Прибиране на начатките

wheat field, wheat, wheat cultivation-2554358.jpg

СЪДЕБНО СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЧИРПАН, ВНАСЯНЕТО МУ В ОЛТАРА НА “ОРНОВО ГУМНО” И ВЪВЕЖДАНЕ В ОЛТАРА РЪКОТВОРЕН. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Молитва на стража:

“В този миг на съдбата, Всемогъщи Боже, приеми молбата, защото Израиля, пръснат под Земята, като прах лежи в лоното на съдбата. Живият броди по Земята и бъдещият е в чреслата! И в събота свята, когато приключвам съдбата, в Юбилея си духовен аз, църквата малка, Мария Твоя, Те моля чрез стража: стори милост и простри си ръката, и като побирък прибери ме в торбата, като зърно от нива отделено, като отлъчена овца събери ме в житницата Твоя, защото съм побирък Яковов в обрано лозе! Запряна съм, Господи, моля Те, както Чирпана, сега се надявам на Теб – освободи ме от Земя!”

И в тоя миг на съдбата чу се Глас в небесата на победа сред Съд велик на съдба! Отца изговори тез Слова:

“О, Чирпане, земя запряна и в съдний миг на съдба, при Архангелска тръба бъди събран, както тази пръст в таз торба и се намери като побирък Яковов на съдба, като зърна отбрани в житницата Моя. Чрез “кола” (Словото Божие в коли) на Земята в две съдби – два Завета Божии на съдба, дадени като седмоцветна дъга в Две ери на Земя! Амин! Благословена бъди, заповед Моя! Благословена бъди, заповед Моя! Благословена бъди, заповед Моя над Чирпан запрян – недостойна таз стреха, от днес бъди отворена врата! Благословена бъди, стряхо на съдба, приеми и събери под “Маринова ръка“ (съдба) Израилевия остатък от Две ери, две времена и бъди ти от днес отворе­на за Правда врата.

“Амин” седем пъти по седем от Отца в миг на благословение в Съда! И в тоя миг на съдба чакай Архангелска тръба, в миг на зеница да ви преобразя като Моя малка годеница. И сега вземи дар от Небеса! “Амин” кажи и с небесни съдби покрий на “Мария малка” плещи и тез съдби да бъдат на побиръка Яковов, изкупен чрез кръвта на Христа! Амин! И сега, амин, седем пъти по седем благословена бъди, малка Моя ти и порасти, и като нар с ново име в ризница една яви се в миг на Архангелска тръба! “Амин” седем пъти по седем от Мен, Върховния Творец, Владетел твой сред приключваща съдба! “Амин” седем пъти по седем от Мен, Отца! Изпълни се! Изпълни се думата на Словото Мое! Амин! Седем пъти по седем от Съд велик на съдба! Покланят се Двадесет и четири старци и Четири живи същества. „Амин” казват завсегда!

Благословен бъди, сърпе на Светлина, който събира побиръка Яковов на Земя! Благословен бъди от всемирни изпълнителни съдби чрез Съд велик на милости вековни. Амин! Амин! Амин! И в тоя миг на съдбата, побиръче Яковов, приеми съдба петорна (печата) и бъди събран в торба, и отнесен в Орново гумно! Амин!

И ти, рабиньо Моя, в тоя миг си свободна да напуснеш стрехата! А ти, Марийо, иди и руба си уший. Играй и расти! Нар Мой си ти! Амин!”

Чирпан, 19.10.1958 г.

Рабинята Господня се завърна в София и посети дома на Борческия отряд с побиръка в ръка. И се изпълни Словото: Мелхиседек срещна Авраама и го благослови, а Авраам му даде деся­тък от користите, които бе придобил”. И днес Бог извърши чудо и знамение в проявление на свидетелствено проявление, и изля Слово Светлина чрез силата двойна на Дух Святи! Свидетелят на Борческия отряд като Авраамов наряд посрещна “Мелхиседек” със сол и хляб в ръка!

(“Предай в Борческа ръка баберката, събрана от Земя и приеми сол и хляб, както Авраам посрещна в Древността чина Първосвещен “Мелхиседек” до век! А ти днес като Мелхиседек предаваш благословението за съдби и приемаш наградата на вси начатки, и хвали!”)

“И в тоя миг на съдба, о, благословена бъди ти свише от Небеса, “Мелхиседеке” (чина на пророка)! И в тоя миг адютант Мой си ти на Земята, твърд на Канара – сам Христа! О, благословен бъди ти, Аврааме, свише от Небеса в тоя миг на велика съдба ти приемаш ми­лостта Моя седем пъти по седем в изпълнение на Правда в милост и хвала като обещания Божии, изпълнени на Земя. И в тоя миг на съдба, о, благословен бъди ти като зърно на баберка от Земя, спечелено от твоята ръка, от потомството, което се умножи като пясъка на морето! Днес свещенодеец си свише от Небесата, Царю на Ново Небе – Земя и като свещенодеен нож над Земята сам благослови и кажи: Добре дошло ощ, зърно Израилево, отделено с огнен меч! В тоя миг на съдба ти приемаш върховната милост на Небеса! Отварям на “Орна” врата и те въвеждам в олтара злат кат Израил чрез Духа Свят от Създание до Скончание в Духа Света, като Духовен Израил благословен бъ­ди ти завсегда! Благословен бъди ти завсегда! Благословен бъди ти завсегда! Благословен бъди ти завсегда! Благословен бъди ти завсегда! Благословен бъди ти завсегда! Амин!

Чрез Мощ на свещенодейна уста, Мелхиседек – свещен чин на съдба, приеми благословение ти днес!

А ти, “Аврааме”, поднеси му от наследието си – съдбата от племената, що плени – десятъка в съдбата! Амин!

“Мелхиседеке”, в тоя миг чрез заповед сам Аз, Вседържител на Всемирни съдби, Бог Отец, изявен като Троица свята, Син в Духа Святи, Паркетурен експерт на праведна съдба, Превъзходителство в завършваща съдба, в тоя миг на съдбата ти Ми си в торбата – уста свещенодейна и изричам думи над победата Авраамова! Амин! Седем пъ­ти по седем от Небесата в приключваща съдба, единен със Съд велик в Небесата:

Благословено бъди като сила Божия в изпълняваща се съдба, Авраамово наследие в Духа Света, Израилю, жител на Нова Земя под Ново Небе! Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и се­дем пъти по седем, и хиляди пъти по хиляди и хиляди пъти по хиляди, и хиляди пъти по хиляди, и хиляди пъти по хиляди, и хиляди пъти по хиляди благословено свише бъди и сред олтара – огнен жар ти се наме­ри верен страж да минеш единен в съдба космичните простори за съдба и да срещнеш Царя на Ново Небе – Земя! “Амин” от Мен, Всемирен Превъзходител, в привършващи експертни съдби на строителство, в единство на прокуратурен паркетур в изпълнителни съдби върховни над Земи. Амин! От днес свише благословение приеми и зърно на Правда бъди! (В тоя миг след молитва на изпълнение ти бъди в употребление!)”

“В тоя миг, Аз, Авраам, народът свят избран чрез драм на Урим и Тумим, в Правда на закон, днес воювал над цялата земна кора, събрал наследието, баберката от Земята като народ избран на милост чрез вечна бран, аз в тоя миг се покланям низко до Земя пред съдбите царски в изпълнение на Мелхиседеково свещенодействие в благословение! И поднасям на Върховния Вожд Превъзходен наш завсегда десятъка – баберката обрана от цялата земна кора от Създание до Скончание чрез милостта и любовта на Върховния Превъзходител, Всемирен Вседържител, Цар над вси царе, Върховен Военен Паркетур при приключващи съдби във военната паркетура на милостни съдби, в приключващи “есенни дни” над цялата земна кора!

Аз, Авраам, в тоя миг поднасям Ти съдбата като десятък от Земята – зърното осолено, приготвено като хляб от благодарност в признателност за милостта, изречена на съдби благословителни – думата върховна над мен – Авраамови съдби изпълнени! Амин!”

“Победа! Победа! Седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди! О, съдбо, бъди приета и благословена завсегда като десета част от победата изкупена от цялата земна кора – на Израиля съдба! Амин! Благословено бъди ти, десятъче свещенодейно в огнения олтар на из­пълнение в дар! И бъди в съхранение като Мой чувал – житница на не­беса до деня на Архангелска тръба. Бъди им ти дар седем пъти по седем, даден свише от Небеса! Амин! Изпълни се! Изпълни се! Изпълни се! Завършват се съдби в тоя първи ден на съдба пред Мен, Върховен Превъзходител във военни съдби, Върховен Вожд на милостни съдби, Цар над вси царе и над Царя на Ново Небе – Земя завсегда! Амин!”

Чу се песен на съдба! В тоя миг пееха непаднали жители – предс­тавители на племена и хвала отдаваха на Екселенца (Владетеля) в не­беса за Името Му свято на любовта като изпълнител в дума свята в Правда на закон над Земята!

“Ний, всемирни непаднали съдби, днес се покланяме пред върховни завършващи съдби като дума свята от Върховния Екселенц и Изпълнител в приключващи съдби! Хвала… хвала… хвала…!”

“В тоя миг на съдбата, Борчески отряде, приеми милостта Моя и от днес Елисея на съдбата като пророк на небесата ти, Ангеле на съдбата, обуй му ногата в седем периодна съдба – от влакно Израил да завърши съдбата на Седем периода; и в служение единни като Ангел с Борчески отряд в двойна съдба от днес бъди й под стрехата, и единен с Борчески отряд бъдете вие Мой свещенодеен народ, завършващ Спасителния план в съдба! Амин! А ти, Елисейо, удостоение приеми в сряда – изцеление и в пост изхвърли всички осквернения до оня миг, за да простра ръка да изведа наследието, прашеца, да те обуя чрез Ангела Мой, да прегърнеш ти Борческия от­ряд и единни да продължите в служба свещенодейна Моя под вси благословения! Амин! И от днес отварям вратата на Орна за въвежда­не на милостта Моя – десятъка Мой от Земята. И там за съдба ще го разчупите вие днес на пет залъка. И ще дадеш един залък на Бореца, на Ангела, на Цвета, на Илия и Елисея! Амин!

(А сега, в сряда пригответе двойна туба с елей, запечатан на съдба, да се удостои стражът, като двойно помазание от Небеса да му бъде в ръката в изпълнение на служение, когато се отдели зърното и се прибере в торбата, която днес купи пророкът Божий на Земята! Амин!)”

И от дома на Борческия отряд рабинята Господня беше отведена в олтара на Орна, където Бог продължи да излива благословение:

“В тоя миг на съдба туй, що върза ти в торбата, завърза го за Небесата! Вързан е в “торбата” на спасението побиръкът на плодовете на родовете Израилеви. И в тоя миг благословен и вързан бъди ти за Небесата и не се отклонявай никога от светостта! Амин! В тоя миг раз­твори торбата на солта, Елисейо, принеси жертва благоуханна над олтара.”

“Господи Боже, завсегда нека тя (рабинята Твоя) Ти бъде ухаеща жертва изкупена чрез цената на Господа Исуса Христа, о, да бъде молба ухаеща в небеса! Днес Аз, Елисей в двойни съдби, обещавам Ти се в изпълнение да отсея зърното Твое и да вържа в торбата (житницата) зърното, и да го изпратя в небесната житница. Подкрепи ръката ми с десницата Твоя мощна завсегда, да мога да запаля огъня и да туря на клада отделената слама от зърното и да чака волята Твоя Боже завсегда!”

“А ти за съдба, Елисейо, в изпълнение вземи хляба, раздели на пет дяла. Първият ще бъде на Илия пай. А последният край – на Елисея. Трите ще дадеш на Разцвета, на Ангела и Борческия отряд. Ще го посолиш чрез солта на осолението! Бъди сол благословена и осоли съдбата на петте съдби на Земята. В тоя миг на съдба благословена бъди, сол и осоли съдбата като десятък, взета от Земята (отнася се за съдбата), и бъди осоляваща съдба на жертва благоуханна пред Всевишния Престол, в изпълнение на Бога Отца, Сина и Дух Свети – Троица Върховна като наследие в олтара на Новия Ерусалим завсегда. Амин! Благословен бъди ти, пай на съдбата петорна, осолен чрез солта. И в тоя миг на съдба като осолен дял бъдете вий осолени и съх­ранени във вечния Нов Ерусалим завсегда.

(Вземи, Елисейо, завършващия пай – край. Дай на Борческия от­ряд съдба. Дай на Ангела! А това е на Разцвета. А трохите да бъдат за ухание в олтара! Амин!)

Седем пъти по седем благословени бъдете завсегда! А солта ще вземеш у дома и ще я слагаш в храната. По този начин изпълнявам Словото: “Четвърти Ангел, единен с Бореца Пети, в разцвета на дейността своя!” И който се прилепи при благословенията петорни на Земята, прилепен да е в благословенията вси и да намери спасение! Амин! Седем пъти по седем от Върховния Изпълнителен Паркетурен състав от Всевишния Превъзходител, Бог на всемирни съдби завсегда! Амин! Благословен бъди ти седем пъти по седем, който се прилепиш към благословенията на Ангела четвърти като носител съдбоносен в олтара и яви се зав­сегда с благословение на вси благословения, и бъди единен с вси спасяеми! Амин! Седем пъти по седем от Мен, Вседържител на Всемирни съдби!” Амин.

Чу се песен на хвала и Глас в изпълнение на Съда:

“А ти, което се отделиш от благословенията и излезеш настрани, макар и със същата Светлина, проклет да бъдеш! И в изпълнение на “сламата” да гориш от Съд на правда в изпълнение пред Върховен Лик завсегда! Затова, който се прилепи в Светлината на Ангела четвърти, благословен да бъде! А който се отдели от благословенията на Петорните (съдебни) съдби на Ангела в разцвета на дейността му, нека проклятието на съдбата да му бъде наследие на дните, когато втората смърт кипи, той там да изгори! Амин! За съдба!

И чу се Глас на Върховния Превъзходител като Вседържител на експертни съдби:

“Благословен бъди ти, олтаре на изпълнение – на Ангела четвър­ти осветление като изпълнител на Борческия отряд! И ти, Реформаторско движение, благословени бъдете седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди! И навлезте в изпълнение пред небесно осветление! И днес, о, олтаре, бъди благословен и като служение на Светлина приготви хвалата на служение неръкотворно в човешката гърда, и премини по цялата земна кора. И от днес ти бъди неръкотворен, недвижим по цялата земна кора. “Амин” от Мен, Вседържителя праведен завсегда! От днес ти, олтаре, бъди под стре­хата на Ангела четвърти осветление! И от днес за съдба разпростри се по цялата земна кора като изпълнение на всевишна върховна благодат, като врата на изпълнение – чувал и зърното събери – Израил в изпълнение! И в ден на Архангелска тръба да се яви в явление на последна съдба от Начинание до Окончание, единно за съдба и пос­рещне Царя си и Господаря на Нова Земя – небе! Амин!

Сбъдна се! Сбъдна се! Сбъдна се! Изпълни се в съдба! И от днес отворена ти бъди, врата – неподвижна в изпълнение! И днес тук и там бъди Ми адамант, защото приключих съдба и приех от Орново гумно хвала, от олтара строен от Начинание до Скончание; И вси камъни, елате в торбата като зърна в житницата Моя. “Амин” от Мен, Вседържител на вси съдби. И от днес отварям ви на Четвърти ангел врата, единен в съдба, сред него е Борческият отряд на изпълнение като олтар на служение, в разцвета свой на ухание, открито сред цялата земна кора. Амин! От Мен – Върховния Превъзходител в Паркетурен съд. Благословени бъдете вий днес и като врата на изпълнение сред цялата Земя яви се и изпълни чувала! И чакай Архангелска тръба да посрещнеш царя на Ново Небе – Земя! Отворена бъди, врата и събери зърното на оправдание! Амин – милости Мои! И от днес бъди врата от­ворена на четирите краища земни в изпълнение на съдба! Амин! Седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди от Мен, Превъзходител, Вседържител в Съд военновременен в изпълнение на Земя Бъди Съд приключващ земните съдби! Амин!”

Чу се песен на хвала! Поклониха се Старци двадесет и четири и чу се Глас от целокупността на Съда.

Достоен си да отвориш врата, Ти, Владико на милостна съдба и да събереш в торба житото на вековна съдба! Ний, Съд велик, днес приключваме съдба и Ти се покланяме в хвала за милостта Твоя Амин!”

Пеят небесни множества в миг на изпълнение на воля Божия! И отвориха се в името на Бога врата в изпълнение на целокупността като Ангел четвърти. Изпълнение на Откровение Йоаново 18-та гл., единен с Борческия отряд на съдба.

“А сега спокойна бъди ти, каквото и да стане с тоз ръкотворен олтар, Аз съм във вас дар! Благословено бъди ти, парче за Новото не­бе като Земя, от която сътворих Адам и Ева, събрах в ръкойка и нея ще препаша и ще ми бъде нова съдба. И от тоз миг, от днес хвали Ме на Земята! Извърших си съдбата. Където и да си, отварям ти сред света врата, където ще събереш баберката – остатъка Мой на Земята. А сега, рабиньо Божия на съдба, благодарете и внесете го под стрехата, и го изяжте! А трохите изхвърли на птиците небесни. И по човешки ще дейс­тваш за стрехата, затуй от днес според волята Моя ще се разреши отварянето на врата. А торбата с баберката предай на Разцвета да я съх­рани за съдба. Нека бъде в стрехата за съдба като свидетелство на Земя. А ти за земна стреха не плачи. Затуй помни: службата тук завърших, благословението излезе и проклятието влезе в изпълнение – това се изпълнява реално във втората смърт! Които се прилепят към Вестта, ще вървят в благословение. Не чакай да видиш трупове, но втората смърт ще разреши осъждението. Затуй помни: 13-ти стих на Откровение, 14-та глава е в изпълнение! Блаженството навлиза в изпълнение! Амин!”

“В тоя миг на съдбата аз, стражът на съдбата в двойна Елисеева сила, принасям Ти благодарствена хвала – Църквата всемирна Твоя чрез стражева уста в двойна съдба. Амин! Благодаря Ти, Всевишни Всемогъщий Боже на милостта! Аз, Всемирна Твоя – отворена врата като житен чувал за зърна днес моля Те, укрепи ме и ме опази като действаща! Облечи ме кат Илия и Елисей в съдба на Борчески отряд в разцвет, като Ангел на съдба да видят очи и чуят уши и Те срещна като Цар и Господар на новата ми съдба на Нова Земя – небе. Амин! Благодаря! Поклон! Благодаря седем пъти по седем и седем пъти по седем поклон! Алилуя! Хвала! Да бъде веч волята Твоя. От днес изник­наха ми криле и политам в разцвет, и Ти обещавам да извърша волята Твоя! Амин. Аз, Всемирна съдба – Твоя църква, въоръжена с двойна Елисеева съдба, Ти се покланям и Те хваля чрез стражева уста! Амин! Поклон!”

Чу се песен на съдба. И прие се в небеса хвалата и в тоя миг чрез Силен вик тя навлезе в изпълнение на Спасителния план! И пред нея се отвори врата на Земя, и излезе на свобода да завърши съдба!

“Амин” от Мен, Вседържителя! Приех ти молбата и единен със Съд велик ти казваме: На добър час, силата двоя ти е на плеща! Амин седем пъти по седем от Мен, Всемогъщия твой Баща. И благословена Земята озари, и като отворена врата – чувал житен събери зърното, от хармана отвято на гумното завсегда! Хвала! На добър час! Иди си от целокупния Съд на съдба! С теб е Викът съдбоносен, решаещ решенията съдебни! Иди, извърши волята Божия ти сред Земя, Всемирна църкво Божия – харман, където се вея зърното и се отделя плявата за второто изпълнение на гумното. Амин! Слава во вишних! Пее Ангелът, излизащ въоръжен със силата на небесна съдба. А ти, Илия, прегърни солта и върви, защото на теб се даде огънят в гърда! Амин!“