Признаване на петте разумни

hello, greeting, hand-1006426.jpg

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ДВАНАДЕСЕТТЕ ПЛЕМЕНА. ПРОКЛЯТИЕ НАД ПЛЕВЕЛА В ОСЪЖДЕНИЕ КАТО ПЕТ НЕРАЗУМНИ. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ (С БАКЛАВА). ОБЛИЧА СЕ ЦЪРКВАТА В СИЛА ДВОЙНА И СЕ БЛАГОСЛАВЯ ТРАПЕЗАТА ХАНААНСКА (СВЕТЛИНАТА). СИЛЕН СЪДЕБЕН ВИК (Стражът, употребен в Исус Навиново служение)

След като бе въведен народът Божий в Ханаан от Исус Навин в свидетелствено служение на рабинята Господня, в дома на съсъда на Данта се събраха дванадесет души по покана от Небеса, всички изпълнени с Дух Святи и клетвено заветни чада, за велико изпълнение на служение и удостоение. Приготвена бе изрядна трапеза и на нея бе представено всичко, по поръчение на великия Бог. Приготвени бяха дванадесет букви златни – началните на дванадесет израилеви племена, които бяха поставени между корите на специално приготвена за целта баклава. А баклавата бе разделена на дванадесет дяла. Към всеки дял бяха сервирани по две ябълки и чаша с пресен гроздов сок. На трапезата бяха поставени четири кошнички с цветя с цветовете на дъгата, нар и дванадесет прибори, изрядни в красота и чистота. Бог по­сети народа Си със сила и Слава голяма.

9 часа сутринта, събота. Слово: Йоан 13-та глава.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ:

“И в тоя миг на съдба, Лазаре, събуди се на земята! Марийо, застани на крака!

И в тоя миг чрез дара на знамения и чудеса, Марийо възкръснала, стани и поеми свещенодействието си на Земя, и приеми дара на наследието си на Земя!

И в тоя миг на съдба, Марийо, възкръсни и пророка си обгърни, защото от днес изчистена, приспана бе плътта, а от днес, Марийо, благословена бъди сред племената и войнствена борба да ти е в гърдата – силата двоя!”

И в тоя миг в събота свята, в изпълнение на съдбата чрез Глас на небеса в сила двоя, о, Небе заповяда на възкръсналата Мария в сила двоя!

И в този миг чуха се фанфари, лири и арфи в ръка и с Глас сияещ на съдба Всемогъщият Владетел благоволи над Земя:

“О, благословена бъди ти в Правда на Светлина като Всемирна църква Моя на Земя! Мария, Петразумна, в тоя миг на съдба, отряд ти борчески в гърда – корона кат ореол от дванадесет племена, благословена бъди в пълнота. Ти мина Иовова съдба, Даниилова съдба, и уда­ри те бич, от днес като Всемирен Вседържител на Всемирна съдба и любящ Баща, наградата ти е това – да те признаят Небеса като Всемирна Петразумна!”

“Ту…ту…ту…” – фанфари екнаха, чу се песен нечувана в съдба, трепна Зефира в Правда и ефирно погали Мария по глава. И в тоя миг на съдба, Царят над вси царе, Вседържителят над всемирни съдби и любящ Баща отправя зов към великия Съд в небеса:

“Съде всемирен на Правда и Светлина, в тоя миг на съдбата, чрез Силен вик на Правда, Урима и Тумима, признаваш ли Ти целокупността в Правда, чрез възкресение украсена с корона от дванадесет племена, препасана през чреслата със сила двоя и войнствена съдба в гърдата, признаваш ли я кат целокупна, Петразумна?”

В Тронната зала блесна ореолът на Всемогъщия Вседържител на Всемира. И вси планетни съдби, принцове, поклониха се до земи сред Небесни войнства и отдадоха хвала на Всемогъщия Вседържител на всемирни съдби пред Царя увенчан на Ново Небе – Земя, седнал отдясно на Трона в пълна власт и съдба. “Амин! Алилуя!…”

И чу се Глас като много вода. И Всемогъщият Бог зачака.

И в тоя миг на съдбата пак промълви: “Вси Войнства и планетни жители, ето я в единство, украсена с дванадесет племена, признавате ли я кат разумна, възкръснала завсегда?”

“Алилуя! Слава!…” Седем пъти по седем пъти и хиляди пъти по хиляди покланяме се пред достойнството на Всемогъщия Цар на Царете и Царя на Ново Небе – Земя! О, ний, владетели, принцове на непаднали до сега планети, присъстващи на развоя на великата борба и на съдебните процеси, ний днес сме в поклон и отдаваме хвала, и признаваме Всемирната църква Твоя и въоръжението й, в Мощ да премине тя кат жител на Ханаана нови. Амин!”

Чуха се гласове: “И признаваме я като Петразумна! И в тоя миг на съдба благослови я Ти, Всевишни Боже, кат Твоя бъдеща дъщеря и наша сестра. Амин!”

И чу се Глас като много вода и чу се Всевишният мъдър Глас на Отца: “О, благословена бъди ти седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди и удостоена свише от небеса с дванадесетте племена и със свещенодейния народ в твоята гърда като дар на възкресение за миг на преображение! Амин!

Благословена бъди в тоя миг на съдба седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди от Мен, Вседържителя на всемирни съдби и Цар над царете и над Царя на Ново Небе – Земя завсегда. Амин!”

“Алилуя! Амин! Алилуя! Амин! Алилуя!” – пеем ние вси, всемирни множества! Алилуя! Хвала! Достоен си, Всевишни Вседържителю, да произнесеш чрез Вик последното удостоение над избраницата на Царя на Ново Небе – Земя завсегда! Амин! Алилуя! Амин! Алилуя! Амин! Алилуя!”

“О, в тоя миг благословена бъди ти и в пътя си продължи и в нощ, облечена в сила двоя като лъч на Светлина, сърп златен ти е в ръка, озари най-най-тъмната дълбина и свържи снопа, и изпрати зърна в житницата Моя! Амин! Благословена бъди от Мен, Вседържителя ти и Отец Твой! В тоя миг разрешено ти е чрез Ангела твой – Ръководство да помажеш първия свещеник. И в тоя миг на съдбата, Първосвещениче, стани и помажи свещеника Ми! Амин! Амин! И в тоя миг, първосвещениче, облечен си в чин “Аарон”, до Мойсея те поставям – Навин с Мойсей и Халев.

Във вси съдби навлезни, Йове, стани от пепелището и благословен си в пътя си ти седем пъти по седем от Вседържителя Всемирен на съдби.

Днес чрез разрешение на Съд велик помазах чрез Първосвещеника първия свещеник сред племената. “Амин” от Мен, Вседържителя на целокупната творба! Амин! В тоя миг на съдбата на­редете се вие, племената, в Правда на съдба! Вие днес сте вси на крака! И поклонете се!

Гавраиле, в тоя миг със сила слезни и я облечи, и от днес пламни кат войн с нож и облечи я! И от днес кат Петразумна обличам те в сила двоя и Война посрещни, и изпълни волята Ми! И премини през нощ, и изведи стежанието Ми на съдби! “Слава во вишних” кажи! И от днес навлезни в притежанието си.” И чу се “хвала” от племената, чу се отборът на войската да тропа със сила Мощ с двуостър нож. Амин! Алилуя!

“Пей, Войнство и пламни, олтаре, и озари тъмната нощ! И в тоя миг на съдбата, Съде велик, изкажи си думата за осъдените!”

И в тоя миг на съдбата чу се глас на Съд велик от небесата:

“Прокълнат! Прокълнат! Прокълнат! Проклятие, влезни в изпълне­ние над плевела в осъждение! Дялото ти се разгледа от Съд велик над Пет неразумни жени – една от израилевите племена (Стар Израил), прокълната отсред Израиля, Неразумното ратничество, Куцата Дан, която се помисли за правата Дан, Катя попълва числото им и Вожда им кат Сатана – сам Минко (преминко), кат Пет неразумни сетива. Но единна отделям Мара (Пенчева) и я проклевам, като Съд велик давам Си думата: Проклятие, навлезни в изпълнение над всяко фалшиво учение и като шесто чувство проклевам те в тази жена (Мара Пенчева). И в тоя миг, проклятие, намери блудницата и я уволни, за да падне над нея греха й. А ти, Вавилон, която отиваш в осъждение, последвай блудницата в унищожение. Днес всички неделни общества, над които минава осъждение, проклет бъди като ден на неделя – празнота. Проклет бъди, о, знамето ти бе смъртната коса. Да навлязат в изпълнение!”

(Забравете и не говорете, и не помнете! И от днес за всичко това се опазете да не докосне дрехата ви!)

И чу се песен! Запушени бяха уши и очи на Отца да не чуе присъдата над Пет неразумни, в Правда изречена от Съда велик!

“Ту…ту…ту…” – засвири тръба, блясък озари, трепна Зефира над Земя. И в тоя миг даде се знак и станаха принцовете и пак се поклониха в съботно служение.

“О, благословена бъди ти, трапезо Ханаанска, корен и трева, замесена със сила двоя, ти бъди храна на Елисея, замесена с нова мая – нова Светлина. Благословена бъди и като храна от корен и трева премини през избраните, и ги изпрати като зърна в житницата Моя! Амин!

Седем пъти по седем благословено бъди, учение, чрез туй служение в реално изпълнение на Откровение, замесено на тархана, като учение на Небеса. Благословено бъди седем пъти по седем от Мен! Амин! Екнете вий, фанфари, защото пред небесен Лик в тоя миг ще се извърши служение!

И в тоя миг, Петре, дърводелецо, стани на крака и от елея на съдба (към пророка) помажи го на мястото на падналия. И от днес дърводелецът ще Ми е кехая на врата! И от днес, ти дърводелецо, приеми два плода като два Завета! Назначавам те кат кехая на Орново място. И от днес педя ще дадеш, до Орна ще Ме прибереш! “Амин” кажете и Ми се поклонете, и от днес над теб съдбата построих! И приберете два-та Завета в ръка! Амин! Хвала!

Свише благословение в изпълнение на Съд велик! Седем пъти по седем благоволявам и помазвам Петър, дърводелеца!

А в тоя миг, Райко, Рая на Земя, помажи го с разрешение на милост кат свещеник на младежта!

И в тоя миг, Ево на съдба, помазвам те кат жител на Рая, бъдете със Рая единни свещеници на младежта и от днес навлезнете на Всемогъщия Бог в съдбите! И в Ново Небе – Земя бъдете свещеници на съдба! Амин!

И в тоя миг и Орна помажи – пада или става, но върви! “Амин” кажи и вси мои дванадесет помни! Добрине, от днес бъди Ми добро- мъдрост всевишна на съдба! Амин! Помажи дяконството! Помажи Ми племето от Плътския Израил, помажи Елисея – сила двоя на съдба, помажи и Июя, за да бъде в пълнота Мария разумна на Земя!

Вземи Девора и я сложи на средата кат войската, и в тоя миг помазвам те като малко войнствено дете! И от днес, Войнство, седем пъ­ти по седем благословено бъди! Вси дванадесет съдби с Войнство на небеса, от днес пламни в сила двоя! Това е благословението Ми над Земя! С дванадесет почнах от сянково служение до идването на изпълнение на Малахия 4:5 – трябваше да дойде Глас да поведе напред! С дванадесет положих основи на Църквата първа и с дванадесет Апостоли завършвам съдбата на Земята и полагам печата й на чадата. Седем пъти по седем бъди залог с пророци двама – Илия, премини в Елисея! В тоя миг завърших Си съдбата и разпределих я на Земята. И в тоя миг благословена бъди ти от Всемогъщия Вседържител! Амин!

Свирете вий, фанфари, пейте, лири и арфи! Сияй, Авраме, помазан в изпълнение! Благословен бъди седем пъти по седем пъти с езическа съдба – Стефана, увенчание Божие на Земя сред буря и борба, и ти (Стар Израил) чрез Стефана и Аврама премини в духовен!

В тоя миг на съдбата извършвам съдби при заключени на Светая Светих врати. И чрез Глас, Навине, стражо на съдбата, от когото откраднаха Словата (защото Мара Пенчева от теб открадна тез Слова), от днес, стражо, навлезнал в служение на Ханаан, вземи и нареди дяла на племената. Амин!

Дванадесет блюда ти постави на почетна употреба. И в тоя миг на съдбата, блюдото на съдбата (тепсия с баклавата – Земята) – дяла на племената, постави на софрата.

И в тоя миг на съдбата, Трапезо сетна на Земя (трапезата постла­на вече, това е Късната Роса – късната последна Светлина над Земята), благословена бъди!

И в тоя миг на съдбата станете на крака с поклони на съдба!”

И в тоя миг за хвала и чест, чу се песен на хвала и в Тронната зала множествата в радостна хвала чакаха сияещ лъч на зора, да чуят Глас кат много вода! И ангелите чакат да надникнат, но в тоз миг удостоена бе “Пръстта”.

“Благословено бъди, стежание Мое! И в тоя миг пратих ти трапеза, за да приемеш дяла свой на Земя! Благоволението лежи и вас ще обвий, и чрез вас всичко благословено ще се спаси (чрез езическата – духовна църква). Тя е единствена невяста на Христа от племена на Духовен Израил!

“Ту…Ту…Ту…”, запейте песен на съдба, о, вий фанфари, лири и ар­фи в небесата, на небесни множества хвалата. Гавраил лети и двуострие Му блести на ръка в изпълнение на нова съдба. О, в тоя миг чрез Силен вик чу се Глас на всемирна съдба и Съд велик на правда чрез всемирни множества в съдба, и Бог издигна Глас в изпълнение на Откровение завсегда: “И в този миг навлезни в Ханаан нови на съдба чрез грозда, който донесе Навин в пустинята, докато пътуваше Израил в изпитнята! Днес минахте Йордан! В тоя миг в Ханаан разпредели им Земята за небе в Правда на небеса, в изпълнение на всемирна съдба. Амин!

А ти, наследие от Вавилон (тепсията), извлечено от Вавилон, благословено бъди като земната кора. Днес, тепсия, ти, минала през огъня, бъди им рай и чрез благословение на плодове благословена бъди ти, Земльо, която си нова, в нови селения.

В тоя миг сам Аз, Вседържител на всемирна съдба, благославям Новата Земя седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди пред Съд велик в небесен Лик. Благословена бъди ти в новите си съдби и днес кат наследие на дванадесет племена, оправдани пред Съд велик, получили награда от късната вечеря, днес те благославям кат наследие! Благословена бъди седем пъти по седем и кат удостоена в сила двоя опаши дванадесетте изпълнения с дара на знамения и чудеса, употребени в миг сред нощната борба.

Благословен бъди ти, дванадесети дяле и бъди му (на народа) сила-Мощ кат въоръжение ощ в тъмна нощ, и в миг на Архангелска тръба кат земни племена в наследието си влезнете! Навине, Халеве, разпределете на племената Земята.

И в тоя миг, свещениче, влез и обслужи трапезата! А ти, Навине с Халева, разпределете дяла на племената. И в тоя миг на съдба, посегни, Навине, и разпредели новите съдби на новите жители, и в Правда ги облечи! Гавраиле, в сила ги облечи седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди от всемирни съдби. Благословени бъдете!

В тоя миг благословена бъди, Ево, и премини кат ребро! И благословен бъди, Адаме и реброто си приеми. И от днес благословен бъди седем пъти по седем, Адаме в леглото. И в тоя миг благословени бъде­те в единство на съдба на Земята. Амин! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди, Адаме с Ева, скрита днес, и от днес като брак Едемски благославям браковете сред спасяемата душа. А сега за съдба, благословено бъди, наследие, кат Нова Земя под Ново Небе. И в тоя миг благословени бъдете, племена, които населявате Новата Земя, под Новото небе седем пъти по седем! И в тоя миг отдели пая на свещенодействието на Земята. И в тоя миг на съдбата благословен бъ­ди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и дяла свещенодеен отдай на съдбата. И в тоя миг благословен бъди ти, дял на свещеници и левити, защото е дял на живия Бог. Благословени бъдете. Войнство, чрез Девора, в сила на служение в църквата Моя! Приеми дяла си на десятък ти от племената, защото ти си им в гърдата кат олтар на сила свише от небесата! Амин! Слава во вишних!

Деворини съдби, благословени свише бъдете и от днес на влезнете в сила двоя в употреблението си свешенодейно!

“Слава во вишних” кажете и в благословение си тръгнете! А сега във всеки отряд има и наряд. От свещенодействието тръгни и поднеси им съдби!

И в тоя миг, Фердо, удостоен си! Благоволението ми е над теб, но помни, че в миг на съгрешение Правдата на праведника не ще му се вмени.

(И в тоя миг поднеси дара на племената кат наследие!)

И в тоя миг, Трайко, бъди трайност за съдба и намери си съдбата от племената. И в тоя миг благословен бъди кат племе на Ново Небе – Земя! (И всеки може скрито да сподели със своето ребро.)

Ти, майко, изпълни служението на Сарра и като Сарра удостоена си, от два рода с два Завета!

А ти, Самуиле, благословен бъди и чрез стража на съдбата приеми си дяла на Земята. А ти, Халев, подай му дяла в ръката! “Амин! Алилуя” кажи! Благословен бъди в наследието си. И в тоя миг благословен бъди ти в пая си на съдба и като Халев от днес навлезни в служение. Амин! Благословен бъди за съдба! И в тоя миг, Фердо, разделя ти се храната между двамата свещеници, разделен като камък под краката на свещениците в Йордан. Благословен бъди и ти, Юий и дяла си приеми.

И в тоя миг каза Всевишният Отца: “Съде велик, преди да се изядат дяловете, в поклон ги приеми!”

И в тоя миг поклони се, всемирно множество, заедно с вси планетни управители. И чу се Глас на съдбата: “Благословено бъди ти, Войнство на съдби и дяла си приеми чрез Деворина ръка! Амин! Благословено бъди, стежание на съдба, седем пъти по седем от Всемогъщия Вседържител на могъщи съдби като Цар над царете и любящ Баща! Амин!

И в тоя миг благословена бъди, ти, трапезо, кат последна вечеря, последна Светлина в ръката на Всемирната църква Моя!

Благословена бъди ти, тархана, като грозд на Ханаана нови. И в тоя миг на съдбата пристъпи, свещениче и поднесе благословение от плода на лозата, за да има дял в управлението на Земята. И на небето да го пиете с Мен в Ново Небе – Земя.”

И в тоя миг се поклониха всемирни множества и Отца продължи сред песен и хвала: “О, ти възлюблена моя на Земя от Създание до Скончание, изкупена чрез кръвната цена като нар – с рубинова цена! И днес, обгърната от вси благословения в едно учение, една Светлина. Благословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по се­дем и хиляди пъти по хиляди като Моя съдба в ризница една. Борческата сила (сърп) поеми в твоите гърди. И излез, украсена с два­надесет племена, и като огън сияен на Светлина от последната трапеза, о, ти събери стежанието Ми и в житницата го прати в миг на Архангелска тръба. Амин! Благословена бъди и в тоя миг приеми си храната!

Амин! Седем пъти по седем благословен бъди ти, наре и от днес, обвит в ризница една, извърши волята Моя!

А сега всеки миг всеки си знае съдбата. И в тоя миг Израил и Юда се знаеха, но десетте племена претопени бяха. И днес вие явени сте чрез езическия Израил. “Амин” от Мен, Вседържител и любящ Баща!

И в тоя миг чрез блюдото (Малахия 4:5) като вик на Съд небесен завършвам съдбите Си на Земята. И в тоя миг благословени бъдете като носители на сърпа злат – на закона и Духа. Ти, Църкво, бъди мощ и покори Земята! О, свещениче, стани и обслужи трапезата Ми. А ти, сол от два завета, благословена бъди, осоли съдбите и като сол на съдба (Светлина) никога не обезсолявай”.

27.09.1958 г.