Третият Израил навлиза в сила на могъщо реформаторско движение

hourglass, time, sand-1288828.jpg

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

“В тоз върховен миг велик сред Законодателния Трон велик сам Аз, Законодател и Съдия, изявявам съдба и се обръщам с почит и уважение към пълния съдебен състав в изпълнение на върховно положение, и заявявам съдби: Как реши Великият съд съдбата на ве­ликото всемирно служение чрез свидетелственото положение с Велика мощ в едно полувреме сред Земя!

Аз, Върховен Изпълнител и Приключител, Законодател и Съдия, пред вси свидетели сред Съда велик питам! Моля да се изявят приключващите съдби на всемогъщото Мое стежание.

Днес пред Върховния изпълнителен съд велик моля изявление на полувреме чрез свидетелствената съдба на разрешение, чрез Всемирната вест в удостоение.”

Пълна тишина! Ангели тми по тми, с наведени глави, с лири и арфи в ръце, херувими с покрито лице, а Славата, непристъпна и за Небе, обгръща Върховния Трон и Законодателното Върховно Лице. Само чуе се като много вода Гласът на съдба! И в тоз върховен миг чу се Глас велик на Съда в изпълнителен съдебен Лик пред Трона велик:

“Поклон, поклон седем пъти по седем, хвала, хвала седем пъти по седем! Ний, Съд велик, в тоз върховен миг, в изпълнение на Съда велик, Ние вси съдебни изпълнители във върховен Лик пред Трона велик и вси свидетели, заявяваме Правда, Правда, Правда! И свидетелстваме върховна съдба на Дух и Истина – Дух и Истина!

Ний, Съдът велик в изпълнителен Лик, изявяваме пред Върховния Трон велик, че след разрешителните съдби на извеждане и въвеждане свидетелствени от Първо ерно време – Първи Израил, Второ ерно време – Втори Израил, днес – полусъдебно време, юридически разрешихме скончание на свидетелствените всемирни съдби на вси спасяеми чрез Вестта всемирна на Урим и Тумим в чин “Съдия приключител” в из­купителна съдба сред Земята! И заявяваме пред Върховния Трон нейната съдба като Съд велик в пълен върховен Лик:

От тоз миг върховен в съдба днес, в съботно служение, чрез сила двойна на разрешение свидетелството всемирно на съдебно разрешителни съдби в чин “Изкупителен, изпълнителен” сред всемирно служение, чрез съдебно разрешение съдби навлиза в разцвета на сво­ята сила на узаконение като едно могъщо Йорданско течение, като могъщо реформаторско движение сред Земя в приключително положение на удостоение, кат всемирно изкупително движение, носещо Вестта на изкупление като Знаме с герба на Върховния законодателен съд велик, в слава на небесния Съд велик – златната емблема на утринната Зорница, звездата утринница.

И кат върховно уредено – съдебно то се явява в пълнота на вси разрешителни целокупни земни съдби. И навлизат под мощното му свидетелство на Знаме, удостоено като Вест всемирна в ръка на едно могъщо новолунно (пророческо време) оформление, като могъщо, свише удостоено реформаторско движение сред Земя в Полувреме, кат Урим и Тумим в приключващи съдби! Да събере и изпрати вси пътници Ерусалимски под могъщото Знаме на един нов народ Божий в Дух и Истина като Трети духовен Израил и неговата върховна мисия чрез Ангела четвърти сред Земя, като върховна воля на Вожда му Михаил, връчена свише в ръката чрез Личния Му войнствен отряд в чин “Свещенодеец” сред Земя чрез блюдото на Юда, представител на Свещенодейния отряд сред дванадесетте племена от Две ерни време­на на стар Първи и млад, нов – Втори Израил.

А днес чрез юридически разрешени съдби чрез Съда велик – могъщо свидетелство на изпълнение, като върховна мисия на съдебно уредени земни съдби – разрешенията свидетелствени и свише удостоени като Личен отряд на Изкупителя в чин “Спасител” над целокупния земен прашец, те навлизат в едно ново Полувреме като Върховна мощ на мисия велика, ощ разрешителни съдби на Върховния съд велик в едно велико оформление на едно ново Пророческо време като могъщо реформаторско движение. И над свидетелствените разрешени съдби като знаме, удостоено с герб на Законодателя, като Вест то юридически приюти двеерните съдби на свидетелственото символично и новоерно под свещеното служение на небесно изпълнение чрез Свещен отряд в употребление сред един народ Божий: Първо време – Стар Израил – сянка на Второто вре­ме – Нов Израил втори (чрез вяра), а в Полувреме – Трети духовен, оформен в един велик и могъщ народ Божий като изкупено стежание, “велик изкуп” на кръвния принос на великия им Вожд, сам Агнеца заклан – Господа Исуса Христа, Вожд на народа Си избран, път­ник за Нови Ханаан.

Ний, Съдът велик, заявяваме в тоз върховен миг, че свидетелството на Вестта всемирна, потвърдено чрез кръвта на Агнето, днес се яви чрез надеждата на всемирното изкупление и чрез Съд велик в юри­дически разрешения то навлезе чрез свише удостоение в едно всемирно в разцвета си движение, което чрез съдебно позволение развява Знамето на удостоението всемирно, подпечатано. И събира вси уреде­ни съдебно съдби под една могъща Всемирна вест, запечатваща за днес. И навлизат вси с уредени съдби, от Начинание до Скончание, под едно могъщо изкупление на един единствен в единство събран народ като Духовен трети Израил, пътник за Нови Ханаан – новоизкупена Земя, а сред нея – новостроящият се Ерусалим под Ново Небе. И заявяваме: Ний, Върховен Съд велик пред Върховния Трон велик в. пълен Лик, че днес в съботно служение, в тоз върховен миг навлиза в удостоение могъщото свидетелство на съдебно разрешение чрез Съд велик в пълен Върховен Лик (чрез живите представители) – блюда на почит в реално удостоение на могъща двойна сила в служение. И при­ема Мощ свидетелствена ощ, Знаме на изкупление и излиза като едно могъщо и велико свидетелство в разрешени съдби, кат едно Йорданско течение на реформаторско движение в своя разцвет на Полувреме, приключващо съдби. И събира под Знамето Си вси войнствени съдби от Три ерни времена: плътски – сянков, втори – духовен новозаветен, а сега в Дух и Истина на свидетелствено съдебно разрешение народ.

И в тоз върховен миг чрез представения свидетелствен антураж царски, в чин “Царско свещеническо служение”, чрез блюда на почит (представителите на всемирната църковна съдба) навлиза в своето време на изпълнение.

Ето свидетелството чрез Надежда в Разцвета на приключване е сред Земя. И Ний, Върховният Съд велик в пълен Юридически Лик, разрешихме съдбите и чакаме мига върховен на Законодателния Съдебен силен вик да поеме своя свидетелствен ход сред Земя като Вест всемирна на свидетелствено разрешение. И в тоз върховен миг сред Земята ето за слава могъща на Небе сред Земя три девици от Естирино служение навеждат глава като представители на надеждата свидетелствена в хода й на разцвет, в пътя й на приключване съдби сред земния уреден Земен процес.”

И в ярка Мощ пламна сияние ощ и като много вода чу се Глас в изпълнителна власт на Законодателния Съдебен вик като могъщо изпълнение на запечатваща благословението – печат съдебен – на царска власт. Амин!

“В тоз миг върховен Аз, Всемогъщ Законодател и Съдия в Изпълнителен Съдебен Лик, обръщам се към Теб, великий Съде, в царско удостоение над великото всемирно изкупление, хвала Теб в удостоение! Благословен навек бъди в чина Си Върховен и продължи сред вси нетленни съдби! Амин! В тоз върховен миг Аз, Всемогъщ Законодател и Съдия в Изпълнителен Лик пред Върховния Съд велик, признавам дейността Ти могъща на Съдебен изпълнител и приемам съдбите на разрешение. И в тоз миг като върховно удостоение Аз, Всемогъщ Законодателен Изпълнител, полагам царския Си печат разрешителен като покров над свидетелството земно, благословението Си нетленно! Амин!

Благословена седем пъти по седем – бъди, Надеждо на всемирно изкупващо свидетелство в пътя си на разцвет като Знаме всемирно сред земния свят в Трето полувреме. Амин! Седем пъти по седем бъди благословена чрез могъщото нетленно удостоение на благословение и грей като зора на царско удостоение, лъчи на Слънце в изпълнение. Озари целокупните земни съдби и събери вси, разрешени от Начинание до Скончание съдби, докато чуеш Архангелска тръба. И в миг на зеница преобрази се ти в нетленна съдбица и посрещни своя Вожд в царско удостоение като Цар и Господар твой за ново и велико, в мир и живот вечен селение, сред новоизкупена Земя под Ново Небе! сред Новий Ерусалим – Слънцето, сам Христа, а ти неговите озарява­щи в живот вечен лъчи на вечност, пояси три! Амин.

Днес сам Аз, Вседържител, Законодател и Съдия, те благославям с нетленния печат на вечността в сила на двойна Мощ като Надежда в пурпурна одежда на свидетелствена съдба в пътя ти на разцвет, бла­гословена бъди! Амин! Седем пъти по седем благословено бъди и кат едно могъщо течение яви се сред Земя в сила двойна на изпълнение съдебно, в свидетелствени разрешителни съдби, като реформаторско изпълнение сред цялата Земя и озари целокупността кат един могъщ свидетелствен Ангел четвърти в сила и Мощ на съдебно приключващия Земен процес ощ, и озари с разрешителните съдебни зари целокупните в Скончание земни съдби в пояси три.

И в миг на Архангелска тръба ти, свидетелство съдебно, разрешително – Урим и Тумим, кат могъща всемирна Вест преобрази се кат зеница под Архангелска тръба и се яви кат една смела девственица годеница, без бръчка и петна, светла кат Луната, силна кат войска със знамена и посрещни си могъщата съдба – Царя на Нова Земя под Ново Небе! Сам Аз, Законодател и Съдия във върховно изпълнителен Лик на Съда велик, те благослових седем пъти по седем и ти разреших, единен с Върховния Съд велик в пътя си мигновен приключващи земни съдби сред земните жители. Амин!”

“Бум.. Бум.. Бум..” – три Гърма нададоха вик в потвърждение на Съда велик! Екнаха лири и арфи в певческа ръка! Хвала се разнесе сред цялата Вселена.

А долу, в низината, чрез Всемирната вест, чрез тръбния Съдебен вик в стража изпълнителен, във върховен миг на всемирно служение явиха се в удостоение три блюда на почит и приеха съдбите свидетелствени, всемирни в съботно служение на първосвещенически ранг в изпълнение. И нададоха хвала във велико изпълнение пред Небе в сватбено пирувание те, сватбари могъщи приеха дарования младоженски. Амин!

“Хвала! Хвала! Хвала и поклон! Поклон! Поклон седем пъти по седем пред Трона могъщи в тоз върховен миг” – всемирният страж нададе глас в благодарствена хвала пред Трона за целокупността. “Хвала и чест Теб, Велики и Могъщи Законодателю и Съдия, за таз велика милост върховна над Твоята могъща изкупена творба. Аз, недостойният страж Твой, приех милостта Твоя в утринно стражево служение чрез свидетелствено изпълнение на всемирно удостоение и Ти благодаря чрез поклонение, единна с вси Твои творби и свидетелствените блюда. Поклон! Поклон и хвала за милостта велика Твоя над Земя! Амин!”

1960 г.