В Копривщица е олтар земен

28/03/2023 Лара 0

Хълмът Сион беше представен от едно средногорско възвишение, издигащо се величествено над Копривщица с човешкото наименование ”Поп” Красотата на Сионовия хълм е неописуема. То е обрасло цялото с борове и елхи […]

Обяснение на свещения чин в скинията неръкотворна за очистване на светилището

Свещеническият сан като чин на служение в Светая сочеше на службата в Първото ерно време на Христа чрез свещеническия Си чин в отряда свещен и се изявяваше в сянковото скинично служение […]

Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати […]

Гедеон в покритие с Гласа съдебен. Извеждане на остатъка от Лаодикия и сграждане на нов олтар с двете истини – Дух и Закон

Словото в Съдии, шеста и седма глави ясно изявява пророческата линия в Седмия новозаветен църковен период чрез Словото за Гедеона. Ангелът, който слиза от Небето и повдига съсъд тръба и воденето […]

bird, peace, heart

Откровение 8 глава

Словото в глава 8 на Откровение на Йоана представя седмия – последен печат, в който се явява мълчание на Небето, отразено сред Земята за определено време. Йоан вижда седем ангела: те […]