Лаодикия е избълвана реално

light, lamp, electricity

Откровение 3:14 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.15 Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл.16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.

Лаодикия реално е избълвана

Предупреждението към Лаодикия е реално изпълнено, защото не може Христа реално да дойде преди да се е приготвила невястата Негова, преди да се чуе Гласът от Откровение 18:1.

Църквата Христова в новозаветното изпълнение на служение е пътувала цели седем периода църковно време и предупреждението в Откровение 3:14 е било без духовно реално покритие. В последните дни на земен живот по Божие измерение човечеството, вярващо в живия Бог, се запитва не е ли дошло още времето за изпълнение на Словото в Откровение.

Църквата новозаветна е една над цялата планета Земя, макар и разпокъсана в духовни верски групировки – секти и деноминации и две официални религии назовани – православна и католическа. Всички тия изповядват Христа и извършват църковно служение в Името Негово. И всяка една от тия формации рекламира своите форми на служение в догми и гордо заявява ”при нас е истината за Христа“.

Вестта към Лаодикия (Откр.З) е отправена към Църквата Христова. А коя е тя, къде ще я открием, като е разпростряна над цялата земна кора? Има ли тя някакъв белег, по който да я познаем?

Да! Църквата Христова има белега, характера на Църквата апостолска. Тя е носител на Светлина, в ръка държи светилник, с който озарява пътя на своите чада. В Откровение 1-ва и З-та гл. е описан нейният най-ранен път, водещ я през Седем периода църковно време, ясно начертан в план от Верния Свидетел, Който отправя към нея съответно изобличение предупреждение. Всеки, който искрено вярва в Христа и чрез вяра дири спасение от греха, ще я познае коя е тя и къде се намира.

Църквата Христова е въоръжена със светилника небесен на озарение. И така, коя е тя? Църквата новозаветна на Христа е духовна – тя е духовно наследие и победа Христова сред всички народи и племена от езици и колена. Тя е сградена на основите апостолски – Църква апостолска, носителка на двата духовни двигателя – в единство Закона с десет заповеди Божии и развиваща се в новозаветното изпълнение на Плана спасителен, тя се разпознава и по петдесятния белег на огненото кръщение в духа Святи – езика незнаен, който я документира пред невярващия свят като Църква Божия – Христова, духом обрязана.

В седмия период две деноминации се явяват с раздвоения църковен светилник

И така, сянковият народ Божи Израил в своя жизнен път на изпълнение на свещено церемониално служение посочи на втория – нов Духовен Израил. Апостол Павел казва: ”Не е юдеин този, който е по плът, а тоз, който е духом обрязан юдеин.” Новозаветната църква Христова е поела своя път на духовно служение от деня на Петдесятница в чин ”Църква Христова новозаветна апостолска” Но в Седмия църковен период ние откриваме нейното съществувание духовно, изявено в раздвоения светилник в ръцете на две деноминации, носещи разделени двете заветни Мощности на светилника църковен.

Духът и законът – двете могъщи Библейски истини

Израил духовен се явява носител на Закона (това е Адвентният народ Божий), а Юда – духовно обрязан народ се открива пред земния свят и Всемира с белега духовен на обрезание в Духа Святи (езика). Тези две Истини – Закон от десет заповеди и духовно кръщение в Духа Святи с белега на уста (езика небесен) като две могъщи библейски истини бележат образа на Църквата новозаветна в Седмия църковен период. Но тя не представя една единна църква, но разединена в две пещери – две деноминации, две духовни общества.

А за кого и към кого се отправя зовът и изобличението на Верния Свидетел от Откровение 3:14-22? Неговата строгост, крайна сериозност, с тежки непроменими последствия при непокорство и непослушание се отправя именно към църквата, кото е целта на Верния Свидетел. Къде се крие тайната и коя е вината, която предизвиква сериозното предупреждение?

Адвентният и петдесятният народ

Църквата новозаветна в чин „Апостолска“ трябва да се яви пред своя Вожд и Спасител – Жених в съвършена хубост, изрядна в духовното си служение. Тя не може да бъде отделна групировка – деноминация. О, не. Не! Не бива дори да се допуща по ум и сърце, че тя е религиозно общество. Това се отнася за двете деноминации, които я представят с двата заветни белега. Но разделили светилника, враждуващи помежду си, те не са угодни на Христа – поради тяхната небрежност, непослушание, неверие те приемат и своята награда – изобличението в последния, седми период – Лаодикийски. Тя е наречена ”Лаодикия”, в която се включват всички християнски религиозни общества (чрез душите): Адвентният народ, носещ Светлината за Закона, представя Духовен Израил – законник, носител на Вестта за десет заповеди Божии, а Петдесятният народ е духовно обрязан Юда – носител на Светлината за духовното заветно обрезание в Духа Святи.