camp, camping, tent

Скиничните празници – преобрази в новозаветното изпълнение на духовното храмово служение

ПасхаСедем дни безквасни хлябовеНачаткитеПетдесятницаШатри Пасхалното Агне в дните на Пасха, принесено в съвършенство, сочеше на святата Христова жертва като принос за избавление от греха на народа Божий. Следваха седем дни на […]

angel, wing, feather

Въздигане на падналата Давидова скиния – човекът, като Божие създание

Амос 9:11В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни, Деяния 15:16„След това ще се върна. И […]

light bulb, idea, creativity

Обяснение за старозаветната скиния и службите в нея

Светая и Светая СветихНа небето няма гряхЗа времето на Съда Святия Дух е приготвил блюда за духовно употреблениеХриста застава пред Съда натоварен с греховеСлед оправдаването на Христа от небесния Съд пред […]

chain, still life, steel

Трите петдесятници в освобождаване роба на греха – старозаветна, новозаветна и съдебна

Левит 25:10 да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей… 4 Царе 1:13 Пак прати царят трети петдесетник с петдесетте му войници. И […]

Обяснение за очистване на светилището

Скиничната годишна служба като символ на очистването Службите в символичната скиния ясно изразяваха значението на служението за очистване на скинията (олтара) в годишния цикъл на очистение на греха. Знаеше се, че […]

Обяснение на свещения чин в скинията неръкотворна за очистване на светилището

Свещеническият сан като чин на служение в Светая сочеше на службата в Първото ерно време на Христа чрез свещеническия Си чин в отряда свещен и се изявяваше в сянковото скинично служение […]

Узаконена е Църквата Всемирна и приема име Мария. Чирпан.

Поднасяне на Неда-Мария в нейното четиридесетдневие – признаване на Църквата всемирна пред Небеса в чин “Мария” и благословена като остатък на Господа “О, червейо Якове, създадох те от пръст, но ти […]

way of the cross, passion, mourning

Голгота – унищожаване на церемониалния и възвисяване на моралния закон

Първата небесна проповед на Христа долу на Земя сред огладнялата човешка душа. И пак изяви се Бог на Земята чрез Светлия Страж Христа, чрез Небесна светлина! Кънтеше проповед на Земя и […]

Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати […]