Първо всемирно служение на празника Шатри

camping, tent, mountains-4431837.jpg

Шатри е един от празниците, които Божият народ трябва задължително да празнува. След Голгота празниците и служенията на стария, плътски Израил вече нямат духовно значение. Духовният Израил – християните – не празнуват този празник. Възстановяването на този празник става едва по времето на Съда, когато се формира и трети, духовен, съдебен Израил. Празнуването на шатри има духовно значение само за хората, които приемат Съда и очакват възкресението. Първите шатри са празнувани през 1961 г. ТЕ задължително се празнуват на Рила планина.

 

ОБЯСНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕТО НА ПЪРВИ ШАТРИ.

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ. ОТВЕТЪТ ОТ НЕБЕТО. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Днес се пристъпи към изпълнение на служение първо всемирно църковно, навлязло в чина си на Първосвещеник.

Събота свята – сутришен молитвен страж, 9 часа. Ний сме на върха на планината. Слънцето грееше, птичките пееха единни и се принесе молба за целокупността земна. Прие се ответът като награда над цялата Земя като Късна Роса в есента. Също ни се заповяда от днес първо всемирно църковно постановление, в което ние приемахме благословение Божие и навлязохме в празника ”Шатри”, който остава до края на века, до Архангелска тръба за народа Божий като велик празник на Шатри, като победен празник на Христа като неръкотворен шатър. Също се извърши едно малко служение. Всички взехме в ръка в ръка по едно камъче, представящо фауна и чрез тях се показваше милост в изпълнение на камъните Авраамови. Но същевременно се опрощаваше всяка душа, която им се кланяше в своето незнание. Нейната вяра се вменяше за вяра спасителна чрез Господа Исуса. Но фигурките оставаха мъртви предмети – камъни Авраамови: рибка, елен, сърненце, кученца, слонче и др. Те бяха назовани камъни и обезличени като фигурки, за да намери спасение невиновният по незнание.

Наистина, голяма беше милостта на живия Бог над флора, фауна и човек и таз голяма любов на Всевишния Творец трогваше душата човешка. Бог по най-необикновен начин на действие в изпълнение приключваше Своите съдби сред Земята. И това става когато човекът едва не се срамуваше и страхуваше да изрече името на святия Бог.

О, Нему хвала да е вечна, царство и държава безконечни за таз милост над целокупното Негово създание от Начинание – Адам до последния Йоан.

Хвала, чест Нему да е во век веков. Амин!

(Първи празник на народа в Шатри! Шатри! Шатри!)                       29.08.1964 г.

Молитствам ден и нощ да помогне милостивият Бог да стигнат Земя тез Късни Роси и подобно на руното Гедеоново да я оросят и освежат! Амин!

След голямото благословение на трапезата Божия Всемогъщият Бог в Дух на истина чрез Святия Дух ме предупреди да застана, защото има да върши знамения. Призована бях да предупредя народа Божий в изобличение, което ми беше много трудно, защото напоследък народът Божий охладня. Но имаше и пламенни факли на готовност за жертва пред Небето. А в същото време ни бе отнето и преломението – аз страдах духом, но коя бях аз, да съдя милостта на живия Бог? И след заставане, Всемогъщият изяви Своята воля и цел за всичко, като с това ни нудеше да поревнуваме и застанем още по-пламенно в служение и наистина наново пак бяха поканени пет блюда на почетна употреба, тъй като сега изискваше свидетелствено изпълнение на взаимна любов и уважение.

Ние бяхме всички наедно с първосвещеника единни и духом сплотени в любовта и истината. Минаха няколко месеца от стоенето ми в строга диета, наподобяваща строг пост – без животинска храна бях досега, но отсега навлязох и без растителни мазнини. И тъй, изиска ми се четиринадесет дневен съвършен пост пред Небето, защото идеше голямо благословение като велико знамение. И наистина верен е Верният за верните.

Всемогъщият Бог ми изяви, че иска да се явим всичко седем души в служение пред Небето: Пет църковни разумни сетива, двама стражи и свещеникът Господен, всичко – осем души. Но изискано ни бе не само да принесем ухание пред Небето за настоящите, но и за миналите и бъдещите съдби. Целта на Всевишния беше да се представи от Всемирното църковно служение чрез блюда на почетно употребление ухаеща хвала пред Небето за всички минали съдби на целокупното изкупление от Адама, Ноя, Авраама – две ерни заветни времена от сянково служение и Същина до Скончание, в изпълнение на Йоановото Откровение чрез блюдата за почетно употребление на Дух Святи, тъй като Всевишният приемаше хвала за всички родове в миналото от живите съсъди, които ги представяха в Скончание пред Съда велик.

Уханието на флора се явяваше чрез цветята в свещени приноси пред Небето. А фауна – чрез песните на птиците крилати в хвала на Твореца. Но трябваше да се представи и самият Вожд на Израил, Който лично подемаше като Вожд Израиля. Той навлизаше в нов чин на Небето, като заемаше мястото на падналия войн Люцифер. Но Отрядът Му свещен, с който воюваше на Земята, това беше свещеният чин, който навлезе в първосвещенство в царско удостоение на Вожда си Христа, който навлизаше в победи на царство и господарство за бъдеще. Тук служението на църквата, водено предимно с блюда на почит, и то приемаше чин в царско удостоение. Ние всички бяхме убояни поради голямото служение и се готвехме с голямо усърдие. Но пред нас стоеше неизвестността за изпълнение на служението. И ето яви се денят 29.08.1964 г. Ние като една душа се явихме на планината с ухаещия принос в ръка, който се принесе пред Небето от първосвещеника. Цялата група беше в пост, прошение и молба непрестанно цели три месеца (така винаги се приготвяхме за служение).

И яви се сила на изпълнение в свещено служение от всемирния страж, представен пред Небето – това бяхме шест жени и двама мъже. Това служение се вменяваше за всички служения от църквите, които отдавна бяха отхвърлени чрез Съда велик.

На тях им бе минало благодатното време, подобно на Израил, макар че те бяха в служение, неприето от Небето. Стражевата група представяше всемирното църковно служение, изведено и формирано извън всяка църковна стреха. Тогаз на планината Всемтъщият Вседържител се яви със сила на Святия Дух чрез Глас на съдебно разрешителната власт и ни благослови свише, което благословение прилагам, макар и кратко да е, то е все пак ясно и разбрано. То предава една бледа ивица или оттенък от величието и силата на същността, която мина като светлина от могъщия извор на бликащата струя, която едва успях да приема. Блясъкът на изпълнението небесно е неописуем, явен като видение чрез Глас на небето. Но все пак благодаря и за тез бисери на Късни Роси, капки дъждовни от тих напоителен дъждец от Небето. Поклон и хвала пред Трона велик на Всемогъщия Творец, Законодател и Съдия на прашеца земен и Земя. Нему слава, Нему почит и хвала да е во век веков и Царството Му безконечно да е завсегда. Амин!

29.08.64 г., на планината

Молитствам ден и нощ пред Небето дано тез капки дъждовни на Късно оросение, подобно оросеното руно Гедеоново приети първо от стража, а след това от земята, да просветне лъчът на Светлината за небесното изпълнение. Амин!

СЛУЖЕНИЕТО И БЛАГОСЛОВЕНИЕТО – 29.08.1964 г. Стражева молитва:

О, Всемогъщи Боже, Ти който пазиш съдби – Завета Си със Земя, аз, недостоен Твой страж, в четиринадесет дневно служение, вдигам ден и нощ ръце пред Небе в благодарствена хвала, единна с блюдата за почетно употребление пред Небето за целокупното всемирно изкупление пред Небе. Моля, седем пъти по седем и седем пъти по седем, приеми прошение и хвали от Адама до скончание в дни и дай ответа на милостта Твоя в любов. Благослови ни, ей, Всемогъщи, пред целия Всемир и нека в ден на Шатри се яви милостта Ти над вси Твои творения, изкупени съдби от флора, фауна и човек. О, Всемогъщи Боже, помогни, недостоен е човек – флора, фауна, но по милост Твоя стоим като Твои съдби и чакаме милостта Ти велика на благословените Късни Роси. Моля, приеми жертвата ухаеща от флорини ухаещи съдби и моля, нек се милост твоя наслади и с Вожда наш ни съедини кат велик Вожд на свещени съдби, а ний като Войнство Негово в служение пред Небе се явим в ден на милост Твоя на Шатри. О, моля единството ни приеми и ответа Си на благословение яви. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем хвала, хвала, хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем пред Трона Ти велик да е завсегда!“

ОТВЕТЪТ ОТ НЕБЕТО

”Ачо, Ачо, на Ана брачо“. Проследи им рода и виж как десетте племена на Плътския Израил се претопиха сред Земя, как се смесиха с езичеството. Ана по линия на майка си е езичничка, по баща израилтянка. Но в миг на определение в женитба, тя пак се скрива в езичеството чрез Ачко – мъжът на Анна. И тъй продължи смешението на семето човешко. Тъй и Иша, по майка езичничка, баща израилтянин, ето смешение, но днес все още се смята и определя за чист израилтянин. Но той не е чистокръвен, но кръвосмесен. И тъй, погледни слепотата на Плътския Израил в закоравяване по отношение на чистокръвие, макар че още преди да се отхвърли, той – Израил пое пътя на кръвосмешение чрез бракове в съчетание на израилтяни с езичнички и обратно.

Тъй Вооз роди Овид от Рут, Овид роди Есея, а Есей роди Давида. И това е смешение, но от таз линия се яви и Ешуа – Христа. Не дири чистокръвие на Земя, то не ще наследи Небето, плътта е грехът плътският живот няма наследие в Новото небе и Новата Земя. И той ще мине през смъртта. Затова десетте племена в доказателство, че са плътски на Земята, се смесиха – претопиха в света. Ето смело заяви на Плътския Израил ти. В ден на големение той не е в удостоение на употребление, но навлиза в спасение. А тайната на неговото служение е, че той беше в запрещение да не се съединява с езичници. Израил беше призован в употребление, на езичеството още не бе дошло времето. Затова, рабиньо Божия, смело Плътския Израил изобличи в слепота на гордо закоравяване. И още продължава в слепота с каменно сърце в служение на плътта.

Тъй десетте племена се скриха, претопиха сред езичниците. Но Авраамовото семе продължи. То е Исмаил, помни и Исак – едно и също семе Авраамово, а нивата (плътта) е различна. За това нивата Земя е жена, жената е църквата. А църквата сочеше на Новата Земя под Новото небе. То, небето, светлината, е наново очистеното небе (Поднебесната, където обитава падналото войнство), заместено с новото (изкупено) духовно Войнство – Ново небе, нова небесна Светлина. Но независимо от това Земя ще се обнови и тя ще е нова след втората изпълнителна присъда на великия в правда небесен Съд след Хилядагодишното царство. Ново небе – очистена Поднебесна от духа нечист войн и неговото войнство, водещо борба. Новият град на новата очистена и обновена Земя е новата невяста – Църквата всемирна на победителя Христа. Ето как става всичко, как се открива родовата линия на употребяемия народ.

Тъй старата ера – Стар завет е Плътският Израил, сочещ като свидетел в служение на Небесното войнство в святост и чистота и любов Божия! Но яви се завистта, не прие милостта на Всевишния дар на любовта – Единородния Син Божий Христа Исуса: макар че беше уверен, той от завист и злоба повтори дялото на небесния паднал войн с войнството и разпна на позорния кръст Христа, и биде отхвърлен. Но на кръста се роди духовният народ в кървавите капки на Христа. Но и той в Седемте периода биде завладян пак чрез свещенството в чин ”Небесен войн”. С уста прие Христа, но с дела, подобно на Израил, отрече Дух Святи и се посвети в служба на мъртъвци.

Тъй Люцифер, Сатана, падналият небесен войн, като нечист поднебесен дух се яви в падналото Израилево войнство – свещенство и го завладя, и чрез него посегна на живота земен на Христа. Тъй и сред новозаветния народ Божий чрез падналото свещено войнство завладя Третия ангел Лаодикийски и поде скрита борба под маската на свещеник Христов. А целта е една и съща от Начинание до Скончание: да се унищожи дялото на Христа чрез Христовата църква. И затова се яви в религиозен манталитет пак древният гонител на Христа – старата змия и във форма на свещен служител се опи в кръвта невинна на светиите Мои. Тъй и днес осъденият ще се яви под форма на свещен служител и чрез Вавилон ще се разголи, както и падналият Трети ангел. Но помни:

Аз, Всемогъщ Законодател, със Закон на правда като Творец на творението Си, Създател на планетата Земя и на всемирната Вселена, днес сред Всемира на духовния свят, чрез дух на Правда и Истина диря Своя дял във възстановление на духовното Свое Царство на мирово светило сред седемте слънчеви планети. То него Аз създавам наново по образ и подобие на Моя творба, в Дух и Истина пред Вселена, Всемир. И затова чрез Плана на спасение, създаден по образ и подобие на небесното служение, чрез скиничното изпълнение в свещено заветно служение, възстановявам не един тесногръден народ, употребен и отхвърлен от Мен, но една цяла всемирна съдба планетна – Земя чрез изкупителната жертва по план в развоя на борбата, водеща действието сред Земята и спасявам не един плътски народ, а духовен в изпълнение на Дух и Истина чрез велик в правда Закон на всемирен Съд – свидетели, наблюдатели на непаднали светове.

Но борбата е изявена все чрез един и същ Дух в Истината на Закона в правда за Устройствения план на Нова земя под Ново небе. А отхвърлена земя Вавилон – оформен от всичкото отхвърлено служение чрез Съда велик след разрешаване на Земния процес в явление в развитие и приключване чрез три пояса земни съдби според видовете им – флора, фауна и човек. И строго дискриминирани расово, не че не са Мои творения, не че не ще се поотделно спасят, но са като земни Войнства във воювание да изявят Закона на правда в светлина – ден и нощ, бял и черен строго определени. И да съзрат великата Мощ на Твореца – Създателя им в действие на законна планомерност сред трите строго разпределени съдби: флора по видовете си, фауна по видове и раздели и човек в раси.

Тъй черният континент е родината на Ноевото семе на отхвърления и прокълнат от баща си Хам (Битие 9:24-26) и то преди още да е съгрешил Хам, и Ханаан, са били разпределени съдбите. Черната раса на Африканския континент не е осъдена. Но чрез своята раса в живота свой тъй Бог изявява осъждението и че родът на Хам носи на плещите си проклятие като роб на греха Хамов – негов отец. Също белият род Израилев, макар и бял, и той носи на плещите си проклятие. И не значи, че по цял свят белият човек ще се спасява. О, съвсем не. Дискриминацията е духовна. Много цветнокожи ще се спасяват чрез вяра и много бели (светли) ще погинат поради неверие. Но както и човекът казва: природата е строго дискриминирала съдбите – изявила е Правда и неправда в борба сред земята на истината и лъжата. Тъй грехът е смърт – нощ, черният цвят сочи скръбта. Ден е светлина, възкресение от Нощта, мрака, греха, смъртта, той сочи на светлина в спасение. Цялата планета Земя изявява чрез цветовете същината на борбата и нейния край чрез победата над смъртта и греха. Затова не един народ ще се спаси или една държава, деноминация или едно вероизповедание. О, не! Съвсем не!

Сам Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител, с цел сътворих и разпределих и като бойна арена Земя въоръжих с всички защитни пояси в дишащ живот и строго изявих развоя на цялата борба и начина на воювание в победата на победителя Войн и на победения. Земя независимо от човешката ръка е сътворена, тъй смело устроена и чрез атмосферните пояси украсена. И произходът й е изявен – княгиня от царски род, бъдеща царица на Цар в новоизкупено царство.

Но тесногръдието и малоумието е хитрият дар на Сатана, на война, воюващ в неправда като небесен крадец, който открадва небесната цел и Светлина над предела земен (Земя) и се въоръжи, кат войн свещен яви се в свещенодеен манталитет сред Земята чрез блудницата Вавилон негова черква. Вавилон не е черковна деноминация привилегирована, но се явява съставена от всички отхвърлени служения в чинове на свещенически служби, от Древност и Новоерност те именно образуват Вавилон – блудница, която се разстла от мръсота на учението свое и се опи от кръвта на светиите небесни. (А ”светия” означава: осветен от Небето и употребен в служба на Небето свещенодеен човек.) Светия не е някаква външна форма на целомъдрие, не, тази дума е съвсем криворазбрана на Земята.

Затова днес не ще спасявам един народ от еврейски произход, нито един строго определен черковен манталитет деноминация, под маската на които смело се крие осъденият древен враг на Небето. Нито ще пощадя царство или държава, о, съвсем не. Съдът велик, съставен от непаднал всемирен манталитет на свидетели, наблюдатели, съдии, целият съдебен състав са в служение от деня на подетата още горе борба. Те строго определят Плана за спасение и последно време приключват чрез съсъди за почетно употребление чрез Духа Божий в чин ”Съдебен разрешител“, приключват целокупните земни съдби от три пояса сред Земята, по раси, видове и цветове изявени и в трите велики творби като живи дишащи съдби на Всемогъщия Творец във всемирно вселенно сътворение, в изявление на законодателство чрез Трон на законно управление над цялата всемирна Вселена. А днес явено в разрешение на съдбите на всемирната творба планета Земя.

Но някой може пак да се поддаде на измамата на врага. Днес врагът Мой е всемирен и ще се яви в мантия на олтарно служение чрез свещенодеен манталитет със заповедите от Закона и Духа. Но хитрината му е победена, църковното служение е изведено по строго определение на Дух Святи в Истина на законно изпълнение чрез блюда. И макар да функционират хиляди деноминации сред народи и племена, езици и колена, то пред Небето едно е дялото на служение, представено пред Небето като олтар на всемирно изпълнение за разрешение на целокупните земни съдби от Начинание до Скончание.

Тъй в Начинание бе Авеловият църковен олтар с приета жертва и оправдана съдба като всемирен победител в свещени съдби, чина на Агнеца Божий – Господа Исуса Христа, победата чрез кръвта – цената на изкуплението за целокупността от три пояса земни творби по видове и раси, езици и колена. Да! Кръвта на Авел, сочи Христа, която викаше от земята за освобождение. Авеловия олтар на действие пред Небето сочеше на всемирния Христов олтар – Неговата лична жертва за целокупността земна.

Тогаз как ще рече плътският Израил ”Аз съм богопомазан народ чист, по семе Авраамово”? О, излъгал си се, Израилю, във високомерието си и не разбра, че Каин се яви под твоето действие и ти завладя сърцето. Това беше същият дух, който се в злоба Каинова яви! Тъй в теб Каин се днес яви и кръвта на брата си проля. Каин прие печата на осъждение, но и ти от деня на съгрешението седем поколения биде осъден, незачитащи се пред Небето. Народът Мой е един велик духовен народ – Израил и е минал три претопявания от Създание до скончание: Първи народ – Израил плътски, Втори духовен, жертвата Христова – новоерна съдба. Но по съдби на разглеждащи се дела в Съд велик на разрешение то оправданият Трети духовен Израил е оформен от оправдани от Начинание до Скончание от целокупност земна. от племена и народи. езици и колена. И пред Небето е един велик народ в сила на Правда на Вожда свой чрез вяра в Изкупителния план на Небето чрез жертвата на Агнеца Христа от Авеловия олтар и е формиран един свещен отряд в служение на свещени съдби от Начинание до Скончание от дванадесетте племена – дванадесет характери израилеви сред Земята.

И се явяват в победа славна като Войнство, водещо борбата свещена за новия град-държава, Царство над Новата планета Земя. Амин. А тя приема име – изкуплението нейно – Невяста Моя Всемирната църква, съдба църковна, начнала от олтаря Авелов, а чрез всемирния олтар приключва под строго развиващия се План за спасение от целокупност земна в изпълнение чрез великия в Правда Всемирен Съд в законно разрешение на две съдби на двама Войни, водещи свещена борба с войнствения си отряд за господство и владичество в царство и държава вечна над планета Земя.

А днес вече Съдът приключва. Ето тя се явява в Царство на всемирно целокупно изкупление чрез оправдание. И чрез съсъди за почетно употребление тя е победата на Победителя в царско свещено удостоение сред всемирното изкупление. И днес тя се явява оправдана и узаконена чрез Съда велик от един народ избран; с един език са нейните удове като пет църковни сетива в чинове и двама пророци свещенодейни в изпълнение на силата, движеща Илия и Елисея (за Израиля). А тя днес се явява на върха на планината с Пет разумни сетива, изпълнени с Истината, осветени свише от Небето, да се яви и принесе в ден на Шатри – тя сама е Шатър с Пет разумни, въоръжени с флорина ухаеща съдба – уханието пред целия Всемир и целия всемирен Съд в пълнота, да приемат тоз велик принос на ухаеща хвала в първата година на целокупното изкупление по План на спасение чрез съдебно разрешение.

И днес Аз. Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби. я каня да се яви и пред целия непаднал Всемир като всемирна църковна съдба чрез жена и нейните Пет разумни сетива, пак разбира се жени в свещени съдби и чрез свещеника човек, в чин ”Царски първосвещеник” да поднася приноса ухаещ от Земя от флора – флорини съдби служили са в чин свещен пред Небето. Амин.

В тоз миг върховен Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Всемирен Законодател на Всемирен Съд велик, в царско удостоение като Върховен Всемирен Трон със Закон на правда в употребление, каня целия всемирен Съд велик в царски Изпълнителен Лик, единен със свидетели наблюдатели от вси непаднали светове в Правда на закон пред целия войнствен небесен гарнизон, пред цялото Небесно войнство хвалебно в чинове ”Ангели, Серафими, Херувими, Певци” да се явят единни в удостоение с Победителя. Война смел Михаил – Княза на Мира сред Всемира и Израил и в Изкупителния план, Агнец Божий – Господа Исуса Христа в чин на Първосвещеник в царско удостоение, приемащ чин ”Първи Херувим“ с личния Си войнствен антураж, заемащ днес чина и мястото на падналия херувим Люцифер, Сатана. да приемат жертвата ухаеща от всемирния олтар на служение в чин ”Всемирен страж“ с Пет разумни сетива и два съсъда на пророческата сила Илиева, Елисеева и се потвърди, че от днес приема всемирно реално служение чрез олтара – скинията неръкотворна на съсъда – снагата на почетно употребление в Дух и Истина пред Лицето Ми на Върховен Духовен Вожд и Цар над всички царе и царства все о все. Тя се явява облечена в одеждата на вяра в свещени флорини съдби – зеления изумруден цвят. И принесе се ухаещият в златист цвят на Славата Моя в удостоение царства – хвалата всемирна на великия ден на Шатри, Шатри, Шатри. Сам Вождът и Господарят, Царят на бъдещото царство днес я поема в ръка. тя навлиза в царско свещенство на всемирен чин ”Олтар църковен” в служение извън всяка църковна стреха. А Той в небесните селения облича царско удостоение на Първи Херувим пред Великия царски Законодателен Трон, пред Бога в Дух .и Истина да приключат земните съдби. И днес към целия Всемир се обръщам с покана за мир. Мир. Мир. Мир вам, небе, Земя.

Аз, Всемогъщ Дух на свята Истина в чин ”Създател и Творец Всемирен”, Законодател и на прашеца, каня всемирния страж на решения, изпълнени в планово свещено служение чрез Война сред арената Земя, преди язва зла да бликне кръв до узда от победения фалшив свещен манталитет.

О, тя се явява като небесен елит на всемирен свещен отряд и представя целия народ израилев от дванадесетте изкупени съдби духовни от племена, народи, езици и колена като свещени войни, водили борба сред Земя чрез свещен чин в духовната борба. Тя се явява в ухание чрез войнствения свещен отряд, запечатан със звездата – печат, сочещ планета Земя. А тя, красна кат Луната, чиста като Слънцето, страшна като Войнство с хоругви, занича кат зората. Всемирен страж е на съдбата, изпълнена с пророческата сила, която се явява в пътя като Войнство със знамена. Каня цялата всемирна Вселена да се яви в това служение на Шатри пред Небето, изявена сред лазура на езерата, единна със сетивата, поднасяща признателна хвала пред Небе в деня на Шатри, а тя сама – Шатър с олтар на свещено служение.“

”Хвала! Хвала! Чу се песен от Земята и яви се тя, облечена кат флора зелена с флорини съдби в ръка и свещен принос в двойна мярка, държи ухание за две заветни времена, за две свещени Войнства, за два заветни рода, за църквата, преминала в одежда на спасение единна с Пет разумни сетива, поднасяща ухаеща хвала за целокупното изкупление на човешката душа от земните три пояса съдби – флора, фауна и човек. А тя – за употребените войнства в чинове свещени във времената и вековете. И ето днес, о, на върха на планината рано тя, единна със сетивата, занича кат зората, огряна от слънчевия лъч на Светлината на самия Ангел херувим в чин ”Първи херувим“ в свещени съдби пред Трона велики, единен с Войнствения Си изкупен лик – Отряд свещен.

И чу се песен на хвала от Небето, и поде се от Земята от всемирния олтар на служение в стражево изпълнение на велика всемирна свещена църква, съдба църковна, служба в царско удостоение пред Трона Върховен. И сред големия блясък на невиждана слава в победа строени са вси всемирни мирови жители, планетни съдби – Съдът велик в пълен върховен Лик, изпълнителен миг пред Трона велик в истина. И отдясно на Трона е строен Първият херувим в чин ”Вожд” с войнствения Си отряд в царско удостоение, бъдещ Цар на Царство израилево в изпълнение над Земя – земно новоизкупено селение чака върховния зов на победата в любов. И ето от Земя чу се хвалебна песен, и Първосвещеният чин посяга и приема приноса в двоен размер на всемирния страж от ръце, и на върха на канарата в планината в признателна хвала посегна над флорина съдба – уханието от цветя, и с поглед, отправен към небе, принесе молитвите, и изля уханието в чест на Небе. А след него Пет разумни сетива.

О, Шатри! Шатри! Шатри! В три времена преминала олтарната хвала и рано в зората, придружен от фаунината хвала, пееше славеят, единен със сините канари в златисти шарки сред Земя. Разперили крила кат войнства небесни, летят над флорина съдба, гълъбица бяла, гугутка гука сред поля. И отнесе се хвалата на омарени крила, мина свободно Орионова врата, и стигна Тронната зала на съдба. Блесна сияние на седмоцветна дъга в двойна съдба и озари Тронната зала сред всемирни тържества.

А тя в премяна на вяра, покланя се седем пъти по седем пред Небеса с ухаеща всемирна хвала, единна с Пет всемирни сетива. И в тоз миг на всемирна милост и любов в тържества чу се Глас кат много вода:

“О, ела, ела, ела всемирна църковна хвала от олтара на свещено служение в скинията повдигната Давидова в чин ”Шатри“, Шатри. Ела и пред Съда велик застани! И днес във велика милост на съдба влез, влез, влез в единство с Вожда твой и се съедини: Той в чин ”Първи херувим”, ти Негова – Войнствен свещен отряд непобедим и единни в съдби днес пред цялата всемирна (система) Вселена вас двама приемам чрез Съда велик. И в царско свещенство в удостоение – разумен лик ето надавам Силен съдебен вик: О, благословение, ела, ела седем пъти по седем днес теб Аз, обещание от Древност, зова и в тоз върховен миг като велик Дух на Истина свята, Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия, изявен в Троен Лик на Единородния Син и в Дух на Свята истина, ела Войне смел, Вожде в Първосвещен чин и поста си кат Първи херувим в царски чин пред Трона велик поеми. И подай ръка на победата Твоя в царско удостоение – олтара свещен на всемирно служение. И заемете си чина нов на служение: Ти на небето, пред Върховния Трон велик като Първи херувим с Войнствения Си свещен отряд с уредени съдби чрез Съда велик, а тя долу на Земя като всемирен олтар на свещено служение, изведена извън всяка стреха, единна над цялата Земя.

От днес бъдете единни – Вожд свещен със свещено Войнство на всемирно изкупление и поведете войската на изкупено новостроение Трети всемирен Израил, всемирен, всемирен на бъдеща съдба, жител на Новоизкупена Земя под Ново небе, войнствено озарение на Светлина. О, яви се ти в чин ”Първи херувим”, Ангеле на Завета и озари цялата Земя като разпериш крила над победата Твоя. И лично я поведи към селение на новоизкупление в Царство на Отца за хиляда години! Амин.

О, благословен седем пъти по седем и седем пъти по седем, и хиляди пъти по хиляди, и тми по тми, благословен свише бъди, Войне смел, Вожде на Израил духовен. В тоз върховен миг приеми чрез Съда велик чина Си като Първи херувим и литни, като зрим за Правдата и незрим за неправдата бъди над Земята. И чрез блюдата на почит в Духа Святи в олтара всемирен поведи Войнствения Си отряд и неговия наряд Израил, изкупен от Земя чрез цената на кръвния Ти принос, ето я – тя. О, явява се днес в Шатри, Шатри, ето я – седем шатри ще се умножат, седем пъти по седем ще се явят Шатри, Шатри, Шатри. И поеми хвалата. О, ето я – тя.

Ела! Ела, всемирна Моя съдба, победа на Вожда свещен в чин ”Изкупител” – Господа Исуса Христа и се съединете завсегда. Амин! О седем пъти по седем, седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди благословена бъди, победо всемирна Негова и навлез в царско свещенство на олтарно служение в Шатри на Израиля. Амин. Благословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем. Ела и чина си нов приеми. Днес Аз в чин на Дух и Истина – Всемогъщ Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия в Съд велик на правда в Закон днес в изпълнение ти приех хвалата чрез земното свещено олтарно хваление, единно с флора, фауна и човек. И те въвеждам в ново реално служение, съединено с Ангела на Завета в чин ”Първи херувим“ пред Трона велик в могъщи Царски Лик. И днес пред целия Всемир те приемам и признавам кат Негова всевишна всемирна победа! И те награждавам в победа на свещено служение, всемирна църковна съдба чрез Дух и Истина, в Духа Святи до Архангелска тръба чрез блюдата за почетна употреба. И днес пред целия Всемир приемам реалното служение, и го вменявам като приемам всемирния принос на ухаеща хвала, и се насладих пред целия Всемир, и единни с целия Всемир се насладихме за вси съдби в прошения и молби от вековете и времената. Днес дадената Ми клетва на Авраама и Якова се яви и ответа й ти, всемирна победо, чрез Вожда си Израилев приеми.“

И чу се залп и громко ура, песен бойна и тръба и Глас като много вода продължи:

”О, Първи херувиме, ела, ето я тя, победата Твоя. Днес в коронния пир на удостоение царско сред Съда велик заеми си чин и място и подай ръка на победата Твоя. Ето, победо Негова, Вожда Твой на Израиля Мой, поеми Му ръка. Благословена бъди в чина си на Изкупление свещено сред Земя. Амин. Благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем в тми по тми. И от днес, Вожде в чина ”Първи херувим”, поведи победата Твоя войнствена – Отряда Ти свещен към всемирно служение в победа сред Третия духовен Израил. Амин!

Благословено бъди, съединение на двама – Вожд с Войнство в царско всемирно свещено служение и се явете над цялата Земя. и я озарете. и Третия Израил поведете към селения на Отца. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем. Днес Аз, велик и мощен Дух и Истина в свято изпълнение сред Съда велик в разрешение, ви съединих и в нов чин ви въведох. И кат всемирен олтар на служение чрез блюда на почетно употребление ви благославям и приемам ухаещата хвала на всемирното църковно служение. Амин! О, благословен бъди, Шатре на изпълнение Израилево. Днес теб, Шатре, Шатре, Шатре, преблагослових в съдби. Блаеословен навек седем пъти по седем и седем пъти по седем бъди и се явявай до край на Архангелска тръба като всемирен шатър на служение в скинията Давидова неръкотворна в употребление и сред теб – олтара кадилен на златната кадилница свещена Моя. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем благословена бъди, седем пъти по седем и седем пъти по седем и навек продължи до Архангелска тръба. Днес Аз, всемогъщ Дух на Свята истина, Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, те благослових и в чина всемирен те въведох.“

Миг върховен, трепне небе, Земя. В Тронната зала Съдът е с наведена глава в пълен състав и Гласът продължава към Съда:

”О, Съде велик, в тоз върховен миг за Небе и Земя, към Теб се обръщам кат Законодател и Съдия, в Дух на Свята истина•в изпълнение. Днес в Небето е изявление и се заема първото място на Първия херувим в служба на Трона с Войнствения Си отряд като Негова свещена победа. А Той е с разрешена от Вас съдба по дела на Вожда Си и изкупен чрез кръвния принос. Досега е било възстановление на великите всемирни съдби и строение, но днес те заемат веч служение пред Трона велик в изпълнение. Моля, потвърждение на чина ”Първи херувим“ на небето и чина ”Първосвещен отряд“ в чин ”Царско свещенство” чрез живи съсъди – блюда на почетна употреба долу на Земята, които кат олтари на всемирно църковно служение навлизат във велико употребление на Всемирна църква. Моля пред целия Всемир потвърждение, потвърждение. Потвърждение!”

Миг върховен! Трепти небе. Зефира ефирен е сред Тронната зала. Съдът велик е на нозе и Старци двадесет и четири наново са в поклон пред велики Трон. И Четири живи същества на съдбите готови чакат за потвърждение с ”Амин”!

”Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем. Хвала! Хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем! И чу се Глас на Съдебно разрешителната власт чрез Съда велик в тоз върховен миг пред Трона велик.

”Поклон и хвала! Ний, Съдът велик, в единство на целокупен състав в царско удостоение на чин ”Разрешител”, в потвърждение покланяме се в изпълнение и заявяваме в потвърждение пред цялата Вселена, Всемир, че наистина, истина е – Ний. Съдът велик. разрешихме всички съдби на целокупния планетен живот от падналата планета Земя като всемирно светило. И днес като съдба чрез Църквата всемирна тя е веч с разрешена съдба и запечатана с печата на изкуплението в миг на Архангелска тръба във видоизменението на преображение.

И днес пред целия Всемир Ний, единни с Върховния Законодател в изпълнение пред Върховния Трон в управление, потвърждаваме, че Победителят Войн в чин „Изкупител” премина в чинове свещени на служение в борба сред земното селение. И днес то е изкупено с цена на кръвния Му принос в изкупление и чака с разрешена съдба деня на Архангелска тръба. Ний приемаме Неговото върховно изпълнение и днес потвърждаваме чина Му ”Първи херувим”. И го приемаме като свършен факт, и Той прие поста Си днес, и навлезе в ново служение пред Върховния Трон, и въведе Неговата Победа – Войнствения Му свещен отряд в чин на Царско удостоение, който навлиза във всемирно Църковно служение свещено пред Трона върховен в небе кат Всемирен шатър, шатър, шатър, скиния неръкотворна Давидова, повдигната от Земята – църковен олтар с духовно служение. Днес приемаме нейния нов чин и поста в служение чрез блюда на почетно употребление в Дух Святи. И те двама като Вожд с Войнство сред Третия духовен Израил – войската подемат съдбата в свещено служение. И Ний, целокупният Съд велик, в потвърждение пред целия Всемир заявяваме, че го признаваме, че го приемаме. Че и нея я приемаме и Му разрешаваме, и й разрешаваме да навлезе в служение на Всемирна църква в Първосвещен чин. И се покланяме в признателна хвала на изпълнение в признание велико на узаконение на Шатри, Шатри, Шатри извън всякаква земна църковна стреха, и им пожелаваме успех в извеждането на Духовния Израил, Израил, Израил. И в признание пред Върховния Трон Той е първи херувим, а тя в Първосвещен чин на олтар с всемирно служение в Шатри, Шатри, Шатри.

И ето пристига ухаеща хвала, единна с флора, фауна в небеса като единни в хваление. И днес ликува, ликува цяла всемирна Вселена, предствена пред великия Съд на разрешение. И Ний. Съдът велик, приемаме първото й всемирно църковно служение като реално изпълнение от Всемирния шатър на стража с Петте разумни сетива, единни в употребление в благодарствена хвала за целия Всемир от Създание до Скончание. И заявяваме пред Небе – Земя, че и двата чина ги признаваме, приемаме и им разрешаваме от днес: Той в чин ”Първи херувим“ пред Трона велик в зрим праведен Лик, а незрим за неправда, а тя – в чин ”Първосвещен всемирен олтар” в скинията неръкотворна повдигната, Давидова, блюда на Дух Святи в почетно употребление.

И в тоз тържествен миг единен Съдът велик със Законодателя велик приемаме служението всемирно в новия Царски чин на служение сред цялата земна кора. И в изпълнение извън всяка стреха до Архангелска тръба това служение ще е като узаконение чрез Вестта на озарение във всемирен чин ”Първосвещен олтар” на служение чрез блюдата на почетно употребление. Амин. И се покланяме в потвърждение, че Ний ги признаваме, приемаме и им разрешаваме да се явят като Вожд и Войнство и да поведат изведения Трети духовен Израил към Хилядагодишното царство пред Трона велик. И се покланяме като насладени от хвалата от Земята чрез приноса на цветята ухаещи, единни, Съдът велик с целия всемирен свидетелен и наблюдателен лик. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем, седем пъти по седем в хвала, хвала, хвала, седем пъти по седем, седем пъти по седем чрез Старци двадесет и четири. Поклон и хвала!

О, достоен си, Владико, Вседържителю и Царю наш във Вселената да приемеш Царство и държава завсегда в Новата земя новото Ти Войнство в небеса след толкова времена и векове! Амин!“ Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и хиляди пъти по хиляди казваме Ний, Четири живи същества в дух и Истина на съдба.

Поклон! Поклон! Поклон! Покланяме се Ний, Съдът велик, пред Върховния Трон и казваме: ”Честито, седем пъти по седем и седем пъти по седем, с думи на човек, седем пъти по седем и седем пъти по седем с новия чин на небе – Земя. И най-после след борба във времената и вековете попълни се руината в небето и Земята (Неемия, Ездра, Захария) – изпълниха се Словата сред Земята.

И от днес пей небе – Земя новоизкупена, чрез блюдата на почетно употребление явява се съдбата на целия Духовен Израил от дванадесет племена и характери от народи и племена, езици и колена, поведен като войска от първосвещен отряд на Вожда Христа – Лъва от Юдино коляно. И Ний, Съдът велик, заявяваме съдба, че докато на небе подема се съдба в служение на съединение Вожд с Войнство, то и на Земя се подема съдба осъдена. И плевела ще си събере земният сеяч, и ще се явят кървави реки от осъждение. И ще се наситят орлите от труповете на отхвърленото войнство и им се отнемат чиновете на формировките като ангела в ръководни съдби.’

И чу се гръм от хваление на звънци свещени. Екна тръба, литна Зефира и понесе съдба в изявление чрез Дух Святи. И от Земя летеше хвалата в ухаеща съдба на омарени крила, и се наслади от приноса на Първосвещения чин целият непаднал Всемир. ”Амин! Амин!“ Седем пъти по седем и седем пъти по седем. О, навек пребъди, Съде велик, за великото изпълнение – нововъведение, първи чин на Първия херувим на небето и Първосвещения долу на Земята. И за признаването в съединение чрез Вожда личењ и Отряда Му лървосвещен в чин на царско удостоение. Благословен седем пъти по седем и седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди бъди.

Днес Аз, Всемогъщ в Мощ на Дух Святи в Истина, Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия, те благослових и те въвеждам в царско изпълнение на първосвещено служение в разрешения на съдбите. И Те моля и за в бъднини продължи до Архангелски тръби и во век бъди Съдия над човек. Амин!“

Екна хвала от небе, Земя. Пееше Зефира сред низина и прие се служението в чин на Първосвещенство всемирно в царско удостоение сред Земя. Амин! Амин! Амин! И чу се благодарствена хвала от стража на небе – Земя.

”О, слава, слава, слава седем пъти по седем и седем пъти по седем. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем пред Трона велик на всемирни съдби, пред Всемогъщия Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия!

О, покланям се пред Всемогъщия Бог Дух и свята Истина, Троица свята, Бог Отец, Син и Дух Святи за великото удостоение над земното стоене – служение, минаващо етапи в съдби и пред Съда велик на небе като всемирно удостоение. О, благодаря! О, благодаря! Благодаря седем пъти по седем и седем пъти по седем за таз неизказана милост и любов над Твоето изкупление като всемирно стежание над чина Свещен сред Духовен Израил. Покланям се в признателна хвала за таз върховна жертва и милост над великото съединение над Вожда израилев и Неговия Личен отряд.

О, недостойна съм в тоз чин на служение пред Небе, Земя, но по милост голяма с Божията помощ стоя. Амин!“

”О, пея песен на хвала в блестящата зора и каня аз съдби на Флора ухаеща хвали, единна с фауна сладкопойна. О, единни ний сега да поднесем хвала, хвала седем пъти по седем, поклон седем пъти по седем пред Всемогъщия Законодателен Трон. О, пея аз хвала, украсена с цветя и огнена дълбина, бликаща извори на живот – жива роса. О, поклон, поклон. Пея аз, съдба, Всемирната църква, чрез стража мой, сърца – олтари на свещена съдба и единна с флора, фауна сред Земя, покланяме се в благодарствена хвала за милостта велика на Небе над Земя. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем. Хвала! Хвала!

Хвала седем пъти по седем.”

29.08.1964 г.