Преображението Христово

bible, storying, ccx-2723573.jpg

 


 

 

Матея 17:1 И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме.
2 И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.

Светлина за преображението на святата планина

Пред тримата свидетели яви Христа силата Своя, която щеше да действа в последни дни на земя. Мойсей е преобраз на заповедите на Отца. Христа е новият завет на земя, чрез силата илиева пророческа, която щеше да действа на земя чрез остатъка. Преобразяването на Христа означаваше учението старозаветно, минавайки в Христа чрез силата на Духа, което ще държи невястата Моя в последни дни, за да устои и да се преобрази в миг на грабването й в небеса. 205/10