Благословение на стражевия завет в морската вода. Спящите приемат сила на възкресение

cherry blossoms, flowers, spring

“Наистина ден е на хвала! Отворена е Ерусалим ската врата пред Престола на правда. Вси планетни жители са в очакване, защото Земя ридае и оправдание желае! От днес ти, Ево и Адаме, призвани сте в Правдата Моя. Ти вдигни ръка чрез кръвната цена на Земя и моли за опрощение.

Аз ви зова и ви оправдавам! Приемам ви хвала и желая да изявя волята Си на Земя! Днес издигната е клада, и ти гориш, защото си олтар на свято служение. И си жертвата, принесена за опрощение и спасение, и гориш като принос ухаещ завсегда. Женихът твой Христа чака те! Сила иде и тя ще мине през твоята гърда! Малцина призовавам да вдигат пред Мен ръка и в огнената Армагедонска борба ще се явя лице с лице със Сатана! Днес Аз, възцарен на Престол Дух Свети, чрез олтара жив – съсъд на Всевишния Бог, единен със Сина Свой, Цар на Ново Небе – Земя, милост е Той! О, днес във величие и слава Аз, възцарен на Престол, седя в олтара на служение, в скиния неръкотворна – тялото човешко и издигам Глас на служение свещенодейно пред Престола Всевишни на Всемогъщия Бог и Царя на Ново Небе – Земя. В тоя миг на съдбата Аз моля чрез стражева уста, в сила облечен – Дух Свети:

“Милост, милост, Всевишни Творче на съдбата, Бог на Всемира, на Небе и Земя за изкупената Твоя съдба, жител на Ерусалима нови – Нова Земя! И в миг на служение сред Царството на правда в явление Аз днес моля Твореца на всемирна съдба да продължи Глас в двойна сила за съдба и да благоволи в Завета над лазурната вода в морета океани, реки и езера, вдълбани кат свидетелства внедрени в Земя, сим­вол на народи и племена, създадени в Начинание, приключени в Скончание!

Аз моля, вдигайки ръка към Тебе, да приемеш Завета чрез Аарона и Мойсея – стражи на милостта за вси погинали в целокупност творби сред тъмните води, природа и човек, флора и фауна, единни в морски дълбини! Аз моля за спящите в тъмните води, намерили милост пред Небе чрез Съд на правда, да се приеме Заветът им чрез стража на Земя и да се даде ответът като дар на възкресение в тяхната гърда. И да мине в ден на възкресение във вси спящи флора и фауна, и “дървета на правда” – човек. И в миг на Архангелска тръба да се преобразят в нови тела, и като жители на Ново Небе и Земя да продължат в Едема на Земя. Амин за съдба!”

Чуха се лири и арфи в тържества в Тронната зала на Отца, бседържителя на всемирни светила и вси принцове на непаднали планети завсегда. Пред Войнство небесно затрептя Гласът. И чу се Глас на милост в този час. Дава се ответът на Завета пред царствени “води” на вси спящи в тъмните води от Всевишния Бог на целокупната творба. И Днес навежда се космичен свят – пред Ориона Войнства небесни, строени от Гавраила – Вожд на Мира, стоят. А долу на Земя строени са веч раби на живия Бог в сила на Войнство! И в тоя миг на съдбата чрез съсъда на милостта “Мойсея” изпрати се Слово:

“О, вие спящи за миг в дълбина на морската вода сред океани, морета и езера, врязани в дълбината на Земята като свидетелства от Начинание в отделения на Земята! Аз, Всевишният Творец на Всемира, Вседържител, Законодател сред Всемира и Съдия в приключваща съдба на Плана спасителен, давам ответа Си на всички спящи от Сътворение до Скончание сред вода. И в тоя миг изричам Слова: Земльо на осъждение, трепери! И в тоя миг се разтвори и вие, спящи вси, приемете сила на възкресение, и преминете в нови тела, въз­кръснали завсегда като жители на Ново Небе – Земя! А вие, риби вси, чрез човешките души, фосфориращи ще преминете направо, защото на Новата Земя море не ще се намери. Амин! В тоя миг Аз, Вседържител Всесилен, днес седя като Цар на Трон, отдясно ми е възцарен Царят на Ново Небе – Земя, Вождът – Духа Света. Приех Завета и давам ответа! Амин!

Принцове на вси непаднали планети, Всемирни същества, питам ви в тоя миг, признавате ли пред Върховния Лик всемирните съдби на бъдеща съдба? Благословение изливам завсегда!”

И в тоя миг чу се вик на всемирен Лик, на непаднали същества, управляващи вси планети всред Всемира:

“Поклон! Поклон! Поклон! Поклон пред Трона велик! Достоен си за хвала! Днес ние, Четири живи същества, покланяме се в тоя миг, че достойно ще изречеш съдби на вси спящи във вода – Твоя творба, обитаваща Земя. Амин! Достоен си Ти да царуваш, да отсъдиш съдба. Достоен си Ти, Всевишни Творче на Всемира, защото в Теб не се наме­ри неправда! Ти си безконечен! Затова днес в Правда отсъди! Покланяме Ти се в достойнство ние вси! Амин!”

И в тоя миг пред всемирен Лик благословението продължи: “Благословена бъди, всяка душо на спасение и ти, пророчески дар на служение и събуди се в миг на Архангелска тръба, и възкръсни с дара на възкресение! Благословена бъди седем пъти по седем и призната като жител на Ново Небе – Земя и приеми печата като жител нов. Амин! Седем пъти по седем! Благословен бъди, готов да възкръснеш в миг на Архангелска тръба от Твореца на Всемира! Амин! И в тоя миг на съдба свидетелствам Аз, Дух Святи, като ответ на Завет на стража на Земя – даде се печатът на Земя от Твореца на небеса! И всички спящи от Начинание до Скончание са готови да се преобразят.”

“Амин! Амин! Амин!” Пеем ние вси в сила Мощ, че днес явена е Правда на Земя и строена е в съдба Гвардията на Земя. И в тоя миг чрез сила Мощ на Отца – Дух Святи ощ, чрез стража на Земята покани двама раби – готови ли са да приемат и извършат волята на Бога на Земята? (Амин! Изрекоха и двамата!)”

“И в тоя миг стани, стражо и помажи двамата раби, за да приемат милост на съдба и сила за употребление и изведат рода Ми на Земя. (В тоя миг рабинята Божия става и помазва двамата раби на Земя!) В името на Бога Отца, Сина и Дух Святи днес приеми, рабе на Земя, помаза- ние свише чрез пророческа ръка (Христо и Генчо).

Днес записвам Христовата душа в спасение! Помажи се и ти, рабиньо Моя. И в тоя миг на съдба, тъй като приемам молба от другаря ти, поеми това шише с елей и от днес той има право на помазание над болна душа – ще има свещенодействие сред Борчески отряд. По запо­вед на Господа постлан е пътят на чистота пред теб, приеми свещенодейното масло и никога да не оскърбиш Бога си на Земята! И в тоя миг на съдбата от утробата на майка ви ви призовах и две сестри ви дадох за жени, защото Моят Адам има своята Ева. Затуй днес ви съединявам и като двама братя обявявам. Амин! Благословени бъдете в братска връзка на съдба! Благословени седем пъти по седем бъдете от Мен, Вседържителя на Всемира и като войнствени Борци приемете сила, и волята Моя извършете на Земя! Амин! Седем пъти по седем благосло­вени бъдете и сила двоя премете, и в пътя на Светлина вървете. И като жители на Ново Небе – Земя не се колебайте! Армагедон кипи, ще различавате съдби, докато извършите волята Моя и да изпратите зър­ното в хамбарите на небеса.

Днес Аз, възцарен със сила от Отца, Сина и Дух Святи – Святия Дух, Вожд в човешките сърца, в скиния неръкотворна – човешката душа изявявам: Той като човек е най-равен по подобие на Бога и днес чрез Него Бог отдава на неправдата. От векове във време и времена сред родовете борбата се водеше за Правда. И кърви се лееха! Но знаме издигна Сатана, с емблема му “смърт” покосяваше плътта. И водеше се борбата във време и времена, но пътят на спасение чрез Плана за изкупление, чрез жертвата – Сина Божий днес приключва съдбите на Плана Божий на Земята.

Остана изпълнението на събиране на зърната и отделяне плевела на Земята. И днес отдаде се за кръвта пролята на Земята, затова Сатанинското пълчище сред вси физически сили употреби, за да унищожи творението на Земята, но Всевишният Бог не позволи! Затова днес на Земята царува злината! Човек е като черупка – ядката е съдържанието, а на човека е сърцето. И успее ли човек да разтвори ядката – сърцето, той става блюдо на Христа, но не може никъде да иде, защото магнитни сили го държат. Жизненото дихание в миг при смърт се отделя от черупката на неправда чрез кръвта на Христа, намира оправдание и то продължава, и пред Небеса се явява! Затуй помнете, вие двама раби, разширете си сърца и приемете Дух Свети, и нека болката на Отца да тежи на вашата плеща във вашите сърца.

А ти, рабиньо Божия, като жертва в изпития арена е твоята плът и борбата се води от Дух Свети и Сатана! И удря с удари жестоки отвън, а отвътре Правдата гори. Затуй не търси покой на Земята, защото венец злат ти е на главата. И капка кръв в покаяние се яви.

Ти в двойна сила се облечи, за да разреша чрез теб съдба, да попълня руина и да заместя една трета на небеса. Всички вие сте равно ангели и ваш Вожд е Дух Святи, заел мястото на Сатана, а вие сте ангели небесни в тление, но някои от вас не ще видят изтление. Затова за Йоана се каза, че смърт не ще види. Тайната небесна нека ви бъде награда на Земя! А твоята жертва е, че най-малкият ще бъде най- голям в Царството Ми, това е, че се е като малък смирил. И като Борчески отряд рабите Божий чрез теб Дух Святи строи. Амин!

А сега, Христино, Матея прочети и никога не се отделяй от него ти!

“Амин“ кажете и се укрепете. Помнете това, другарката ви е ваша уста, докато вие не израстете. Затова помазан си ти кат пророк на Земята, но гордостта на твоята майка те отдалечи и чрез тебе вси, които вършат грехове. Днес прощавам греховете на вси, които вършат беззаконие в блуд и когато Мене познаят и греха си признаят, и Небеса подирят, да намерят опрощение. Благословени бъдете, оправдани седем пъти по седем вие вси и днес чрез тази Едемска двойка този дар приемете и се наредете. Затуй от днес не греши, защото в ден на съгрешението ти, не ще остане оправданието ти. Безценен камък ти се повери, кажи: “Съгреших Господи, но дай ми сила да очистя със сълзи бисера, що ми Ти повери!” “Амин” казаха вси принцове и вси небесни множества. И свършиха се думите на Йова (три пъти). Амин! Седем пъти.

И сега чакам благодарение от рабите Мои на Земя.

(Генчо: Благодаря Ти за всичко Господи и Те моля, помогни ми да върша волята Твоя!

Христо: Господи, аз все още не разбирам всичко, което вършиш Ти, но Ти благодаря, че си ме призовал в служение.)

И в тоя миг на съдба пита Дух Святи: “Вярвате ли, че съм жив? Амин! И в тоя миг на съдба чу се хвала на Всеблагия Бог от живите раби и даде се ответът на съдбата:

“И в тоя миг благословени бъдете, вие петима, в Духа Свети! Благословен бъди ти, Борчески отряд и приключи съдбите в миг на преображение! Амин! Седем пъти по седем благословение приеми, Борчески отряд, в двоен размер на силата Моя (свята) за земния отряд.“

Чу се песен на хвала и хвалеше невястата на Земя. Пеят вси хвалебни химни на Земя и в миг на съдба трепереше цялата Земя в лъча злат!

“Хвала!” пеем ние, вси небесни множества! “Хвала!“ пеем ние, вси живи и хвалим Твореца ни завсегда! С песен свещенодейна възхваляваме съдба и от днес отдаваме Му хвала и отваряме си гърда като олтар да приемем сила двоя като пътници за Ново Небе – земя. Хвала! Хвала! Хвала! Печатът днес блести на чела, венецът сияе. И пеем песен победоносна на Дух Света! Яхнал жребеца небесен лети Той в Правда завсегда! Изкупил си чрез цената зърното и води го Ти през бурите в магнитните полета през Орионова врата!“

Стражева молба:

“В тоя миг издигам глас да простиш на вси неверието им на Земя дано изпратиш милост да бъдат опростени в миг на борба. Прости ми Господи, и ако се обърнат към Теб, приеми ги! И в тоя миг аз вдигам ръка за кръщение в Духа Святи!”

Ответът:

Приемам молба! Постави софра и пети прибор постави от смес и никога да не липсва на трапезата ти, за да я благословя. Милостта Божия завърши свята съдба, а ти приеми този дар да вдигаш ръка за всякой на Земя, що вика към Небеса! Сложи трапеза и вода, за да ги благословя на Земя!”

На софрата:

“И в тоя миг на съдбата вдигам ръка да благословиш таз софра и да даде тя сила на рабите Твои да устоят в огнената борба“.

‘В тоя миг на съдба чрез сила – Слово на Небеса благословена бъди ти, храна, а чрез тебе благословена да бъде Силата на благословението! А ти, храна, насити им плътта и дай им сила да продължат в Правда и чистота.

Благословена бъди кат трапеза на Борческия отряд и бъди им сила ощ и чрез тебе нека се благослови войската, която приема небесната храна. И в тоя миг на съдба ти, струйо на вода, благословена бъди и уталожи жаждата им. Благословена бъди като трапеза борческа и в тоя миг насити ги и бъди сила Мощ с тях до Скончание. “Амин“ седем пъти по седем и наситени бъдете като борци сред земния свят. И в тоя миг на съдба разчупете храната и благодарете. Благословено бъди и ти, мляко, като символ на словесното мляко. Благословено бъди, смесено с краставица се яви в тяхната плът като сила мощ, дай победа на Земя ощ!“

“Амин! Да бъде Боже волята Твоя!”