В Едемската градина Бог се открива като Троица

triquetra, gold, trinity

Битие 2:9 И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото.10 И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана четири главни реки.

Мнозина ще запитат: Кой е Бог и Кой е Христа? И защо се явяват като Троица пресвята – не е ли Христа земен човек?

И най-важният въпрос стои пред човечеството – отделни личности ли са те или една личност, явена в три образа на чинове небесни и земни? Бог Отец, Син и Дух Святи – Троица пресвята, неразривно свързана помежду Си!

В сътворението участват и трите личности на Троицата

Бог Отец е изявен като Творец на Вселена, Всемир, Небе, Земя. Но при съставяне на Устройствения земен план едновременно вземат участие и трите личности на Троицата! Ясно става, че и Тримата са Творци вселенни, всемирни.

В Едемската градина Бог се показва като Троица

Бог Отец е вечен, но изявен чрез Втория Си Образ – Сина Божий, действащ над планета Земя. Ние Ги откриваме в Едемската градина, създадена в чин ”Рай” земен – дом Божий в една велика хармония на Творческа мъдрост в сътворяване на условия за добруване на човека. Тук ние Ги срещаме изявени Трите Образа чрез Втория, поставен сред флората на Рая – Дома Божий, в нейния уредбен, устройствен план.

Дървото на познание добро и зло – закона Бог Отец. Дървото на живота – Синът Божий. Четирите реки – Святия Дух

Тук, в Рая, се срещаме с Дървото на познание – Бог Отец в чин ”Законодател”. И чрез флора изявен и Вторият Образ – Дървото на живота – Христа, Синът Божий. А от Престола на Бога струеше Реката на живота – живата вода на освежение за следващите поколения. Тук човекът, създаден по Образ и Подобие Божие се явява във Втория Творчески Образ на великото могъщество Божие, изявено в съвършенство сред Рая (човек).

В райската градина човекът се среща с Трите Образа, неразривни в Своята велика дейност като Създатели, Законодатели и Пазители на Истината. Но най-важната от всички Творчески изяви е законодателството, изявена в Закон морален, даден още в Рая на първата двойка човешка, а сред градината – Домът Божий – Първият Образ на Църквата Божия със Закон морален сред нея.

Но след грехопадението – нарушението на Закона и изгонването на човека сред Земята на свобода, Троицата свята не оставя човека. Тя пак се явява в единодействие чрез Трите Си Образа на чинове в начналата вече борба между доброто и злото сред планета Земя.

Дървото на познаване на добро и зло

 Дървото на познаване на добро и зло и дървото на живота. Законът – дървото на познаване на добро и зло.  Има една цена за спасение и изкупление, която като милост Божия стои по-високо от Съда на Закона Божий. Ще се пробуди ли духовно човекът?  
„О, човече на греха, не те обвинява Творецът твой, но покана към тебе отправя в последен зов, да осъзнаеш своето духовно падение, за- щото иде денят, когато ти ще застанеш пред Великия Трон на своя Създател и пред закона на правда ще трябва да отговаряш за своето към Него поведение. Един в правда свят Закон е основа на Престола съдебен и ще те пожали ли Той, ако не попросиш милост и опрощение? Законът, като “дърво на познание добро и зло” не ще те отмине, отбелязал твоите грехове. 
Не бе ли тоз Закон пътеводител към познание на доброто и злото, а ти помни, че си го нарушавал и пред него ще застанеш в съдния ден. Законът не прощава никое съгрешение, но има една отворена Врата, с цена за спасение и изкупление, която като милост Божия стои по-високо от Съда на Закона Божий. 
Ти само се смири и подири таз милост Творцува. Приближи се към Престола благодатен на Отца чрез Сина Божий и в сърцето си открий любовта велика за изкупление чрез Жертвата голготска на Господа Исуса Христа. Духът Божий кръжи около твоето сърце и чака . миг на смирение, за да ти даде дара на просвещение и да познаеш, че ти си цел на великия Божи план за спасение. Тръгни по тази пътека и ще стигнеш до висшето познание, че Бог е милост и любов и е съхранил за теб дара на вечния живот чрез вяра в Цената, платена пред Съда велик.

Каин – Сатана няма право на свещенодействие

И се издигат двата олтара на Каин и Авел, представили духовната борба между Бога и Сатана за крайна победа. В първородния син на (съгрешилия) Адам ние откриваме първородния, сътворен син на Бога, и в поведението Каиново се подчертава характерът на Люцифер – падналия от Небето ангел, който бе въстанал в борба с Правдата и Истината на Бога Отца, с Единородния Син Божий Господа Исуса Христа в чин ”Авел”, изявен с мисията си на жертвен Агнец сред планета Земя. И ето, Третият Образ се явява чрез Авеля и показва Христовата велика служба сред Земята – Пастир на стадата от народи и племена. Авел открива чина свещен на олтара чрез приноса на жертвата своя Агнеца пасхален. А Каин, чрез него падналият Сатана, земеделец без право на свещено служение – той няма свещен чин. Поради неправдата, в стремежа му да изяви себе си в свещено служение, той не принася принос като полагаема част на Правдата Божия, а принася плодове на Земята – земни, плътски. Каин, чрез него падналият вече в грях херувим Люцифер, си присвои свещения чин, но неуспехът му бе явен. Сатана чрез Каина посяга на чина ”Пастир на стадата”.

Авел, изявил Третия Образ на Господа Исуса Христа като жертвен Агнец, сам застанал в чина Си Свещен чрез жеста на жертвената кръв, посочи на Христовата жертва, дадена за изкупление на цялата Земя, принесени чрез олтарно служение. Каин се яви в чин ”Образ трети“ на Сатана като убиец посегател, който проля кръвта на Христа чрез първия син на Адама, посочил на първия Божий род – Стария Израил.