Тайната на блудницата Вавилон, звяра, змея и лъжепророка. Мухамед и Ваал

Най-голямата грешка на човека е да разглежда светото Писание с очите на света и да го сравнява с митове и легенди! Такъв човек не е дорасъл духовно и той не ще може да стигне до духовно познание за целта на това свято Божие Слово. А недостатък и грях на израилевия народ е липсата на вяра в Иехова. Това отношение на човека към Бога – да погледне с вяра е трудно за обикновения земен човек. А чрез Словото Божие Всемогъщият Създател се изявява като Творец и Спасител, Изявител на Плана за спасение и Изпълнител чрез Своя Троен Образ. В това велико дяло на Откровение и Светлина към човек Той успешно е употребявал свои пратеници човеци – пророци Божии. А народът Божий е като стадо от овци, което върви след своя пастир.

Не е било възможно на еврейският народ, живеещ в древните диви гори и пустини, да се откъсне напълно от света, за да послужи на Бога велик. Изведени от богата Египетска земя, старите люде не са могли да приемат всичките Божии изявления чрез Мойсея, но родените в пустинята са се отнасяли с по-голяма вяра, доверие и любов към Бога. Дори Мойсей и Аарон не са подозирали дълбината и ширината на Божията цел в духовния изход на Израиля. Те са живели сред суетния свят на езическия Египет, потънал в идолопоклонство. Те са познавали мерзостите и лъжите Сатанински и претърпените страдания в тежък непосилен труд в Египет при изхода не са ги научили ясно и вярно да послужат на Бога Йеова. А Божията цел е била: да ги употреби чрез дела в техния естествен живот като един народ, изведен от Ур Халдейски – Авраам и чрез Исак и Яков в развитие на племената, а чрез Йосифа умножени поемат път на духовен живот в изпълнение на Божие служение.

Историята на израилевите племена трябва да проследим от Сътворението без да се спираме на мъчно разбираемите за нас събития и точки. Ден, според Бога и Словото, означава библейска година, а периодите включват в себе си непонятни години за човека. Това Слово на изявление и осведомяване Божие за човека трябва да разглеждаме духовно, без да се смесва с митологията на народите – митове и легенди на отделните народи, обявени като тяхна религия.

Библията е свещено историческо духовно писание с отразени в нея свидетелствени духовни епизоди от живота на еврейския Божи народ. Тоз народ е призван да изпълни една велика воля на Всемогъщия Бог!

А заблудителните учения се ширят извън светото Писание. Ние не можем и не трябва да ги смесваме със свещените изпълнения, които като сянково служение сочат на реални духовни същини за един цял земен свят в съвкупност от флора, фауна, човек и планета Земя.

Словото Божие трябва да се разглежда с голяма сериозност и духовна трезвеност, за да се разумее изложената в него воля на Всемогъщия Творец, разпределена по време на изпълнение в три времена – периоди, ери на духовно и физическо явление.

Ясно трябва да различим началния период в планово макетно изложение на Плана спасителен – Битие: живот в създание и планиране в реално живеене.

След Макетния план следват два духовни Завета: Сянка и Същина в реално изпълнение на строго планирано служение земно. Сянката със своето церемониално изпълнение на жертвоприношения за грях посочи на новозаветната църковна съдба с жертвата Христова принос за изкуплението земно и цялостния земен бит.

И Божиите велики истини могат съвършено реално да се отделят от митове и духовни сенки в изявления и предсказания за бъдещите поколения. Ако не можем да различим чисто от нечисто, свято Божие дяло на изкупление чрез принос на жертва Христова от идолослужения и заблудителни учения, ние лесно можем да повторим грешката на древните родове според Макетния план и да се намерим в потопните води на осъждение. И тогава ли чак трябва да познаем, че това не са митове и легенди, но реални библейски Божии истини? И къде ще остане нашето знание като осведомени родове сред човешките поколения и сред тия, които са ни последвали? Защо е така? О, това е защото борбата се води между двата духа на добро и зло и тя води своето начало още от Небето (Йоан 1:1-5 ”Бог бе в Словото и Словото бе Бог”; Йоан 4:24 ”Бог е дух и ония, които Му се кланят, с Дух и Истина трябва да Му се покланят).

И изпъква сцената на борба между Валаама и Валаака. Кой бе тоз, който щеше да прокълне народа, когото Бог не проклина? В полите на Синай Сатана подмами Стария Израил да му се поклони и с това поклонение Сатана имаше вече дял с него, затова го и унищожи, като в посегателството на Каина го употреби. И чрез първия израилев цар Саул Сатана се опита да свещенодейства, но при своя съсъд спиритичен го отведе и в образа на Самуил сам Сатана се яви и го унищожи, като в Саула изяви своите лични съдби.

Борбата е страшна, но тя е духовна и само чрез Святия Божи Дух се употребяват Божиите пророци и духом се водят Сатанинските съсъди. И човекът непременно ще съгреши, ако погледне на борбата с плътските си очи.

В Древността Ваал и неговите жреци бяха с големи претенции. Те бяха много и в дискусията на Кармил четиристотин и петдесет жреци Ваалови се явиха, а само чрез един Божи пророк бе потвърдена тяхната съдба. Как бе станало възможно това явление? Всъщност Бог водеше борбата с измамата и лъжата. И според нейното предназначение се явяваше и следствието – победата на Небесата. Затова Божиите истини се тълкуват и разбират само чрез Дух Божий, в противен случай човекът не е в състояние да издържи и разумее борбата и непременно ще съгреши. Съдбата на Ваала е знайна и разрушеното му капище се явява. При повеждане на пророка Гедеон бе употребен и срина лъжливия олтар на лъжливия бог Ваал в сянково изпълнение (Съдии 6та глава). Той предшестваше падението на Стария Израил.

В новозаветните съдби се издигна лъжепророк в името на бога Аллах – Мохамед и изгради своето капище като слово Сатанинско лъжеучение в завладение земно, с претенции да обори Новозаветните писания (Мохамед и учението му лъжливо Корана). Откраднатите истини от Словото Божие, вложени в Корана като изопачени измислици в неправда, не допринасят за неговото издигане. Мохамеданското учение е вгорчено от падналата Пелин звезда – Мохамед, взел чина на Сатана, защото целта на лъжепророка Мохамед е да представи едно ”Божие” учение, а той да се наложи като пратеник – пророк на Бога Аллах.

В образа и името на Гавраил се явява сам Сатана и употребява съсъда свой, и успява. И чрез религиозното си учение, прието от агарянските племена – потомци на Исмаила, прегазва земята на реалната Същина – България и я завладява. Целта на Сатана бе завинаги да владее таз земя и тоз народ, където гореше огън ят на Божията Светлина. И сам Сатана желаеше чрез лъжепророка Мохамед да сложи своя знак – лъжепророческия полумесец, знаме на исляма, и падналата Пелин звезда – пророческа измама и да го развее като смъртна коса. И да разпилее народа – бъдещата съдба Божия. Но кръвта, която агарянските племена проляха, обагри земята и знамето им почервеня, и грейна над него светлата утринна звезда.

Наистина е много добре и важно да се разглеждат съдбите и истините Божии с духовни очи. Но духовните истини, разглеждани с очите на плътта като религиозни митове на народите, непременно се явяват пoгрешни. Наистина богата е митологията на народите и тя е религия, водеща в погубление.

Новозаветното Слово – учението на вярата чрез стълбовете на вярата в Христа, апостолски, чрез новозаветното учение, потвърдено заветно изпълнение, не ще мине под знака на митологично учение, макар че са допуснати много грешки и в служението на религиозните общества са вмъкнати образи човешки и кандила, свещи. Това дяло е допуснато да се яви, но то не е от Бога! Но в новозаветното служебно изпълнение има сита, като Светлина се пресява само със Светлина, учение чрез учение.

Що се отнася за духовното учение на Христа, то Сатана успя не само чрез отделни човеци, но и чрез цели държави и народи да употреби короните им, жезлите им и тъй да води безпощадна борба, за да отклони от пътя Божий и заблуди света, за да не познае Истината свята и да не намери спасение.

Защо е показана блудницата окървавена Вавилон с багрена материя на снага и чаша на опиване в ръка? О, да, тя се е опивала с Кръвта светиева в борба за първенства и господстваща власт духовна. И историята сама може да потвърди фактите, но и да ги изопачи или отрече. Могат ли да се отрекат от историята след кръста Голготски огнените клади, хищните арени, горящите пещи, факлите запалени човешки в разгулните пиршества нечовешки? Могат ли да се отрекат кървите човешки и опустошените земи в походите кръстоносни, понесли се като кървави реки за власт господстваща, походи на един народ, жаден за власт духовна над целия земен свят?

О, тези страшни съдби човешки не ще се отрекат, нито пък ще се зарекат, то се знае. А достоверността на личността и живота на Христа и голготската смърт кръстна се потвърждават от историческите документи в музеите на Ватикана. И трикатната корона на позора, носена от глави човешки, заместници на Бога, нека се отрече; или ще се превъзпита човекът, за да отрече ред поколения, или историята ще обяви истината за мига човешки! Всичко това е власт на човека на Земя, но що, ако е вярно Словото на Бога? И ако ”Небето и Земята преминат, то Божиите думи няма да отминат, докато всичко не се сбъдне”. О, тогава къде ще отидат всичките тез учения в името на Бога, показали се като на охлюв рогата, че се отнася за дяло на Сатана изопачение чрез човеците? По този проблем има много да се говори, но нека повторим Словото в Съдии 6-та глава: ”Нека се сам защити Ваал, щом е Бог, нека той накаже виновника, който му е сринал олтара до основи” – идом е Ваал бог, иначе какъв бог е той, щом не знае да се защити? И сега нека оставим духовните неща духовно да се развиват и Бог Всемогъщ сам, в една дискусия сред целия земен свят потвърди увенчаното Свое дяло, щом Той е Бог Вездесъщ, вчера, днес и утре Той все е същ!

Слава и величие на Името Му да бъде!

Не се съмнявам, че мнозина ще се посрамят и тез, що изопачават Светлината или мерят Истината през своята везна, в огъня на осъждението ще изгарят. Амин.

”О, рабиньо Моя, Моя съдба, ето какво означава влизането в Новата Земя, застанало Войнство израилево пред стените на Ерихон: Това сянково изпълнение сочи, че седем периода ще тръбят свещени тръби – Седем периода църковно служение. Но победата се яви в Скончание, когато седем пъти ще се обиколи Ерихон, сочещ на духовен Вавилон.                                                               

А първото влизане на съгледателите означава първото сянково служение.

Прие се грозд на благословение и едва когато се навлезе в седмата обиколка, тогаз се яви новото служение, предвождано от нов войн, който Исус Навин посочи.

Това е Войнът свещен на Новия завет, който поведе и въведе Войнството избрано в новото служение. Ерихонските стени посочиха на Вавилонското служение, което щеше като стени да рухне едва в Скончание, когато в седмия път щеше да се яви свещено служение и осъществи в скончание на Седмия период цялата победа на рухване стените чрез Съда велик от начинание на Вавилонските свещени съдби – стени, с които Вавилон духовен е окръжен. А това се изпълнява в римокатолическия Вавилон или сред цялата духовна Вавилонска държава! А само чрез вяра ще е изведена блудницата Раав, която сочи на душите, приели чрез вяра съгледателите, че иде победа на Божия народ.Амин!”

01 07.78 г., съботно служение