Неемия – Христос като възстановител на служенията свещени и сграждане на стената – личното Христово воинство

wall, gate, arched doorway-2831911.jpg
  • Неемия сочи на Христа 230/21
  • Словото в „Неемия“ за възстановяване стената ерусалимска след плена 70-годишен се покрива с възстановяването съдебно на дялото олтарно в скончание и се явява воинство живо в свещени съдби пред небесния Съд и във време на наградите то приема своето място, като заема рутината в стената небесна сред небесното воинство, вместо падналото осъдено една трета воинство небесно. Това са 144000 воинство Христово, които заемат местата на падналите ангели, подведени в бунт от падналия небесен херувим – Люцифер, а след падението е Сатанаел – Сатана. „Ездра“ се явява като сянка на чиновете свещени на Христа и Дух Святи в слово – светлина. А „Неемия“ е Христа, в единство на служение на възстановление служенията свещени и сграждане стената – строяване на личното Христово воинство в чин „стени Ерусалимски“. 78/ 4
  • след едно седемдесетгодишно пленение на Израиля то явяваше се Ездра и Неемия да възстановят стените ерусалимски. А туй пленение седемдесетгодишно посочи на плененото и разпокъсано служение, учение Христово в лаодикийския период от двете свидетелствени деноминации, наречени още Лаодикия. Това нарушение едва по време на Съда се възстановява чрез царската заповед на Кир. 166/1
  • Двамата стражи в чинове на „Илия“ и „Елисея“ досега, навлизаха в чинове на свещени съдби: Ездра и Неемия. Ездра – свещения чин на Христа, а Неемия – Христа при възстановяване на дялото на живия Бог. 277/ 1
  • Дялото в Ездра и Неемия сочи в повторение на дялото на Святия Дух, което Даниил видя като едно малко общо възкресение, в което се явява и разделянето на едни надясно, а други наляво.
  • Чрез Неемия се подема възстановяване на разрушената Ерусалимска стена, която като дяло символично ни дава ясна представа за страшната духовна борба, водена във вековете и ни открива съдбата на града Ерусалим. Неемия е огледало на вековете с отразената в сенките Същина за Ерусалима и стената на родовете плътски. Всички тез сянкови съдби сочеха на реалната Същина: духовното възстановяване на Ерусалима в бъдещите съдби. Разрушената от Сатана Ерусалимска стена и вратите като Божие дяло и неговото възстановяване сочеше на възстановения Божий дом и стена като дяло реално на живия Бог. Ерусалим с храма и стената сочеше на целокупното дяло Божие чрез целокупния плътски Израил, събран в единство чрез Божия дом в Ерусалим. А стената Ерусалимска бе защитният пояс около града, в който беше и Твърделът Сионов – гората Сион. Но домът Божий със стената бяха разрушени. Предстоеше тяхното възстановяване чрез царска заповед, връчена на Неемия и дялото на възстановяване трябваше да се извърши след едно физическо пленничество и възвръщане; и сочеше на едно могъщо духовно възстановяване в Скончание чрез Съда велик и то горе в небето.
  • Много има да се каже за дялото на възстановление на Ерусалимската стена, посочено образно в сянката ”Неемия” като символичен царски строител, сочещ Христа чрез дялото на Дух Святи в Новозаветната същина и изявлението на църковното служение като Божествена служба сред Земята в изпълнение на Плана за спасение.