За звяра и блудницата Вавилон

Откр.17

Звярът и блудницата Вавилон навлизат в новозаветните съдби на Спасителния план още от самия кръст Голготски. Звярът е вторият образ на Сатана и той се яви още в Рая с грехопадението на човека. Още от начинание на човешкия и земен живот той бе употребен от Сатана и чрез старозаветното израилево ръководство – еврейския Синедрион той посегна на живота на Месията – Христа. А блудницата Вавилон навлиза в изявление от кръста на Христа в гонение и кръвопролитие на верните Христови чада! Чашата в нейната ръка, това са делата на неправда, с които тя пълнееше, за да се намери препълнена с мерзости в деня на Съда. Древният сянков, физически Вавилон символично посочи на световния Вавилон – Рим – Цариград и в последно време се явява като местожителство и на звяра. Това са два образа – физически и духовен, които се осъществиха реално чрез Рим и Римокатолическата черква. Но независимо от тях, по делата се изпълняват и от други столици.

Но официално оформен Вавилон в двоен образ, употребен като водач в духовната и физическа борба против истинската църква, още от първите дни след кръста Христов, е Рим, още под царската корона на Нерон, където се криеше звярът – Сатана лично и безчинстваше над Земя като се опиваше в кръвта на първите християни. Именно Рим е представил и двата образа на духовен Вавилон и световен. Той е водил реално Армагедонската война за господстваща власт, за да завладее Земя и я подчини под кралската и папска корона, където се е охранил самият Сатана!

Тъй във Втората световна война звярът и блудницата се изявиха чрез водачите на таз война! Но духовният Вавилон не е още прелял чашата на мърсотиите свои и това ще се изпълни в Третата Армагедонска война – духовна и физическа.

Тъй звярът и блудницата съществуват от векове и времена и са неразривно свързани в дела беззаконни в името на Бога, Който не е бил никога с тях, нито е одобрявал ни едно от делата им безчинни. Те са представили Сатана в двоен образ – звяр и блудница Вавилон! По отношение духовен Вавилон в Седмия Лаодикийски съдебен период, след като прозвучи съдебният небесен Глас на дух Святи и е предупредил Лаодикия – църквата в Седмия период, носителка на двете заветни светлини в чин ”Светилник църковен”, а Лаодикия не е била готова да чуе и приеме гласа на предупреждение и изобличение и в чин ”Астин” не се е подчинила да се яви с венеца на царско увенчание, отказвайки го поради духовна слепота, едва тогава Съдът небесен велик изпълнява Откровение 18:1-4. Верният Свидетел избълва Лаодикийското ръководство в чин ”Астин”. И тогава Гласът прозвучава чрез съсъда избран в предупреждение, в чин ”Глашатай” сред кръстопътищата и според притчата новозаветна поканва десет девици, от които отделя Пет разумни, приема ги и оформя дялото на Ангела четвърти, единен с Гласа.

Избълваният Трети отхвърлен ангел в чин ”Астин” отнема църковното ръководство и светилника на църквата, състоящ се от двата заветни белега – Закона морален от десет Божии заповеди, и кръщение в духа Святи с белега на обрезание – небесен език като мощен светилник на Светлината и го връчва на Пет разумни девици в ръката като сила и мощ църковна!

И се подема действие на пълно строение и оформление на дялото в чин ”Малко Даниилово духовно възкресение“, въоръжено за водене на духовната борба и приемане на всички въоръжения съдебни в чин ”Съдебни църковни решения“ за оправдание и осъждение на Вавилон духовен. Едва след образуване дялото съдебно, водено с Глас на Съдебната небесна власт на духа Святи, се оформя напълно духовният Вавилон, в който се включват и избълваните от Съда общества с техните ръководства, за да се яви и борбата според стиха на Откровение 12:17 – ”Разгневи се змеят-звяр и подгони семето на жената“ – остатъка, изведен от Лаодикия, последната съдебна църковна съдба със съдебно решени съдби в Лаодикийския, седми църковен период! Последната всемирна църковна съдба е натоварена като остатък Божий на Ангела четвърти, единен с Гласа – Пети Борец – Дух Святи, който се явява и оформя в съвсем самостоятелно служение, готов да просвети и озари цялата Земя, да я осведоми за хода на духовните събития и състоянието на последната църква с всемирно, съдебно решена съдба, която ще посрещне Царя си и Господаря си Господа Исуса Христа.

Тя е тази църква, която ще отстоява Божията правда в последната духовна Армагедонска борба с всички избълвани общества, попълнили редиците на напълно оформения вече духовен Вавилон, за да прелее чашата му пред Небето! Но Ангелът четвърти, единен с Гласа – Пети Борец озарява, просветява Земята за всички недостатъци и грешки, въведени в служението църковно от ръководните среди на християнските духовни общества в последния Лаодикийски период. Блудницата, възседнала звяра, не е Лаодикия, съвсем не! Лаодикия е последната църква в Седмия период, на която е бил поверен светилникът църковен, от ръката на която той се отнема поради нейната хладкост. Лаодикия се представя в последния, Седми, Лаодикийски период от двете Лаодикийски крила двете общества, които съществуват по време на Съда в чин ”Илия на Кармил”. Те са две пещери от адвентисти, носители на Светлината за десет заповеди според старозаветното служение – те представят народа Божий. И петдесятни, обрязани духовни юдеи, носещи белега новозаветен на кръщение духовно в духа Святи. Тез две общества са носители на двете светлини, но не в единство, а разкъсани поотделно! Светилникът църковен е разделен на две, което не е според Божиите изисквания светилникът е въоръжение църковно – Светлина – Вестта, която трябва да озари Земята. Този светилник е пътувал в Новозаветно време Седем църковни периода. В Седмия период – Лаодикийски се явява разделен, което е грехът и недостатъкът на Лаодикия!

Лаодикия в Седмия църковен период включва в себе си всички евангелски реформаторски общества в чин ”Народ Божий”! Но другите евангелски общества не са носители на светилника! Не! Само адвентното общество – носители на Светлината за десет заповеди, в чин ”Народ Божий”, включили в себе си евангелските реформаторски общества. Но петдесятното общество е носител на белега (Откр.12), вярата в свидетелството на Господа Исуса Христа – кръщение в дух Святи! Те именно по време на Съда велики се избълват от устата на Верния Свидетел по време Съда в дискусията на Кармил – Илия, Божия пророк, сочещ на съсъда – приемник на Гласа, който сваля огън я над Земята чрез Гласа на Дух Святи – великите съдебни решения!

А останалите общества се избълват в чин ”Четиристотин и петдесет жреци Ваалови” (отразени в неправдата на Лаодикия). След избълването светилникът на Лаодикия е отнет и поверен на Ангела четвърти, неразривно свързан в единство с Гласа, носители на двете заветни Истини – съдби на двете свидетелства: Синай – десет заповеди и Голгота – вярата в кръвта на Христа, която обрязва, единно с Дух Святи в свидетелство Исус Христово в чин ”Църковен светилник”, взет лично от Христа Исуса в ръководство теократично, водено чрез Ангела четвърти и Бореца пети – Дух Святи. И се явява като едно велико дяло на малкото духовно пробуждане – Възкресение Даниилово! Тогава се явява дялото, въоръжено и строено като Войнство – Лична гвардия на Христа в чин ”Сърце Църковно”, което ще изнесе великата духовна Армагедонска борба с духовния Вавилон, приел в себе си избълваните ръководства и то, подчертавам, едва след като е прозвучал Гласът съдебен на дух Святи официално над цялата земна кора и те са го чули и не са го приели – отхвърлили са го!

А Ангелът четвърти е носител на светилника, съединен в единство на двете светлини и с него озарява цялата Земя! Амин! Амин, Господи велики, Боже наш! Амин!

Чрез Гласа съдебен се строява Личното войнство на Христа в чин ”Гвардия Христова”, строена по образ и подобие на сянката Гедеон! Едва тогава отхвърлилите Вестта съдебна и избълвани ръководство се явяват в подкрепа на духовен Вавилон и заедно с него като единен духовен Вавилон водят борба с Ангела четвърти и Гласа, носещи озаряващата Земята Светлина.

Така тез отхвърлени общества ще се присъединят към съществуващия духовен блуден Вавилон – блудницата окървавена, която е начнала отдавна дялото свое на мерзости и е пълнила чашата си с кръв невинна. И тя ще води непримирима борба, скрита, тайна, подмолна за крайна победа! Тя ще крие рогата си като охлюв и ще пълзи в чина си ”Армагедонска Вавилонска борба”. И таз борба ще бъде жестока, защото тя ще се яви напълно разголена пред целия земен свят! Но в същото това време се носи Вестта ”Излезте из нея, люде Мои, за да не участвате в язвите, които ще я постигнат”!

Дялото на озарение ще продължи за освобождение и извеждане на народа Божий, който е сред всички общества и сред двете Лаодикийски деноминации! Лаодикия, макар и избълвана, тя по форма ще продължи да съществува.

След пълното въоръжение на Ангела четвърти се явява Вестта всемирна, запечатваща църковните съдби на народа Божий! Дотогава се носи Вестта ”Излезте, люде Мои“ като покана към народа Божий да излезе от духовен Вавилон. Затръби ли официално и открито Гласът на Пети Борец – Дух Святи с Вестта всемирна запечатваща, тогава звярът, озверен поради разгласяване на сетните му изобличения и разкриване на мерзостните му дела, които е вършил във времена и векове, не ще се примири.

Но Всемогъщият Бог ще окриля и пази Своето дяло и със сила и слава голяма ще просветява и озарява Земята, и знамения и чудеса ще явява. За всеки народ и племе, от всички езици и колена и за всеки човек поотделно ще е ясно и знайно за дялото на блудния духовен Вавилон и водещата се от нея борба – духовна война – духовен Армагедон и за приключващите се Божии дела чрез Вестта запечатваща всемирното спасение и изкупление земно. Но на самата блудница, разголена и разобличена, ще й се припишат всички мерзости и безчинства от погубването на първите християни до последните язви. Тя ще воюва, но не ще се спаси! На кладите, които сама накладе и пищните арени, които устрои, инквизиции, походи кръстоносни на беззаконни дела, звярова власт над цялата Земя, ще бъде сама поставена, разголена и натоварена. да вкуси от своята злина, чашата, с която е черпила света, двойно ще почерпи тя. Тя е блудницата окървавена, най-старият узурпатор, инквизитор – римокатолицизъм, съществувала от древните векове и водила туй страшно дяло на мерзост за срам на човека сред целия земен и небесен свят! Тя е приела духовна и световна власт и крайната цел на звяра е била да завладее света политически, под духовна маска на религиозен ”заместник” на Бога, а чрез него – папата действа сам Сатана – звярът.

Но Светлината ще озари Земята! Тя ще изгрее като могъща Светлина и никога не ще залезе, до Архангелска тръба ще озарява пътя на човечеството. И човекът ще познае коя е блудницата окървавена духовен Вавилон и световен! И ще сияй в пълна мощ светилникът на Светлината църковна – озарение свише – Божия слава чрез Глас на Небесната съдебна власт в чин ”Генерален Съдия” духовен – Дух Святи чрез Словото в чин ”Късна Роса”, освежението и озарението над цялата планета Земя. Това е великата небесна истина, носена чрез туй дяло на Мощ съдебна!

Забележка. Късната Роса се приема първо от приемника – съсъд на Гласа съдебен на Святия дух в чин ”Руно Гедеоново”, първо оросено и изцедено като знамение. А след това се явява второто знамение, когато руното остава сухо, а земята се оросява, освежава!

Това е велика Божия небесна истина! Друга няма и не ще се яви. И човечеството не очаква друга, освен тази съдебна Светлина като Късна Роса! Това е последното дяло на Мощ съдебна, небесна сред планета Земя! Но ще попитате, защо? Това е дяло на сетната Божия милост над планета Земя в озарение и пояснение. И Ходатаят Христа напусна Светая Светих – Тронната съдебна зала, където се реши Съдебният процес над трите пояса земни творби и над самата планета Земя!

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван