Четвъртият Ангел – синът Божий, слизащ от небето в сила и слава голяма

tiles, pattern, background
 • дялото на пет разумни в чин „Даниилово малко частично възкресение“ приема назованието „дяло на Ангела четвърти, единен с Пети Борец – Дух Святи, изявен чрез Гласа съдебен“! 18/ 2
  Сам Христа е Ангел четвърти, [1] единен с Гласа на Дух Святи 16/ 2
 • Защо дялото съдебно се нарече „Ангел четвърти“? То идва, за да измести третия Ангел, да подеме вестта тройна, да я допълни, обогати и извърши велики съдби. Той следваше след третия, който падна в съгрешение и се отхвърли, избълва[2] от верния свидетел в чин „Лаодикийски ангел“ – човешко ръководство. 18/ 3
 • Ангелът четвърти единен с Гласа „Пети Борец“ озарява просветява земята за всички недостатъци и грешки въведени в служението църковно от ръководните среди на християнските духовни общества в последния лаодикийски период. 21/ 6
 • Гласа на Исуса Навина – Четвърти Ангел и Гласа  23/ 10
 • това е свещенството всемирно, като свещена съдба над целокупна земя – дялото върховно на четвърти Ангел, единен с Гласа е всемирно дяло и навлезе в ноеви съдби. И ще плувне кат ноев кораб в миг на язви зли над народи и племена, докато осъденото загива на земя. 23/ 12
 • вилица с четири рога – четвърти Ангел, държащ четирите краища земни ветрове[3], възпирали бунтове на народи и племена, да не духат ветрове, докато приключи небе земната съдба. 313/ 4
 • Ангелът четвърти и Пети Борец и 144 000 едно и също дяло ли са? Да, Да! Ангелът четвърти е олтарът, сграден реално от 12 живи представители на племената и се покрива с олтара златен четирирогов на сянката, свещеното олтарно служение храмово на седем църковни периода; и в скончание в чин „Ангел четвърти“, единен с Гласа – Урим и Тумим, те са снели огъня от небето – съдебните решения в чин „вест църковна всемирна“, и те именно реално влизат в туй число… Таз група, туй дяло е именно носител на светлината сетна, озаряваща планета Земя, или дялото единно на Ангела Четвърти и Гласа (Откровение 18: 1-4). 125/ 1
 • Дялото на Ангела четвърти беше високият съдебен Вик. 9/ 3
 • Това са тайните скрити, а сега разяснени чрез Гласа на Дух Святи – Отк.18:1-4 Ангелът слизащ от небето в сила и слава голяма, който е същият от Данаил 3 гл.,[4] Ангелът четвърти, Синът Божий – Господа Исуса Христа. 250/ 3
 • масата Моя – оформен Ангел четвърти. 232/11
 • Ангела четвърти колесница златна в израилеви съдби  98/ 3
 • Ангела четвърти нек се яви в чин на „колела четири“ от колесницата Моя, що Езекиил я видя[5] 164/ 4
 • олтара в чина Илия се окръжи от четири варела вода[7], сочещи на Четвърти Ангел. 207/2
 • А всички свещенодейни тръби и звънци на люляци в лила, зюмбюли, свидетелстваха за свещенодейния сан на Христа в небе и Земя, сред флора и фауна, чрез багри и ухание. Свидетелство голямо сред Земя е кремът като свят херувим сред цветя и явява могъщия Съд на правда на небе чрез баграта си. Свидетелства и за двадесет и четири старци чрез формата на листата си, а четирите клона, излизащи от една дълбина, свидетелстват за могъщото дяло на оправдание – дялото на Ангела четвърти във времето на Съда, когато едни се събуждат за вечен живот, а други – за укор и поношение вечно.
 • Ето и второ знамение сред Земята, изявяващо не само на човека, но и на флора и фауна, съдбите на Скончанието по строго определен План на изпълнение чрез църквата и нейната вест за човека днес. То е могъщото явление, свързано с библейското Откровение в предупреждение, грандиозният величествен водопад сред недрата на екваториална Африка, близо до град Ливингстон, от езерото Виктория, от което изтича реката Замбези и явява най-голямото знамение като явление, врязано в недрата на Земята, като предупреждение сред флора, фауна и човек в изпълнение на Откровение 18:1-3 – дялото на приключващите се съдби земни в разяснение чрез духовно озарение. То представя дялото на могъщия Ангел четвърти в пълна Мощ на Слово Светлина, изявено чрез образувания от водната струя водопад Виктория – могъщо свидетелство Творцуво сред Земя. Явяващо се като явление в четири облачни стълба, образувани от водната струя, свидетелстват сред земното творение от флора, фауна и човек за явлението на Ангела четвърти в предупреждение сред Земята.
 • Ной е предпочетен от Бога, одобрен за употребление пред всички свои съвременници. Той се явява пред Лицето на един правдив Създател. Намерил благодат, Ной беше поканен чрез Могъщия Божи Глас да се покори в едно велико теократично управление сред Земята, за да се формира едно велико дяло от мащаб на ”Ноев ковчег“ и се изведат спасяемите съдби от падналия свят, комуто вече бе решена съдбата. Ной бе поканен да изпълни сетното предупреждение да изведе съдбите – Божии съсъди на употребление. Тук именно дялото небесно, явено чрез Глас към Ной, намира приложение в Скончание чрез изпълнение на Словото в Откровение 18:4 – Гласът и дялото на Ангела четвърти. Ной бе натоварен с великата мисия да формира едно могъщо дяло на строеж и извеждане в употребление чрез проповед на предупреждение, преди още да се формира Ковчегът. Наистина Бог показа велика двойна милост над Ноя и го употреби в двойно служение. Ной кова цели сто години ”ковчега” на великото дяло Божие и с това посочи на формирането на дялото на Четвъртия ангел чрез Петия Борец – Гласа на Святия Божи Дух, Който се открива чрез съсъд – тръба Божия и чрез него се подема формирането на дяло, което трябва да се представи пред Съда небесен, за да приеме неговите решения над целокупност земна.
 • Ноевият ковчег сред потопните води подчертава дялото на благодатта и Божието доверие сред всички отхвърлени религиозни служения в свещенодеен мантел, уподобени на потопни води, в които намират наградата на своите дела. Особено се подчертава великата Божия благодатна Мощ чрез дялото на изкупление, оформено чрез извеждане, по подобие на Ноевия ковчег (дяло на Четвърти ангел и Пети Борец). И се открива какъв е начинът на употребление в почетно удостоение с милост благодатна, чрез Гласа небесен в употребление на управление небесно. ”Ной” е свидетелствена съдба на Скончание, велик зов на покана за спасение и изкупление, изявено като ковчег на строение – дяло велико на спасение, открито за целия свят земен, който чрез ”Ной” се поканва да се обърне към Бога в покаяние (по подобие на Йоновата проповед към Ниневия), за да се отмени присъдата на осъждение. Зовът се носи преди формировка на ”ковчега” в покана за покаяние за целия земен свят. Той е поканен чрез зов от Създателя му, за да го употреби в едно велико дяло на спасение и да го спаси. Но свидетелството на Макетния план сочи какъв е резултатът от проповедта – покана за покаяние. Явява се още по-страшен пагубен грях! Към големия разврат духовен и плътски се прибавя и хулата, подигравката към съсъда на Бога. Но при изпълнение на съдебното решение, явява се потопът като реално изпълнение на присъда. Тогава всички неправедни получават своята заплата на греха си, а и пред техните очи малцина намират милост и благодат пред Бога и влизат в новоформирания ковчег (дялото на живия Бог), който се понася като Ноев ковчег над един осъден свят.

[1] Откровение 18:1

[2] Откровение 3:16

[3] Откровение 7:1-3

[4] Данаил 3:25

[5] Езекиил 1гл.

[7] ІІІ Царе 18:33, Олтара на Кармил, сочещ на Съдът в последното време