Молитва и отговор от небето, във връзка със Словото за блудницата Вавилон, лъжепророка и звяра

Молитва на стража:

”О, Всевишни Творче, Създателю наш! Пред Теб превивам нога, Вам, Троице свята, отдавам хвала и чест и слава, царство и държава да са во век веков и завсегда. Амин!

О, Творче наш, Боже наш, моля Те в този час, помогни на творението Твое във всички житейски нужди и духовни Ти бъди и му помогни! Моля Те, Всемогъщи Творче наш, Спасителю и Изкупителю, бди над дялото Твое, над Късните Роси чрез църквата Твоя като Вест на озарение. Помажи очите им с колурий да разумеят съдби за слава и величие Твое! Моля, преблагослови Ангела четвърти единен с Гласа на Дух святи и употреби ги със сила и власт Твоя!

О, Господи, устрой пътя на Вестта – Светлината на църквата Твоя! И прослави Името Си свято, и събери жетвата Си от Земята. Преблагослови, моля стража Сионов със сила и власт и помогни му да Извърши волята велика Твоя! И в тоз свят съботен ден Вас, Троице свята, моля аз, човекът нищожен, земен, преблагослови родината наша – майка България, с мъдрост и Светлина надари управата и народа ни. Преблагослови и не допускай беди, но навек Ти с него бъди. Амин!“

”Победа! Победа! Победа! Победа славна, славен венец, днес приех прошение и молба от младенец и кат ореол на съдбата от него искам Завет на велико изпълнение чрез стража Мой в употребление. Огнен завет на Ангела четвърти единен с Гласа чрез стража Мой! Стражо Мой, приносите принеси ги ти. И от днес поставям стража в съвършена чистота до сряда, във велика събота, за да изпълни великата воля Моя като предаде прошение във вретище седем дни. И ще се яви в огнено заветно изпълнение.

”Амин” кажи и в този миг поръчение приеми, с милост Моя се охрани и в пътя Ми свят и чист се пази и продължи. Чакай знамение и чудо да се яви. Амин! А в сряда (05.07.1978 г.) свято служение на канарата извърши, с принос ухаещ се яви. ”Амин” кажи и в пътя Ми свят и чист продължи. Амин! Сила иде на изпълнение на Ангела четвърти в служение! А ти вярна Ми бъди и все тъй вярно продължи. В този миг на съдбата със Слово на изявление се отправям към Христина – да внимава във всичкото изпълнение на служенията.

Събрани сте в единство на съдбата. Лист по лист, капка по капка да събира росата – Късната Роса, що наръмя като манна сред пустинята Земя. Туй е вашето задължение.

Ще зачетеш славянството, защото Аз благоволих над славянските народи!

И запомни: Католицизмът е обвинен за всички мерзости на огнени клади, инквизиции, в борба за господстваща власт не само духовно, но и световно.

И запомни добре: Религиозни общества е едно, реформаторски – евангелски е друго. Но тия религиозни учения, които са проливали кръв в Мое име, от тях се пази.

А духовната борба за чистата Истина Моя е съвършено друго нещо.

Блудницата духовен Вавилон се оформя напълно едва след прозвучаване на Гласа за извеждане от обществата. Тогава чак ръководствата се обвиняват, дори и славянски да са те, ако не се покорят на Гласа и влизат в духовния развратен Вавилон. А ако разберат волята Моя, приемат и се наредят под Вестта запечатваща, тогава те навлизат като народ на спасение. И образуват Трети духовен съдебен Израил, минал под Небесната съдебна вест! Само частично ще се употребяват от изведените (индивидуално) за духовна работа.

А лъжепророкът сянков е съществувал в Древността и учението му като на пророк във време на сянковия Израил е Ваал. Намери Вааловите жреци, изправени в дискусия пред Небето на планината Кармил. Ваал е Сянка, в единство с всички лъжеучения до кръста Христов те са Сянка, която получава наградата си в чин сянков ”Ваалови жреци”, воювали за победи духовни.

В същото това време Божият единствен пророк е Илия.

От кръста Голготски до Съда велик се явява Сатанинският лъжеучител и лъжепророк, който е водил реална борба с Новия завет Мохамед. Той е падналата Пелин звезда, а учението му Корана – в чин ”Лъжеучител”, водил духовна борба с новозаветното Христово учение с Библията и Новия завет, като отрича Христа – Новия завет и Новата ера на летоброене за целия свят и въвежда нова ера за мохамеданския свят, който го е приел за пророк и учител. Затова Мохамед е новозаветен Сатанински лъжепророк, а Корана му е в чин ”Лъжеучител”. Учението му е скърпено като е откраднал много духовни събития от Библията, преписва и прибавя, за да обори и отрече новозаветното Христово учение и Христа като Син Божий, а да издигне себе си на мястото на Христа. И казва: ”Един Бог – Аллах и един пророк – Мохамед”. Лъжа и лъжеучение – сетнината му е награда Ваалова!

Това Слово Светлина принадлежи на Ангела четвърти в изпълнение на Словото ”Падна, падна Вавилон“. Коя е Вавилон блудницата и кой е лъжепророкът и лъжеучителят? Това Слово е силата и Светлината, и по него ще се познае от духовните общества, за да се пазят от съгрешение. Това Слово не ще остане скрито под шиник – то ще бъде изнесено чрез тръбен Глас сред вас, употребена държава, народ, църква и църковно сърце!

А сега ти се освободи от кръвта на цялата Земя, като си приела и поверила Късната Роса – Светлината на човек в чин ”Ангел четвърти” на Земя. А тя (Христина) се натоварва от днес като отделен съсъд на просвета духовна – била е до стража като свидетел на свидетелството. (Горко й, ако някому го повери по свое усмотрение! Това е най-великата Светлина, дадена досега над планета Земя!)

А ти, стражо, в мир бъди, победата Ми свята ще се яви и ще те подкрепи.“

01.07.1978 г.