Коя бе целта на сатана във векове и времена до Армагедонската борба

Наистина трудно може човек да разбере, че Земята е цел на падналия небесен ангел в чин (Сатана“ – Дявола, понеже борбата се води в двоен лик на духовност чрез вяра в Бога – Всевиш Творец над цялата Вселена, Всемир и над земния прашец.

Целта на Сатана от мига на неговото падение над Земята се откри още в Рая в чин ”Звяр” – змията сред Дома Божий. А по-късно се потвърди чрез двата олтара, чрез които щеше да се води борбата между злото и доброто – смъртта и живота. Инициаторът на злото е един Сатана, а и целта му е една – да завладее планета Земя.

Поради голямото си падение Сатана е самата смърт, нечиста сила със знамето си на погубление. Той се явява като носител и причинител на всички страдания сред планета Земя. Неговата цел е една – да обезвери създанието Божие – човек. Сатана насочва човека против Бога, Твореца и Закона на правда морален, който Закон той сам наруши, за да натовари делата си нечисти на човека, а себе си да обезвини. Той обзема съсъди нечисти със силата своя и ги употребява за своите пъклени намерения. Сатана води с двояка цел борба: чрез църквата духовна и чрез черквата, потопена в езически обреди под маската на кръста Христов. Той завладява цели царства, държавни управления, въвежда човека в познания на най-страшни открития и ги употребява като жила на смъртта – всички средства за водене на война в древността; а в съвременния свят откри на човека тайната на атома и неутрона, като постави под своята съдба човешкия живот с цел една да владее, дали с вяра или без вяра, Земята на своята воля да подчини.

Всемогъщият Творец не е скрил от човека целите на врага Сатана чрез всички измишления на ума за унищожение и чрез заблудите черковни – дела на папизма-католицизма, още при разпятието на Христа взел активно участие в съда над Христа – най-великия човек – пророк, Син Божий със силата Божия и чина ”Господа Исуса Христа“, чрез Когото Бог Всемогъщ изяви любовта Своя за спасение на човечеството от гибелта на плътта и духа.

Сатана е действал в два образа: чрез човека като е употребявал флора, фауна; вторият си образ яви чрез звяра. Затова във всички, с най-примитивни средства водени борби и войни духовни и физически, под властта на техническия човешки прогрес, той все един и същ воюва. Това е Дявол – Сатана и дири крайната победа своя. Но човекът на вярата прозира неговия смъртен нагон, изявен чрез мнозина земни владетели, а най-вече от ранните векове – с гонението си на Христа. Ние откриваме неговите свирепи дела в жажда за владичество и трон – как е употребил Нерон. В своите зли дела Сатана дири да се наслади и да обвини чрез своите съсъди нечисти, подали се на силата негова, христовите последователи.

Това е най-блед поглед към земната история, чрез много народи земни повтаряна. Скрит под папската корона, осъден в злочеста съдба, човекът седнал на папския трон под мантията кардиналска, той извърши безчетни безчинства, клади и инквизиции, арени хищни откри, зверове извади от ровове, за да разкъса невинните Христови верни последователи. И сам Сатана, чрез съсъдите свои извършил мерзостите вси, на своето зло се наслади. А в по-късни времена и векове ненаситен посегна на реформаторите, на огнени клади ги горя, на гилотини живота им отнемаше, дано би премахнал чрез жертвите вси своя враг – носителя на светлите сияйни лъчи, огряващ най-потайните му зли дела, Господа Исуса Христа чрез Мощта Негова – сам Духа Света. Не бих изреждала всичките страшни земни страдания, причинени на човечеството във всички векове и времена от падналия ангел Сатана. Историята всичко е записала и дори предумишлено да се скрие Същина, не ще остане скрита тайната на злото.

Нека човекът най-после се запита и нека провери отбелязаните в Святото писание всички мерзости, извършени под маската на вяра, но дяло на Сатана, под действието на злия му спиритичен дух, завладял в двоен образ едновременно човека на греха – антихрист и човека на безверието. Мнозина безверни не са способни на делата му, които се вълшат реално – безчинства на тоз народ, който в едно с еврейския народ е посегнал на Христа. Той има пълен дял със Сатана, защото не само че чрез короната на Нерон се Сатана изяви, но и чрез Ирод посегна на невинните детски души, за да си запази царство и корона. А Небето предвиждаше царство и корона на Небеса за Христа – Месия, Царя на Юда за вечността във вечно царство и държава завсегда.

Но под папската власт на Римокатолическата черква, под папския глас се настани сам Сатана със жажда за владичество и вършеше най-страшните дела на мерзостта своя, измисляше инквизиции и клади, покрил се с кардиналската мантия. И Библията скри, като на народа я строго забрани, за да не се народът просвети. В Древността Сатана се криеше навсякъде, където имаше безверие и жажда за власт. Той воюваше чрез цели царства и народи и извършваше знамения и чудеса. Но те ярко се открояваха като дяло на Сатана, както е ужасна смъртта, чрез която като коса коси всичките Божии слуги. Всички Сатанински злини са знайни за човечеството, те са записани в историята на народите и са черни петна в нейните страници. Но в последно време образът на Сатана се открива чрез вярата на безверните. Образът на вярата се представи чрез звяра и папизма: и нападна, за да унищожи атеизма (комунизма). Но тез две съдби се реално изявиха чрез делата на комунизма и знамето му с баграта на пролятата невинна кръв, пролята от обезверените.

”Човекът на вярата” – Рим-Берлин не търпи племето славянско. Всички ли славянски племена бяха обезверени, че ги преведе през огнените камери на най-страшните атеистични антихристиянски приоми? И най-положителната история сред Земята отбелязва злото и доброто. Не бяхме ли свидетели, че на знамето Сатанинско стоеше кръстът пречупен като маска? И сцената на пира Валтасаров и Неронов чрез атома в Хирошима и Нагазаки. Да, всички тез ужаси на дела нечисти имат своите свидетели – атеисти и вярващи. Но в таз жестока борба между доброто и злото се борят два духа. Духът на злото, като робовладелец с бич в ръка, коварен и нечист, не е ли сам Сатана? И чрез човека на греха той подготвя Третата световна Армагедонска война, като употребява атома, неутрона и водорода. Кой е, кой е тоз, който под маска на неправда се бори сред Земя в името на Правда? Всичките тез характерни черти на звяра ясно са описани от пророческия авторитет на Библията Божия чрез човек. Дано би разумял човек, и Сатана да би познал под чий образ се крие! Това средство на атома нали чрез образа на звяра владееше един народ с големи претенции за чиста раса, многознаещ, но и го приложиха като оръдие на смъртта. Човекът на вярата с кръст в ръка и бесилката са на едно ниво поставени от Сатана и все ги употребява за погубление на човечеството.

Но една вярна Везна ще се постави и ще измери делата на целия земен свят от началото на неговото съществуване до скончание на земния живот. И аз, човекът, чух духом Съда велик в Небеса в разрешаване Процеса земен на Сатана – злото, и Христа – доброто. И изявени бяха чиновете на Сатана, дадени на човеци на Земята. Чух и видях чиновете на Христа, дадени пак на човеци в таз страшна земна борба сред планета Земя, водена между човек и човек като гладиатори сред арената Земя. Не стихна пожарът на Рим, запален от Нерона, нито тоз в Нагазаки и Хирошима, ни всички безчинства на звяра, под чийто образ се крие Сатана, дал силата си на действие. Тоз огън в сетната Армагедонска война за царско владичество на Сатана да завладее чрез падналия в грях човек планета Земя.

Но Съдът велик на всяка Правда каза сетната Си дума за развоя на борбата, за сетната участ на Сатана – вече осъдена му е съдбата и чака изпълнение на присъдата своя: седем язви зли – измишления негови да се излет върху неговата и на войнството му паднало глава. Тъй в таз последна война ще се опие той от своите жестоки дела и ще се усмири, че не ще има кого да гнети и погубва сред паднала Земя и кого да употребява. С кардиналската папска съдба свързан ще е за хиляда години и ще чака и гори сред пламъците – огнени клади, които сам накладе и човека на греха употреби и сам погуби.

Сатана се готви, като знае своето нечестие в борбата, да пренесе злината своя на други звезди и на светлата Луна и там да запали огъня на смъртта, за да се увенчае в нагона си за владичество на царски трон и да продължи борбата против Създателя си и Бога.

Но Авдия и Исая волята Божия потвърди и Бог не ще му позволи, ако и гнездото си там да свие; и сред светлите звезди да се изправи и от там ще се снеме, за да се яви на Земята и в единство с всички прелъстени съдби – негови лични трудове да претърпи наградата си. Тази е ”славата” на Сатана, чийто зъл дух е оковал Земята в гнета на злината своя и ако човекът не внимава и злото от доброто не различава, то Сатана го обсебва и унищожава.

Но за жалост човекът не съзнава, че борбата е кой да владее Земята и не разумява, че всичко земно то е тление и ще изгори в пламъците огнени на осъждение ведно със Сатана! Цели хиляда години ще горят, ще се пекат в собствения си огън  на личните си дела, ще се топят като мас на свиня – ще ги стопи сам Сатана като лоена свещ.

Аз, човекът земен и небесен страж, дължа едно малко пояснение да дам: онова, което чух и разбрах в духовния си страж, употребена от Бога велик пред Небесния съд на правда в Небеса като Глас на великата Небесна съдебна власт, всемирен страж на мира между Небе и Земя. Едно е да бъде обезверен човек, за което ще отговарят причинителите на греха безверие спрямо Бога, Твореца на цялата Вселена, Всемир, а съвършено друго е човек, роден в безверие, атеизъм. Учението комунизъм е с дела на хуманност и водене на борба за доброто в живота земен на човека.

Може мнозина да не разумеят и да не приемат, че това е изявление на волята Божия, но в небесните селения ясно се различиха в Съд небесен тез три явления. Очите ми на страж духовен видяха къде стоеше доброто и злото. Краят наближава и мнозина Бог ще умъдрява, и те съвършено ще си изяснят и съзрат къде се крие Сатана, и ще го познаят под маската на християнин. Но антихрист ще се яви и под маската на звяра дейността своя ще продължи. Моята страна и моят народ са ясно познали Сатана, под образа на звяра бича поробителски, той отново се явява под образа на звяра и лъжепророка Мохамед, лъжеучителя в повторение чрез папизма. Те ще продължават в земната история до деня на явлението на Третия Армагедон – Трета световна война и ще се отнеме една трета от флора, фауна, човек и Земя.

Но моля Бог да бди за сетните поколения, дано да разберат коя е блудницата Вавилон, яхнала червения (окървавен) звяр и добре да различат образа на Сатана, който се бори да владее вечно Земя под знамето на смъртта. Той знае, че присъдата му е изречена от един всемирен Съд на Небеса. Но Всевишният Бог, Създател на целия свят Вселена, Всемир, Небе, Земя, не е човек, за да Го мерим с мярка човешка. Бог е Дух и Истина и които Му се кланят, с Дух и Истина трябва да Му се поклонят (Йоан 4:24). Но и Сатана не е човек – дух е той нечист на мерзост и злина, който е въстанал в бунт против Твореца на Правда и против Закона всемирен на мир, ред и Правда. И води той борба като антихрист, за да завладее Земя в безредие и безотговорност пред Създателя, Законодателя. Без да поема отговорност за всичките свои дела на неправда и нечистота. И двата Духа – на добро и зло обсебват своите земни съсъди – чисти и нечисти и ги употребяват във воденето на борбата. Затова не е без извинение човекът пред небесния си Създател, защото Бог го е осведомил за злото, сътворено от Сатана. Той трябва добре да познае духовата борба между Христа и Сатана, започнала още от небесните селения. И Сатана, жаден за власт над човешката душа и Земя, дирещ скиптър и корона царска и трон, дири Земя, за да се настани сред нея той и да я владее до век, в ужасите на делата си смъртни да я покори.

Чрез Каина се яви като братоубиец сред Земя, излязъл от Рая в образа на звяра, но неговите съдби бяха явени в потопа: сред дома на Ноя се явява в Хама, проявил нечестие към баща си, чрез фараона се яви тронът му, но Червеното море е неговият край, изявен като сянка неговият гибелен край. Но не прекъсна (неговият) Сатанинският нагон и чрез Корея, Дотан и Авирон въстана против Мойсея и Аарона, за да присвои свещените чинове. Жаден за поклони, в полата на Синай се яви и еврейския народ заблуди – на идола златен се поклони. И продължи Сатана да внася в свещените служения на Израиля измами и лъжи научи децата си да горят в жертвоприношение. Всички изваяни идоли са негово дело в най-гнусни гаври. А чрез Саула за чина свещен води борба – бесовъпрошатели яви чрез Ендорската врачка. И накрая в посегателство жалко над Сина Божий ръка простря и на Голгота го разпна.

Чрез Нерона, папизма и кардинализма инквизиции и клади издигна и кръстоносни походи повдигна, за да приеме поклона на папата чрез трона и трикатната корона. И човекът в унижение, пълзящ на колене да дири спасение, чрез папската ръка да му се прости грехът. Кой е тоз човек, поставен сред Земята, Бога ли замести или своите дела нечисти пред небесния Престол на правда да яви в безчестие? Не е ли все един и същи под таз корона, облякъл образа на звяра, кърви невинни да пролива? От най-древни времена до скончание на века все той е – Сатана! Кой във времена настоящи света към атомна война отвежда, кой се пророк сетен писа, пратен от Гавраил, за да мами света и да го владее тъй хитро умее, не е ли все той – врагът на душата човешка?

Днешната непримирима борба между два лагера, два свята, капитала и труда, пак е дяло на Сатана, за да владее човешката съдба. Борбата все по-ожесточена ще продължи, но във фаза нова изявена за човешко унижение, докато краят се яви и Земята на късове разпилей. Но човече, знай, че Бог е Дух и ти трябва да разумееш, че две естества се борят в човека: материя и дух – жизнено дихание, което е сила движеща човека кат висше създание. Това жизнено дихание е от Бога в дарование и в ден на смърт то се връща при Бога. За тоз духовен човек Си кръвта свята проля Христа, за да намери спасение при грабване на изкуплението човешко чрез Църквата за хиляда години.

Ние всички тоз миг очакваме и преобразени ще сме в нетление, и новата изкупена планета Земя, изкупена ще е тя завсегда, и ще приеме на своите чресла народа Божий с Господа Исуса Христа. Какво още да кажа за Сатана? След хиляда години той вече не ще съществува, изгорен ще е завсегда в огън я, пречистващ планета Земя и нивга веч не ще смути със злите си дела новата изкупена планета, звезда нова, Земя!

Авдия ни разкрива целия замислен от Сатана план, че той ще пожелае да избяга чрез смъртен човек на друга звезда, която и да е тя, и там ще пренесе огъня на злото и смъртта. ”Но ако и гнездото си да постави между звездите, и от там ще го сваля” – казва Всевишният Бог!

07.06.78 г., Копривщица