Живеем в последното, съдебното време

jesus, christ, god

 Живеем в последното, съдебно време, когато Ной, ковчегът и потопът се повтарят. Отново има човек в чина на Ной, отново има ковчег, отново има грях, който се осъжда. Кой влиза в него? Ноевият ковчег вече е затворен.  Връх Богдан. Защо ковчегът се кове 100 години? Отново има потоп, във вид на физически и духовни язвите на осъждение, като награда на една осъдена Земя, пад нала в грях и неправда. Отново има остатък, само българи, който намираше милост и употребление водеше живот на вяра, незасегнато от язвите на осъждение и чакаше деня на избавление.  В Късният дъжд Бог казва така:

„Строенето на Ноевия гоферов ковчег свободно пред човешките очи сочеше за начина на действие в строеж, формиране на дялото Божие чрез един съсъд от мащаба ”Ной”! Всеки чук и гвоздей бяха строго предупреждение, че престои страшен Съд над греха в изпълнение над Земя. Борбата се изрази в пълнота и показа падението на човека до най-ниско ниво. 

А Гласът на Всемогъщият Бог чрез Ной зовеше съвременниците Ноеви. Чукът се повдигаше смело от десницата на Ноя и всеки удар изявяваше съдбите човешки, че Съд на правда предстои да се яви. Съд над всяка вар, която не се смири! Но в същото време един друг глас на измама шепнеше на човека: ”Не е вярно, яж, пий, върши всичко, що желаеш ти и твоята плът, че всичко свършва тук на Земя!” Същият глас на измама е тоз, що в Едема Ева заблуди, днес пак той се чуе сред земното селение ”Нима само Ной ще се спаси!“ Но измаменото човешко сърце даде му пепел да яде. Борбата бе в най-страшния си стадий на развитие и тя се водеше само чрез човека, в единство с флора и фауна. Божията милост се изяви чрез Ной – едно малцинство, което бе изведено над потопните води! Небето загоря в язва зла. Над Земя водната стихия погълна греха. Но над потопната вода спокойно плаваше ковчегът от гоферово дърво и извеждаше в спасение ония, които му се довериха и Гласа на предупреждението чуха. И тоз Макет на бъдещо действие сред планета Земя изявяваше скончание на целокупното земно съществувание.  

Ной сочи на съсъда Божий във времето на Съдебния процес в небето, през който и чрез когото щеше да се благослови новоизкуплението, минало през Съда велик и оправдано чрез Христа. Него Отец щеше да благослови в скончание на времето..Но каква е Божията съдба? Докато над едни се изливат потопните води като осъждение, над други се излива благодат на спасение и се издигат като дяло Ноево над осъждение. Но предстоеше борба сред стихията земна – водна бездна. 

Ной се явява във велико изпълнение на святото Божие намерение. Но какво биха казали всички земни жители? Само един ”Ной” ли е избран в това страшно време? ДА! Словото Божие никога не си противоречи! Във великото съдебно дяло в Скончание, пред един Върховен Законодателен Трон в правда чрез Закон ще бъде употребен само един съсъд в чин ”Ной” като приемник на Гласа в служение Ноево пред едно могъщо Небе (Малахия 4:5) – потвърждава небесното управление чрез Глас от небе в служение на Върховната съдебна власт. Ной намира приложение като Макетен план на Откровение чрез дялото на изкупление, а сам Ной сочеше на съсъда на Гласа на Святия Дух по мащаби на Малахия 4:5, преди да дойде великият и страшен Съд Божий над цялата Земя. Чрез Макетния план над земния бит ние навлизаме в реално изпълнение на Същината като Висок съдебен вик чрез Глас на Духа Святи – дяло Божие, дяло небесно в чин ”Пети Борец”. Ноевата проповед сочеше на съдбите земни, решени чрез великия Съд небесен. 

Според Плана имаме изявление на небесния Глас като едно велико ръководство от Небето, пряко водене дялото на живия Бог в решаване в Скончание земните съдби чрез съдебни решения на великия Съд Божий, след едно строго предупреждение, като велико изявление на небесно Теократично управление, като дяло на спасение, изявено като един Ноев ковчег сред Земята – съдебни решения над земния бит, изпълнени чрез ходатайствената посредническа служба на един велик Изкупител в Скончание пред небесния Съд на правда. И така изготви ли се ”ковчегът” сред Земята? Яви ли се дялото на Съда чрез Гласа на Петия Борец (Откр. 18:4) и затвори ли се вратата на ”Ноевия ковчег”? Тогава човешката съдба, след един праведен Съд небесен, е решена и чака изпълнение над Земя с целокупност осъдена, която не се покая под ”Ноевата проповед” като изпълнение на зов от Небе – предупреждението на третия страж (Откровение Йоаново), за да намери подслон под покрива на един изкован с чук и гвоздеи ковчег, който сочи на покрова Божий като едно велико дяло на изкупление чрез военния процес над Земя. Чрез дялото на Ноевия ковчег като Макетен план на Съда се определя и времето, в което Съдът решава земните съдби. Ние откриваме и начина на употребление и малочислеността на употребените съсъди.

Ноевият ковчег намира своето покритие в Откровението чрез строго употребление на блюда от трите пояса земни съдби. Но затвори ли се вратата на милостта Божия, вдигне ли се благодатта от Земя, то тогава се очакват капките небесни на потопа, сочещи на язвите на осъждение, като награда на една осъдена Земя, паднала в грях и неправда. Но сред Ноевия ковчег, сочещ на дялото Божие, намираше милост и употребление цялото изкупление, което водеше живот на вяра, незасегнато от язвите на осъждение и чакаше деня на избавление. 

Дотук Макетният план ”Ноев ковчег“ ни сочи един План спасителен на развитие над Земя, показва ни борбата, която се води сред Земята, чрез проповед Ноева – стражево изпълнение на върховния изпълнителен Съд на целокупност земна и Земя. Но изявлението на Битие чрез служението Ноево като План на изкупление щеше да се развие през Втория заветен период в църковни съдби на земния живот сред една целокупност земна и да приключи чрез втория род Божий чрез вяра в кръвния принос на Христа, Който ги изкупва като цена чрез Съд велики в небеса. В това време на Съд в сила на действие е Святия Божи Дух и употребява блюдата на почит в едно велико дяло пред Съда в сила и Мощ на ръководство небесно чрез съсъд на милост Божия, който е воден лично от Святия Божи дух, във велико всемирно служение на олтари неръкотворни като блюда на почит в чин и ранг на Ной – Самуил, Илия и Елисея. Чрез Ной като свидетелствена съдба е даден битът земен и неговата съдба в Скончание. Но той имаше да се явява над Земята от едно семе Адамово чрез убодената пета на Ева – явените два рода сред целокупните земни съдби. Макар милостта Божия като благоволение да падна над Авеля и Сита, Еноха и Ноя, то не означаваше, че те вече бяха оправдани. Те като съсъди на почетно употребление носеха съдбите на един целокупен земен живот, бит, на флора, фауна и човек, като избрани от Бога за изпълнение на велико служение на Вест небесна. Те сочеха на бъдещия скиничен живот за скончаещите земни съдби, проповядваха за идващия Съд Божий. И тази проповед лежеше още скрита в чреслата на Ной и Авраам, Исак и Якова и стигаше до Месия – Христа. Но по милост Божия благоволението на Едемското благословение падна над тях и техните имена се записваха в Книгата на живота, сочеха на далечното развитие на Спасителния план и чакаха Съдът велик да разгледа техните дела, да реши техните съдби. Те бяха призвани да бъдат носители на съдби, да развиват благословението Едемско в Първото време. В него се изпълняваше по План небесен земният бит, или по-точно явяваше се неговият Макетен план на градеж и скончание. Тъй Ной сочеше на времето на скончание на решенията на Съда Божий чрез втория Христов род. 

Ной беше още втори Адамов живот сред Земята (след грехопадението). А вторият род бе призван да приключи земните съдби. След потопа чрез извеждане Ной живееше втори живот. Той видя погублението на света в потопните води със собствените си очи. Първият плътски род чрез скиничното жертвоприношение сочеше на жертвата Христова, която сам не оцени, подобно на Адам и Ева и поради непознаване, непослушание и неоценка на Божията милост щяха да посегнат на самата Същина – Христа като пасхална жертва, Дърво на живота. 

Тъй с разпростиране на времената се разгръщаше Планът на изкупление в употребление на флора, фауна и човек, преминаващ в три фази на развитие: 1) Макетен план на Сътворение и Скончание чрез Съд велик; 2) сянково служение в изпълнение на жертвоприношение, сочещо на Новозаветната същина и на самата Същина – жертвата изкупителна – Христа, и  3) на църковната съдба като новозаветно изпълнение, като дом Божий сред Земя. 

Така първият, Макетен план на земни действия се открива чрез Битие и е описан подробно и вярно, и води всеки искрен раб Божий в преклонение пред великата мъдрост Божия, Нему да бъде слава и хвала. О, Могъщ Вожд, Всесилен Творец над Земя и нейната целокупност от тройни съдби в живот за таз безгранична милост Божия над целокупното земно създание! Но великото дяло на милост Божия беше скрито според Плана за спасението от погледа на непризнателното Божие творение. Във всяко време, според нуждата в развитие земно и нуждата на народа, Бог избираше съсъди по милост Своя, пророци и чрез изпълнение на църковните съдби водеше човечеството в реализиране на Своя план за изкупление на земното Свое стежание. Изпълнени с Правдата на Създателя те говореха Божиите словеса и водеха борба с греха, и сочеха на човека пътя за спасение според Плана настоящ в изпълнение. Законът Божий беше щит за предпазване от греха, предпазваше от нарушения на волята Божия, подкрепяше чрез вяра в надежда за бъдещо изкупление; и чрез явлението си в сянковото служение сочеше на Същината, когато щеше да се яви като лъч светът в зари, ще огрей с Мощ и сила надеждите вси в избавление от тялото на греха и ще води към великите Божии милости във вечността. Но човекът е непослушен войн на небесния си Вожд и винаги греши. 

А сега да погледнем в огледалото на същината на изпълнението на Макета на бита земен. След съгрешението на първата Едемска двойка Земята прие проклятие. Яви се плодът на съгрешението на Адам и Ева – Каин и отново се изрече проклятието, но сега то падна на човека. Яви се първият народ Божий, който прие на плещите си пак проклятието на греха. И на явения жертвен олтар се яви жертвата – Христа, по подобие на жертвата ”Авел“, но в реален олтар – сам Христа като реална жертва на изкупление в реално изпълнение сред втория род Божий – всемирен олтар с всемирна жертва на приношение, цена за едно велико всемирно изкупление – кръвта, пролята на Голгота, живота, който даряваше живот и беше цена на всемирно изкупление като Дърво на живота. Тук безкрайната милост на един любящ Баща, Творец на Своята творба, е подчертана чрез приноса на жертвата на Единородния Син Божий като цена на изкупление. И който погледне с вяра в кръвта на Христа, намира изкупление завсегда. Положиха се основите на втората църковна съдба: яви се реализирана Сянката сред целокупност земна и пое път всемирен на борба с греха като Войн свещен, кръвен принос, като една велика Платформена вест църковна в реално служение на причастие, за да имаме дял с Христовото изкупление. Поде своя развой Планът за спасение в Новоерно време на битие земно. А пред Божието Лице яви се посредник – Ходатай на човешкия род, застъпник за земния бит пред Съда небесен между Бога и човека, между небе и Земя в небесния дом, по План явен в Макета земен, в реален страж за втория род Божий чрез вяра в изкупителната кръв на Христа (вторият Адам). 

Тъй първият Адам чрез непослушание към заповедта съгреши чрез своето ребро – Ева и изгуби първия си образ, сътворен в Правда и Едемския дом. В повторение, първият сянков Божий Израил загуби Ерусалим и Ерусалимския си дом. Но вторият Адам – Христа чрез велика борба воюва с греха чрез Правдата Своя, за да изведе съсъдите Свои – камъните на Новия Ерусалим и Ерусалимския дом, като се яви пред Съда в ходатайствена служба, за да изкупи Своето ребро – Ева – кост от костта Му, която е оставена сред Земята като Платформена свидетелствена вест заветна с Бога – цената на изкуплението. И подобно на попитата от земята кръв на Авеля, и Неговата, Христова кръв, по подобие земя попи, или сам Христа я остави сред Земя като Свое ребро – Ева. Но Христа – Същината на реалното изпълнение на Спасителния план влезе в небесното светилище окървавен, с пет рани на Своето тяло, за да се застъпи за цялата всемирна земна съдба от три пояса земни творби според сянката на оригинала небесен (земната скиния сред първия Израилев народ). Той, Христа, влезе в небесната скиния за падналата целокупност земна и Земя като свещеник Богу, за да очисти греха с Кръвта Си като Пасхална жертва и да приключи с макетните и сянкови съдби, като сам Той е Същина, и да приготви и въоръжи един трети народ, чрез който като дяло на Ноев ковчег ще застане за целокупност земна пред великия Съд Божий за оправдание и изкупление на всемирните съдби. И тоз Трети духовен Израил ще приеме чрез Третия Образ на Отца – Духа Святи всички награди на оправдани и изкупени чрез Съд велик за целокупност земна. Тъй Същината, явена по Плана за спасение – сам Христа като жертвен принос застана пред Великия в правда Върховен Трон, с основа Закон на правда, като Везна на добро и зло сред небе и Земя за во век. И чрез таз Везна – Закона на правда се измери грехът на народа пред Върховния Трон на правда като Законодателна съдба. И едва тогава, в скончаещите съдби, се явяват сред Земята в сила и Мощ четирите течения на Реката на живота като едно могъщо реформаторско течение, като Ноев ковчег на развълнуваните от осъждението земни води, според Макетния план учения земни, водещи в погубление. Но това велико реформаторско дяло ще се понесе над тях като Ноев ковчег по великата Творцува воля сред планета Земя. 

Тъй в приключващия Съд на правда, изявен чрез дялото на Ноя, ще се покрие в изпълнение на Йоановото Откровение с дялото на Четвъртия ангел и Пети Борец – силата и Мощта Божия чрез Тройния Си Лик, Който ще се изяви в един Могъщ Глас на небесно ръководство сред Земя чрез съсъд на Божия милост, водейки дялото Си като Ноев ковчег в употребление на блюда на почетна употреба пред Върховния съд велик. Те ще са представители на златните блюда и се натоварват с решенията на Великия Съд в Правда Божия. Небесният Съд велик приключва Земния процес на грехопадение и на водената борба от двама Борци с две войнства според Божия План, изпълняван чрез водещия се целокупен земен живот на трите пояса земни творби. Изгражда се един върховен ”ковчег“, дяло на Божията милост, сграден от живи ”дървета“ на Правда Христова (като част от Него – Дървото на живота), водени пряко от Святия Божи Дух сред осъдените племена и народи, не приели Божията милост чрез Христа, явени чрез Макетния план на потопа като развълнувани води, моря, потоп, осъдени от Върховния Съд Божий в правда. И дялото на оправдание подобно на ковчег Ноев ще се понесе в малцинство земно, натоварено с целокупните земни съдби по двойки, като новоизкупена Ева, всемирна кост от костта на втория Адам Христа. 

Тъй ”Ева” ще бъде скрита в едно могъщо дяло на изкупление сред целокупността земна, но над ”Ноевия ковчег“ кипят потопните води с осъдените племена и народи, които приемат заплатата на осъдена Земя на своите плещи чрез язвите потопни, поради непослушание и непокорство спрямо заповедта на Бога като Закон на върховна съдба, изявен чрез дялото могъщо Божие сред Земя. Тъй земните потопни племена като мътни води, водени от страстните нагони на своя вожд, воювали против Твореца Бог, ще погинат в земната бездна и от тях не ще остане ни корен, ни ветва. 

Тъй ще приключи дялото на Съда Божий по подобие на Ноевия ковчег и влезлите в него от целокупните земни творби, над които е паднала милостта небесна, са останали в него живи като Пет разумни на сватба с Младоженека си. Вратата е затворена за всички, които са останали вън. Съкратено е времето на благодатта чрез Съд небесен велик за непокорните земни човешки същества.  Следваше Нже! Като Макетен план Ное сочеше на изхода чрез Съд велик на дялото всемирно Христово. Ное сочеше още на съсъда на Гласа, по чин “Малахия 4:5“ обещан за последното Съдебно време в чин “Илия пророкът“. 

Изявлението на Ноевите свидетелствени съдби е времето на предупреждение сред Земята за предстоящия Съд – потоп! Ной сочи на дялото на Святия Божи Дух сред Земята като реално явление на свидетелтвата на Съда велик, градежа на олтарите два (Авелов и Каинов), на Кармил – Илия и Вааловите пророци! Когато се кове Ноевият ковчег – дялото на предупреждение чрез Святия Божи Дух, когато се решава съдбата на дялото на изкупление над целокупността земна и се готви да “полети над водите“, реално на осъдена Земя, не в свидетелствена съдба, пред очите на осъденият свят от народи и племена, езици и колена. 

Бог чрез Глас явява Своята велика роля на Съд в предупреждение за реален изход от Земя. Ноевият ковчег сочи на Скончание, на дялото Божие – дяло на Святия Дух като велико изпълнение на волята Божия над целокупност земна от флора, фауна и човек. 
Чрез дялото на Ное се сочеше на великия изход от света на греха чрез решения на Съд велик, влезли в изпълнение след предупреждение. Ясно става, че още от Създание Бог изяви волята Своя чрез Макетния план, прострян в изпълнение над Земята, че иде денят, когато ще се яви Съдът Божий в изпълнение на волята Творцува и ще реши в реалност земните съдби.“