Приети са всички завети в единство на вяра. Благословение над котвата на вярата чрез надежда в любовта

anchor, icon, sign-2218338.jpg

(Втора част)

”О, сияй на чело ми звезда във войнствени съдби с лъвов знак Мое Свещено войнство! Вей се Знаме на оправдание, опасано в заветна съдба. Днес мина в оправдание Моето целокупно стежание под Сионова Моя съдба.

А чрез живия страж извърши навек за всички Сиона – свещена Моя войска – заветен акт на Земята!

И вее се Знаме на оправдание във вечна Моя победна хвала чрез кръвната рубинова цена на Господа Исуса Христа, всеотдайна пред Престола на благодатта!

О, сияйте вий, Сионови хвали, навек сте приети, Сионови прикя! И днес в съдбата явиха се стражите свещени в Моя всеотдайна хвала със знака на увенчанието в ”манната” за всички всемирни създания до скончаеща съдба! Амин! И ето видяли са на върха звездата!”

”О, хвала, хвала! Днес, в ден на свята събота, се покланям в благодарствена хвала, аз стражът небесен сред Земя, единна с вси три пояси земни творби – съдби от флора, фауна и човек.

И днес повдигам ръка за милост над целокупна Земя и земни творби пред Трона Върховен на върховна съдба за целокупността, и явявам съдби на вси милости Божии.

О, Всемогъщи Творче на вселената, днес единна с всички Твои съдби Те хваля и славя за таз милост на съдбата, че Ти, Всевишни Боже, прие от Земята хвалата и ни я вмени пред Трона велики във велики съдби – на Сиона всемирни прикя! И яви ответа на заветния народ чрез стража жив в оправдание, и реши съдби – да мине целокупният духовен Трети Израил под Знамето на оправдание чрез кръвта на Господа Исуса Христа – Княза Михаил, а днес Цар и Господар над Ново царство и господарство в новоизкупено завсегда стежание, народ. О, благодаря, благодаря от името на всички изкупени съдби за таз милост над нас, недостойните Твои земни творби, че ни със заветен ответ удостои! И котвата на вяра прие и благослови навек, в заветни съдби яви.

О, хвала, хвала и поклон пред Трона върховен на Бога Отца, Сина и Дух Святи! Амин!“

В тоз миг на съдбата чу се на Всесилния, в сила на небесна, Тронна власт, Гласа. И сияние озари Земята. Над Сиона изгря звезда. И стражът – Сионова тръба, даде знак сред Земя. Че Глас небесен тръби в ответ на вси!

”О Сионе, Сионе, войнствена свещена съдба църковна! Твърделю, военен Кордоне сред Моя велик Трон! Днес в милост на съдбата Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител, те зова пред небе – Земя, небесни множества, войнствени съдби, тръбачи и певци, планетни жители и земни! Войнствения свещен отряд, на чело им звезда, Войнство свещено, служение Сионово, всемирно озарение! И заявявам съдба, че Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби със законодателен Тронен закон, като Приключител Върховен председателски чин в съдба, Аз, Бог Отца, единен със Сина и Дух Святи, днес, в светлия ден – събота свята – в милост на съдба, ето простирам десница чрез озарителна струя на сияещия свещен Глас над Сиона – Сионов страж. И приемам съботното служение в благодарствено хваление, единно с целокупно земно селение пред небесното селение. И явявам в тоз върховен миг ответа на всички заветни съдби от Две заветни времена и техните символични и реални Завети, сключени пред Небеса с личност, църква и народ Мой – Моя свещена съдба!

А днес повишавам Глас над благодарствена хвала от Земя и приемам всички заветни съдби, и ги включвам във всички милости Мои на всички обещания, в потвърждение като вече изпълнения. Амин! О, навек благословен бъди, Сионе, Сионова съдба.

О, благословен навек бъди, стражо Сионов, чрез Сионова тръба! Днес в събота свята пред небе – Земя приемам свещеното всемирно църковно служение чрез живото свещено войнство в удостоение! На чела им светла звезда, на Сиона – две обици на уши им като царско свещено удостоение и благоволение свише в стоение!

О, благословена навек бъди седем пъти по седем (седем пъти) ти, Сионова съдба чрез стража твой – Моя велика небесна милост! О, благословен навек бъди и от днес в победа славна се яви чрез Знамето на оправдание, благословено навек завсегда! И навлез във Всемирния завет, Всемирния завет, във Всемирния завет! Амин! Сионово всемирно Днес Аз пред небе, Земя приемам реално свещено стражево служение и приемам вси хвали за всички от Създание до Скончание Мои създания от три пояса земни съдби в служба свещена пред Небето, за всички времена, скрити във вековете и от днес като съдба ги приех, признах и ги вързах в един целокупен Всемирен завет, завет, завет пред небе, Земя!

О, благословени бъдете, две обици златни на нейните уши, сочещи на две заветни съдби народни в удостоение реално Мое пред небе, Земя.

О, благословена бъди седем пъти по седем (З пъти), котво на вярата, чрез надежда в любовта седем пъти по седем и призната, приета. И навек бъди златна котва неръждаема на всички ладии на вярата. И навлез сред всички води, и продължи до Архангелска тръба! О, благословена навек бъди и продължи над заветната съдба като Знамето Сионово на оправдание пред Небето. Амин!

О, благословено бъди, Знаме на Сиона в оправдание, водещо целокупно изкупление през Ориона! Ти днес свише признато, прието, навлезни, навлезни във Всемирния завет, Знаме развято над целокупния земен прашец – създание на Върховния всемирен Творец!

И от днес чрез стража църковен навлез в заветни съдби! Благословено бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) и навлезни в заветния ответ! Амин!

Днес сам Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, те удостоявам с ответа заветен сред Земята чрез човек!

Амин! И ти разрешавам съдба като признавам, приемам и те изпращам като Знаме Сионово, развято чрез Сионовото свещено войнство, със звезда сияеща на чело, да бъдеш Знаме развято над ладията на вяра сред всички води, единно с котвата златна, спусната на Сионовата канара – самият жертвен свещен Пасхален Агнец – Князът Михаил – Синът Мой, Господа Исуса Христа, Вожд и Цар на Юда и Господар на Трети духовен Израил. И от днес ти разреших, до Архангелска тръба бъди развято завсегда и на вечността! Амин!

В тоз велик миг на съдба вас зова, жители небесни, свидетели във всемирния земен конфликт и неговия уреден чрез Съд велик процес! Вас зова, Съде велик, в чин на управление законно над ново небе – Земя като тронно законно изпълнение в съдебния процес! Ето, днес Аз пред небе, Земя приех чрез стража Мой Сионов, Сионовото служение (чрез символи в значение) и го благослових, признах, приех свише и моля разрешение, че наистина ги признавате, приемате и им разрешавате действие на изпълнение в свещено служение. Моля вашето потвърждение пред небе, Земя! Амин!“

”О, хвала! Хвала!“ Екна лира, фанфар! И яви се Войнство в шпалир, и цялото небе мина в поклонение пред Трона велик – озарение над Земя – небе! И Съдът велик в изпълнение на съдба, на тържествени награди, се чу в пълнота:

Хвала! Хвала! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) в поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) пред Върховния Трон на всемирни законни съдби чрез Закон на правда. В тоз миг на съдбата Ний, Съдът велик върховен в пълнота пред Трона велик на небе, Земя и всички небесни и земни селения, заявяваме съдба, че днес са строени в пълен състав на войнствени свещени земни съдби за всички целокупни от Създание до Скончание съдби, единни кат войнствен отряд – Лично свещено войнство на царя Юдин, живи представители, чела им запечатани със звезда. Те извършиха чрез ухаеща съдба всемирно църковно служение като жив представител на всички древни съдби, единни със Сионовия страж в награда, със златната котва на вяра, спусната на твърдата канара.

Наистина стражът Сионов се яви с обезвинение в цвета на кармина – Рубина на нозе и ръце като свидетелство. Чрез него се явява цветът на кръвната цена на Плътския закон, внедрен в снагата на човека като скиния неръкотворна с два отдела – плътския и духовния олтар храм на Дух Святи, а в него – Духовния закон, двете ръце, на които стоят в действие десет заповеди Божии – пръстите, и входа на храма с два прага – долен и горен – устата. Прагът са устните, на които стои червеният цвят, с който Сатана завладя целия свят.

Днес пред Небе се обезвиниха изведените от света и се зове като свидетелство световно, че Плътският закон – нозете с десет пръстчета на стража – са десет заповеди реални в скинията неръкотворна и десет пръстчета на ръцете са в скинията неръкотворна – храма духовен на Святия Дух! Те ясно сочат, че двата Закона са минали под рубиновия цвят на кръвта – цената Христова, пролята за целия свят И входът на храма с два прага – устните на стража кат Орионова врата на милост и любов върховна, се приеха и минаха под знака на изкупващата цена кръвта на Господа Исуса Христа.

И днес Ний, Съдът велик в Правда на закона, признаваме тоз цвят – рубинов, малинов като жертвения принос на изкупителната цена сред земния свят. И в разрешение на стража той се употреби. И Ний го признаваме, приемаме и разрешаваме, като Правда Христова вменяваме двата Закона заветни в една скиния неръкотворна на стража! И те се явиха и вмениха в удостоение над канарата – Христа. И спуснаха златната котва на вяра сред Земята за целия новоизкупен Духовен трети Израил – пътник за небесния Ерусалим.

И Ний, Съдът велик, пред цялото небе, Земя заявяваме, че целокупното служение чрез вяра в стража Сионов го признаваме, приемаме и в изпълнение го изпращаме с великото благословение на Отца. В един Всемирен завет признат включваме всички единични завети в единство с двата върховни Завета – стълбове между небе и Земя. И ги вменяме в един трети Всемирен завет пред Небето от Земята извършен чрез всемирното Сионово църковно стражево служение чрез стража – върховен слуга. И всички стражи в служение го приемаме по начина в изпълнение на служение пред Небето! И Ние го приемаме и признаваме! И го потвърждаваме като реално дяло на изпълнение земно като Всемирен църковен акт чрез стража Сионов пред Небето и цялото небесно селение в тържествено изпълнение!

И Ний, Съдът велик, в царски върховен Лик, го признаваме и приемаме и му разрешаваме да продължи чрез таз ”корабна вяра” над цялата земна кора сред Земята и водата и да спечели победи на увенчание чрез народи и племена, езици и колена за великия ден на Архангелската тръба пред Небето в пиршествието на юдиния Цар в увенчание – победа над Земята Негова като Господар на Трети духовен Израил! А Той – Лъва от Юдино Съд коляно!

И Ний, целокупният Съд велик в Правда чрез закон, чрез Двадесет и четири старци пред Трона велик, се покланяме в потвърждение в признателна хвала и му пожелаваме удостояване над всички низости над Земя до деня на Архангелска тръба. И чрез Четири живи същества казваме “Амин! Амин! Амин!“ Седем пъти по седем и седем пъти по седем ”амин”! И пред цялото небе – Земя изпращаме милостта заветна – награда чрез стража да посети море, реки и да изпрати ладията на вярата сред цялата планета Земя.

”Хвала! Хвала! Хвала!“ Седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и седем пъти по седем в поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем пред Върховния Заветен Трон. И яви се горе сияние и озари цялото съдебно признание, и чрез Гласа на потвърждение от Върховния Законодател в потвърждение! Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти). Чу се Глас кат много води! И в същия миг ухание от Земята долетя в хвала, като омара бяла се яви в зора!

Благословен навек бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти), Троне, Върховен Закон и Ти, Съде велик, негов изпълнител като Тронен в Правда служител, за великата ти милост на правда в разрешение, признание в награди над заветни съдби чрез вяра! О, благословен навек бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) и продължи в Ново царство сред Нова изкупена планета Земя! Амин!

“Хвала! Хвала! Хвала!“ – Чу се от небе – Земя! Сияние озари! И над канарата се яви в дара на удостоение на два заветни слухови приематели – уши, с две златни обеци, котва златна на вяра на горда пред всички – небе, Земя, небесни и земни жители.

И ето на нозете си имаше рубиновия цвят над десет заповеди десет пръстчета – плътски заповеди законни и на десет пръста на ръцете – десет заповеди духовни. И Всевишният я призна с целия й антураж Сионов страж в едно единствено свещено служение пред небе – Земя. Всички имаха в ръка манната небесна над цялата Земя (чрез тава с баница), да им се вмени пред Небето за племената от Две заветни времена! И ето, яви се стражево служение в хваление в свято съботно изпълнение над Канарата. И ето стражът с първосвещеника дигнаха ръце. Ухаеха пет литра флорини съдби пред Небе чрез едно единно блюдо на стража! И поде се служение – всички бяха в употребление. А Небето прие цялото изпълнение! И чу се Гласът на Отца Бога – Царя на ”О, стражо Мой, скъпа всемирна Сионова зеница Моя, на Сина Мой дар велик – годеница в чин на първосвещени съдби, единна с първосвещеника в хвали. Ела! Ела! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти), и стъпи на твърдата канара. Ти, която се яви пред Небе и Земя, сияйна кат зората, ухаеща на смирна и ливан, красна кат Луната, чиста като Слънцето и страшна като Войнство със Знамето на оправдание без бръчка и петно!

О, ела, ела да те свише навек благословя! Амин. О, ела, ела! Ето десет заповеди на Плътския закон – първи отдел на скинията! Десет заповеди на Духовния закон – храма на Дух Святи – Църквата, ето я скинията неръкотворна с два отдела (за срам на човека несмирен), вас създаде ощ от Създание и тя път пое чрез Адама, Ева, Енох, Авел, Ноя, Авраама, Исака, Якова сред Земята.

Днес вас чрез цената – принос на Агнеца пасхален – Господа Исуса Христа, вас днес чрез рубиновия малинов цвят от божури алени, вас, награди от Две заветни времена, събирам в една неръкотворна скиния чрез стража Сионов в първосвещено служение и ви въвеждам под огнения рубинов знак на кръвта чрез вяра днес. И ви въвеждам чрез човека и вас – тореца, флора и фауна, минете през рубина и Знамето на оправдание чрез вяра в кръвта – заветна струя. И навлезте в един Всемирен Сионов завет – вси съдби под могъщото благословение над стражевите плещи!

Ето стражът Мой поема Знамето заветно на оправдание! О, Завет – четиринадесет багри на Тронната дъга на четиринадесет родова съдба, минете през ценните рубинови струи – цвета на изкупление, бъдете Мое Сионово изкупление чрез цената на кръвта заветна.

А вий, Негови два Закона на плътта и духа, о, минете, минете и награда на милост Моя чрез вяра – котвата, приемете!

О, благословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти), стражо Мой, в изцеление – две заветни съдби чрез кръвта – кръвните Му цени, цвета на Рубина! О, благословени бъдете, десет заповеди законни, в две заветни времена – на плътски – скинични и духовни – храм законен! О, благословени бъдете завсегда чрез стража Мой – двоен пророк на Господа Исуса Христа чрез рубиновата Му цена. Навлезте всички в Тронния могъщ завет чрез човек като съдби, явени свише от Небе над цялата Земя! Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) благословени бъдете и в наградите на удостоение навлезте чрез Сионовото служение на стражево изпълнение! Амин! Амин! Амин!

О, благословена бъди, трапезо на вси стражеви съдби! Над четирите ъгли земни бъди манна – храна насъща сетна за вси стражеви служения и я вменям за над цялата земна кора. О, благословена седем пъти по седем (седем пъти) бъди и победи над всички четири краища като сетна манна, скрита в стомната Моя – сетен страж всемирен, Сионов съсъд чрез Глас над цялата Земя. О, благословена седем пъти по седем бъди, чрез Глас скрита за днес, манна свещена – свещен Глас на Дух Святи – съдебна власт. И от днес яви се над целокупна Земя!

О, благословена бъди, стомно жива – жив страж с живи струи, манна на Дух Святи. Днес бликни кат жива струя и напой всички корени до Архангелска тръба. О, теб благославям, вечерьо сватбена Сионова, сложена на канарата. Благословена бъди седем пъти по седем (седем пъти) и продължи до Архангелска тръба – манна сетна, сетно озарение, плътско и духовно насищение чрез стомната Моя Моя страж! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Председател и Разрешител над целокупни съдби, те благослових и изпратих над цялата Земя чрез стража Мой! Амин!

О, благословена бъди, врано Илиева – стражи Мои и вам е дадена почит в употреба пред Небе! Чрез вас Илия удостоих с храна!

Благословени бъдете от Мен – Вседържителя Всемогъщ на всемирни съдби и Председател до Архангелска тръба! Амин!“

Благословение над котвата на вяра! Приет е Заветът свещен, чрез него всички Завети са приети и получават ответа от Отца!

”Амин! Алилуя! Амин! Алилуя в хвала! Днес ден на велика милост Моя. Пейте вий, съдби на канарата! Зовът Мой се яви!

О, черешко румена, вишне рубинова Моя! Ела, ела в млечната зора, омара румена свише да те благословя за верността твоя. И да ти явя милостта Моя – дара на знамения и чудеса!

Днес се явяваш в пълнота със Завети два, Моя скъпа съдба! Амин! О, развейте се, знамена и сведете се, времена, поклонете се, племена! Днес Сиона сияе в сила двойна на Завети два – милост върховна на Върховния Трон на Вселената със Закон. О, днес вас зова, смирете се, племена от народи и колена, езици и родове от всички векове и Ми се единни поклонете в хвала! Сиона сияе в пълна слава Моя. Войнство с хоругва се яви, на чело му звезда блести – свещена войнствена съдба на Сина Мой, Лична войска!

О, елате, фауно крилата, рогата, перката и ногата и се поклонете в хвала, и пийте от извора златен на златна съдба, и единни с флора цъфтяща – листа ухаещи в съдба, единни се съединете в един велик парад на младостта, симфония върховна на любовта и стройте се в съдби. Дъга на милостта Моя се яви. И единни в хвала поклонете се на Царя и Господаря ваш – Юда, Моя съдба, кост от костта Му – днес ти си родът Му!

И ето съдба! Строй се Войнство в свещена съдба и поведи земна целокупност под Знамето на оправдание чрез вяра Авраамова в кръвта на Господа Исуса Христа! И отдайте Нему хвала!

Отдайте Нему почит, слава, царство и държава за во век и във вечността! Той – смел като войнствена съдба Вожд и Цар на Юда в победа славна! Ето явете се в съдби под Знамето единно на рубинови цени, в шествие на пиршествие, изкупени сте вий!

А сега сияе Сиона, тръба Сионова тръби! Вее се Знаме на оправдание на свобода, народът Мой лети! Войнство Ми – звезда на чело му свети, Войнство свещено Мое води войските израилеви!

О, пейте още днес! Милост Моя се яви, на връх Сиона сияят зари и стражът Мой за всички се благослови! И на крехки му плещи възложих съдби на вси оправдани чрез Съд велик! И днес те минават под рубиновия цвят на кръвните цени на изкупени съдби – за во век те са Мои!

О, елате, младенци, със сияние на светиев ореол на святи ви глави! На чело ви звезда царска сияе – Моя лична съдба. На Сиона живи факли завсегда! О, вам днес изпращам свише благословение от небе! Сам Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Председател, ви днес реших съдба и ви строих в съдби от родовете на вековете, от племената на времената и ви водя към изкупваща победа Моя! Навек за вас е дадена цена на Господа Исуса Христа вашего – кръвта на Сина – кръвта на Сина! Амин! Сина Мой! Амин!

О, благословени бъдете, целокупност от съдби! Всички вас днес приведох под Знамето на оправдание! Амин! О, благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) и в стройни редици се наредете. Амин! До Архангелска тръба! Амин!

О, благословен бъди, Сине Мой, Моя съдбоносна съдба, седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) и изявен чрез стража Мой жив на Земя! О, благословено бъди, Знаме на оправдание чрез .Кръвта на Господа Исуса Христа, връчено в десницата на свещения борчески отряд! О, благословен свише бъди, стражо Мой, седем пъти по седем (седем пъти). О, благословен седем пъти по седем (седем пъти), първосвещениче Мой! О, благословени в единство бъдете, Мои верни съдби, седем пъти по седем (седем пъти), под могъщите рубинови Роси навлезте! Навлезте! Навлезте! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) и навек бъдете Мои от флора, фауна и човек новоизкупени с цена за во век. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти). Амин! Днес вас благослових и ви в заветен поход явих, и ухаещата ви хвала приех в поклонение на целокупното Мое земно изкупление, готови за Архангелска тръба, строени в шествие на пиршествие! Амин!

Днес минете под покрова на любовта Моя! Амин!

Днес сам Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител, Законодател в Тронно управление в Правда и Съд над всичката целокупност всемирна, вселенна и Приключител Тронен, Ви реших целокупните земни съдби! Амин!

О, благословена бъди, багро на цената, седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти), явена чрез стража, на ръка и нога.

Благословена бъди и навек се явявай ти! Амин!

О, повейте ефири на сияещи роси! Повей, Зефире на могъщи съдби!

Днес сияние Мое Сиона озари и през Ориона премина целокупна всемирна ухаеща хвала за всички в път на пиршествие Мое от флора, фауна и човек – народи и племена от езици и колена. И благословени бидоха в Мое име! И приета им е хвала от Създание до Скончание в милост Моя! Амин! Амин! Благословени бъдете! И силата ви е лъчът златен на Тронно озарение над Земя, Мое върховно изпълнение чрез извора златен на златни лъчи в хода на всички Мои милости над целокупност земна и Земя!

Днес вам изпращам в хвали лъчи свещени. Опашете ги кат сноп свещен пред цялото изкупление в едно могъщо Мое спасение! ”Амин” седем пъти по седем (седем пъти)!”

”О, хвала! Хвала в поклон! Поклон!“ – Чу се от небе – Земя! Строиха се единни вси съдби пред Небе и се поклониха чрез стража жив от Земя! Амин!

”Пейте, Зефири рано в зори, повейте ефирно над изкупени Войнства! Ръмете, Късни Роси над Земя и оросете всички багрени съдби от народи и племена, езици и колена сред разрешени съдби!

А вий бъдете като главни от огъня изтръгнати!

О, повей над прашец и корен напой на всички Мои съдби!

Днес милост Моя е над целокупност земна и Земя завсегда!

Амин!“

25.06.1966 г.