Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати […]

fur, structure, fund

Слово светлина върху Откр.14 и 18 гл. – покритие със Съдии 6 и 7. За руното

  ФОРМИРАНЕ ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ДЯЛО НА ЗЕМЯТА, ДЯЛО НА ЧЕТВЪРТИЯ АНГЕЛ, НА КЪСНАТА РОСА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН. ОТ ТОЗ, ПОСЛЕДЕН ОСТАТЪК СЕ ФОРМИРА ВОЙСКАТА И ЛИЧНАТА ГВАРДИЯ НА ХРИСТА – […]

Гедеон в покритие с Гласа съдебен. Извеждане на остатъка от Лаодикия и сграждане на нов олтар с двете истини – Дух и Закон

Словото в Съдии, шеста и седма глави ясно изявява пророческата линия в Седмия новозаветен църковен период чрез Словото за Гедеона. Ангелът, който слиза от Небето и повдига съсъд тръба и воденето […]