Съединяване на стар и съдебен Израил – една маслина с обновени клони

Стражева молитва за присъединяване на Аврамовото обещание към Яковото благословение:

“О, Всемогъщи Боже на силите, Царю и Господарю на живите! Моля Те в тоз час, приеми прошение и молба за народи два – плътски и духовен. И в тоз миг на съдбата в чин “Естирини съдби” навлиза дялото Твое и вдига глас чрез стража Твой олтарът в свещени съдби пред Всемогъщото Ти Лице. Моля, пощади, прости беззакония и грехове на Стария Израил и го освободи от хомота тежък на тежки съдби – прокля­тие на прадеди, маслината, що Ти посади и клона, що присади. О, аз вейчица, поднасям Ти клон и моля в поклон, освободи, освободи от проклятието народа стар Твой, що Ти посади и корена му в земя стои. Моля чрез Авраамово обещание, моля, съедини ги завсегда в един единствен народ Твой за живот. И дай завсегда да се раззелени масли­ната Твоя. И да разпери клон в поклон, и роди плодове пред Върховния Законодателен Трон в Правда и Истина, в милост и любов Твоя. О, мо­ля Те, Всемогъщи Боже на съдбите днес, чрез праведни Везни разреши, разреши съдби. Моля Те за съединение на вечното благословение, въведи народа Твой в оправдание, о, Боже мой, Боже мой!

О, Небе, Небе, моля Те като новородено дете, приеми немощни хвали, прошения и молби и съдби и присъедини Авраамовото обещание в съдби в Яковово благословение: Да се явят двата народа в съединение на оправдание чрез изкупителната жертва на Господа Исуса Христа. И да бъдат оросени чрез Късната Роса в скончание на века. О, моля Те в тоя час, нека бъде приета молбата ми в прошение и се яви ответът в изпълнение!”

Песен на Агнето пред Съда

О, чу се песен свещенодейна. И Агнето запя, понесе се ухание чрез молитвата светиева в Небеса и изпълни Тронната зала в проше­ние за съдба. О, чуй се “милост и любов”. Екна зов от Агнеца Божествен пред Всемогъщия Престол:

“О, Вседържителю могъщи на праведни съдби! Ето днес те са две сестри, моля сега трапеза им сложи и благослови, съдбите Яковови изпрати. Поклон пред великия Ти сан, Творецо Всемогъщ на творенията Твои!”

И песен свещенодейна се запя чрез светиева молба. И увенчание в Правда явява се на Земя. И чу се Глас в Правда на Земя:

“О, благословена бъди в Естирини съдби и нишки две дръпни от бял лен и висон, две могъщи съдби. Запейте, лири, арфи в Съда велик. В тоз съдбоносен миг съединявам две нишки (лен и вълна) и обличам й плеща с руба бяла на висона.

О, благословено бъди, съединение, на два народа обручение съединих чрез Съда велик като една маслина с обновени клони – нови. И кат съединение в единство на Естирини съдби днес Аз, Всемогъщ Творец на всемирни съдби, ти поднасям пръстена – печат в ръка в действие против врага. Благословена свише бъди седем пъти по седем и съединена в единство, и приемам ти прошение и молби, и те въвеждам в двойна сила на действие в Израилеви съдби.”

Четирите живи същества казват „амин“

И чу се “амин” от Четири живи същества в Съда велик и Старци двадесет и четири се поклониха пред Божия Трон.

Съдът велик приема молбата

И в тоз миг чу се Глас:

“Прие се прошението и молитвата на стражевата молба и биде съединен Стар и Нов Израил чрез чинове, минаващи в свидетелствени съдби на църквата Моя. “Амин” седем пъти по седем от Троицата свята. Амин!”

И чу се глас на хвала. Пееха небесни множества в чест на разре­шения съдебни. Днес прието бе прошение и хвали и връчен й бе пръстенът в ръка като печат на съдба, който ще сияе на войнствени чела. Днес сила, Мощ на действие върху съединението, призната и удосто­ена е църквата Моя – олтар на служение в прошение и хвала!

И чу се песен на съдба, подема се дяло велико на съдба. Пей Небе – Земя. Алилуя! Пей в тържества. Яви се Отца в сила и власт на Мощ в тоз час и благослови, и освободи дялото си на съдбите.

Всемогъщият Вседържител иска от Съда да признае Естир с печата – пръстен, събота свята

И в миг на съдбата чу се Глас на Всемогъщия Вседържител:

“О, Съде велик, признаваш ли я Ти като удостоена, със сила въоръжена, с печата – пръстен в Естирина ръка наградена (събота свята)? Признаваш ли я Ти като съвършена в действие? Питам Те в тоз миг Аз, Всемогъщият Творец на всемирни съдби, Законодател и Съдия в Съда велик!”

Съдът велики признава Естир, гвардията и дава разрешение да навлезе в борбата

И чу се глас на съдби – Съдът велик се поклони и заяви: “Признаваме я като велика съдба сред Земята, навлизаща в съд­би на велики обещания чрез благословения. И я приемаме, и разреша­ваме да навлезе в борба против неправдата на Амана – врага.”

“Благословена свише от Небе бъди и удостоена като Гвардия свещенодейна, натоварена с Мощ на всички небесни съдби с двойни печати – сила, борбата води и неправдата покори. Днес Аз, Всемогъщ

Вседържител, я въоръжавам със съдба – пръстена на ръка, печат на действие долу на Земя като увенчание в пълни права. О, днес иди ти, въоръжена и съединена в един Духовен Израил, Гвардийо Моя в съдба! Приемам прошението за всички и действай, и води от днес, напълно въ­оръжена за тъмната нощ, когато се затварят на Светая Светих вратите за всички, ти ще си въоръжена с Урима и Тумима, който оправдава и . осъжда. Амин!

Седем пъти по седем благословена бъди и осияна от бляскави съдби, навлез в Естирино служение. Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, те изпращам натоварена със “Скончание” (приключване) на съдбите долу на Земя, натоварена с царска съдба – корона и жезъл в ръка да извършиш праведна съдба, натоварена чрез Съда велик на всемирен Лик, Гвардийо царска на бъднина, сило борческа на съдбина! Теб днес удостоих с чест Аз, велик Творец твой. Иди от днес, благословена и въ­оръжена като изпълнител на волята Моя на Всевишния Творец долу на Земя, над земния прашец. Амин!”

07.11.1956 г.