Сатана и дялото му, представено пред Съда небесен

По подобие на Христа, и Сатана представи пред Небесния съд велик свой личен представител със съсъди на негово употребление в чин ”Пет неразумни”, за да приемат неговите лични и на войнството негово съдби – присъди съдебни. Те всички бяха съсъди на непочетно употребление, обладани от духа му лукави. Те бяха в очакване Младоженекът да се яви в едно с Пет разумни като единство на Десет девици от притчата Христова.

Но когато Младоженекът се яви, Петте неразумни не се бяха приготвили за нощта – те нямаха елей в светилниците и не можеха да се явят пред Лицето Му! И обладани от духа лукави на Сатана, те заспаха и в чин ”Лаодикия” – ослепели в нощта те бяха осъдени от Съда! А чрез тяхното служение Сатана прие присъдите си на осъждение.

След разделянето на Пет разумни от Пет неразумни последните бяха поведени от личния представител на Сатана, за да ги представи пред Съда в чин ”Минус-Минко”, лишен от милостта Божия, който по земния си чин и професия беше Козар. Като нечист съсъд на Сатана той беше напълно обладан от духа му лукав и стана абсолютно оръдие в ръцете на врага, приготвен за бездънната пропаст на беззаконие и хула – осъждение! И единен с петте съсъда, употребени в неразум, приеха на своите плещи всички осъдени съдби в чин ”Пет неразумни лаодикийци“.

Тъй се изпълни отсяването – разделянето от Съда велик на Пет неразумни от Пет разумни девици.

А църквата, в Седмия църковен период, носеща разделен светилника в чин ”Лаодикия“, прие чина ”Астин” (Естир 1:1). Съдът велики продължаваше своето реално функциониране. Пред него Сатана представи своята черква – жена, която е водил в духовно служение в чинове свещени, непозволени нему, в чин ”Вавилон”, осъден – духовна блудница, седяща на трон в царство на Сатана, представена от католическата папска черква и твърдела й царски в Рим – Ватикана!

По подобие на Христа, Сатана строява своето паднало небесно войнство завладяно, една трета от еврейското свещенство и целия им Синедрион.

Откъде става известно това? Техните места ще бъдат заети от Личното Христово войнство от сто четиридесет и четири хиляди Личната гвардия на Христа. Ясно е, че числото на падналото небесно войнство е с тази цифра и то не е било тайна за земното и небесно селение. Става ясно и това, какви длъжности са заемали увлечените в падение една трета небесни войнства.

Потопните победи от Плана макетен също са победи на Сатана в завладяване. А от Новозаветната същина папските кардиналства представят една трета. Тази истина ни известяват сенките техни, показани в седмата обиколка, Седмия църковен период посочила, като обиколка на стените Ерихонски, които рухнаха пред Съдебния ковчег Съда на правда, свидетелстващи за войнството Сатанинско като сянково изпълнение на всички идолослужения в разпадане разломение по време на семите с мерзостни учения.

В Новозаветната същина Сатана има пак своето окръжение като стена на мерзостни учения: Мохамед, лъжепророка му и Корана сатанинско лъжеучение, с всичкото мохамеданство, поклонило се на исляма!

И само това ли! Всички спиритични учения, създавали общества в поклонение на негово мерзостно дяло за погубление.

Сатана в своето стремление да води в заблуда и поражение Божието земно творение, имитира всичко най-свято в Христовото учение: той подражава всяко дяло в духовния живот на Земя. Ерусалим сравни с Вавилон, църквата Христова постави наравно с блудницата духовна Вавилон!

Но знаеше ли той, че всяко започнато дяло приема и своя край? Затова и Сатана, единен с войнството си и блудницата Вавилон духовен, приема наградите на делата свои – осъждение в огнената бездна за вечността!

И още яснота за Сатана: Той е подел борбата в небесните селения и е воювал с Христа, за да въведе нарушението на Закона и завладее планета Земя, която той е пожелал още при нейното построяване.

В своя нагон за земно владение той е пожелал чина първосвещен на Христа, за да воюва с Него и победи Княза на Мира!

След страшната борба в Небето Сатана бе изхвърлен, но преди да стигне планета Земя, той падна в Космоса и се явява в чин ”Метеор”, обикалящ, за да дири пръснатото си войнство, което е употребил в борбата – завладените от него, увлечени в бунта небесни ангела. Целта му е отново да се върне в Небето или да поднови борбата над планета Земя. Събраното разпръснато паднало войнство се явява като метеорна опашка и летят в Поднебесната като звезда опашата, комета. Сатана не е материя, нито неговото войнство, те са духове нечисти.

Знаейки, че планета Земя е определена за владение на Княза Михаил, Сатана води с Него борба за завладяване на планетата. И след своето явление над нея, Сатана я обявява за арена бойна и повежда борба сред нея.

Христа воюва с дух на Правда и Истина, а Сатана води борбата с дух на злина и измама.

Воюващите двама Вождове се изявяват чрез свои съсъди сред Земята. Сатана приема втори образ на звяр чрез змията в Едемската градина – Рая, дома Божий. И чрез измама въвежда човека в нарушение на Закона морален. Човекът е завладян от злото на духа лукав; увлечена в борбата е флора и фауна. Победата Сатанинска се явява едновременно над трите пояса земни творби – флора, фауна и човек.

Поради греха човекът бе изгонен от Рая, както Сатана бе изхвърлен от небесните селения. Напуснал принудително Рая, човекът се натовари с греха и клетвата, носещи смърт. Ева зачна от Адама и роди сина на греха, първи – Каин, когото Сатана употреби, като с духа си лукав го обсеби и го въвлече в смъртно съгрешение, посегателство над брата си Авеля втория Адамов син. Тъй се разгръщаше Макетният план на Битието земно, който сочеше на Сянковия период, който щеше по подобие дялото на Каина да извърши престъпление спрямо Месия – Христа.

Изведен от Рая, грехът нанесе поражения тежки на човешките поколения. Яви се смъртта като следствие от голямото падение нарушение на Божиите заповеди. Сатана чрез Каин се яви като победител над материя и дух и безпощадно развя над Земя знамето на смъртта. Жертвата на Авеля посочи на Христовата жертва в чин ”Пасхален Агнец”. А Каин стана оръдие на Сатана – смъртта. Борбата бе жестока и се водеше за завладяване на планета Земя.

Но Съдът велик водеше Книгата на делата добри и зли и на двата Духа на двамата Борци. Според Макетния план Съдът велики, явил потопа над Земя, показа скончанието на греха – наказание с осъждение!

Но чрез седмия от Адама – Енох се изяви, че не всеки дух може Сатана да завладее, нито плът да покори!

И се откри тайната на възнесението – че плът жива ще полети към Небето. В Сянковия план Илия пророкът жив бе грабнат в Небеса. И Христа, Победителят на смъртта, жив възкръсна и полетя към Небе! А в скончание на съдбите земни, в миг на зеница под Архангелска тръба живи ще бъдат преобразени и грабнати в Небеса Божиите избрани, за да посрещнат като победители над греха и смъртта Господа Исуса Христа.

Но Сатана не ще остане спокоен и ще се бори до Скончание на Архангелска тръба чрез греха и смъртта.

След грабването на църквата Христова, той остава хиляда години в изгнание сред Земя за наказание.

Над това Слово Господният Дух Святи изрече Слова:

”Ти, враже лукави, се яви чрез обсебените от тебе съсъди нечисти от тоз род, които и звярът щеше да яви и Земята да похити. В смъртната си агония ти го употреби и към Втората световна война подбуди, за да посегне на славянските племена. Като искаше сам ти, посял плевела на атеизма сред тях, като твой дял да окосиш. Но макар да си ги отровил с голяма хитрина и ”доброто учение“ в дяло на правда за човека, обвърза го с лъжа и с измама му наложи безверието си, за да ги унищожиш.

Но запомни: ти, който плевела сред славянството си посял, тъй в едно с него и ти ще изгориш в огнената бездна, помни. Хиляда години ще блуждаеш сред огнени пламъци и ще гориш, и споменът ти ще изчезне завсегда.

Славянските племена ще освободя, ще ги спася, защото над тях благоволя!“

Амин! 01.01.1981 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван