, field, agriculture

Откровение 11 глава

Глава единадесета говори за олтара на служение. А двамата свидетели – това са двата завета чрез Словото Божие в изпълнение на десет заповеди и Дух Святи! Дадено е действието им и […]

rainbow, water, river

Откровение 10 глава

Откровение десета глава се покрива с Откр.18:4. Откровение 10:8-11 изявява дейността на Ангела от Откр.18:4 и дейността на Гласа съдебен. Откровение, глава десета – представя дялото на живия Бог в сила […]

climate change, global warming, environment

Откровение 9 глава

Откровение глава девета – започва язва над осъждението чрез войнствения атрибут, комуто е връчен ключа на бездната и техните дела се явяват като дим и нечистота. Тогава се изпълнява присъдата над […]

bird, peace, heart

Откровение 8 глава

Словото в глава 8 на Откровение на Йоана представя седмия – последен печат, в който се явява мълчание на Небето, отразено сред Земята за определено време. Йоан вижда седем ангела: те […]

stamp, rubber stamp, stamped

Откровение 6 глава

В Откровение 6-та глава ясно се подчертава участието, ведно с човека, на небесните служебни духове (ангели), изразено чрез Святия Божи Дух – пророческата сила, която движи съдбите земни. Всеки от седемте […]

library, books, old

Откровение 5 глава

Откровение 5-та глава – Словото е изявление на „силния Ангел”, който тръби с висок Глас и кани за разпечатване, което се извършва само чрез Съда небесен! Стих 1 „И видях в […]

club, auction, law

Откровение 4 глава

След последните предупреждения пророк Йоан пак беше поканен чрез тръбен Глас да види Съда, който вече навлизаше в своята функция. Стих 1: „След това видях и ето, врата отворена на Небето […]

letters, paper, write

Откровение 2 глава

Откровение 2 глава – седемте града с наименованията им символизираха седемте църковни периода. А седемте църкви са представяли духовното църковно състояние на седемте църковни периоди. Стих 1: „До Ангела на Ефеската […]