Войнството Христово е представено пред Съда небесен само от българи, но в гвардията влизат хора от всички народи и племена, езици и колена

Става дума за имената, които чух по време на Съда велик!
Първи е Апостолът на свободата Васил Левски, братята Кирил и Методий и техните ученици, Паисий и на много други духовни книжовници и просветители народни чух имената, произнасяни в Съда велик!

Аз не зная и не вярвам да са били в пълнота на Истината Божия, но не са били отговорни поради това, че за времето им тя не е била дадена в пълнота.

А и Макетният план на спасение, водещ в изкупление, е бил в своето развиващо се приложение. Но в Скончание, във времето на Съда, Макетът се явява в реално изпълнение.

Дялото на Ноевия ковчег се покрива с дялото на малкото духовно частично възкресение, което приготвя съдбите духовни за изхода на Третия духовен съдебен Израил! А той е народът, минал през Съда велик, и пред Закона на правда му се решават делата – оправдан и изкупен с кръвната цена на Господа Исуса Христа.

Тоз изход е за църковните съдби, за едно извеждане на Вестите от заблуди и пленничество. Това е изход на чиновете свещени, на талантите, на храмовото служение, новозаветно църковно, на съдебния атрибут и пророческите съдби. Това дяло е сграждащ се олтар, то се явява като един ковчег реален за изход от язвите зли на осъждение над Земята.

Чрез всички съдби в употребление се сгражда, по образец на Сянката, първо Сиона, върхът – възвишението на първосвещеното служение!

България е употребяема земя, държава, със София в чин ”Нов Ерусалим”, а Сионовите стени – Личната гвардия на Христа!

Цялата група е строена от блюда на почетно употребление камъни Аврамови, вграждащи се в олтар на служение, дванадесет живи представители на племената. На всички съсъди се натоварват решените съдби от Съда велик. Те са представени от Вожда им Христа пред Съда велик, те са строени поименно по подобие на Сянката им (Съдии 6-та, 7-ма гл.). И всички са удостоени с чинове небесни. Групата е застанала като щит на твърда канара! Подети от Бога, те са употребяеми блюда на почит! Употребявят се в три поколения: родители, деца и внуци, още невръстни деца. Те са свидетели на Гласа в чин ”Илия, Елисея“ чрез стража, съсъд-приемник на Гласа.

А избълването Лаодикийско се осъществява по строг План в повторение на Гедеоновото служение!

Сянката е отразила Същината. Сринат е олтарът на Ваала и тогава се издига друг олтар – следва строението на Войнството, с което ще воюва Христа.

Приемникът на Гласа е блюдо на почит (според Малахия 4:5). Покрива се с руното Гедеоново в първото и второ знамение. Той е чин ”Кадилница златна” на кадилния олтар в денонощни служения, в бдения, пост и моления.

Според първото знамение Гедеоново приемникът на Гласа е руното, което първо се оросява, приема Късните Роси в чин ”Съдебни решения“ за църквата, за народа Божий. И ги съхранява като руно изцедено, А при второто знамение оросява се планета Земя, озарява се.

Цялата група се води чрез Гласа на Съдебната небесна духовна власт, Глас на Дух Святи. Таз група още е сградена като ”Ноев ковчег“ на избавление, спасение от потопните води – язвите зли над планета Земя в осъждение. Но не всички, които участват в групата, влизат в числото на сто четиридесет и четири хиляди. Тя е живият квадрат строен като живи представители на сто четиридесет и четири хиляди и влизащите в нея по съдби, строени от спящи и настоящи, не могат да се вградят във Войнството, ако не са кръстени в дух Святи и не са приели Закона морален от десет заповеди Божии. За спящите – те са го изпълнявали в своя живот всеотдаен за Бога, дори и несъзнателно. А колкото за кръщението в Дух Святи, те в мига на преминаването са били изпълвани от него. За бъдещите остава Вестта съдебна, запечатваща съдбите църковни. Те, мъртвите спящи, са приемали и водното кръщение, защото всички се представят пред Съда и Закона на правда от настоящите живи представители. А живите са въоръжени с водно и огнено кръщение на Дух Святи, белегът му е на устните им и пазят десет заповеди Божии, освещават четвъртата заповед – съботата свята.

Те именно образуват таз група със свещени свидетелствени служения в потвърждение на решените дела по съдби; и по сянката ”Илия на Кармил” снемат огъня от Небето – Късните Роси, съдебните решения, в потвърждение на всяко решено от Съда велик пред Закона на правда дяло, поотделно, в Земния съдебен процес. Всичките тез истини в едно реално изявление на Съда са били тайна за времето, а сега тя се открива. Затова и още групата изпълнява всички изисквания от Съда велик, извежда блюдата на почит през всички етапи на изпълнение, необходими за съдебните решения. Тя е в чин ”Лична гвардия”, на нея са поверени всичките съдебни решения и е като ”факла за озарение“, носеща Вестта църковна всемирна запечатваща, развята като Знаме над планета Земя. Вестта е запечатваща, в ръцете на Гвардията е поверен тройният печат като Вест на озарение.

Те не могат в ден на Архангелска тръба да поемат пътя на преображение, ако не носят печата на Троицата Всемогъща като визитна карта, паспорт, че имат право да минат през Орионови врата. И в таз група нито един не се намира незапечатан с всички необходимости за вечния живот.

В Гвардията лична на Христа влизат децата, отдали живота си за Христа. Техните дела на спящи, мъртви са решени ведно с делата на живите по съдби в потвърждение със свидетелствени служения. Те са запечатани и подвижени като сноп от първите начатки на Исусовите трудове, употребени пред Небето, пред Вселена, Всемир. Те са Лична гвардия, Войнства Христови, те носят и Неговите чинове свещени и първосвещени, необходими да се представят пред Съда небесен при решенията на Съдебния земен процес. Защото наистина са подвижени като реален сноп свещен на нова реколта за преминаване в Новата планета Земя.

А най-важното е, че планета Земя се представя чрез църквата, а църквата се явява пред Съда чрез живото си ядро Личната Гвардия на Христа.

Те всички носят печата на челата си: лъв и звезда – юдеи, пътници за Новата планета Земя. Всички са със съдебно решени съдби. Христа, техен Вожд, ги оправдава чрез Неговата правда и ги изкупва чрез кръвната Си цена. Те представят и Царството Христово долу на Земя. България е употребена всецяло, и с нейните градове, а София представи Новия Ерусалим. Възвишението ”Поп” край Копривщица представи Сиона. Петте й върха на планините представиха: Рила представи църквата, Пирин Христа с кончето на Правдата от бял мрамор, а Стражите представиха Войнството Христово. Реките Илийна и Бъндерица представят двете течения на двузаветното учение. Руен посочи на руйността – Новия завет с баграта на Христовата цена, кръвта на изкупление. Гълъбец – сам Гълъбът святи, Дух Святи! Богдан яви Божия изкупен народ.

Поотделно петте върха представиха петте земни континента. Река Дунав представи реката Йордан и от него се взеха дванадесет свещени камъка в употребление при изхода Израилев.

Седемте Рилски езера представиха седемте очи – седемте духа, Седемте периода църковни на Агнето заклано, предстоящи пред Съдебния трон.

А бреговете на морето бяха назовани като на океани тихите съдби – натрупало дюните пясъчни в Авраамови обещания като тях и небесните звезди.

България употребяема представи цялата планета Земя, а София Новия Ерусалим – Христа. Уникалното дяло на Камбаните на мира е жив реален свидетел със стълба в средата, представил Христа и Неговото Войнство от всички народи и племена, окръжили стълба в едно сърце! И това велико дяло свидетелствено го представи България и нейният уважаван и любим на Бога държавен глава с неговата дъщеря, в чин ”Люде мили“ – Вестта спасителна. Затова децата на народите, дошли в България на тоз детски световен форум, единни с децата на България, представиха Красните деви, дошли от четирите краища земни и много от ръководствата, взели участие в това хуманно дяло (когато Бог изяви тез съдби, духът ми се смути, че беше дяло на хора, кото отричаха в незнание Бога! Но Бог ми каза: ”Аз не гледам на лице, а на делата и сърцето!”).

Наистина, истина е всичко казано дотук, защото в свидетелството живо е отразено Небето над Земята. Всемирната слънчева система е отразила тез съдби в книгата на Естир със седемте девойки – църквата със Седемте периода. А Слънцето, жизнената мощ, е отразило силата и мощта на движението им. Над планета Земя Слънцето поддържа живота жизнен на Земята с трите й пояса по видове, цветове, раси и багри от флора, фауна и човека. Но човекът показа маловерие и отхвърли Бога, а Всемогъщият и милостив Творец не го е отхвърлил и го дири, за да го спаси.

Всички епизоди в книгата ”Естир“ са отразили борбата със Сатана и увенчанието Христово в победа чрез църквата в чин ”Естир“, заобиколена от нейните седем девойки – периоди църковно време, кото е водила борбата и се увенчава в победа чрез пост и моление. Църквата е сред цялата Земя, сред всички религиозни общества, деноминации, дори народ Божий има изведен от духовен Вавилон.

По време на Съда има само две жени – две църкви: Астин осъдената съдба, и Естир – увенчаната съдба църковна чрез победата на народа юдин в спасение. На Естир се поверява печата съдебен на запечатване съдбите църковни и единна с Мардохей – Дух Святи побеждават Амана – Сатана. И се увенчават с Царя Христа чрез победата над Амана.

Църквата в чин ”Естир” пред Съда е представена от живото й ядро – сърце, което я е движело през всички векове, а това сърце е Личната гвардия на Христа. Таз група, дяло на Пет разумни църковни сетива, е настоящето ядро църковно, застанало пред Съда велик.

Във всичкото свое съществувание църквата се е движела от живото й ядро – сърце в свещени и пророчески съдебен атрибут! (Понеже България е употребяема пред Небето, много от нейните борци за народна свобода духовна и национална, които са били с вяра в сърцето и са се борили, влизат в туй число на Войнството от сто четиридесет и четири хиляди.) В броя на Личната гвардия Христова влизат още жертвите от арените пищни, разкъсани от зверовете хищни, от папските инквизиции и кръстоносните походи позорни.

Чрез таз група, съставена от блюда на почетно употребление, златни храмове, са представени на всички горе споменати съдбите, решени от Съда велик. А за тях Ходатаят Христа приложи Правдата Своя и кръвната Си цена и ги изкупи.

Гвардията Лична на Христа е наречена още Сионова дъщеря, а то значи, че в църковната новозаветна съдба, сърцето е и Гвардията като ядро църковно, земно. Те именно ще седнат отдясно на Христа на Трона съдебен, за да потвърдят, единни със Съда велик, във втория Съд велик присъдите на Сатана, на войнството му и на всички негови пленници. Те ще потвърдят делата им зли като реални свидетели от Земята.

Таз група – Войнство духовно, носи въоръжението на Ангела на Завета в чин ”Четвърти”, явяващ се в сила и слава голяма (Откр.18:1-4). И е единен с Гласа на Святия Дух в чин ”Пети Борец”.

Таз група е и съдебна в употребяеми църковни съдби и се представя като Лична гвардия на Вожда й Христа пред Съда в чин ”Пет разумни” сватбари на Сватбата – Съда. В Личната Гвардия влизат новозаветни служители на Църквата Христова, включващи и апостолите, поели пътя свой неизменно с Христа. Но от Петдесятница датира тяхното реално употребление.

Групата, представила съдбите на Войнството Христово пред Съда небесен в Скончание, се състои само от българи – славяни като храмови употребяеми блюда. А България е цяла употребена с нейния народ в чин ”Племе Юдино“, духовно обрязано.

Но в Личната Гвардия Христова влизат люде от всички народи и племена, езици и колена, където е проникнала Христовата светлина за жертвата изкупителна и са носители на символа на Завета нов по цялата планета Земя, и са вярвали, и са били с надежда за спасение. Амин!

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван