Мохамеданството в храма на Света София – пророчеството за мерзостта, която е застанала на святото място

 

Матей 24:14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините

50/7       04.1974 год.

От начинание на олтарното служение на Авела, то се яви и каиновия и винаги с дялото на Бога е вървяло и измамата, фалша на врага, както на Синай в полата се яви телето златно на суетата, докато на върха Сам Законадетеля се яви на Моисей.

И поде се дялото велико на свидетелствени съдби чрез пет разумни и се оформи кат едно велико дяло духовно реформирано и се представи пред Съда велик и почнаха след проверки и изпити.

Затуй, който Го похули, няма за него прошка, нито може някога да е употребен хулителя на Святия Дух!

Едновременно се явява и дялото, представено от Сатана чрез пет неразумни и чрез лукавия дух на Сатана почват неправдива борба спрямо пет разумни.

… долу над цялата планета Земя няма друга светлина освен вестта църковна и не се изисква друго, освен вяра в съдебния процес, за да се мине под запечатващата се църковна вест, за днес и бъдещето, която е единствена сред цялата планета Земя чрез съдебния процес. И който я приеме, приема спасение и запечатване, изкупление кат народ Божий духовен пътник за новата планета Земя, кат нейни поданици за във вечното царство на мира във вечността над новоизкупена планета Земя. … а който я отхвърли, отхвърлен ще е за всегда!/ Амин!

Сатана знае и завоювал земни съсъди в своя план дири други убежища да избегне своя дял на осъждение, и воюва чрез народи и племена особено чрез осъдени навек спиритични общества. Но най-вече е изявен и въплътен чрез антихриста, сам изявен и чрез лъжеучители, пророци ваалови – мохамедови, с което е и подвел веригата на осъдените като мерзост, която е застанала на святото място: то се е изпълнило чрез мохамеданството в храма на Света София.

Но в Авдия най-добре се откриват неговите планове, че ще се опита да избяга, въплътен чрез съсъди наказанието си лично, изковано от него самия и за тази цел е набелязал близките планети от Слънчевата система да разнесе своята смъртност, гибел и да се избави от Съда над него чрез язвите седем. Но и тук не ще успее защото Авдия предупреждава Сатана „прелъстила те е гордостта на сърцето ти, тебе, който живееш в разцепените канари, тебе, на когото жилището е високо, който говориш в сърцето си: кой ще ме свали до земята. Ако се възвисиш ти като орел и туриш гнездото си между звездите, и от там ще те сваля – говори Господ!“ Авдий 3-4 стих. В Авдий е ясна неговата сатанинска съдба. Но Сатана ще продължи до последния ден да води борбата, макар и осъден за всегда. … Сатана знае, че малко му остава и води свирепа борба. Той е дал силата си, властта си в чин „Ахав – Иезавел“ – дялото му на лъжепророка и учителя му и воюва безнадеждно.

Туй е дялото духовно реформирано в Дух Святи чрез Съда велик на небето пред Трона законодателен и закона на правда, и е в чин данаилово малко частично възкресение духовно, преди голямото първо възкресение. То е готово и употребено, или подвижено кат снопа житен в свещена ръка на Вожда Си Христа. Амин!

Туй дяло е покритие на Откровението. … И то ще продължи,…

О, Българийо, педя Моя, градина райска с река, напояваща Моя съдба във велико употребление, днес теб почетох за съдба сред цялата планета Земя и те удостоих чрез сила могъща посетих и никоя ръка не ще може да посегне и разруши вече великата съдба на Сиона могъщи – духовна стена – твърдел – крепост – съдба Моя.

… сионова гора, сионова възлюбена дъщеря – цялото дяло на възстановени съдби на църквата новоерна, чрез храмово служение, на което дяло е петдесятният порой в употребление в зачатие обрезание, чрез кръвния Воин, кръвната капка Христова на очистване на сърдечния олтар скинията неръкотворна и обрязване чрез Святия Дух в Юдиното потомство, Юдеи духовни в чин „Юда свещена“ по чина Мелхиседек до век.

И ний, Съда велик в чинове на князе, планетни управители в Слънчевата система,…

И кат щит велик на канарата – сионова съдба, туй дяло е неповторимо, нито заличимо, с употребени, решени, запечатани вси всемирни църковни земни съдби.

И явихме великите съдби сионови и яви се тя, църквата с всемирно уредена съдба, като чин сионова дъщеря, чрез личната гвардия Христова, възлюбена Негова сионова съдба,…

И там се попълни рутината – възстанови се стената. Тях именно нововъзстановени вижда Йоан – Откр. 14:1-5.