Обяснение за строежа на личната гвардия Христова

(Обяснение на стража за дялото на строяването по съдби горе в Небето на Личната Христова Гвардия чрез живи невръстни деца!)

А сега давам кратко обяснение за строяването по съдба горе в Небето на Личната Христова гвардия чрез живи невръстни деца, което започна от 07.08.1976 г. и ще продължи до 07.09.1976 г. А следващите още седем дни – в хваление и моление за планета Земя!

Строяването на Гвардията Христова или готови строени, ние ги откриваме в Откровение 14-та гл. и Откровение 21-ва гл. като готова стена на Новия Ерусалим, измерени в човешки лакти.

Тях именно Христа строява като Войнство около Вожда си Христа. Затова са наречени ”стени” Сионови около Ерусалима нови Вожда им Христа.

Над тях е минал Съдът на оправдание, наградени, удостоени с венци на нетление и с велико употребление да обиколят планета Земя с Вестта всемирна църковна. Те са във великото употребление на дялото новосграждащо се – Царство Юдино за Новия Ханаан с Царя юдин потомък – Господа Исуса Христа. И за внедряването над новата съдба – ядрото земно с новоуредена съдебно съдба! Всъщност ядрото земно не е ново, не е осквернено, защото то е сърце земно, както е сърцето човешко.

Но земното сърце е обвито в непроницаема мантия – адамант. Затова във време на Съда велики планета Земя е представена от сърцето църковно като сърце живо, туптящо в гърдите на църквата. А именно то е Личната гвардия на Христа, представена от дванадесет живи представители в чинове небесни на своя Вожд Христа, защото всъщност борбата се е водила и води за планета Земя чрез църквата. А църквата – чрез своите живи стражи – златни блюда на почит, подвижени чрез Святия Дух; затуй борбата е духовна! Но щом борбата се е водила с врага, то и той е силен – не трябва ли и врагът да има своя антураж или войнство?

Да! Ние всички знаем, че врагът е представен в чин ”Сатана” Дявол в Свещените писания и е паднал от Небето с една трета войнство, пленени от него. Но той е дух и воюва духовно. Също и Христа воюва с една трета. Но неговото царство (на Сатана) се представя от земни царства, в миналото – чрез Вавилон. А понастоящем – чрез китимците и техния моментен вожд. Падналите войнства са представени с Китимските (Китайски) стени. Тъй като в този миг се строява небесната стена в чин ”Сион”, кото окръжава Новия Ерусалим за вечността, строежът е духовен и горе в Небето се уреждат неговите съдби чрез Съда велики. То много отдавна Сатана е показал своята строена стена. А тя е земен строеж, но огражда неговото царство за деня на неговата победа! И тъй като днес всичко се урежда за небесното строение (то днес се попълва от земното изкупление), затова Сатана го показа много отдавна с Китимските (Китайски) стени – от материя, какъвто беше и Вавилон!

Но и сянковият преобраз на духовния сред Ханаан се показа чрез Сиона – Сионовите стени в царството на Отца – Давида и Соломона, окръжили Ерусалима. Такъв е и духовният строеж горе в Небето – чрез Съда велик се строи по съдби духовни цялото заангажирано творение Творцуво от трите пояса по видовете им. Но затуй – ще рече някой – това дяло е колосално! Да! То наистина бе велик колос! Защо? Защото борбата го изисква във време на воювание и във възстановение; естествено – туй, което е нарушено, то се и възстановява. Но за жалост само изкуплението земно се възстановява в новото сградено царство над новата уредена земна съдба чрез съсъди, воювали в свещена борба за великата победа на Твореца в Правда чрез Неговото изявление в Троен Образ на воювание, чрез свещени чинове сред църквата Негова. Затуй и Сатана се е изявил и оградил негов периметър, който е в Азия. Там той воюва чрез азиатските народи, обладани от духа му лукав в различни спиритични ритуали – религии и в стоения земни.

Наистина голяма е Китайската стена. Но в това велико служение, водено чрез църковния реален манталитет – Малкото духовно възкресение (Даниилово), водено чрез Глас на Дух Святи, ни се изяви всичко това! И духът в мен изплака за невинните сред тях души.

И тъй като врагът духом съзира и знае, че там, в Азия, е негов запазен периметър на действие – арена бойна за водеща се борба в завоевание и завладение, то той удари свирепо и разтърси Земята чрез физическа сила (земетръс). В момента е със смъртната коса в ръката си – позволено му е да окоси своята жетва – плевела, посят от него. Или земното лозе – гроздето за в лина на гнева – осъждението – осъдените съдби. Затуй и той е разтърсил Земята. Но за това бяхме реално предупредени само две седмици преди да стане. Той вилнее чрез всички водни стихии – огън и жупел и знае че Мало време му остана. Сатана събира своето, което е завладял и го слага като трапеза на осъждение вечерята поставена негова над Земята. Затуй му е позволено – поканени са всички лешояди птици на вечерята. (Откровение Йоаново 19:17-18)

Затуй ядрото земно не е осквернено то е обвито в непроницаема мантия. Но до мантията земна всичко е материя, вода, плът, земя – набраздена земна снага с реки, огнени реки, вулкани! Тъй Всевишният Бог сравни Земята като камила с гърбица, която непрестанно се тресе. Но едва след хиляда години от грабването на Църквата Земя в този си вид ще е разтърсена и ще се освободи от осъдена съдба. А водата ще се изпари, сочеща на скръб и сълзи – мъка, която съществува и се изпитва от всички човеци над планета Земя! Затуй и в новото Царство на мира не ще се намери над ядрото неосквернено в дълбината на Земята – то ще се освободи от товара на тлеещи вони – материя, греха, осъдена съдба! То остава цяло непокътнато, пазено от мантията непроницаема. То се явява след хиляда години от грабването! То се явява като ядро освободено, с новоуредена съдба земна, в чин И Нова светла звезда”, над която слиза и Новият Ерусалим – град, сграден от живи камъни, по подобие на сянковия градеж, над Новата планета Земя – сияйната звезда – ядрото й! И окръжен пак със стени в чин ”Сионови” – Новия Ерусалим, сочещи на Вожда Христа, 0Кръжен от Войнството Си – Лична гвардия сред Новата планета Земя!

А горе в Небето, над новата звезда, в новосграждащо се царство сред Новата планета Земя, символизираща ”невяста”, а Христа – неин Жених, пак наново ядрото земно се включва във веригата на Слънчевата система. Затуй и тя е наречена още Всемирна система. Защото нейният Княз Господа Исуса Христа беше преди падение земно Княз на Мира. Но сега се явява като чин ”Цар и Господар” неин! И също – в чин ”Юдин Цар” със скиптър на управление, посочено чрез сянката от Соломоновото царство с Трон и скиптър юдин на управление – Трон, окръжен с дванадесет лъва – Личната Негова гвардия. Затова сред Вселената тя е Всемирна система, чрез себе си изявила Вожда си в чин ”бляскава светлина”, съдба, Негови чинове, изявени чрез Слънцето – ултравиолетовите лъчи – свещения чин на възкресение в действие сила, Мощ Негова. И в Рубиновите пурпурни лъчи изяви кръвните цени – живота жизнен в подем, чрез който воюва, възкресява и изкупва.

Тъй целият План на изкуплението е даден чрез физически явления долу сред планета Земя и е внедрен сред цялата Вселена за показ на Творческата Мощ и за изявление на борбата и победата! Затова в свещеното писание, в книгата ”Битие”, първо е изложено Сътворението, падението и Съда небесен над планета Земя (Потопа) като Макетен план на земния бит. Изявено е и оправдание и спасение чрез покорство и послушание спрямо Гласа на Святия Дух – Бога чрез Ноевия пример и ковчега на победата във времето на потопните язви, изявили Съда велик над планета Земя в нейната история и за цялото човечество. След потопа започва ново развитие на Макетния земен план чрез Сянковия период – в развитие на олтари, в олтарни служения, скиния в скинични служения – старозаветни изпълнения.

А в Новият завет чрез Христа и Неговата църква Спасителният план се развива в духовен мащаб – Сянката навлиза в Реална същина. Имаме изявление на две заветни времена и в Скончание явява се Съдът в реално приложение на Откровението на Йоана. Но победата се изявява във възстановения Рай, изявяващ се чрез флората, чрез Закона морален, сочещ на бъдещия дом Божий и отношението на човека спрямо Гласа Божий – Закона, даден на първата двойка. И става ясно, че Законът се възстановява чрез Съда велик сред дома Божий в чина му ”Църква” – Ева и Адам, Младоженека неин – Господ Исус Христос. Затова Ева е наречена ”Ребро Адамово”. Защото всичко, което изявява църквата, е съчетано в нея, взето от Христа. Тъй всички чинове Христови са нейно – на църквата въоръжение за воювание, с които тя е воювала. Те са небесни чинове за възстановяването на изгубения Рай вид райски на дома Божий, който се възстанови по съдби чрез Съда велик по време на Земния процес. Затова Христа е Младоженек, а църквата – ”Сионова дъщеря”, невяста на Жениха свой. И понеже църквата е представена от нейното ядро – сърце, а то сочи на Личната гвардия на Христа, то е живо и тупти и се нарича ”Сионова на Жениха дъщеря”свой Невяста! Църквата се представя чрез това ”сърце” на Жениха свой – Христа.

Затова горе в Небето чрез Съда велик всичко се възстановява по съдби и се приготвя за Архангелска тръба в деня на грабването на църквата горе в Небето. И под тръбния Архангелски Глас всичкото оправдание възкръсва, и хиляда години е пред Съдебния Трон на Бога, в чина Му ”Генерален Съдия, Законодател”, със Закон на правда. Там е Личната гвардия на Христа в чин ”Заседатели съдебни”, които участват във втория Съд над всички паднали ангели с вожда им Сатана! Те вземат окончателно решение над духа лукави, който е воювал и завладял, което е било нему позволено в изявление. И то се показа ясно в материята, която умира, както и съдбата на дялото му – царство Вавилонско – духовен Вавилон и носи неговата съдба.

И в целия Библейски план, развиващ се, е показана Личната му гвардия – Войнство от жреци, спиритици, Ендорски гледачи, хироманти, Ваалови жреци, вси неподчинения – Кореева дружина, която не се покори на Гласа Божий чрез избраните от Бога хора. Те не се задоволиха с чинове на Князе сред народа Израилев. Но пожелаха и Свещения чин, който не е позволен на Сатана, който ги подбуждаше към бунт и тъй ги унищожаваше.

Наистина Планът спасителен е обширен и ясно изявен! Затова и на Сатана се позволи да покаже своето велико царство по подобие на Божието царство и да се изяви пак в троен образ – във физически и духовен и цялото му царство, сградено на пясъчна основа, което не издържа.

Затова мнозина непросветени люде заявяват без да имат знание: ”Този е звярът или тази е блудницата с чаша в ръка, възседнала на червения звяр (змей)“. Или с незнание обясняват кое учение е ”лъжепророкът”. Мнозина незаинтересувани грешат като обвиняват Бог, но те не знаят, че Бог е Дух и които Му се кланят, с Дух и Истина трябва да Му се покланят. А аз в заключение ще кажа: Човече, не разбираш ли, по-добре е да мълчиш и да не си трупаш огън  на осъждение като хулиш или обвиняваш Бога за човешките земни неправди, които води само Сатана?

Чрез физическия Вавилон се показа съдбата на духовния Вавилон чрез физическата кула Вавилонска на смешение и е в изявление Вавилонското духовно служение, стигнало до висота на кула Но с падането си показва съдбата на блудницата ”духовен. Вавилон”. Последните събития се изпълняват чрез духовните представители на папизма – духовен Вавилон. А чрез китимците се строявят техните войнства (чрез Китимската стена, преобразно показани).

Лъжепророкът Мохамед представя звездата Пелин, падаща от Небето и вгорчила водите на реките – това е дяло на лъжеучението на Мохамед сред Земята. Чрез всички тез свидетелства са изявени осъдените съдби на Сатана в борбата му да завладее планета Земя и да царува в ”своето” земно царство чрез дялото на смъртта – тлението на материята, плътта.

Тъй Сатана чрез папата в чина му ”Аман” пожела царския Трон и корона, скиптър на неправди в управлението му. Зад Аман се скри Сатана и пожела цялата планета Земя, да я подчини на своята ”папска” власт И да му се поклони като държавен глава. Той се обяви за заместник Божий сред Земя.

Борбата между Христа и Сатана за владичество земно в Правда и неправда – смърт и живот е свирепа и жестока. Затова Сатанинското царство е представено чрез шестия континент – без жизнено дихание, без живот. Това е неговото сърце, ледено парче, обвито в къс материя. Но и то показва неговата съдба, което ще се изпари и не ще се намери над Новата планета Земя – Нова звезда!

На Земята нищо не е случайно. Същото се отнася и за последното дяло на Лаодикия. Нима Лаодикия не е служила на Бога? Разбира се, тя Му служеше, но не се съобразяваше със Словото Божие.

Тя на всички показваше да се сравнят с библейските Светлини на пророците, но нея самата не я засягаше! Тя не се приготви, макар че съществуваше от век и държеше двата библейски двигателя на двата Завета – Мощта, като ги раздели в две деноминации, два града като две пещери и показаха нейните съдби – Содом и Гомор от Древността! Нима Лаодикия не разбра историята за Сара и Агар, на Астин и Естир? Или Лаодикия не си взе бележка от случката с двете жени, майки на мъртвото и живото дете, застанали пред Сянката ”Съд Соломонов”? В царството Соломоново те показаха детето – дялото и едната осъдена жена – майка, а другата, наградена – майка на живото дете.

Това е в борбата за дялото на живия Бог! Или не видяхме в Словото живо на живия Бог толкова истини в борба за Правда? В ”Царствата” Бог изяви Своята воля: Кой ще царува на Отцувия Давидов трон! Разбира се, Соломон прие това удостоение от отца си! Но за трона сочи и Авесалом, после и Адон. Това са съдби! Не разбираме или криво разбираме, макар че борбата за цар и царство се показа чрез Давида и Саул първо, а приключи с Адон.

За това, кой е звярът или блудницата, нека не бързаме да вземаме страна! Това е сложен въпрос на знание и незнание! Този въпрос може да се изяви само във времето на дялото на Дух Святи в Съда велик на Мощ и сила на Съдебния Трон, пред който Закон се явяват всички и треперят от справедливия Съд Божий! Затуй който обича Бог или Христа, Му се покорява, и на Святия Дух в чин ”Съдия”, Трети Образ на Бога, в изявления съдебни на Творческата Мощ. Но какво още да кажа? Ние навлизаме в тежко време. Небесният съд приключва със земните съдби! Ходатай вече нямаме! Христа в чин ”Вожд” е поел Своята Лична гвардия чрез Църковната вест, запечатваща съдбите земни, да оповести съдебните решения и Земя да озари! Но врагът осъден е много озверен. Той без милост бере гроздето свое, от лозето свое, да напълни лина. Ахав“ е подбуден от Иезавел да премахне Новутея и да присвои земното лозе!

На пира Валтасаров е сложена софра на осъждение земно, тя е съдба. Ето това е в момента на Земя. Но човекът е ограничен в познание на Истината и не вярва на Истината, или не я разбира! И не може да разбере, че Земя е арена бойна на два духа: на зло и добро, или просто – тя е един аквариум, в който се върти и не може да разбере къде се намира, че времето лети и ние приближаваме до скончаещите дни, където сме се развивали за военни действия в борбата между злото и доброто, което малцина разбират и одобряват. Словото се изпълнява пред нашите очи и ако някой не приема и отрича, нека си отрича. Бог него ще съди за това! Той сам избира своя път!

Времето лети и запечатва библейските събития. А историята на един еврейски народ сянков остана за целия свят и се изпълнява пред нашите очи и пред нашите деца!

Защото всичко земно не е случайно, нито пък природните стихии са обуздаеми от човек! Тъй като две сили се борят за надмощие и победител ще е Бог! Амин!

10.08.1976 год. Копривщица

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван