Църквата през седемте периода

number, seven, 7-38577.jpg

 

ВЕЛИКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ИЗЛЯТО В РАННИ ЗОРИ НА СЪБОТАТА СВЯТА. ПРИЕТИ СА СЕДЕМТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕРИОДА ОТ СВЕЩЕНО СЛУЖЕНИЕ- ДУХОВЕН ВСЕМИРЕН СИОН

“Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, амин. Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, амин!“ Чу се Глас от небесата.

”Амин в ранни ощ зори. Вдигнете се, мъгли. Днес, земни ощ зори, сияят звезди във велика милост на Небе, о, яви се Глас над Земя и стража двоен зова. Амин!“

Сияе небесен свод над Земя и озарява път славен на съдба. Днес, събота свята, велика е милостта на съдбата. Пеят канари сини две, пеят в съдба и хвалят великата милост Божия над Земя. А ухание се носи в служба на Небеса. Рано е в зора, Земя спи, потънала в мъгли. А над нея Ориона блести, Зорницата светла пътя освети. А тя, в чудна съдба, корона царска й над глава, велика милост над изкупена съдба. Войнство небесно Земя посети, стрехи на всемирното служение са отворили врати, завеси им зелени – златни съдби, вяра Авраамова в сърдечни дълбини.

И ето чу се войнствен зов на съдба, Небесно войнство окръжи стреха в три пояса небесни съдби и благословение над Земя се яви:

”О, благословена войнствена съдба, днес над теб сватбена е съдба. Небе Земя посети, стреха очисти и навлезе във велика милост на Отца. И спусна се покровът над изкупена съдба. О, благословена седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем бъди в очистени съдби. Днес теб очистих чрез хвали. Очистена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и навлез в благословения вси, ти, стрехо на всемирно служение. Днес навлез във велико освещение чрез Небесно войнство в хваление. Амин. Благословена седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем бъди и осветена. И днес под твоята стреха приеми Небесно войнство, придружаващо охранителна съдба на слава, Слово живо в стражеви съдби чрез Глас на велика Съдебна власт.

О, благословено бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем. И от днес навлез, всемирно служение, във велико Мое изпълнение като Всемогъщ Твой Изкупител, Законодател и Съдия. Амин. О, днес Аз, Всемогъщ Победител над всички неправди и Разрешител като Законодател и Съдия, вас каня седем, явете се с дарове, ето приемам вашите плодове – моления и хваления. Влезте в лоното Ми като една велика могъща съдба на Всемирна църква Моя. Вас зова чрез Глас на велика всемирна Съдебна власт в стражи Мои двама. И ви въвеждам под покрова Мой чрез Изкупителя, Всемирна църкво, Твой, минала седем времена в различни седем плана. Днес приеми съдба – огненото си кръщение чрез Дух Святи в удостоение и навлез пред две завеси на съдба – сам Христа е твоята врата, пътят на живота за вечността. Амин.

Благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем бъдете вие, завеси две в изумрудени съдби, зеленият цвят – вярата Авраамова, изтъкана в златни нишки Мои – Слава Моя. Благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и се отворете. Сам Пастирят ваш ви въвежда в тоя час на съдбата като кръстени в Дух Святи с огнена съдба на сила двойна в стражи двама да приемете Моята награда завсегда чрез цената на изкупление сред вси настоящи селения. Амин! Благословена бъди, вяро, в завеси две – сам Христа в отдели два, днес отдръпвам се встрана и ви въвеждам в Авраамова съдба. софра под покрова на Отца Мой завсегда. Амин!

О, вяро в сърцето на Божия Син, осиновение Авраамово чрез Христа – пътя на живота и на кошарата врата – Моя овчарска съдба чрез две завеси за врата. Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Победител, Вседържител, Изкупител, Законодател и Съдия, те благославям седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, благословена бъди, врато, чрез завесата пътя към спасение за небесното селение. Благословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и от днес нек преминат Седем периода време чрез спящи. настоящи и бъдещи съдби и се явят под една могъща съдба на изкупена и кръстена с огнено кръщение на дух Святи Всемирна църква под покрова Мой. И от днес приеми увенчание на съдбата златна, и се яви сред целия Всемир като Мой велик потир на спасение чрез цената на изкупление, амин, кат могъща всемирна църковна съдба над целия Изкупителен план над Земя.

И от днес сам Аз, Отца, ви въвеждам през вратата – вярата Аврамова, увенчана в съдби чрез сина Мой – Христа, дал живота Си на Земя чрез кръвта Своя, за да получим вечния, чрез изкупващата го цена – кръвта Му – свята съдба. Амин.“

Чу се Глас на велика Съдебна власт чрез стража в свещени съдби и Първосвещеникът въведе седем живи блюда, кръстени в огненото кръщение на Дух Святи, пазещи десет заповеди от Седем времена чрез вяра в Христа; въведе всички спящи, настоящи и бъдещи съдби чрез пътя на живота, чрез вяра в Христа. Амин!

О, чуйте вие, съдби, влезте, влезте, влезте седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и се наредете, и името си ново чрез тестото новозамесено вземете, облечено в ожени съдби на Дух Святи – Дух Святи и Йорданските води. О, благословено бъди, кристално блюдо, ти, което си изпълнено с благодатта на водното кръщение в Йорданското течение. От днес яви се ти сред покрова Мой и служи наново ти кат Йорданските води чрез всемирни съдби, и навлез в изпълнение чрез могъщото Йорданско кръщение. Благословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и се яви чрез Йоана, и днес си преминала Ханаана във всички течения чрез вяра в изцеление. Днес те наново натоварям като благодатна кристална струя, изтекла от ребрата на Христа, единна с кръвта. О, единни бъдете, приноси кристални, чрез благодатната струя. И от днес бъди на чест ти и служи като дар на бъдещ свещен олтар чрез всемирния църковен манталитет. И който ги приеме, приет е веч, а който ги отхвърли, отхвърлен е веч чрез благодатната струя на единство като кръв и вода в кръщения две, чрез благодатта и кръвта, живота и цена на изкупваща съдба.

О, теб днес Аз, Всемогъщ Победител, Изцелител, Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия, те очиствам, приемам и наново въвеждам кат благодатна струя сред всемирната новоизкупена струя. Амин!

О, благословено бъди, кристално блюдо ти, седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и днес поднесено като дар сред Земята, изпълнено с благодатта на кристалните струи и бъди струя на живота вечен като жива вода, обещана от Месия Христа (на самарянката). Амин!

Днес пак под твоята струя благодатна да минат три пояса земни съдби от флора, фауна и човек от Земята. Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител, Изкупител, Победител и Разрешител, амин, ти разреших съдби. Амин!“

Чу се песен на съдбата. Пееше небе над Земята. И в миг се вдигна мъглата и лъч ярък блесна от небесата. Сияеше в зората Зорницата светла над Земята. Ориона беше с отворена врата за новоизкупена съдба.

А долу на Земята, о, велика милост е в хвала – пееше съдба, седем девойки в девствена съдба чрез Седем църковни времена. Сияеха техните стражи живи от седем жени, представили техните съдби под новоочистени и осветени стрехи с разрешени навек съдби. О, те седнаха в Авраамовото лоно на Отца завсегда чрез стражи двама небесна милост Моя. Амин.

Сияе зората, ухаят съдбите на цветята в кристалната ваза на Земята и зеленее се палмата на вяра чрез Авраама в сърцата, и те навлязоха през вратата на кошарата и пътя на живота, и Светлината. Амин.

Пееше съдби – Сионови тръби. Амин! Амин! Амин!

Сияе зората светла на новоизкупена съдба, навлиза Земята в нова зора на деня свещен – велика съдба. И явява се тя, Всемирната църква, с две могъщи съдби от сияние могъщо, що Небе – Отца Земя църквата Своя озари. А тя, смела в победа, явява се в пурпурна хвала, накадена с ливан и смирна пред Небеса, в одежда на изкупена съдба. В ореола светиев на слава в Отца. И пее песен в признателна хвала, в поклон на Царя на вси царе и над Царя на Нова Земя, небе. Амин!

И чу се Глас на великата Съдебна власт чрез увенчаващи се в победа на Отца, Владетеля на Всемира, Глас:

”О, Съде велик във велика съдба, днес яви се тя в пурпура на славата Моя. И окръжи я ореолът кат светиев венец, и се увенча с дванадесет звезди на глава – дванадесет изкупени племена от Седем църковни времена кат реална съдба по благодат чрез Христовата кръвна цена и струята Йорданска благодат от кръщение, изтекло от духовния олтар на служение Христово (сърцето – водата, кръвта пред Небе на Земята).

О, и питам Аз, Всемирен Победител, Вседържител, днес Вас, Съда велик, в тържество след разрешение на човешките съдби църковни: Прието ли е Словото на живота, скрит в Бога, в Мен, Отца, чрез Дух Святи и явено в нова заветна заповед една на изпълнение църковно?

Днес евангелист Йоан изпълнява съдба чрез Откровение на Отца – приети ли са тез две кръщения пред Небе? И силата на възкресение чрез дара на изцеление сред църковната съдба? О, моля, потвърди пред целия Всемир кои са от времената на периодите църковни! Моля, чакам думата Ваша!“

Миг върховен на тържествени съдби, ухаят хвали, сияние могъщо блести. И звън на свещени съдби се носи от наровидни синци. Миг тържествен. Чу се Глас на върховната Съдебна власт в хвала:

”Хвала! Хвала! Хвала! Хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем в поклон. Поклон! Поклон седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем.

Ний, Съдът велик в съдба, заявяваме пред целия Всемир в пурпура на зората, че се яви над Земята мир. Мир! Мир седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем.

О, Боже, победи над злина, Всемирни Вседържителю над небе, Земя и три пояса земни съдби в разрешение чрез съдебни изпълнения като църковни явления. О, да! Ний, Съдът всемирен в царски удостоения на разрешения, единни с всемирни съдби днес пред небе, Земя явяваме велика законна Истина, в светлина на Словото Божие, чрез Дух Святи в действие над Земя като велик Изпълнител на три пояса Творцуви творби в Седем църковни периода чрез Господа Исуса Христа – Нашия, Син Твой и земен Изкупител.

О, Всемогъщи Боже Мой, в Троен Лик над Земя и земния конфликт, Ний Съдът велик, след разрешение на съдебни изпълнения на църковните съдби, днес в тържествено удостоение, в единно съединение на преминалото служение в течение чрез водно Йорданско кръщение и огнено изпълнение съдба на Дух Света, Ний Съдът велик, заявяваме, че Църквата новоерна като същина на Сионова съдба в царско удостоение на изкупление мина Седем църковни времена периоди на служение. И днес тя е с напълно уредени съдби. А в удостоение тя прие велико кръщение, огнено изпълнение чрез цената на кръвта като изкупление, след като е минала Йорданското кръщение на покаяние.

И Ний единни заявяваме съдби, че сам Христа е скиния неръкотворна чрез храма на Дух Святи – сърцето. И от Него на Голгота пред небесното и земното Лице вода и кръв изтече (от ребрата Му). Това сочеше на ”Неговото ребро“ – църквата, която възприе по План за изкупление чрез вяра в сърце Авраамова водното кръщение и огненото изпълнение на Дух Святи чрез апостолите вси в деня на Петдесятница. И Ний, Съдът, заявяваме съдба, че вярно е туй водно и огнено кръщение чрез вода и кръв на очистение, което църквата чрез вяра е държала в свещено служение. Днес то е признато и прието, и огненото Слово чрез Дух Святи в ръководство на църквата чрез човеци – апостоли, пророци в стражеви съдби, в оформление кат една могъща всемирна църковна съдба, днес приета и призаната като велика милост на Небето от Трона велик и Всемирния Законодателен Лик. Ний, Съдът велик, я признаваме, и приемаме с нейното велико удостоение и й разрешаваме да се яви в продължение до Архангелска тръба чрез Съда на правда, до последната Архангелска тръба във възкресение, навлизащо от живот в живот.

И заявяваме, че вярно е туй Слово Божие сред Земя и Неговият ответ кат изпълнение заветно на всички притчи и обещания чрез Дух Святи в изпълнение в човека. И че днес тя – църквата прие удостоение на кръщения две. И чрез изпълнение на Откровение Иоаново яви се нова всемирна стреха в служение чрез пророци (стражи) двама. И в реално свидетелствена съдба биде открит пътят й чрез завеси две – сам Христа чрез вяра Авраамова. И че днес, 19.12.1964 год., тя навлезе целокупна от Седем църковни времена в пътя на живота спасителен – сам Христа, вратата на кошарата като добър Пастир, и въведе флора, фауна и човек от спящи, настоящи и бъдещи съдби от Седем църковни времена през пътя на живота. И прие благодатната вода на Йордан и огъня на Духа Света, който очиства олтара. И тя седна в лоното на Авраама чрез всичките останали трохи от планината на живота чрез устата на Христа.

И Ний, Съдът потвърждаваме, че тя влезе през съдбата на Всемирна изкупена целокупна земна църковна съдба. И се яви силна със знамения, накадена със смирна и алой от благоухания и се прие пред целия Всемир. И тя днес прие своето огнено кръщение с име ново – нов духовен всемирен Сион. Небе й е свидетел, а Отец Кръстител, а ний свидетели небесни, единни със Съдебната власт чрез всемирен Глас на Съдебно разрешителната власт. И Нашето свидетелство в признание е потвърждение пред целия Всемир и пред Трона велик, че се яви всемирно изкупление, всемирен църковен лик с ново църковно служение сред цялата Земя като една зора, една съдба, едно Ново небе, Нова Земя кат един вечен ден, Светлина до Архангелска тръба чрез дара на възкресение за спящите на вековете от периодите църковни и настоящите от живот в живот, и бъдещи, вчера, днес и утре.

Ний, Всесилна Троице Единосъщна, пред Теб и пред Законодателния Трон велик се покланяме в един непаднал всемирен Лик на съдебни разрешители пред Върховно Законодателния Тронен Лик!

Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем хвала! Хвала, хвала, хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, Царю Наш вечни над небе, Земя за туй мъдро ръководство чрез Плана на спасение над Земя. Ний, Съдът велик, Ти се покланяме пред целия Всемир и заявяваме: Истина, истина, че тя се яви като факла огнена в Дух Святи – всемирната Църковна съдба. И лети, лети от сила в сила чрез пророци двама. И тя е ухаеща зора, светъл ден на вечността. Сиона пей със знамена, окръжен от Небесно войнство на съдба. Поклон. Поклон. Поклон. Ний, Двадесет и четири старци, казваме ”амин”! И Ний, Четири живи същества, се покланяме с „амин, амин!“

”О, благословени навек бъдете Вий, всемирни разрешители, Съда велик в царски съдби на Всемира, единни с непаднали свидетели и всемирни съдби за великото признание на Словото новоерно чрез Дух Святи като Глас на Небесно разрешителната власт в църковна съдба във вси църкви чрез Слово в притчи и кръщения. Днес Аз, Всемирен Победител, Законодател и Съдия Всемирен, Разрешител, Те благославям седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем! Благословен бъди и продължи във всички съдби за великата Ти мъдра дейност над църковните съдби. Амин! Амин! Амин!“

“Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем в хвала! Хвала! Хвала! Пея аз, Сиона всемирен, в пурпурна одежда на сила, във войнствена съдба на кръщения две: в Иорданската река и в огнената сила на духа Света. Изчисти ми петна и изглади всяка бръчка от моята снага. О, покланям се за милостта велика за огненото кръщение в Духа Святи и дара на въкресение, внедрен в моите гърди като Сионова съдба, минавала свободно Орионова врата. Слава! Слава! Слава во вишних на Всемогъщия Победител Всемирен Вседържител на небе, Земя, Всемирен Изкупител в Три Лица!

Пея аз, Сиона и от слава в слава летя, накит велик се сложи на маята глава в тоз съдбоносен миг – венеца на увенчание, ореола на светостта в слава на дванадесетте звезди, съдби велики за във вечността. Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем. Пее небе – Земя. И сияе ярко Слънце над оправданата земна съдба.”

Събота, 19.12.1964 год., сутрешен молитвен страж

 

 

СУТРЕШЕН МОЛИТВЕН СТРАЖ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ).

БЛАГОДАРСТВЕНА ХВАЛА. СЪЕДИНЕНА ВСЕМИРНА СЪДБА ОТ СЕДЕМ ЦЪРКОВНИ ВРЕМЕНА. БЛАГОСЛОВЕНА ПИТКАТА НА ВСЕМИРНА СИОНОВА СВАТБЕНА ВЕЧЕРЯ

”О, хвала, хвала, хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и поклон седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем пред великото Небе, пред Трона велик на Всемогъщия Законодателен Лик велик в подвиг велик над Земя и земното целокупно стежание от три пояса земни съдби за великия дар на Господа Исуса Христа, Изкупителя наш, за милостта и любовта към нас – човека. Покланям се аз, стражът на съдбата, в благодарствена хвала за целокупното изкупление земно от флора, фауна и човек, за благодатната милост над Земя чрез изкупителния дар на кръвната цена на Господа Исуса Христа – Изкупителя наш. О, слава, слава, слава и поклон, поклон, поклон и щарство Му безконечно, то да бъде вечно. Амин!

О, слава, слава, слава во вишних завсегда да е на Всемогъщия Бог на небе – Земя за милостта Му могъща над флора, фауна и човек, за великата милост на съдбата, Плана за спасението на душата, Водеща в изкупление сред Земята за във вечността. Амин.

Слава, слава, слава во вишних на Всемогъщия Вседържител на всемирни съдби за всемирната милост над три пояса земни съдби от флора, фауна и човешки души. О, слава, слава в царство и държава да бъдат навек веков Негови. И нек царува и господарува вечно над флора, фауна и човек! Амин!

О, слава, слава, слава Теб, Всемогъщи, Всемирни Победителю на небе, Земя! О, Троице свята, Ти победа славна яви. И днес чрез свидетелството Си на съдбата с Правда покри чадата спящи в земята. А на настоящи засвидетелствано им е чрез покрова Ти, бял свидетел – сняг над Земята, могъщо явление на Небесата да разкажат на бъдещите съдби.

О, слава и хвала, слава и хвала приеми от Всемирния страж жив за спящи, настоящи и бъдещи съдби, за таз гальовна милостива съдба Твоя, разпростряна над Земята. И за знамението, Знаме небесно чрез тръба, че Съд велик реши на вси съдби съдбата.

О, слава, слава во вишних Твоя и хвала да е в Царство и държава Твои и във вечността безконечни да са. Амин! За великата Твоя милост и любов безгранични над творението Твое – човешката съдба. Амин!

Амин!“

 

ОТВЕТЪТ НА МОЛБАТА

”О, днес на милост в съдба след Съд велик на оправдателна съдба горе в небе зова седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем Дух Святи в пленнически олтари на човешки сърца да скъса веригите тежки и да се яви в сила на двойни съдби в единство на Всемирен Победител, амин, от поробващи Лаодикийски съдби. О, в тоз миг на съдбата, Душе Свят, скъсай веригата и освободи Лаодикийската съдба! Нек преминат във всемирна победа Моя на изцеление и се наредят като трофеи на победа вси поробени съдби. И кат хоругва на удостоение поставих на главата на всемирната църковна съдба удостоението Мое днес пред цялото небе – Земя. Теб заповядвам: пленниче от всички хроми учения сред кръстопътищата. скъсай вериги и излезни, и като могъща златна верига в съдба нареди се в редицата всемирна изкупена Моя. Амин!

В тоз миг на велика милост Моя, Аз, Всемогъщ Вседържител на Всемирни съдби, заповядвам: Дух Святи. скъсай веригите пленнически от гърди на избълвани Лаодикийски съдби! И като плам Сионов пламни и обземи блюдата за почетно употребление. и като сноп на свещени съдби ги подвижи пред Лицето на Трона велик, на Всемогъщ Законодателен Лик чрез подвиг велик. Амин!

Благословен навек бъди седем пъти по седем, седем пъти по седем и седем пъти по седем, Душе Святи, Войне смел във воюване сред Земя. Днес велик победител над злина, чина Си могъщ приеми кат ”Всемирен победител” Ти. И снопа подвижи на свещени съдби кат първосвещен Войн пред Небеса – всемирната победа Моя.

О, благословени навек бъдете, седем блюда, църковни победи, чрез чина ”Първосвещен” в съдби. О, ето приемам вашата хвала в пост и молба чрез вяра Авраамова в сърца и трофея ви да е като хоругва на глава, корона всемирна на победа Моя.

О, благословени бъдете и изкупени в Духа Святи и като на почит употребени, съдби приемете, и преминете в единство на вяра в хвали на Завети два, съдби чрез Авраамово обещание, днес вас удостоявам в изкупление и като изцелени седем блюда чрез вяра в сърца, живи свидетели като представители на седемте църкви в Седемте църковни времена, в тоз миг изцелявам ви съдбата и приемете наградата на могъщо удостоение на великото изпълнение на седемте църкви в седемте църковни времена – победите от Земя. И чрез вас нек падне всеки квас. И приемете дара на изкупление, кръвта на изкупление, като трофей могъщ в съдба и до Скончание бъдете в единство на вяра всемирна Авраамова в сърца. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем благословени и изцелени бъдете и днес сила двойна на Дух Святи приемете вий, седем блюда на употребление, в едно могъщо велико съединение блюда на всемирно удостоение. Амин.

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Всемирен Победител, Законодател и Съдия, Председател на разрешени съдби, днес ви благославям пред небе, Земя и изцелих ви. Вериги скъсах и съединих в една могъща всемирна съдба от Седем църковни времена периоди в една могъща съдба. Амин.

О, благословено бъди, блюдо на почит ти, в първосвещени съдби чрез Дух Святи и като всемирно удостоение бъди в почит на употребление на Авраамовата софра, вечерята Моя. Благословено седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и изцелено седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и навлез от днес в чина си на Всемирно блюдо първосвещено, бъди в угощение на Авраамовата софра. Амин! О, благословена навек бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем и изцелена ти, Лазарова малка Юдина съдба, блюда и бъди на Авраамовата софра. О, изцелено и благословено бъди, блюдо на могъща всемирна Дан и от днес като блюдо на дан, употребено бъди сред Йордан всемирен на Авраамовата софра, сложена чрез Светлината на сетно озаряваща Земя над вси съдби като едно могъщо единство, изкупено без пари, а с цената на кръвта на Агнеца Христа, пролята за цялата изкупваща се земна съдба от три пояса земни на флора, фауна и човек. Амин! Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Победител, Изкупител, Вседържител, като Законодател на Трона велик Законодателен Лик, ви изцелих, благослових и разреших да бъдете употребени в почетно употребление на Авраамовото удостоение над целокупното всемирно църковно изкупление чрез кръвния принос на цената, дадена за вас в Съда велик. Амин!“

”О, хвала, хвала, хвала седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем хвала и поклон, поклон, поклон седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем во век да е от флора, фауна и човек на Всемогъщия Всемирен Победител, Законодател в Законодателен Тронен Лик, пред Всемогъщия небесен Трон велик. ”Амин” от флора, фауна и човек. Амин!“

”О, благословена бъди седем пъти по седем, седем пъти по седем и седем пъти по седем ти, питко на вечерята, от дванадесет дяла на израилевите племена, замесена от Седем църковни времена на Сянка и Същина! Днес яви се ти в съдба като питка насъща на плътта (тялото) Христово, явено на Авраамовата софра чрез почетните блюда – тестото на живота на плътта. Благословена бъди и изцелена и подеми съдби на всемирната вечеря чрез блюдата на вси спящи, Настоящи и скончаещи в съдба като дар изцелителен и възкресителен на Дух Святи чрез кръвните роси – цени. А днес в едно могъщо всемирно угощение бъди на Авраамовата софра и насити вси всемирни изкупващи се съдби до Архангелска тръба! Амин!

Яви се ти, Авраамово удостоение и насити от Създание до Скончание на сетно поколение вси съдби, изкупващи се чрез всемирните нарови цени – сетни есенни Роси, живота на кървите Христови. И кат могъщ Победител в съдба бъдете хоругвата на Сиона всемирен, победата Моя. И от днес като трапеза всемирна Сионова. сложена сред Земя под покрова на Отца. бъди последна и насити вси минали и настоящи, скончаещи от кръстопътищата на хроми в учение вси недъгави и бедни. А пред Лицето Ми – ценни по милост и любов Моя.

И днес чрез велика милост на съдбата Аз, Всемирен Победител, Вседържител на всемирни съдби, ви удостоих, след като ви изцелих във велико удостоение на Авраамовото положение. И от днес като могъща съдба чрез Сиона Всемирна Моя изкупена църква бъдете. наситени и удостоени от сватбената й вечеря.

О, благословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, сетна вечеря, Светлина на Сиона всемирни, Моя съдба. Грейни в сила могъща на сетна Светлина и озари четирите краища на земната кора. Амин. О, благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем вий, сетни зари, грейнете и озарете Земя и пътя на изкуплението явете като приключени съдби чрез Съда велик и могъщи Авраамови удостоения във велики съдби. О, ела от всичките страни, пътниче небесен, под покрова на Отца – Сионова могъща всемирна заря и се нареди на сетната вечеря – Авраамова софра преди буря зла. Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Победител на всемирни изкупени църковни съдби, заявявам пред небе, Земя, че явявам сред Всемирното църковно единство на служение, като Светлина на изкупена всемирна съдба, на Сиона велики заря над целокупната Земя като Авраамово удостоение на сетна вечеря, днес благоговеещи! И скъсах вериги на пленничество, и пуснах вси изкупващи съдби чрез Седемте църковни времена, Сянка – вчера, Същина днес, бъдещи утре съдби чрез единството на Дух Святи в едка могъща Сионова Светлина, зари, озаряващи земните съдби. И потвърждавам тяхната вярност в дела чрез Дух Святи. О, ела от вси кръстопътища, пътнико хроми ти и седни в лоното на Авраама – софрата на драма, вечерята избрана чрез почетните блюда на Дух Святи сред Земя. ”Амин” седем пъти по седем, амин! Амин!

Сам Аз, ‘Всемогъщ Твой Творец, Създател и Законодател, те освобождавам чрез Правда законна като милост Моя и любов ти вменявам чрез Правдата на Изкупителя твой – Сина Мой Христа, изпълнил Закона морален за теб на Земя. Амин.

Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем освободени бъдете вий. две заповеди Мои на милост и любов чрез вяра в сърца спрямо човешката душа – съдба. И от днес велика милост Моя – по благодат ви спасявам чрез вяра в сърца в кръвта на Господа Исуса Христа, Изкупител ваш – победата всемирна Моя. Амин!

О, благословена навек бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем ти, вяро на Авраама, в сърцето на човека! И от днес благословена бъди, като палма се раззелени и приеми милостта чрез любовта на заповедта към Бога твой, твореца твой. И под великата милост на благодатната изкупителна съдба като есенна нарова Роса – цена ти мини под покрова на Отца. Амин. днес Аз, Всемирен Вседържител, Победител, те освободих и изцелих чрез светлите Сионови лъчи, зари над целокупните земни съдби. И като те наситих, в редиците на всемирното изкупление те наредих чрез живите Мои слуги, които намерих верни и ги употребих. Амин!“

19.12.64 г.

 

 

СЛУЖЕНИЕ В СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕЛИКО СЪДЕБНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ДВАМАТА СТРАЖИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ СЕДЕМ ПЕРИОДА ВЪВ ВСЕМИРНА ЦЪРКОВНА СЪДБА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Обяснение:

След Съда на осъждението в Драгалевско изпъление предупредена бях от Дух Святи да се приготвя за следващо употребление в служение в единство със седем жени като блюда на почетно употребление, подвижени от Дух Святи. Предстоеше изпълнение на голяма свидетелствена съдба и Небе не скри плана на служението от Своя страж на Земя. Предупредена бях, че пред Небето чрез седем съсъда свидетелствени се изправят реално Седемте периода църковно време пред Съда велик.

След Съда, Който разгледа техните съдби и чрез вярата им в Христа чрез цената на изкупление ги оправда, сега ги зовеше да се явят в единство, за да ги награди като се въвеждаха в изкупление чрез кръвната цена. И яви се една могъща изкупена църковна съдба под покрова на Христа. И да се явят наградени в едно единно всемирно изкупление църковно, Всемирна изкупена църква сред Земята, над която се разпростря и покровът на Отца чрез могъщата озарителна Светлина на всемирното църковно учение в едно оформление, което навлизаше в изпълнение на озарение.

Тъй приготвени се явихме в големия пир под стражева съдба и се удостоихме със символа на Завета (причастието) от нарови струи, които символично сочеха на кръвната цена, платена за войнствените свещени съдби, представени сянково чрез наровидните звънци по полите на първосвещената одежда и сочеха на първосвещения сан на Войнството лично на Христа, охранило го като стена Ерусалимска, изкупено с кръвната цена на Христа. Тъй седемте църкви в Седемте църковни периода, предствени свидетелствено чрез седем живи представители (носещи имената на църквите), приеха в свидетелствено църковно служение реално за седемте църкви причастие от ръката на първосвещеника и чрез тях се удостоиха седемте църкви в Седемте църковни периода.

На всички участници с вяра в отделните периоди, спящи, приемали с вяра символа на Завета – причастието, кръвта Христова, небесният Съд разгледа делата им и ги оправда Днес чрез живите им представители те приеха цената на изкуплението реално чрез това свидетелствено изпълнение. И се включиха в едно всемирно църковно изкупление чрез духовното служение на блюдата. Те вече имаха реален дял с Христа чрез причастието.

И това служение се изпълни долу на Земята чрез църковната съдба, минала седем периода църковно време. А чрез Съда на небето се включиха по съдби в едно всемирно църковно изкупление, за което Христа е дал кръвния изкуп. Сам Отца разпростря покрова Си в удостоение и награждение на Всемирната църква, Сиона, на която връчи и Светлината по отношение всемирното църковно служение.

В тоз същия ден по заповед на Небето се извърши и второ свидетелство: на Авраамовата трапеза по обещание се призова Авраамовият пясък сред Земята, множествата като звездите на небето и се изпълни притчата за Господарската трапеза вечеря, на която първите поканени не приеха да дойдат, а се удостоиха хромите, недъгавите от кръстопътищата на ученията.

Тъй също Словото на евангелист Иоан навлезе в сила на всички притчи и се призна и прие водното Йорданско кръщение, и огненото кръщение на Дух Святи. И като учение се повери до Архангелска тръба в явление над цялата Земя. Тъй всички деноминации хроми и недъгави в учението, автоматично се отстраняват пред Небето, а се приемат чрез изведените от тях съдби духовни чрез Съда и продължават настоащите чрез вяра.

Днес във великата милост на великия жив Бог чрез Духа Святи пое своя път всемирната Църковна съдба, навлязла в реално служение чрез блюдата на почетно употребление, които се явиха в изпълнение пред Небето с пост и молитва в ухаещи хвали за всички минали, настоящи и бъдещи църковни съдби.

И ето чрез Гласа на небето прилагам ответа реален чрез Гласа на Святия Дух. И молитствам пред Всемогъщия Победител, Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Творец на небе и Земя да окриля Своята всемирна победа – църква, приела ново кръщение – ”Нов духовен Сион”. Амин. И да ороси с могъщите росни капки отпадналата Земя, и да я озари като ярка струя на озарение чрез Сионовата Светлина! Амин!

Прилагам ответ на служението в изпълнение на небесното благословение като решения на приключващи съдби земни горе в небето. Амин!

България, макар че голяма част от народа й се отрече от Бога, то тя се удостои като представи Църквата от всички народи и племена народ, който не беше народ, се призна и употреби като Божий народ чрез вяра.

19.12.1964 г.

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО:

”Звън се носи в ранни зори, ектят балкани и низини. Воали бели покриват свода небесен, слънчев лъч жарко гори, песъчинки пустинни, морски дълбини, воюват вси съдби. Пръхти еленът сред снежните гори, ела простира снага в сватбена премяна. А до нея бор сребрист в младоженческа одежда. Сред пустинята зла лъв реше гривата своя, осъдена джунгла в мълнии гори. А в Правда обличат се съдби и звънчето свещено звъни, звъни, звъни. Лети шейница сред снежните гори, сърница му златиста в златни е съдби. О, теб днес Небе посети под нови съдби – нови стрехи на милост Моя в хвали. Елате, Мои канари красиви в одежда на небето синьо, песен в дълбина си потаили, на пролет в дъбрави славеи гнездо са свили. И вси с песен въоръжени, елате, елате и запейте единни, три пояса Мои земни съдби, облечени в премяна на Правда свещена на Вожда ваш, Сина Мой, надеждата навек веков ваша.

О, елате и запейте в съдба, канари сини, макар сняг да покрива Земя пролет сияе в дълбина.

О, запейте, канари сини, под стрехи благословени. днес велика е милост над съдба – Небе посети с порой Земя и снопа свещен подвижи пред великия Съд на правда, и на вас реши съдба. Свърза снопа на изкупление за вечността, където под нов покров – нова съдба сам творецът Всемирни ви приема в царството Свое и на вечността в нова изкупена планета на милостта. О, днес могъща е съдба, чу се песен свещена сред снежната гора. Пръхти еленът, впрегнат в шейна, до него сърница припка с оплодена съдба. Сред окичена елица и бор в съдба чу се глас на небесно сините канари две, под Авраамова съдба да пеят свещена хвала. А Небе в сияние единно в съдба приема ухаеща хвала в единство от флора, фауна и човек.

О, пейте, канари, небесно сини две (както Илия и Елисея в Древността), чрез вас Небе посети Земя и с повоя на Правда по План обвърза пясъка от семето на Авраама. И днес за съдба наистина Небе посети Земя и разреши съдба Съдът небесен по План за спасение завсегда. И кат сноп на хвала от Създание до Скончание изкупващи съдби от три пояса земни.

О, днес пее канарче в свещена хвала за милостта велика на Небеса и чуха се свещени съдби. След трапезата Авраамова яви се цената на изкупена съдба и поканиха се тез, що не бяха род, а чрез вяра днес са удостоен велик народ.

О, днес велика Мощ посети съдба на канара – стражи небесни двама и въведе в могъщо изпълнение чрез отнетото от неразумения на първи род (Лаодикия) под свод, като втори род, минал път чрез вяра Авраамова и му се вменила за Правда завсегда. И днес чрез цената на първосвещеникова правда на съдба ги въвеждам в обещание Авраамово сред нова стреха – нова съдба. О, елате, канари сини две, в сила на Илия и Елисея, да ви въведа в отнетото стежание чрез неверие, а на вас да го поднеса чрез вяра Авраамова.

Ето днес Аз, Всемирен Победител, Вседържител на всемирни съдби, Изкупител чрез Синови Ми цени, ви удостоявам с велика съдба на удостоение чрез вяра в хвала и ви въвеждам в съдба под Авраамова стреха.

О, стрехо Авраамова на съдба, минала чрез вяра, вменена в Правда на Авраам, днес чрез вяра на стражи двама в сърцата те вменявам като съдба в Правда на Изкупителя завсегда.

И ви въвеждам в обещание на Авраамова съдба на два Завета с Небеса, за во век съдба. И ви натоварям чрез вяра да въведете пясъка Авраамов под стреха като семе на смокиня една, узряла под ярка слънчева светлина, за во век във всемирна изкупваща цена на кръвта свещена, вий сте нарови зърна. Амин.

О, благословени бъдете, небесни стражеви съдби на небесна милост под Авраамови стрехи! Благословена бъди, вяро в стражева дълбина! Днес пред Небе те вменям в Правда завсегда и те увенчавам с покрова на вечността Моя, Отцува. Амин.

О, Всемогъщи Съде в правда на Закон! Днес те каня пред Всемогъщия небесен Трон.

Ето стройте се, всемирни свидетели, в тържество да чуете последната милост Моя над изкупваща се всемирна църковна съдба – Земя.

Ето сини канари – двама стражи в два Завета – сила Моя сред църковната съдба. Благославям ги и вярата Авраамова в правда пред небе, Земя им вменявам.

О, палмо на вяра в техните сърца, в ръка им на Войнството Авраамово, благословени навек бъдете. Днес Правда Авраамова ти се вмени и в съдбите на Авраама чрез пояса на изкупление по план пови.

О, благословени бъдете, Авраамови обещания на обетовани съдби – стрехи, благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем и днес над вас като небесен покров всемирната църковна съдба приемете! Амин. О, благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем, вяра, вменена в Правда и стреха в покров. Благословена седем пъти по седем и седем пъти по седем и приемете пред небе, Земя, могъщото удостоение на вековете чрез Авраамовото обещание сред редовете на родовете. И вий, които не бяхте род, но чрез вяра скъсахте веригата на робския хомот, о, благословение във велико удостоение приемете и бъдете Му верен народ, изкупен за вечен живот чрез кръвната Му цена!

Днес вас Аз, Всемогъщ Всемирен Победител на всемирни съдби, в миг върховен във велика тържественост пред небесния Съд велик в правда, вас, двама стражи благослових в съдба и вашата стреха като всемирен покров на Отца и ви вмених вярата палмова в сърца като велики войни сред Земя, воювали в могъщо воювание за небесната съдба за во век чрез вяра сред Земя.

Днес ви удостоявам като ви заповядвам: стройте се в съдби, о, вий седем новозаветни църковни съдби, като могъщо изкупление чрез вяра Авраамова, вменена в Правда на Христа! За вас е дадена цена, от първия ден на възкресение вий сте се явили чрез вяра в изпълнение на седемте църкви в могъщи съдби.

Ето днес вас строявам, съдби на вяра в дълбини. Вий явете семето Авраамово като пясъка на смокиня една и сплотете го тук под покрова на могъща всемирна съдба на вяра чрез изкупителна цена, да ви навек удостоя Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем ви строявам вас, периоди седем, чрез вяра Авраамова под могъща небесна съдба. Ето вашият Изкупител – хлябът на живота и врата на кошарата, и пътят – Светлина и Истина. Той, Изкупителят, чрез цената кръвна. Ето елате и минете през вратата. Той сам е пътят и животът, Светлина в тъмна нощ.

Елате, Седем периода църковни времена, седем църкви, днес спящи в праха на вашите стражи свещени, настоящи будни в съдби и чрез тях приемете Правда седем пъти по седем, Правдата на Изкупителя ваш, вменена чрез вяра на Авраама във вашите сърца. И чрез кръвната Му цена, дадена за вас в изкупление, елате и се наредете, и като една всемирна църковна съдба се явете под покрова Мой Отцув. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем благословено бъди, семе Авраамово, събрано от земния пясък чрез Седемте църковни периода времена. Ето ги днес, чрез вяра в кръвта на Христа им вменявам Правда – Правдата Негова – Авраамова твоя. И като съдба на изкупени въвеждам ги в една могъща всемирна съдба изкупена, Моя. Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете, седем пъти по седем и днес Правдата на Изкупителя си чрез кръвната Му цена облечете. И в една могъща всемирна църква изкупена се явете под покрова небесен Мой завсегда. Амин!

Седем пъти по седем благословени в Правда минете вий. седем новозаветни църковни времена. периоди и в една могъща Всемирна църква се стройте под покрова Мой чрез приноса на Изкупителя твой. Амин!“

”Хвала! Хвала! Хвала“ седем пъти по седем! Поклон! Поклон! Поклон седем пъти по седем и седем пъти по седем пред могъщото Небе, Трона, пей небе, Земя: ”Победа! Победа! Победа седем пъти по седем и седем пъти по седем!”

”И ето днес елате строени вий, седем Новозаветни времена в църковни съдби, изкупени чрез кръвния принос – цена на Господа Исуса христа и вменена вяра Авраамова във вашите сърца, облечени в Правдата Христова завсегда. Ето простирам покрова Мой чрез изкупителната цена над вас и ви въвеждам кат една Всемирна църква Моя. Ето елате под покрова и през пътя на живота минете, на Истината и Светлината – сам Господа Исуса Христа, влезте и се наредете като една могъща всемирна съдба.

О, елате и приемете чрез първосвещени съдби цената нарова на изкупващи съдби, за да имате дял с Христа – вашия Вожд, Изкупител и Цар завсегда. Амин. Благословено бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, причастие от нарови струи, сетни есенни Роси, на изкупление цени. Днес вярата Авраамова в Правда се вмени. О, ела и ги обвържи като пояс на изкупление по Плана за спасение в едно всемирно могъщо изкупление, бъдещо небесно селение сред Нова Земя, под нова Светлина.

О, благословена седем пъти по седем и седем пъти по седем бъди, нарова струя! Днес под Авраамова стреха на обещание във вяра прие благословение: благословена бъди и от седем Новоерни заветни църковни времена семето Авраамово чрез вяра, вменена в Правда и разрешени съдби чрез Съда велик, днес ти, цената на изкупление, ги освежи в дълбини чрез живите техни представители. Чрез вяра приеми причастието – цената от нара, свещен звънец сред земното лозе. И кат пояс на изкупление ги обвържи оправдани седем църковни съдби Седем периода, вменени в една Всемирна църква под покрова Мой на Отца. Амин!

Ето, Съде велик, в тоз тържествен миг пред цялото небе и долу на Земя в свидетелство велико в стражево църковно служение наредени са седем блюда на почетно употребление и стражи двама в изпълнение чрез първоосвещеника кат седем Църкви новоерни, минали седем периода църковно време и заспали с вяра и надежда в оправдание чрез кръвта на Христа кат църковен принос. Днес им вмених вярата Авраамова за Правда на Христа, че чрез кръвта Христова ще се спасят завсегда. Ето днес след Съд на разрешение в оправдание ги строявам, награждавам и вярата им в Правда на Христа вменявам. Те, седемте периода, кат морски пясък събрани в една смокиня, днес чрез дадената за тях цена – кръвта Христова като принос за всемирната църковна съдба ги удостоявам чрез живите стражи да приемат причастие всемирно на цената последна – свещена струя от нара и да ги събера кат нарови зърна на всемирен плод в ризница една – Всемирна църква, която е минала Седем църковни времена и чрез вяра е вземала символично платформената цена на изкуплението кръвта, дадена завсегда на всяко едно зрънце. И днес ги въвеждам в едно ”нарово плодче”, всемирно приключващо наесен сред земното лозе.

О, елате в удостоение чрез палмата на вяра във вашето сърце вий вси, новоерни семенца на вяра Авраамова, оправдани чрез Съда велик. Ето днес пред Върховния Тронен Лик на Закона велик ви удостоявам в единство на вяра в кръвта на Христа и ви въвеждам под покрова на всемирното изкупление Мое. Благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете вий, седем блюда на почетно употребление в Духа Света. Благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем, Седем периода църковни, изкупени, вменено в оправдание чрез вяра Авраамова. Благословени бъдете и дял свещен вземете чрез цената на изкупление на кръвта свещена и хляба на живота – плътта свещена на Христа, днес дадена чрез първосвещеника в свещени изкупителни съдби. Амин!

Благословени бъдете и наситени, препасани с пояса на изкуплението. И от днес навлезте в едно могъщо единство на изкупени съдби всемирни. Амин. Седем пъти по седем благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем и от днес в една ризница на вяра, както нара, бъдете едно всемирно изкупление, църковна съдба и имайте дял чрез Христовото тяло и кръв като уредена, удостоена и освободена всемирна църковна съдба, минала чрез вяра Авраамова Седем църковни времена (периода) и заспали с вяра в Христовата кръв, която сте взимали чрез причастието на Земята. Амин!

Благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете и удостоени. И днес кат една всемирна църковна съдба бъдете и продължете, вий, спящи, но чрез живите, взели участие в причастието на всемирното изкупление, за което е дадена цена. Амин, вий, песъчинки от вси кръстопътища, елате и днес през Мен минете, и в Авраамовото лоно се наредете, и на всемирната трапеза се наредете (седнете). Амин.

О, всемирна църковна съдбо, съставена от седем църковни периода, ти пак си една Всемирна църква. Ето днес седни, удостоена с Авраама, на софрата Авраамова чрез трапезата свидетелствена под благословената всемирна стреха на двама небесни стражи и се наредете в тоз миг велик, и удостоение над Земя приемете. Аз, Всемогъщ Всемирен Победител, Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, Могъщ Разрешител на съдба, пред Всемирния Съд велик в правда ви признавам и приемам пред небе, Земя. И в тоз миг чрез Дух Святи в коронното Му изпълнение разпростирам покрова Си над вас като всемирно църковно изкупление, минало чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа Седем църковни времена. И днес като една всемирна църковна съдба – нар, нар есенен в ризница една, събран чрез кръвта на Господа Исуса Христа, единни ви благославям пред небе, Земя. Амин! Седем пъти по седем благословени, седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете вий, удостоени църковни съдби, минали през Седем църковни периода и в една ризница всемирна бъдете чрез кръвта на Христа и под покрова Мой като Знаме на оправдание днес бъдете. Амин! Ето, разпрострях го над вас. Амин!“

”Победа! Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, пей цяло небе, единно с небесни множества, светове, мирове в тържества. Ангели небесни летят на ята Трепери земя от свидетелствената съдба. Победа! Победа! Победа!“

“Седем пъти по седем, седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем разпрострях покрова над вас, всемирна църковна съдба Моя. И те препасах с повоя на вяра чрез изкупената кръв на Христа пред небе – Земя. Амин!

Благословена навек бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, Всемирна църкво Моя под покрова Мой! И от днес бъди Ми вярна от смес чрез вяра пред Небе. Над тебе покровът Мой се разпростря и кат всемирно Знаме се развя на оправдание в ръката твоя, а цената на изкупление като пояс те препаса в удостоение. И Росата късна на есента те ороси с Росите на свещените цени. Чрез нара ти си в ризница на Правда Христова, събрана чрез кръвта, единна кат плода, сред лозето земно в приключващи съдби. О, благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем навек от Мен, Всемогъщ Вседържител, бъди ти, Всемирна църкво от флора, фауна и човек пред небе – Земя. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем и от днес въоръжена и удостоена с покрова на Отца се явява смела като лъвица, красна кат Луната и чиста като Слънцето, страшна като Войнство със знамена във всемирна Моя съдба, въоръжена завсегда. Амин!

Днес Аз, Всемирен Победител, Вседържител на всемирни съдби, те благослових в едно велико единство на вяра в кръвта на Христа кат една велика всемирна църковна съдба и те въведох под Авраамовата стреха на обещание чрез вяра в Правда, и те удостоих с цената на изкуплението – свещен принос сред Земята. И изпращам те над цялата земя с цената на изкуплението като могъщо удостоих от нарови струи късни есенни Роси за вси чрез вяра, на които ще се вмени. И от днес бъди Ми всемирна църковна съдба на църква една, минала Седем периода църковни времена, чрез вяра устояла, от спящи настоящи и бъдещи съдби. Ти днес прие в изпълнение всички Авраамови обещания и въоръжение в явление пред Небе под стрехата като покров на Отца досега сред Земята. И ето изпращам те като смела лъвица, непобедима в съдба, да се явиш със Знамето на правда в изкупваща съдба и за сетната бъдеща Моя съдба като една Всемирна изкупена и въоръжена църква Моя, която ще чуе Архангелската тръба и ще се преобразиш. невкусила смърт на Земя, от обещанията Мои чрез откровението на Дух Святи! Амин!“

Съдът

Амин! Днес Аз, Всемогъщ, Всемирен Победител, Вседържител на всемирни съдби, Изкупител, Законодател и Съдия, експертен Изпълнител се обръщам към Теб, Съде велик в правда. И вси всемирни множества на непаднали небесни планетни жители и хвала на Двадесет и четири старци и Четири живи същества. И ви заявявам като свидетели, наблюдатели и изпълнители на тържества: Приемате ли туй земно свидетелство на Авраамовата вяра в сърца на тез Седем църковни периода – времена сред Земя и признавате ли вменяването на вярата в Правда? И цената, дадена за тяхното изкупление? Моля, потвърждение на свидетелственото стражево изпълнение чрез всемирното църковно служение на блюдата на Святия дух в сила на употребление в първосвещени съдби и двамата Мои стражи като небесни сини канари две пред небе, Земя. Ето днес вие в могъщи тържества на удостоение на всемирната Моя църковна съдба чрез пясъка Авраамов сте освидетелствани сред флората – чрез плода на смокинята. И вси Хроми, според притчата в Словото Ми, от кръстопътищата вси, които не бяха народ Мой, но днес чрез вяра станаха Мой народ. Днес в съдба ги поканих на Авраамовата софра. Моля признание, приемане и потвърждение на покрова в изпълнение на всемирно служение сетно сред Земята. Моля пред цялото небе и Земя потвърждение на свидетелственото служение. Моля, чакам признание.“

”Победа! Победа! Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем в хвала.“ Пей небе, пеят небесни множества. Войнства небесни в сила на изпълнение окръжават Съда велик във всемирно царско удостоение пред Трона велик на небе, а долу на Земя под могъща свидетелствена съдба под стражева стреха се явява Авраамова софра във всемирно църковно небесно служение сред Земя. Амин. И Седемте периода църковно време бяха представени чрез блюда на почетно употребление, единни със стражи двама. И първосвещеникът чака съдба на изпълнение на всемирно църковно служение. И пеят непрестанна хвала на небесния Всемогъщ Вседържител в съдба на небе, Земя. Амин! Амин! И чу се Глас на Съда! Амин!:

”Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем в могъща хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем. Ний, Всемирен Съд велик в правда на Закон, в удостоение на царски разрешителни съдби след Съда велик в разрешение на Правда и осъждение, днес заявяваме в тържествено потвърждение пред Всемогъщия Трон на правда в Закон и Върховния Законодател кат Всемирен Победител в Троен Лик над Земя, Изпълнител: Бог Отец, Син – Изкупител и Духа Света в единство на Разрешител, увенчаващ се в съдба; единни, Ний, Съдът велик с всички непаднали планетни множества, свидетели и наблюдатели и цялото Небесно войнство в разрешение на съдбите, днес заявяваме съдба кат единни в небе над Земя, събрани в тържества, че Правда, Правда, Правда и истина, истина, истина е всичко това! И се покланяме единни, Ний, Съдът велик на небе с всички небесни множества пред Всемогъщата единна Троица в тържества на удостоение в съдба над Земята като Върховен Победител – Небе над паднала Земя. И заявяваме само истината на могъщата съдба, че Съдът протече в разрешение на всички седем църковни съдби, минали седем периода на Сянка и Същина в служение църковно чрез свещенодействие. Но днес чрез Авраамовата вяра те навлязоха в увенчание на Правда чрез Христа като Изкупител на земното лозе като нива, църквата Негова сред Земя.

И заявяваме съдби, че приемаме свидетелствените църковни служения чрез сила на Святия Дух в стражеви съдби на сетно скончание чрез блюдата на почетно употребление (и непочит), но според притчата за Пет девици новоерно. И от кръстопътищата на Авраамовата софра. Приемаме, че чрез Святия Дух блюдата. водени чрез небесните стражи в сила. в чин ”Илия” и ”Елисей” като сини канари. те изпълниха всички съдби пред Съда небесен. И днес в увенчание приеха дом – всемирна стреха. И чрез тях биде представена църковната всемирна съдба, която е минала седем църковни периода – времена в съдби. И биде удостоена в тържество след разрешение на всички земни съдби. Тя днес се яви със своите седем представители живи и чрез тях приеха удостоение на цената в изкупление като първо всемирно църковно служение, за да имат дял с Христа, техния Изкупител чрез вяра в кръвта Му – свещена цена. И след това бидоха въведени свидетелствено под могъщо удостоение на покрова на Отца като една всемирна църковна съдба, изкупена и удостоена, която е чрез вяра вървяла сред Земята и е заставала всяка душа.

Днес тя прие удостоение на първо причастие: свещена цена на изкуплението. И като една Всемирна църква се опаса в повоя на Правдата, а кръвта, цената кат покров на Отца под стрехата и над тях се разпростря. И тя се явява като нар в ризница една на правда чрез вяра, изкупена в кръвта като сетни есенни Роси над Земя, дадени като свидетелство сред флората, взела равно участие с човека в служение.

И Ний единни заявяваме съдби, Съдът велик с цялото небе пред Трона велики, пред небе и Земя, че вярно, вярно е туй изпълнение свидетелствено сред Земята чрез блюдата на почетно употребление чрез Духа Святи като всемирно църковно служение. И приемаме на всички църковни периоди благословението чрез вяра в стоение. И Ний ги признаваме, приемаме и от днес им разрешаваме да продължат в служение пред Небето като живи представители на всемирното църковно изкупление чрез разрешение и благословение.

И в потвърждение пред небе, Земя заявяваме седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, че вярно е туй служение в благослвение на разрешение във всемирното изкупление и че Времирната църква се явява единна от седемте периода църковно време чрез вяра под могъщите съдби на Дух Святи в изпълнение пред Небе чрез блюдата на почетно употребление. И като изкупена съдба тя е Всемирна църква в съдби пред Небе сред Земя. Смела кат лъвица с нож, вилица и лъжица в три съдби (Сянка, Същина и Скончание в Дух и Истина). И вярно е, че тя седна чрез вси на Авраамовата софра под стреха. И се явява смела като лъвица под покрова на Отца с цената на изкуплението в ръка – първосвещения дар на одеждата Христова в ръка и й разрешаваше веднъж в деня библейски година човешка да го дава на бъдещи съдби като всемирно причастие. И който чрез вяра го признае, приеме и се нареди, приема вси обещания Авраамови и върви към изкупление до Архангелска тръба, препасан с повоя на Правдата Христова за всемирното първо възкресение чрез Архангелска тръба. Амин!

Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем се покланяме в хвала пред Трона велик в потвърждение на признание, приемане и разрешение, Ний, Съдът велик в единство на цялото небесно жителство – Войнства пред Могъщия Законодателен Трон и Закон като Всемирен Победител. И заявяваме, че истина, седем пъти по седем истина е туй стражево служиние чрез могъщото небесно благословение в съдебно разрешение на всемирната Църковна съдба. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем Ний, Съдът велик в тържествен Лик!“

О, чу се Глас на Върховния Победител и Законодател с Трон в победа: ”Благословени бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем Ти, Съде велик, за могъщото потвърждение в награда на всемирното църковно служение в деня на тържествата. Благословен навек бъди и продължи за великата Ти всемирна дейност в Правда пред Върховния Всемирен в победа Трон със Закон на правда. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем.’

19.12.1964 год., Охрид

 

 

СЛОЖЕНА Е ВЕЧЕРЯТА НА НЕБЕ! ОБЯСНЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВЕНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ И РЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЯТА – ВЕЛИКО ВТОРО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВЪВ ВЕЧЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ (БЕЗКВАСЕН ХЛЯБ И БАКЛАВА)

И така, първо се приемаше изявление на Святия Божи Дух чрез видение и сънообяснение и тогава се подемаше съдба на пост и молба. Тогава чрез водене на Святия Дух се подемаше очистване на съсъдите, които духовно се изцеляваха. И едва тогава навлизахме в употребление.

За предстоящото служение бяхме приготвени от много рано, както съсъдите, тъй и домът, в който щяхме да послужим Богу. И чрез Глас съдебен първо мина благословение със сила на изцеление и се яви разрешение за употребление. Служението започна в 17 часа. В приготовлението за служение бяха включени не само съсъдите, но и всички изискани за свидетелство предмети и храни за трапезата. По строга заповед на Небето беше замесена и опечена безквасна питка само със сол, сурово зеле, пресни домати и постни, пълнени с ориз червени чушки – всички, под броя дванадесет. Водата беше специално минерална. Сокът за изпълнение символа на Завета беше от наров плод. Приготвена беше баклава с бадеми, нарязана на дванадесет дяла, според броя на племената и още много изпълнения по небесно изискване. Чрез Гласа на Святия Дух яви се благодарствена хвала.

Ден на велика всемирна победа сред Съд на правда небесна. Пееха блюдата на Дух Святи всемирна хвала на Всемогъщия Бог Отец.

”Развей знаме на Правда, о, Сионе, пред Теб съм Аз, Всемогъщ твой Изкупител чрез кръвния Мой принос, кръвната цена, с която теб изкупих, Сионе, завсегда кат всемирна победа Моя. О, грей сияние светла зора, Сионе, от днес ти си всемирната победа Моя. На теб се разпростря завсегда покровът на Отца, а ти, Сионе, се пови в Моя съдба като вечерна заря. Огрей над цялата Земя с Благата вест, че Съд велик те оправда днес и завсегда ти си Мой, а Аз Твой – бор и елха. И както еленът пръхти сред снежните гори за росните треви, тъй и Аз за теб пръхтя, сърненце Мое от Земя. А миг те дели да чуеш ти Архангелска тръба и навек ще се срещнем на облаците до човек.

Развей знаме в победа, о, Сионе над уморената Земя и пей песен благодарствена, единен с флора, фауна и човек, че яви се сияние могъщо на изкупени съдби и Всемирният Победител се прослави над вси. Амин!“

 

ВЕЛИКО ВТОРО БЛАГОСЛОВЕНИЕ! (ВЕЧЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, 17 ч.)

”Пролет красна с цветя, иде волята Моя над цялата Земя. Бог Всемогъщ дома Си посети. Ухайте, ухания от цветя, приети сте от Небе. И всемирът вкуси от изкупителната съдба. Днес Гласът от небе се яви и Авраамовата софра свише посети. Сърнице Моя, днес кръщение огнено приеми. И името ти е Всемирна. Пламни, Сионе, в дух святи, факло озарителна, Земя озари. Седем съдби премина в горнилото на изпитня и като злато чисто се яви пред Небеса. Ухай, хризантемо, в ухание на съдба, Правда те опаса сред нивата Моя. Запей, птичко на съдба.

Днес осветих всемирната църковна стреха. И последната покана приложена биде, и от кръстопътища хромо, недъгаво дойде. Да! То чу и се покори и кошовете със залци от планината погълна. А сега вие, влъхви, явихте се на Земя. днес се роди малко и кръстено биде всемирното дете. Църквата – Сион, минаваща през Орион под тръбния звук на Трона. О, вас зова, Първосвещениче, с двама стражи и седем църковни сетива, днес вам отреждам съдба и ви наречам. Да, своя си храна ядохте, но днетседем се явиха и Моята храна ядоха. Повивам ви в хвали и днес в съдби уханието ви от ръка и даровете ви от сърца приети са от Небеса, и Всемирът видя. Амин: Пламни, Душе Святи и вържи снопа като ухание, и го подвижи!

Ей свири кавал на съдби. Стадо блее в зори. Славей пее в оросени дъбрави. Звънчета звънят. Нар се яви. Сок тече. И днес в хвала вие сте Моята съдба. Но горко вам, ако се отделите или един друг се оскърбите. Елате от вси страни, деви красни, при Извора на живота. Днес сам Пастирят ви кани в Правда от небе – Словесното млекце ще вкуси таз девица.

Днес сам Аз ви каня свише от небе, елате сложена е вече вечерята от Небе! Слепи, прогледнете. Хроми, проходете и се нахранете и плодове стократно принесете. Защото днес тез две са по-силни от все любов към Бога и човека. Сила иде от Небе и теб удостоявам, Мое всемирно дете. Бадемът цъфти, Раят се яви. Ето. Тя лети окадена със смирна и алое, красна кат зората, светла като Слънцето, силна кат войска със знамена. Сам Аз, Всемогъщ Победител, Всемирен Вседържител, Бог Отец, изявен чрез Дух Святи, днес ви каня, имайте свобода от вси кръстопътища да седнете на таз софра да приемете таз храна. И от днес е разрешено да се седне на таз софра, защото сила свише се яви и те трябва да вкусят от тез трохи. Сила иде да те подвижи, дете. Благослових Словото Си на Земя. И то ще озари душата. И днес Всемирната Моя съдба прие кръщение огнено, и никой да не отнеме от тез Слова, защото ще му се отнеме спасението завсегда.

От днес за съдба Всемирната приключи съдби и навлиза в тържество на знамения и чудеса.’

19.12.1964 год. , съботно служение