Приготовление за празника Шатри

 

ВЕЛИКО ЦЪРКОВНО ВСЕМИРНО СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ В ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ШАТРИ – ОБЯСНЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО СЛУЖЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК И ВЕЛИКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА СПАСЕНИЕ

Едновременно с приготовлението за Шатри на планината нам се изиска да извършим една свидетелствена съдба от четиринадесет метра плат, който трябваше да се навие на истинско кросно със страничното прътче, направено в малък размер. Чрез платното, навито на кросното, се представяше едновременно Планът за спасение, по който се изкупваше целокупният Израил – флора и фауна. Четиринадесетте метра символично сочеха на двата периода от Две ерни заветни времена на изпълнение от Сянка и Същина, които приключваха в дните чрез Съда велик. И ний наистина се приготвихме, платното с кросното се отнесе на планината и там се разви и благослови. И като един сноп се вързаха едновременно чрез блюдата четирите ъгли на Земята в четири съдби на четири сезона.

Прилагам това благословение, което мина на 26.08.1964 год. – сряда в изцелителна съдба от Небето, а на 29.08.1964 год. се раздели и благослови и върза четирите земни ъгли като един житен сноп, сочещ на Израиля духовен или четири библейски времена както следва: Макет – от Адам до Ноя; и от Авраама две заветни времена – Сянка и Същина; а в скончание на дните – Йоановото Откровение в развитие и изпълнение на Съда – Скончанието.

Прилагам и самото благословение. Амин!

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК! БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Всемирно църковно свидетелствено служение – Спасителният план, представен свидетелствено чрез кросно и четиринадесет метра плат

”О, Амин! Стражо, стражо, дотук й са дните на Земята (на Вавилон). О, ето я младата. Явява се в залата пред Трона велик с могъщ ухаещ лик. Ето погледни! Победа! Победа! Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем Амин!

Пейте, птички пойни, рано в зора. Омара бяла простира крила. О, сияе Слънце ясно от небе, повой златен на сноп – Моето дете. Ухайте, рози и цветя. Тя се явява днес във велика съдба. Амин! Хвала! Хвала от ухаещата й себежертва и готовност за племената от времената и вековете на Адама и стигнаха дните на Скончание – Йоановата съдба. Теб хвала, хвала, всемогъща всемирна Моя съдба! Теб днес Аз приемам сред цялата Земя. Ела с повоя на милост – златна съдба, препасал те е лъч златен, златна съдба увековечена на Вожда ти всемирен – Израиля духовен – Негова съдба.

О, сияй ти, Слънце мощно на златни съдби, клас наново се яви. Ухайте, рози и цветя, ваш свещен принос е пред Мен. О, ела, ела! О, ела, плаха кат сърница поглеждаш в утринна зора с одежда – флорина съдба. О, ела, ела! В ръка ти принос ухаещ в съдба – кросно с платно, на огнен плам съдба. О, елате вси всемирни съдби, елате в Съд велик на съдба и зърнете я сред Земя, обвита във флорина съдба, с кадилница златна в гърда, плаха поглежда към небе рано в зора – сърнето Мое!

О, ела, сърненце Мое, Моя съдба, с Плана приключващ в ръка, тъкачко от величина. Ти днес платното изтъка, започнато от вековете, минали периодите на родовете. Ела, ела пред Лицето Ми открито, с откровена съдба на чиста себежертва в прошение и молба. О, ела, ела. Сам Аз, Дух и Истина свята, те зова чрез Духа Си Свят в единство на Воща, Изкупител на целия свят. Ела, плаха кат зората, заничаща небесата. Теб чака наградата на съдбата за родовете, от Начинание до Скончание – племената. Ела, сам Аз те каня, Законодател и Съдия, в Съда на велики приключващи съдби, в Шатри да приемеш от два Завета съдби на разрешение в освобождание, на хваление и увенчание в Скончание. Ела, възлюблена Моя съдба, чрез стража, верен слуга. Ела, приемам жертвата ти всеотдайна в съвършен пост пред Небе и те свише награждавам, и в тоз миг изцелявам съдбите на сетивата пред Небесата.

Амин! Седем пъти по седем благословена и изцелена бъди, единна с твоите пет сетива – Мои избрани сечива. И от днес явете се плахи пред Мен и приноса ухаещ принесете. Ето, насладих се. Насладих се сред Съда велик и благослових те седем пъти по седем и седем пъти по седем пред всемирния Съдебен Лик в царски подвиг велик. Амин! Ела и от днес изцелена завсегда бъди, и Плана на приключващи съдби простри, и с него четири земни ъгли покрий ти!

Приключи се Спасителният план! Днес пред целия непаднал Всемир ти се явяваш във велик пир. О, благословена навек бъди и Планът на спасението, приключващ съдби, навит като платно на кросно от тъкачката – Моя църковна съдба днес пред цялото небе и Съда велик биде развит. Седем пъти по седем и седем пъти по седем биде развит.

О, благословен навек бъди, Плане на спасението! Теб днес приключих чрез жертвата на спасение и те благославям в изпълнение седем пъти по седем и седем пъти по седем, и хиляди пъти по хиляди. И от днес ти заповядвам изкупление: чрез Плана за спасение (чрез това платно) обвий четирите ъгли на Земя в спасяваща съдба чрез Пет разумни сетива. Амин! Благословен бъди и обвий изкуплението завсегда, на четирите земни ъгли селението. Амин. Седем пъти по седем, изкупление по План за спасение, като сноп на свещенодействие обвържи свещения сноп на съдбите земни чрез първосвещения отряд на съдбата и го яви кат прибран пред небесата в деня на Шатри. Амин. Благословен седем пъти по седем и седем пъти по седем бъди, снопе, обвързан на Земята пред Небето до Архангелска тръба – яви се в небеса като израилева войска, водена от първосвещения отряд на всемирната църковна съдба. Амин. А ти – негов наряд. Амин!

Днес Аз, Всемирен Законодател и Съдия сред Съда велик, моля Съда велик в царски всемирен Лик, единен със свидетели и наблюдатели за потвърждение на Плана за спасение, днес приключен и като платно навит в седем и седем църковни периода – четиринадесет чрез двойните съдби на Завети два.

Аз моля да бъде потвърден и признат като обвързани съдби от два народа, употребяеми пред Небето, на две църковни съдби. Чрез Сянка и Същина да се включат съдбите от Адама, Ноя, Авраама и Откровение Йоаново – Скончание. И пред целия непаднал Всемир днес обвързва кат награда чрез жертвата изкупителна и целия Израил като Земя, изкупваща се в четири земни съдби. Моля потвърждение пред небе – Земя чрез църковното всемирно първосвещено служение в стражево изпълнение долу на Земя като могъща реална съдба след всички свидетелства.”

Миг върховен на небе и Земя. Целият Съд велик в пълен Лик в царско удостоение е на нога. А долу на Земята стражът в двоен чин с Петте сетива и първосвещеникът ето крачат към върха на планината и носят кросното на съдбата, на него е навито платното от седем + седем метра като План на изкупление в Две ерни времена на изпълнение. Тя, плаха кат сърница, облечена в цвета на флора (зелен), осияна от лъча ранен на небето, пристъпва към изпълнение: Миг върховен! Чу се тръба, гръм и блясък сред Тронната зала на Всемира, Съдът велик повдига глава чрез поклони от Двадесет и четири старци на съдби пред Трона велик в ответ:

”Поклон, поклон. Седем пъти по седем и седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди. Ний, Съдът велик в пълен Всемирен непаднал Лик, в царско удостоение пред Трона велик, единни със свидетели и наблюдатели, днес пред небе – Земя, целия Всемирен мир във Вселената, заявяваме съдба пред Законодателния Трон велик в правда на Закон, че наистина, истина е това от Създание до Скончание, от Адама, Ноя, Авраама до Йоана в изпълнение на Откровение, който смърт не видя и не ще види до идващия Христа, но посреща живите съдби от самото Слово с живота.

Ний, Съдът велик, заявяваме Правда, седем пъти по седем и седем пъти по седем Правда. Че наистина Планът на спасението бе разпрострян от Начинание и чрез олтарното служение на начинание от Авеля то изяви жертвения принос на изкупващ вина чрез кръвта, живот на Господа Исуса Христа в чин Агнец пасхален”. И по План в развой на съдба той се яви на Земя в четири могъщи съдби: План макетен до Ноя: чрез Авраам се поде Сянката на първия Завет; и яви се Същината – вторият Завет чрез Господа Исуса Христа. И четвърти – яви се Съдът в изпълнение на Откровение Йоаново, изявяващо съдбите на приключващия План за спасение. водещ в изкупление. И днес той премина съдби кат Макет, сочещ скончание дялото на спасение (в изпълнение в повторение дялото Ноево), Откровение чрез Сянката и Същината. И в Скончание приключи чрез кръвния принос в изкупление за целокупното спасение от флора, фауна и човек. И днес, опасващ самата Земя като сноп в четири съдби чрез човек в служба пред Небе, начнато от Адама, и в Скончание пред Съда чрез блюда на почетно употребление пред Съда велик, чрез съдба на всемирното църковно служение. И днес в потвърждение опасва Земя чрез Израиля духовен пред Небето, на когото Ний, Съдът велик, разрешихме съдбите и приключва чрез Плана за спасение като всотдайна жертва от Агнеца пасхален – Господа Исуса Христа в чин ”Изкупител”.

Ние признаваме пред целия Всемир като всемирен Съд велик сред свидетели и наблюдатели и заявяваме съдби, че наистина, истина е това И по План разрешихме всички целокупни съдби на флора, фауна и човек. И днес приключваме чрез План и опасваме Израиля – земя като приключващи съдби, и на Земята до Архангелска тръба остава долу Вестта. Докато се яви Царят на всемирната планета в небесата с Войнствения Си първосвещен отряд в чин ”Царски свещеник Юда”, водещ войската – Трети духовен изкупен Израил! И под Архангелска тръба в миг на зеница те се преобразяват за Хиляда годишно царство във власт на Отца.

И Ний, Съдът велик в пълен Съдебен Лик, единен със свидетели и наблюдатели сред планетни множества на непадналия свят, заявяваме съдба: че наистина, истина е това първосвещено удостоение в Царски чин на служение сред Земя от стражево всемирно църковно служение вън на планината, което Законодателят прие чрез принос на ухание. И чрез четиринадесет метра плат, навити на кросното, символизиращо дялото на Земята – Ангела четвърти и Словото – Бореца пети, се благословиха като първо се изцелиха съдбите, представени чрез това служение от блюда на почетно употребление на Дух Святи в чин ”Всемирни пет разумни сетива църковни”.

И Ний, Съдът велик, признаваме туй първосвещено служение в изпълнение чрез кросното – дялото на Съда в изявление на решения съдебни сред Земята. Признаваме тяхното служение и Плана за спасение, приключен в небе. Признаваме Отцувото благословение над тях като велико изпълнение – свършен факт и ги признаваме, приемаме и потвърждаваме като съвършено реално служение сред Земята от всемирния църковен олтар стражев чрез двойния страж на чина ”Илия” и ”Елисея“. Пет църковни сетива и Първосвещеника.

И Ний, всемирният Върховен съд в съдба всемирна на царско удостоение, всички единни в потвърждение, се покланяме чрез Двадесет и четири старци пред Върховния Законодателен Трон велик в правда на Закон. Че приключи чрез Съда и им разрешаваше съдби да принесат лично хвала пред Трона велик – съдби по план! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем и хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем и седем пъти по седем Ний, Съдът велик, в тоз върховен миг заявяваме съдби: ”Достоен си Владико, Боже да царуваш над Царство и държава Израилева завсегда. И чрез Плана за спасение победи завсегда. Поклон! Поклон! Ний, Старци двадесет и четири, пред Трона велик. ”Амин” – седем пъти по седем и седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди, казваме Ний, Четири живи същества. Амин!“

Миг върховен на небе! Ликува Земя! Съд велик е в Правда. И чу се Глас на Всемогъщия:

”О, благословен навек бъди, Съде велик и продължи в таз велика твоя дейност в съвършена Правда пред Закона. Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Законодател и Съдия, те благославям завсегда в мир сред целия Всемир. Благословен бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем навек. Амин!“

”О, хвала, хвала, хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем и поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем пред Всемогъщия навеки Трон.

”Днес недостойният аз Твой страж, о, Боже Мой, единен със сетивата на Всемирната църква Твоя, Ти се покланяме в признателна хвала от Земя за таз велика милост на съдбата в приключващия се План за спасение над Земята.”

”Пеем ний, небесни множества в ден на велики тържества в Шатри сред Земята, приеха се приносите на всесъженията в ухаещи съдби на явление пред Небето като знамение. Днес птички и цветя, единни в свещена хвала с човек пред Небето.”

”Победа! Победа! Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем пея аз, утринна зора и се явявам като невяста плаха пред младоженека си Христа. Слънчо златен от небеса светило животворящо над Земя. И се покланям в хвала чрез воалите ми сватбени, омара бяла в зора. О, омара бяла в зора, пея аз, всемирната църковна съдба чрез първосвещеника и пророци двама с Пет разумни сетива, поканени в зора, кат сърница сред поля, в одежда изумрудена на врата свещена, в изкупление план чрез огнения плам на Дух Святи. И лея аз хвала, хвала, омара бяла простира крила!

Ден светъл обви съдба – снопа житен, Израилева съдба, Моя вярна войска. А аз, новоизкупена Земя, в чин Всемирна съдба”, единни с Дух Святи пеем хвала и се покланям от Земя на Всемогъщия законодател и Съдия за тоз План за изкупление съдби. И се сривам недостойна пред нозете Му кат земен прашец завсегда! Амин!“

29.08.1964 г., утринен страж, Благословение на Спасителния план чрез свидетелство на кросното и четиринадесет метра платно.

На 19.08.1964 година бях посетена с голяма сила на Святия Дух и ме приготви за деня на Шатри, в който се явихме на върха на планината и се помолихме Богу за целокупността земна от флора, фауна и човек.

1 Kоментар

  1. 232/9/А
    12.10.1963 год.
    Празника на „шатри“ сочеше на Съда след разрешение на вси земни съдби. Чрез Съд велики се явяваше приключващата се съдба нова година, а всичко старо свършваше и се почваше ново. Но шатри също сочеше и на великото царство израилево, събрано в едно единство и дванадесет племена в един примирителен олтар с жертва благодарствена народна всемирна, на всемирен олтар от земята, когато всички съдби земни се разрешаваха и ответа на решения Божии чрез служение в церемонии /свидетелства/ е приет. Наистина „шатри“ е велик празник и той се яви в изпълнение за слава Господня сред земя в очакващата се съдба на народа Божий кат едно единство събран целия Израил който сочеше на духовния Израил в скончание на века чрез Съд велик на небето. Но ответа идеше като велика милост на утешение, че им са опростени вси грехове за цялата година живот и е дадена за тях примирителната очистваща изкупваща кръвна цена на Господа Исуса Христа.
    „Шатри“ още сочеше на великия Съд Божий, който изпълва „тайната Божия над земя“. И явява като могъща съдба в разрешителни съдби на нова година – нова светлина, като вест на изкупление, чрез разрешения съдебни. И навлизаме в ново „семе“ духовно сеене наново и чакаме нови плодове духовни. Амин!

Коментарите са заключени