Узаконена е Църквата Всемирна и приема име Мария. Чирпан.

Поднасяне на Неда-Мария в нейното четиридесетдневие – признаване на Църквата всемирна пред Небеса в чин “Мария” и благословена като остатък на Господа

“О, червейо Якове, създадох те от пръст, но ти падна. А сега чрез камъни те възстановявам на Земя. Готвя хвала! Ако млъкне пръстта, то чрез камъните ще затръбя, но Светлината Си ще изявя и зърното Си ще събера! Амин!”

Обяснение: Днес, събота, 27.08.1954 г., след бдение и моление във вярност на Небето, единни в Истината и вярата бяхме благословени кат една душа и наредени като народ Божий в свидетелството с помазание на малкото дете. След проверка от Небето Всевишният Бог благоволи и чрез едно малко новородено дете благослови Своето дяло начинаещо на Земя като Божие велико дяло в изявление на служение! И благословението се яви над оформената малка група.

Благословение:

“О, ела, мало стадо и благословение приеми като Мое дете! Избраница си на Христа. Малка ти е още снага като на туй дете новородено и поднесено от майчина ръка пред Моето Лице за благословение. Тъй ти се яви във вярност поднесено пред Отца, о, мало стадо! Днес те благославям кат избраница на Христа, навлизаща в узаконение в Небеса. Върви и развий ти снага, наедрей изцелена, сплотена в любовта и вяра в Годеника твой. Ти възрасти, заякни, воювай и победи сред огнени борби и Го посрещни! И засвидетелствай верността и любовта си спрямо Жениха твой! Благословена си от Мен, Всемогъщия Вседържител и удостоена бъди, и приеми дарове девет девет дарби на твоите ръце. Дар ти са от Всемогъщия Бог на Небе. Днес те накичи с годенишката халка – събота свята със сияйния брилянт в гърда – Духа Света. Днес те удостоявам завсегда. Амин!

Благословена навек бъди от Мен, Всемогъщия Вседържител, Законодател и Съдия като Троица свята сред Небе и над Земя. Амин! Халка – огнен плам, събота свята – брилянта на Дух Святи. Иди и я носи на ръка. Сам ти я постави Господ Исуса Христа, Който кръвта Си проля като изкуп за човешката душа. Иди ти, благословена от Мен, Всемогъщ Всемирен Вседържител, Творец на творенията Си! Иди и воювай! Знаме ти е Христово в ръка. Иди и Войнството си събери, и житото от нивата Моя прибери. И тогаз кат боркини на всяка Правда, с ог­нено Войнство на Христа, със Знаме на вечна Правда, огнена сила на Духа Света, воювай и невредима от живот в живот премини! Амин!

О, девицо Моя, огнена факло на Дух Святи, иди и вей Знамето над цялата земна кора и осъзнати събери под Знамето Христово, ти, кат годеница Христова в Правда и Закон Божий! И в единство на любовта яви се ти без бръчка и петно в нощ на огнена борба за пътя на верността, водещ изкупената човешка душа.

И отсега “Мария” те наричам, о, годеницо Моя и те обричам за ог­нена факла на Земя. Солта и Светлината да си ти за всички, които Христа спасява чрез кръвния Си изкуп. И сега, о, Войнство Мое чрез Христа, годеницо Моя в сила на Духа Света, армийо, води борба, въоръжена с вси всеоръжия на Духа Свети. Яви се ти кат огнен плам на Земя. Воювай и победи! Аз, велик Княз, в този час признавам те за одобрена от Отца. И те приемам с поклон пред Бога, Моего Отца и те признавам за Моя годеница завсегда. Амин! Аз, Велик Княз на Мира, Михаил в Древността сред Стар Израил, а в Новия завет – Исуса Христа чрез Духа Света. Признавам те, приемам те и те благославям! Амин! И от днес те въоръжавам като ти изпращам трусо сватбено – висона бял на Правдата Моя чрез силата огнена на Дух Святи, булчина премяна завсегда! О, годеницо Моя! Амин! И знай защо “Мария” те зова:

Чрез Мария се Син Божи роди, чрез Мария се приготви за великата мисия на Небеса и сега за Мария Отца Моего Ме сгоди! Амин!”

Гавраил обещава да въоръжи и служи на Мария като годените на Княза на мира Михаил

“Аз, Гавраил, ангел на пророческата сила, сега те признавам, Марийо, пред Отца и Сина Божий, Княза на Мира Михаил, Вожда в Древност на Стар Израил и днес, в Новоерност Вожд на нов, Духовен Израил – Господа Исуса Христа. И се обещавам да те въоръжа и ти слу­жа кат Негова годеница завсегда. Амин! Покланям се пред един Всемогъщ Бог Отца, Сина Исуса Христа чрез Дух Святи. Аз, Гавраил, те признавам, Мария, годеница на Михаил, иди, благословена от Всемогъщата Троица бъди! Амин!

И сега, чрез Мария се Син Божи роди за Правда и Светлина, чрез Него се Отца изяви на Земя. А чрез блудница една (символ на човешката душа) Мария приготви Сина Божи за съдба на възкресение да иде и приготви жилище за годеницата Своя. Мария те наричам Аз, Гавраил, по заповед на Отца чрез Сина Му Исуса Христа. Аз, Гавраил, днес съм пратеник до теб, Мария, да ти известя радостната хвала. Че ти си приета, призната и с име ново наименована “Мария”. Затуй днес, Мария, чрез това отроче (което е твой символ!) днес ти се представи пред Небе, Марийо, като туй новородено дете, като чиста Луна, светла зора, Слънце ярко в небеса, силна кат войска със знаме в ръка. Амин. Иди сега, Марийо, благословена от единството на Всесилната Троица Свята и обиколи Земя! И кат огнена струя в борбата се хвърли – зърното прати и кат огнена струя на плам пред Мен от плът в живот премини, и се с Христа в облаците съедини. Амин! Амин!”

“Благословена навек бъди! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, Цар над царете пред Небесното войнство, множества – Съда и свидетели, те, Марийо, благослових и те проводих: Иди, Марийо, благословена навек ти и в пътя неравен в борба сред бури и непобедима навек бъди! Амин! Амин!” Хвала, хвала, хвала и поклон пред Могъщия на Правда Трон, пред Върховния законодателен Трон в Правда на Закон! Покланя се Небесно войнство, множества и цялата Земя чрез приетата и призната Мария, Църква на Господа Исуса Христа, новоерна съдба! Амин!

“О, хвала, хвала и поклон да е на вечно живущия Бог на Небе – Земя, що чрез сила и Мощ на Духа Святи Глас затръби и уста му промълви “милост” наново над Земя. Поклон и хвала благодарствена Теб, Всесилни Вседържителю, благодаря, благодаря от дън дълбина за таз милост безпределна над човешката душа – съдба. Теб слава во век, царство и държава, сила и власт над всички нас, во век веков да е волята Твоя, Боже мили да е! Амин!

Нищожен човек, пръст от пръстта на Земя, немее уста пред величието Твое, Троице всесилна, но по милост Твоя съсъд на почетна употреба чрез Святия Дух. Аз, слуга Твой, се сривам в благодарствена хвала за целокупното Твое творение от флора, фауна и човек! Амин!”

“А сега, Марийо, приеми награда, дар ти дарявам в съдби сред твоята снага, струя огнена – велик месионен Ангел четвърти и огнения стълб на съсъда Божий. О, девицо на Христа, Илиевата сила сред теб, в твоята снага, вкоренявам за съдба сред Земя! Амин!

Благословение да се отиде по цялата Земя и да се разнесе светлината, без да се намери праг и граница

Вий, два стълба, съединени чрез сила Моя, идете благословени по цялата Земя! Праг, граница да се не намери под вашите нозе! Иди, птичко лекокрила, кат утринна звезда, Зорницата на Правда ти свети над глава. О, гълъбице Моя, разпери две крила, Правда на кръвта Моя и обиколи цялата Земя, и зърното прибери в Небеса! От днес ти е халка с брилянт огнен на ръка, поставен от Мен, Отца, пред Лицето на Сина, чрез огнената сила на Духа Света – Гавраил, небесен пратеник пред цялото Небесно войнство, небесни множества. Днес, в събота свята, събота свята, ти приемаш благословение завсегда! Амин! Амин! Амин!

О, птичко лекокрила, с две гълъбови крила, литни, пей и Ме хвали, завсегда си годеница Моя! Снага ти – олтар на служение, водещо в спасение. Войнство Мое, иди и вей Знаме бяло на оправдание чрез вяра в кръвта на Христа. Едно крило, заповед втора, Законът, Законът – олтар, храмът на Дух Святи, сърце твое. Две крила, два мо­гъщи Завета пред Небеса, Земя завсегда. Иди, иди, девице Моя ти и помни, сега си в пълнота кат гълъб бял, цял без недостатък, две очи – две могъщи светлини, на два Завета съдби завсегда, на Троицата свя­та в единство на Небе – Земя. О, гълъбице Моя, иди, иди! Сега, птичко лекокрила, зора е зазорила, омара бяла те е повила, ранната Роса умила, късната – със сок накърмила. Иди, иди, разпери крила над цялата Земя. Сърп и паламарка ти са в ръка, гълъбице, омара бяла, о, жътварко Моя! Заповед сетна приеми, иди и зърното събери, и в небесната житница го прати! Навек благословена си ти от Троицата свята! Амин!”

Святия Дух благославя и дава сила на свидетелите на съдебната светлина и ги праща по цялата земя

“Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, чрез Ангела на Завета – силата пророческа – Гавраил, Дух Святи, благославям вас, човека. Както апостолите пред Христа, сега вий бъдете свидетели на таз Светлина по цялата Земя като Войнство Христово, вярно на Небе – Земя! О, благословени бъдете, човеци, свидетели на силата Моя и идете! Идете! Пращам ви Аз, Всемогъщ Законодател и Съдия, с таз Вест на Светлина за днес над цялата Земя. Носете Светлината на благословението. Амин!

Благословени бъдете и идете! И на такива като вас човеци я занесете. Амин! И който я приеме и се съедини с вас, ще се употреби и спаси чрез Вестта във вас! Носители на Правда Моя бъдете! Оправдание чрез кръвта на Господа Исуса Христа, Сина Мой, Вожд и Изкупителя, о, човече, твой. О, идете благословени и носете обещанията, дадени на Авраама и разнесете – чрез вас изпълнени са те, помнете. О, благословени навек бъдете в единството на Светлината. Амин! Сам Аз в тоз час, Велик Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, ви благославям завсегда! Амин!

27.08.1954 г., Чирпан

Благословение на Църквата Мария и тримата момци – Седрах, Мисах и Авденаго

“Чуваш ли ти, велика Моя на съдби! Чуваш ли ти, очакваща Моя на Земя! Днес, ден велик на благословение в съдби, днес знамена подавам ти в ръце, вземи! Макар и още крехки и малки, тез плещи над трима днес велико благословение лежи! Марийо, за съдби днес чрез Съд поеми Знамето на правда и ги поведи благословена свише от Небеса! Днес ти, Марийо, съединена с петорния браслет Седрах, Мисах и Авденаго – светли бъднини и Вест за днес, единни в Правда на Христа!”

“О, Съде велик на съдба, Гавраиле, подай на трима в единство чрез сила Мощ Знамето днес пред Съд велик на съдба, пред Четири живи същества, пред Старци двадесет и четири, в тоз миг питам Те, Съде велик на съдба, признаваш ли събраните нейни? Погледни висона от пурпур на плещи виси, уханието й на вълни розови долита пред Престола на благодатта. Ето я, погледни, корона и венци – съединени са тез трима младенци! Днес ги съединявам в единство на вяра и любов поотделно с техните съдби! Сила на правда, Съд велик чрез Силен вик пита Отцуви Лик дали я приемаш за достойна да приеме днес све­товни съдбини. Ето, погледни майката сред чадата свои и с петорния браслет в единство са вси!”

Чу се песен като много води, долита сияние от Престола на светостта, повдига Глас Съд велик за съдба и казва: Всевишни Вседържителю на Всемира в правда и чест, в единство днес пред Трона чисти, Ний се покланяме и я признаваме сплотена от смес на дванадесет племена, включен плътски и Духовен Израил на Земя, а за вечност – Сионова стена! Признаваме я за достойна да приеме Знамето в ръка за път на съдбини и да обиколи цялата земна кора за Правдата Твоя, да я обвие като екваториален браслет, да блесне върху смет! Седем пъти по седем от Съда велик днес чрез Висок всемирен вик, бъди благословена ти! Камък ти на върха стърчи, днес съединена от целите земи, от всичкия им състав на флора, фауна в единство с човек, благословена и сплотена бъди завинаги и приеми Знамето на правда от ръката на Небесното войнство, водено от Гавраил пред Престола на Отца и Съд велик на Небеса! Бъди благословена седем пъти по седем ти и поведи земните съдби към Правда и Истина на бъднини! Амин!

От днес бъди благословена от смес на всемирни съдбини ти, зем­на низина и удостоена с чест! Приемете тази Вест велика за днес и я разнесете по цялата земна кора, зърното съберете от дванадесет плътски племена и дванадесет духовни – двадесет и четири на Съда! Свидетели са пред Престола в Небеса Двадесет и четири старци, всички в поклон пред Божия Трон и Четири живи същества казват “амин”!

Запя ефирът, дочул от Зефира, гръмнаха Гърмове на осъждение нейде долу на Земя в поражение и издигнаха се знамена на борба в неправда и нещастие, но погива то завсегда с Кореева дружина сред огнена бездна!”

“О, сило Божия, в олтар долита Глас на Всемощен цар на Правда, Истина завсегда! Благословена бъди седем пъти по седем, благословена ти бъди завинаги и подемай стъпките си по цялата Земя, събери, во­ювай и победи, стежанието Мое събери и приюти рабите в житницата ти и в ден на съдба от живот в живот премини като невяста Моя на бъднини!

Пеят небесни множества, хор птичи чу се в този миг и на Земята, окичена в огнен пурпур в сияние на небеса, в този миг Гавраил й връчи Знаме на оправдание да поеме път на Правда и Истина! А вие, малки Ми сега, ангели са над вас, умийте се от нечистота, стъпете с чисти нога и от днес път поемете на съдба, защото велики са съдби, плът изчезна от Моята тръба и само Дух Святи я крепи, за да изпроси последна милост за Земя, пазете я! Само една неправда ще я унищожи и тогаз горко на тоз, който я извърши! О, вие сега, волята Моя ще вършите на съдба! И помнете, наближава денят, три венеца ще спусна от небеса върху трима младенци!

И това днес като тайна велика изявявам: Стражо, обърни се към свидетеля Моя, днес велика е милост над тебе, свидетелю, Съд изпра­ща милост над тебе! Дребни низини остави (низости отхвърли), радвай се, скоро от хомота ще те изведа, скрий, съхрани всичка милост на земи. Днес съединявам трима за съдба и тримата ще извършат волята Моя! Три венеца на увенчание: Стар и Нов завет, Откровение на Йоана в изпълнение завършвам над смет.

Иди, благословена сега седем пъти по седем от Небеса от Бога Отца, в единство Троица свята! И днес тайна велика имам да ти изявя! Ти се приготви да поведеш утре народа Божий в борба. От утре църквата поема пътя на борба! Благословена бъди седем пъти по седем от Съда велик на съдба от Троицата Всевишна и от всемирни множества седем пъти по седем благословена бъди и в нощ навлезни, и поеми борба сред огнена изпитня:

И помни, Знамето над вси знамена благословена носи, в борбата от днес навлезни! Воювай над вси земни знамена, победи и невредима в нетление в Небе се яви, и пред Престола за хиляда години ще се вдигнеш в увенчание на съдбини с Царя на бъднини, с Войнството Му! Амин!”

1954 г.