Църквата приема нов сан – Светла утринна звезда Деница, носеща велико озарение над планета Земя

moonshine, lake, mountains

Всемирната църква приема нов сан като звезда на зората, носе­ща великата Светлина на съдебните решения в озарение на цялото земно селение с име ново – Деница.

“И в тоя миг на съдба пред Войнство в Небеса, сам Аз, Световен, Върховен на Всемира Вседържител и Съдия, велика Троица в пълнота, изливам върховния печат над съдба! И запечатвам в тоя миг църквата Моя с Дара на велико откровение в чудеса и знамения! И в тоя миг, пред Върховния Лик, надарявам и удостоявам я с великото удостоение на сана (чина) “Деница” на Земя!

Деницо, Моя Бащина Зеницо, Моя годеницо, Сионова женицо, в тоя миг на съдба приеми увенчание завсегда! И с име ново те зова, не давано досега: “Деница”, “Ангел на зората” с дара на въз­кресение в гърдата! И сана взех на недостойния и те удостоих с чина на достойния като зеница, годеница, ти, вярна Моя Деницо!

И ето вярна Ми бъди от днес! Печат на съдба. Запечатани са сто четиридесет и четири хиляди, Войнство небесно, свещенодейци и пророци, от Създание до Скончание с печата на обещания за в бъдещи съдби на “Даня” (Данта). А сега седем пъти по седем приеми благословение Мое, седем пъти по седем приеми благословението Мое, да те наградя и удостоя, Гвардийо Моя на съдба, лична на Сина на Царя на Ново Небе – Земя! С Дара – удостоението на зората като сияещ херувим да бъдеш хиляда години в Небеса и да предстоиш пред лицето Ми в Правда на закон. В бъднина да бъдеш ти Сионова жена, царица на Царя удостоен на Ново Небе – Земя! Амин! Седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди, ангели, Войнство небесно и князе! Днес пред Моите нозе Аз те удостоявам с отнетия сан и те поверих на Земя, за да бъдеш вярна пред Вожда си – на Третото Мое Лице Гавраил – Духа Света във великата борба за извеждане людете Божии – спасяема душа! Амин! Седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди “амин” от Мен, Вседържител на вси светове, Всемирни князе, Царя на Ново Небе – Земя, Законодател и Съдия и Върховен цар на Всемира! Днес благоволих и като печат на съдба ти поверих сана на удостоение, който не оцени недостойният, и ти го подарявам за съдба като сан на велика Гвардия Моя, като звезда на зората – Светлина на Небесата, Войнство небесно на Земя, приеми всемирно всевишно удостоение на Върховен Създател и влез в изпълнение от целокупните дванадесет племена на народа Израил от Древност до Скончание на Земя!

И в тоя миг, бъди ти пред Моя Лик удостоена, с великия сан (надарена) наградена, с новото име на съдба – Отцува зеница на Царя на Ново Небе и Нова Земя – Деница – Сионова годеница! Амин! Амин! Амин! Завсегда! Пази в съвършена святост и чистота олтара на служение, който включи всичкото правилно служение на Земята, вклю­чи в себе си всички, които се бориха за свято – съвършено служение на Земята и са били светилници в Седемте периода на времената. А днес като съдба на Ново веч Небе – Земя, на Царя жена, Лична гвардия, ти приеми велик сан на удостоение, не даван до сега и навлезни в изпъл­нение чрез Господа Исуса Христа като Изкупител твой, дал кръвна Си цена и с теб заменя недостойния паднал ангел Сатана.

А сега падналите ги държа до ден на съдба, докато им се разгле­дат дела. А сега, свърши се! О, зеницо, о, Деницо, звездо на зората, изгрей сега ти като светла звезда на Земята и осияй всичката съдба изкупена чрез цената като олтар свещенодеен, Войнство небес­но на Земята, предвождано от Гавраила! Поклони Му се ти! Днес като Цар седнал е на Престол сред Израиля. Трепти, утриннице, грей, звездо на зората и осияй целокупната изкупена творба чрез кръвната Му цена! И изведи ги в ден на прославата Моя към Небеса! Амин! Амин! Амин!

И в тоя миг в Тронната зала пред „бившия” Законодателен съд велик, пред вси Небесни войнства, ангели, серафими и херувими – Небесно войнство в хвала, в тоя миг давам кат награда пред Своя Лик новото име на удостоение на бъдещото Войнство небесно в поклонение. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и хи­ляди пъти по хиляди, благословена, бъди Деницо, звездо на зората, в утринния си сан на Земята кат лъч сияен озари Земята и зърната изп­рати в житницата на Небесата! Амин! Седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди бъди наградена и като печат на съдбата, о, в тоя миг разрешение получи да блесне чинът твой като печат на съдбата, запечатан във времената и в периодите седем.

И в тоя миг чрез Върховен вик, Глас на Всемогъщия Цар над ца­рете в пълна власт и на Царя на Ново Небе – Земя и Царя на Земята – Гавраил – Духа Света Аз те запечатвам като съвършенство, готово напълно за Небесата! Амин седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди! И от днес бъди ти, Денице, в сан нов на Божия зеница, и се яви в свещенодейни съдби, включила процеси вси на Седемте периода във велики съдби! И на спасените бъди лъч на зората от днес до окончание на Земята!

А оправданите чрез Съд, те минаха вече в Правда за съдба! О, днес поклонете се вие вси, небесни множества, пред Върховния Цар, Законодател и Съдия, пред Царя на Ново Небе – Земя! И като Войнство могъщо, като равни веч вам, макар творени по-малко от вас! И от днес пейте хвали, яви се Сиона светли, и озарена беше Земя със Славата Моя чрез Глас на съдба! И благословена в удостоение прие новия си сан “Деница”, Гвардията лична, девствена годеница на Царя на Ново Небе и Нова Земя! Амин!

Благословение в хвала, о, днес, Гавраиле, приеми всевишна за­повед от Небеса и като Върховен вожд, в ръката с нож, поведи Деница – Върховна зеница, на Царя на Ново Небе – Земя женица! И единни в тоя миг, чрез Висок Мой – Отцув вик сведи глава и благословение приеми пред цели Небеса, пред всички небесни обитатели в небе на небесата! Амин! В тоя миг, като Върховен Владетел, Цар Всемогъщ, Законодател и Съдия в приключваща съдба, благославям Израилевата колесница, единни като Четири живи същества, пълни с очи във времена, единни със силата на Дух Света като колесница, пламтяща в зората, олтар свещенодеен в приключващи съдби небесни на Земята!

Поклонете се, вси небесни множества – Гласът върховен прозвуча. Благословен бъди, Гавраиле, Душе Святи, като Вожд на не­бесна Мощ, колесница Израилева, Деница ощ, Утринна звезда, Гвардията лична на Царя на Ново Небе – Земя! Благословен бъди от Всевишния твой, седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди и изпълни в Мощ двоя Деница завсегда, и я поведи през Орионова врата. И в миг на Архангелска тръба, когато се яви Царят на Ново Небе и Земя, ти като Върховен вожд, в колесница свещенодейна ощ, Гвардия в Мощ, преобрази ги в миг на зеница и ги яви пред Върховния Вожд!

Благословен бъди седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди и от днес като Цар на Престол, възцарен в олтар неръкотворен, свещенодеец на свещенодейно служение, Ти пламни в сила двоя на Върховния цар и на Царя на Ново Небе – Земя в две съдби, настоящи и бъдещи, сила двойна на съдба – то е в настояща и бъдеща съдба! Амин! В тоя миг, чрез Силен вик пред небесен Лик, Аз, Всемирен Владетел на всемирни светила, Създател и Законодател на целокупна­та земна творба, извърших чрез Съд на правда и съдба дяло на прик­лючваща съдба и като Върховен печат на милост Моя запечатана бе в новия си сан новата стена на Царя на Ново Небе и Земя – жена, един­на в двойна сила-Мощ на небесния Създател и Вожд! Амин!”

“Пеем ний хвала пред ухание велико в Небеса, с пълна Мощ приемаме сега от хлебния принос на Земята, и на Този свят Владетел на всичкия свят покланяме се ний в съдба! О, поклон! Поклон! Поклон! Достоен си Ти, Отче наш, Творче на всяка съдба да приемеш царство и държава на Ново Небе – Земя завсегда и да бъдеш Ти Владетел на целокупната Творба Твоя!

О, поклон! Поклон! Поклон! Достоен си Ти да приемеш слава, почест и хвала и хлебния принос от Земя! О, поклон пред Твоите нозе, Всемогъщи Владетелю, Царю на Царете над вси царства и над Царя на Ново Небе – Земя!”

“Покланям се и Аз днес като Цар в удостоение, с ново бъдещо царско свещено поколение на Ново Небе и Земя! Достоен си да приемеш хлебния принос от Земя и да увенчаеш с награда славна дос­тойната Моя бъдеща Земя – настояща Гвардия, Лично войнство и бъдеща жена в Ново Небе и Земя!

Покланям Ти се Аз в Правда завсегда като Върховен Владетел на Всемира и Цар над вси царе завсегда! О, Аз, Господа Исуса Христа, Изкупителят на Небесно войнство от Земя като негов Цар на Ново Небе и Земя, Ти се покланям в Правда в тоя миг от Трона царски пред Върховния Трон на Великия съдебен вик. Амин! Амин! Амин!”

“Пеем ний хвала, вси небесни множества в ден на велика съдба! И покланяме се вси князе, присъствали във вси съдебни процеси и отдаваме хвала за Правдата на царството Твое кат Върховен Творец! Че достоен си Ти да приемеш почит и хвали от всемирно Войнство на Небе – Земя и от бъдещи съдби! Амин! Алилуя! Пеем ние вси, небесни множества! И се покланяме ние, обитаващите небесата над небесата на вси творби, на Върховния Творец и Му отдаваме хвала в правда кат Върховен Творец и Цар над царете во век! Амин!

Пеем ние хвала, вси небесни множества, в ден на велика съдба, когато засия Деница, утринна звезда, бъдеща царица на Царя на Ново Небе – Земя! От век скърбяха ни душите в мъка и тъга и не пееха лири и арфи от скръб за изчезналата звезда, бледнееха зарите от блясъка в небеса и скърбяха зефири, че замлъкнаха милости вси на хвала! Но днес тя изгрява отново в правда на свобода като лъч сияен във вечна свобода! И трепка веч зората в радостна хвала, и пеят небесата, че из­гря пак Деница отново в небеса, озарена от силата двоя. И още по-ярко грее тя сега!

Покланяме се от небесата над небесата пред великата милост на Върховния Вожд, че днес в сила облече я, в блясък и Мощ! И одежда й е висон на Правда в Мощ! О, предвожда я Гавраил – Дух Святи ощ! И като принос хлебен на ухаеща съдба, о тя днес прие удостоение на вси всемирни князе и кат княгиня, равна веч нам, приела е удостоение върховно в новия си сан. Бледнеят вече светилата пред утринния изгрев на •звездата, блясъка могъщи на бъдещата Деница – царска годеница. Амин!

Достоен принос й е хвалата, и поклонът й пред Върховния Творец, Законодател и Отец. А днес ние равни на Тебе, Денице, о, привет изпращаме ти на съдба и ще грееш по-бляскаво в борбата, за да изпълниш върховна царска воля на Земята като бъдеща съдба в Небесата! И когато единни блеснем в Небеса в Правда и Мощ в кордона на седемте планети ощ, ще изгреем в зората, ще пеем в хвала на Върховния Вожд и Цар на царете завсегда! Амин!

Пей, о, Денице, пей, утринна Звездице в бляскава зора! Пей, вярна годеницо на милостива съдба, Княгиньо на Мира сред Всемира – върховен принос пред върховна милост в съдба; ефирът ще те погали от нашата ръка и от днес пеем хвала, че Деницо, скачена си пак ти, стеницо и ще блесне Сиона на върховна съдба като Войнство – легиона царски завсегда! Амин!”

“Амин! Недостойна съм в тоя миг на съдба да приема великия сан на удостоение върховно като олтар свещенодеен аз, сред Израилевия стан да бъда в тази почит, в този сан! Да бъда аз хлебен принос в този час на върховна милост! О, приемам сана велик на удостоение и то утринна звезда, с печата бляскав на Ново Небе – Земя, ще пея аз хваления непрестанни пред Върховния Цар над царете, Законодател и Съдия, и Отец на праведна съдба. Амин! И обещавам се от Земята да озарявам с блясъка си зората. И в нощ на съдба да озаря пътя на вси небесни множества, и да се явя в Небесата като стена! Алилуя!

Покланям се в тоз утринен час и като хлебен принос на съдба мо­ля да бъде приета моята хвала! Амин! Поклон! Поклон! Поклон! Недостойна съм аз сега, стражът между Небе – Земя, да приема и пре­дам удостоение на верния сан, но като хлебен принос на съдба аз мо­ля в този миг да бъде приета жертвата Моя в Правда на Небеса! Поклон! Поклон! Поклон, пред Всевишния Върховен Трон! Амин!

Пей Небе – Земя пред милост върховна. Пее целокупната изкупе­на творба. И от днес приемам висона на правда, който сияеше пред Трона. Но днес (отхвърлен и заменен) кат удостоение падна на мен. Недостойна съм в съдба да нося тоз висон на правда и милост над ця­лата Земя! Хвала и чест да бъде, Всевишни Боже, на Тебе во век!

Покланям Ти се аз, целокупната Твоя творба, изкупена чрез кръвната цена на Царя на Ново Небе и Земя, и като сияеща светла звезда аз Ти се покланям в хвала, като хлебен принос пред Върховния Трон, и обещание Ти давам, че ще Ти бъда вярна за во век като моите сестри (планети от Слънчевата система)! Амин! Поклон и хвала! Поклон и хвала! Поклон и хвала за този велик сан на милост Твоя! Амин! Алилуя!

В този миг на милост върховна чрез Силен вик се предаде Върховна власт чрез висона на правда в свещенически, съдби, сан “Деница” за Хиляда годишното царуване и на Ново Небе – Земя! Амин! Алилуя! Хвала! О, дано бъде волята, Боже, Твоя завсегда!”

“И от днес обличай се в Правдата Моя, награда ти е Правдата Моя кат висона, който сияеше в зората пред Моя Трон! Амин!”

“Да бъде, Боже, само волята велика Твоя! Амин!”

(Словото се изяви в обедния страж между 12 и 13 часа.

Даде се чинът “Деница” на Войнството Божие на Земя и Земята навлезе в чин “Светла утринна звезда”)

30.05.1958 г., петък

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван