Внедряване на Авраамовите обещания

red, brick wall, brickwork-3614976.jpg

ЧРЕЗ ПРИНОС НА РИЛА И ЧРЕЗ ЖИВОТО ВОДНО ЦАРСТВО – РИБИТЕ СЕ БЛАГОСЛОВИ ВОЙНСТВОТО, ПРЕМИНАВАЩО ОТ ЖИВОТ В ЖИВОТ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТКР.21:6-20 ЗА СТРОЕЖА НА СИОНОВАТА СТЕНА ЖИВА ПО СЪДБИ, ИЗМЕРЕНА В ЛАКТИ И ОКРЪЖИЛА ВОЖДА СИ ХРИСТА КАТО СГРАДЕН ЕРУСАЛИМ

И екна Глас могъщ на Бога Всевишни, и зовеше Своя страж:

”О, стражо Мой, стражо Мой, днес велика е съдба на внедрение могъщо на вси Авраамови обещания! Пращам те, иди на морето Черно кат Египетски води. Житата житни събери кат обещания Авраамови вси чрез Йосифа – победи славни, награди – дялове Вениаминови. Че днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чинове ”Генерални” ще строя вси внедрения като пясъците морски и небесните звезди и ще ги принеса чрез десницата Си могъща в съдби. А ти се приготви за великото дяло на изпълнение на свидетелственото внедрение като обещания, дадени Аврааму от Мен – велик Творец, а той – поканен в съдба кат земен прашец и употребен.

Днес над ядрото земно с новоуредена съдба ги внедрявам на небесната твърд като звезди сияйни! Затуй днес теб пращам: иди рано в зори на брега морски и ще посетиш Надеждата – всемирна съдба, че свидетел Мой избран е тя като изведена от Голямото събрание (Адвентно). Да принесеш камъните свещени и пясъците на обещание в олтаря на служение!

Днес пращам те, иди, покори Ми се ти! И в изпълнение предупреди дома на Йосифовия чин да се яви към победа Моя.

Затуй, рабиньо Моя, те зова, приготви се ти и волята Ми най-свято извърши! Но ако някой не се покори, то нека Гълъба – съсъда на Дух Святи, те придружи, но волята ми извърши и благословението над чина „Йосиф” и Вениамина“ приеми. Амин!“

”Стражо Мой, стани! Днес е събота свята, свята съдба! О, страж буден си, иди, че строени са веч съдби на живата Гвардия христова, Моя, чрез деца! Днес простирам десница и докосвам им сърца преизпълнени с невинност детски лица. С лъч озарителен сияят в първа младост, явили се сред планета Земя, да извършат великата воля Моя. днес е утро свежо, стража мой, пращам те, иди! И с принос ухаещ пред Лицето ми се яви! че теб и само теб, стражо мой, една намерих с чиста искрена дълбина, кото кат Сионов страж буден стои и за дялото Ми велико (Духовното частично малко възкресение) бди! Стани и иди. Бог над тебе бди! Стани и иди! И не ще позволи враг да те смути. Амин!“ И рано в зората свеж ветрец повява оросените клони на бор и ела. И сияе лъчът светъл, и гали лица, сърца ни преизпълнени от милост и любов, ний път поехме към планината. И пееха звънците химн свещен, камбанки цветни, люляни от тихия ветрец. И галеше ни десницата на Могъщия Творец! А ний единни в чинове два бързахме в зората да се поклоним, в събота свята, пред Лицето на Всевишния наш Бог Творец. Че в зората ранна чухме Му Гласа да ни зове чрез Сионова тръба на Своето поприще. А звън свещен – тръба екти, химн свещен се запя сред гората и ухание свежо от роза българска към Небе полетя! Че днес е събота свята, свято (свещено) свидетелствено служение яви се пред Небе! И единни вси се поклонихме пред Създателя на Вселената.

А тревите се вълнуваха кат океани и моря, люляни от Зефира нежен, повял над планета- днес споменати бидоха от Всемогъщия Творец на флора, фауна и човек. И трепна Глас небесен, Зефира погали нежно сърце, и чу се Словото живо на живота сред Земя пред небе:

”О, служение, свещено свидетелство неизмерно, днес, в събота свята, яви се ти пред Лицето Ми, пред Вселена, Всемир, чрез творението Ми, и приносът ухаещ – приемам хвала – насладена биде Вселена, Всемир и Моето сърце! И към Моето творение се обръщам в съдби да го свише благословя, чрез Зефира нежен да го погаля сред планета Земя! Че днес ги единни споменах с фауна перката и съдби им сравних като дишащи. Че те като явление водно са в служение пред Небеса и съдби им решени ще преминат в строени дихания чрез олтарите свещени детски гърди пред Моите очи! Те навек са строени като пасажи рибни, символизиращи Войнствата свещени в чинове небесни, преминаващи смирено от живот в живот чрез съдебно решени съдби.

Днес Войнството, строено в чинове първосвещени, чрез Дух Святи духом възкресени в съдби, те в тайна Моя са строени като нови Сионови стени, окръжили Ерусалима нови в нови съдби. Днес тях преблагославям кат Лична гвардия на Вожда им Христа, строени реално сред планета Земя! О, благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете навеки и в строежа нов се намерете като внедрени навек съдби за след Хилядагодишното царство на Мира! Вам навеки съдебно уредих съдби, над земното ядро ви внедрих с новорешени навеки планетни съдби, за в Царството нововъзстановено, в чин ”Юдино” с Царя си и Господаря си – юдиния Вожд, Сина Мой, Господа Исуса Христа, Вождът, Войнство свещено, твой!

О. благословено и внедрено бъди с чиновете първосвещени на Вожда ви Христа, и свещени, единни с вси пророчески атрибути на Съдебната везна! Вий единни сте Лична гвардия, Мощ църковна, двигатели сред планета Земя на Вожда ви Христа! И по дух жизнен строени завсегда, от живот в живот преминете завсегда. Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин ”Генерален Законодател и Съдия“, Творецът ваш, вий – Мои Творения, символизирани чрез рибните пасажи сред океани и моря, в тоз Миг сила приемете и в жив жизнен дух преминете, и като реални Сионови стени – осиновена Сионова дъщеря, Лична гвардия на Христа чрез олтарите си – земни тела, приемете и символа си реален от жертвата ухаеща пред Небеса, на фауна перката от Земя, приета в Небеса!

О, благословено седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) бъди, творение Мое, внедрено в новия строеж и премини от живот жизнен в жизнен дух за вечността ти като реална Моя съдба. строена Сионова стена. окръжили Ерусалима нови – Вожда ви Христа!

О, благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем, Ерусалиме нов строеж със стени, измерени в лакти, Те препасват като пояс чресла, в чин ”Вожд” техен – Господа Исуса Христа чин небесен, даден Му сред Земя. Бъдете единни внедрени с Личната Ти гвардия непобедима от чинове небесни сред планета Земя като град сграден – могъщи Ерусалим, неувредим за вечността, препасан с нетленна съдба на стените живи, сградени завсегда от чинове небесни, дадени още долу на планета Земя от Съда велик – във време на земни съдби, с които сте воювали. Вий навеки сте сградени и внедрени, като Младоженик и невяста строени за вечността над земното ядро с нова, навек изкупена съдба, строени на Стъкленото море от Съда небесен до Архангелска тръба! И в царство на мира в двори на Отца съдии бъдете! А за след хилядагодишното царство реално над Новата планета Земя чрез ядрото й смело, неосквернено – нова сияйна звезда с ново свидетелствено име на Рила планина, о, благословени навек седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) бъдете внедрени от човек земен и заемете местата на недостойните паднали ангели небесни. Вий, проверени и одобрени, преблагославям и внедрявам! Внедрени навек бъдете седем пъти по седем и волята Ми най-свята още на Земя извършете като Лична гвардия на Вожда си Христа! Бъдете верни завсегда, и верни Ми останете! Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин ”Генерален” на Съда велик, днес пращам ви, идете, идете седем пъти по седем и седем пъти по седем благословени и реката в чин ”Йордан” – Рилина прекосете! Че тя е сълзата земна, събрана от недрата на Рила, от гърдата като сълза от око. И в ден на Архангелска тръба водата ще се изпари и не ще се веч нивга яви! Защото не ще има веч скръб и тъга, ни смърт – тление на Новата Земя! А само живот жизнен в нетление за вечно Мое Творческо хваление, от Моето в Мощ и сила творение в могъщо сътворение и изкупление. Амин!

Днес, събота свята, свято служение, приготви се за изпълнение. Че днес реално се строиха живи войни – деца.

И пееше съдбата на ромолящата река Рилина, събрана в мощна съдба като велика победа Моя, за да се разлее като благодатна струя и напои цялата планета Земя.

(Затова ти в сън видя Елисей да лети към победи славни на мощното течение, символизиращо явления.) Че днес обърсах всяка сълза от мъка и тъга и не ще се намери тя сред Новата планета Земя след хилядагодишното царство на мира! Пей и Ме хвали, творение Мое, че днес е съдба вам, строени Войнства лични, благословени и внедрени чрез реални символи на фауна, показани сред Земя на вси уредени съдби, ще преминат чрез благодат над благодат! Амин!“

Пееше в зората Зефира нежен и галеше лицата на Войнството лично, строено на Господа Исуса Христа. И път поемаше съдба към планината Рила като войни, строени в хвала. Ектеше химн свещен на победа. Славеха Всемогъщия Творец на всяка правда и ветрецът нежно галеше оросената земна флорина одежда на съдба, решена и внедрена сред Рила планина.

Тъй след голямото благоволение на Бога, че строи и внедри живата Лична гвардия на Христа по съдби от чреслата на живите дванадесет представители реални на дванадесет духовни племена чрез съда велик, а техни бащи (на Войнството) реални, днес чрез тях се изпълни Откровение 21:16-20 за строежа на Сионовата стена жива по съдби, измерена в лакти и окръжила личния си Вожд – Господа Исуса Христа като сграден Нов Ерусалим и внедрени единни над ядрото неосквернено земно с новорешена съдебно земна съдба.

”О, Всевишни Боже, опази невръстните още войни Твои – деца!

Амин!“

08.08.1976 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван