Слово светлина върху Откр.14 и 18 гл. – покритие със Съдии 6 и 7. За руното

fur, structure, fund

ФОРМИРАНЕ ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ДЯЛО НА ЗЕМЯТА, ДЯЛО НА ЧЕТВЪРТИЯ АНГЕЛ, НА КЪСНАТА РОСА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН. ОТ ТОЗ, ПОСЛЕДЕН ОСТАТЪК СЕ ФОРМИРА ВОЙСКАТА И ЛИЧНАТА ГВАРДИЯ НА ХРИСТА – ПРОВЕРЕНА, ПРЕСЯТА, ОДОБРЕНА, ВЪОРЪЖЕНА ЗА БОРБА, НАГРАДЕНА.

ПРОРОК В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТРЪБА РЕФОРМАТОРСКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Богът Ваал, това е лъжата, заблудата в Бащиния, Господния дом. А станът на Мадиама, това е дялото на мерзост, настанило се сред духовния народ Божи като служение на лъжа и измама пред Бога като Вавилон блудницата, Откр. 17-та глава!

А Домът Господен бе очистен само с десет души – десет слуги, Съдии 6-та гл., съсъди на ръководство и новият олтар за свято служение Богу бе издигнат само в една нощ! Но да се срине мерзостта, която докарва запустение, застанала на святото място, сред земята на Израиля, кото изяждаше рожбите на благословението сред Израиля, това не бе леко и лесно дяло! Сатана е сила нечиста и туй дяло на стана Мадиамски, Вавилон, е негов плод, и точно тук трябва да се срещнат две сили в пълно бойно снаряжение, в страшна борба до пълна победа.

Но Великият Бог продължаваше да слага в изпълнение Своя строго начертан План за изкупление чрез реално действие на Дух Святи сред земното Божие творение. Целта бе пълна победа в изкупление!

Времето на Съда се изпълняваше и щеше да формира Войнство чрез проверка, изпитня, пресяване, за да го приготви, въоръжи и се яви в борбата като Божие войнство срещу Сатанинско пълчище и да се освободи чрез борба народът Божий и Израилевата земя! Затова след прочистване на Бащиния дом – сриване на заблудата, избълване на неправдата сам Христа поема дялото Свое в Своята могъща ръка и се явява ”стан” в долината на Израил, дяло Божие, сред което днес Бог сформира Войнство Божие, съсъди на велико употребление за борба с Мадиама – Ваала – Вавилон!

А Господният Дух дойде над съсъда и той затръби! Събра се народ, който го последва в борбата!

И Духът Господен подвижи духовно “тръбата” – съсъда избран, за да извести на племената, че дойде ден на Земята и се явява борба за освобождение от мерзостта, лъжата, измамата духовна, която опустошава Божията земя, Божия дял – човека и осквернява служението му пред Небесата! И Тръбен глас се яви, Бог сам чрез него извести, че Ваал унищожи“, ”Лаодикия избълва” и с нов олтар я замени, съставен от десет слуги, остатък, дяло на Святия Дух чрез Ангел четвърти” и Тръбен глас! Яви се стан сред Израил, дяло Божие!

И затръбя тръба, Глас се разнесе с Вест до племената (от Небеса) и ги призова да излезат людете Божии: ”Излезте. люде Мои”, и да последват Гласа! Но вече призваните трябва да напуснат дома на Бащата, стрехата църковна и вън на свобода да бъдат строени като дяло велико, приготвено за борба сред долината на Израил! Едва тогава Гедеон разумя великата Божия цел, осъзна възложената му задача от Небето да събере племената за изпълнение на волята на ”Бащата” – Божия!

Наистина Словото Божие ясно изявява, че остатъкът Лаодикийски ще бъде изведен извън Лаодикийската стреха, Лаодикийската заблуда и хладкост, и ще се формира в самостоятелно служение, извън всяко вероизповедание, ще бъде въоръжен с Вестта на правда от Небесата, ”Откр. 1 8-та гл. – Излезте, люде Мои“ из Вавилон, за да събере народа Божий под Знамето на оправдание, от който народ ще се изберат съсъди за формиране на Войнството лично, представило Войнството лично на Христа от Създание до Скончание, за да влезе в борба с врага Божий!

О, колко богато изразяват Истината Божия тез стихове за великата милост на Всевишния Бог! Пред нашите очи се разкриват две различни действия: носи се една Велика вест на милост Божия да изведе един народ и го събере под върховното Знаме, Вестта на изкупление чрез вяра в кръвния изкуп на Христа, принесен пред Съд велик, да се въоръжи за борба за освобождение Израилевата земя от стана на мерзостта – Мадиама, Вавилон!

И тъй новият олтар се яви в единство на Истината за заповеди и Дух Святи сред остатъка. Но голямата опасност сред народа Божий стоеше и това бе дялото на Вавилон! За тази опасност – да бъде отстранена се събираше народът Божий, извеждаше се със сила Божия и се формираше Войнство, което идеше да се яви в борбата със заблудата Вавилонска

Вестта се отнесе до всички племена, но още не се формираше войска за борбата! След нейното отнасяне до всички земни племена, ”Излезте, люде Мои!”, ще се събере много народ около Гласа, който води сформирането, но сам Той, Гласът, не воюва. Народът, събран около Гласа, ще бъде изпитан, проверен, пресят и тогава едва ще се сформира Войнство като легион Божий за борба със заблудите на врага Сатана.

Нека ясно разумеем, че очистването на Бащиния дом става в самото начало, когато се яви Ангелът и тръбата. Тогава става отсичане на лъжата Ваала, изтича благодатното време на Лаодикия и нейната осакатена вест! Явяването на Ангела и Тръбата – ”Гласа от Небеса“ е придружено с голяма сила и Мощ на действие на Святия Дух и Съда Божий, защото се явява нов олтар на служение – вън на канарата. Но нека разумеем сега що значи олтар на служение. Олтарното служение не се покрива със стана сред Израиля в долината. Дялото Божие сред цялата Земя, това е станът Божий. А олтарът, това е дяло съвършено осветено за свято свещено служение пред Бога с жертва благоуханна възстановена връзка с Небето чрез Глас небесен! Станът е дялото с олтара сред него като дяло на Святия Дух, не създадено чрез форми и догми, но чрез сила и Мощ (заповеди) на дух Святи като два могъщи двигателя на два Завета!

Но Духовен Израил е в беда. сред него е внесена мерзостта на Вавилон – лъжата, измамата Сатанинска! А заради Духовния Израил се формираше Войнство, него диреше Бащата, за да го освободи от напастта на бедата! Него искаше Бог да представи в пълна свобода пред Небесата.

И щом се яви дялото на Святия Дух на Земята като Ангел четвърти в единство с Гласа, то започва и действие на възстановление! Наистина велика е милостта Божия чрез дялото на Святия Дух – Гласа и Ангел четвърти, и страшна е мисията му на Земята в изпълнение, тъй като Той сам носи Вест на Съд: на Правда и осъждение! И обединява двата дома, двете племена – Юда и Израил в единство на Мощ и Светлина за действие против врага. Но първо се явява на твърдата ”канара” ковчегът на милостта Божия, олтарът на служение в обединение на двата отдела в едно, двата Завета в един храм на служение в Дух и заповеди, за да имат връзка с Небесата, да получат и сила борческа на Дух Святи, за да им бъде приета жертвата на хвала. Ако това не стане, не ще се яви освобождение от злото, ако нямаше Войнство в сила на действия, няма да има олтар на служение с приета жертва пред Небеса, за да се освободят напълно дванадесетте израилеви духовни племена!

Мисията на Третия ангел е осуетена поради ослепяване, възгордяване, пресищане. В предупреждение чрез пророка е завършено дялото му с неизпълнена воля Божия! В момента на явилия се вече Четвърти ангел с Гласа, мисията на Третия ангел е завършена безрезултатно в дома Божий и той бива отстранен! С това той освобождава пътя на Четвъртия ангел, мисията на който е съвършено различна от тази на Третия. Третият ангел е в служение на Слово предупреждение, а Четвъртият идва в сила и Мощ на изпълнение чрез тръбния Глас на Отца в момент на възстановление и борба. Тръбният зов е знак за военно действие! Той събира, формира и повежда към боен поход! Тръбният зов е покана към бойно действие, събира народа под ”бойното знаме” за действие в борба против врага – греха!

Затова нека се разбере ясно светлината от двата дома – Юда и Израил, че има две големи неправди сред Израиля. Едната неправда е в дома на Бащата, дома Господен, поради която не е приета жертвата на синовете от Небето и няма връзка с Небе сред дома Божий! А другата неправда се явява сред целия Израил. Първата неправда е раздялата между двете израилеви племена – Юда и Израил, и поради враждата между тях те нямат олтар на служение. Втората неправда е дялото на мерзост Вавилонска – Вавилон, мерзостта на Мадиама – Сатана, която онеправдава Израиля, изяжда рожбите на благословението от Небе, родени от духа Света! Затова докато Ваал е сред непокорните две разделени племена, образуващи Бащиния дом, не ще се яви Роса на осветление, освежение, нито жертвата им на хвала ще бъде приета в Небеса, тъй като те не са в пълнота на Истината и сред тях е Вааловата лъжа. Юда – в беззаконие с осквернена жертва на служение, а Израил в хула против Дух Святи!

В ден на Съд небесен Христа се отказва от беззаконниците и избълва слепите, но горди да се покаят и да го приемат, тъй като те сметнаха за нищожна кръвта Голготска на Господа Исуса Христа, отказаха се на дяло от Христа, и Той в ден на Съд за съдба се отказа от тях пред Отца и пред Съда, избълва ги от уста, не ги оправда! Не! Не ще може да се наложи никоя заблуда в дома на Бащата, нито да пусне корен лъжата, защото е жив Изкупителят на човешката душа, и справедлив е Съдът в Небесата, Който осъжда лъжата и очиства дома на Бащата! Амин!

Тъй очистването на дома Господен от заблудата става лично чрез Сина на Бащата, но само с десет слуги! Съдии 6:27! Но с явяването на Славата Божия чрез явяването на Ангела и съсъда, надигат се градските мъже – светилата, водачите на обществата, но не успяват да защитят лъжата, която са приели и въвели сред дома на Бащата! Те са я проповядвали като правда на Земята! И понеже Славата Божия блясва в ранината на деня под ярката Мощ на Небесата и озарява пътя Божий на Земята, в пепелището сиво лежеше унищожена лъжата, която боготвори в своята слепота градските мъже (водачите светила Лаодикийски)!

Силата и мощта, която подвижи Сина на Бащата, беше му лично в ръката – Ангела на завета с жезъл в ръка – сила на Духа Света! Той прати съсъда избран чрез Глас на Небесата в изпълнение на велико служение сред Земята. Той откри пътя на Славата Божия да се яви чрез силата на Дух Святи в изпълнение чрез Съд на осветление, да се разнесе Вест на изцеление за бойно приготовление!

Не можеше да се освободи целият Израил без бойно действие. Необходимо бе да се сформира Войнство с бойно знаме в ръка, въоръжено с всички бойни снаряжения под силата и мощта на своя Вожд и да се срещнат с врага на бойната площ! Тук се явяват две сили, две знамена за борба на живот и смърт! Тук ние получаваме по-пълна представа за ония, коло ще воюват в нощта на голямата борба за духовно освобождение на Израиля от дванадесет духовни племена! Личното войнство на Христа, подготвено, въоръжено чрез Силата на дух Свети, ще води борба за свобода във времето на нощта на живот и смърт, като ще отдава на врага Божий, облечено в силата и Мощта на своя Вожд Христа, Вожд на израилевата войска!

Тъй Ангелът на Откровение 18:1-4, Съдии 6:11-12, Гласът – съсъд на милостта Божия още с явяването свое носи Вест, решена, потвърдена от Съда на Правда от Небе и след приноса на личната жертва на съсъда, започва действие свято бойно на Земята!

Ясно става, че времето на търпимостта Божия спрямо лъжата в дома на Бащата бе (изчерпано) преминало, и се е решила съдбата. Затуй се явяваше Ангелът с Вест на решение до Тръбата и навлизаше направо в употребление в изпълнение на решението на Бащата в Небеса! След отсичането на Вааловата лъжа, въведена в дома на Бащата – църквата в Седмия период, Лаодикия, се извеждат праведните Божии съдби и се явяваше новият олтар извън Бащиния дом – върху скалата (Съдии 26-та гл.), върху духовните основи на Христовото учение с жертва приета от Небеса – Новозаветна светлина! ”Оправдание чрез вяра в кръвта на Христа!“

Така се създава дялото на Святия Дух, очистено от всички заблуди с правомер в ръка – правилно служение в изпълнение на волята на Небеса! И явява се стан в долината на Израил сред Земята. И това е сформираната група на Ангела четвърти с олтар на правилно служение и Глас на ръководство сред нея направо от Небето чрез силата на Святия Божий Дух! Образувалият се стан носи Вест до племената, за да се явят под Знамето на великото реформаторско дяло на Гласа, Веста, да се избере народ между вси, да се формира Войнството лично, проверено, пригодено в единство на Небесната светлина, на което да се възложи борбата спрямо неправдата сред целия Духовен Израил, над цялата земна кора, състоящ се от дванадесет духовни племена! Вестта на Четвъртия ангел е с цел да бъде изведен народ от Израиля, остатък. от който ще се сформира войската. Личната гвардия на Христа. проверена, изпитана. одобрена, въоръжена, наградена! И едва тогава тя ще бъде употребена за освобождение на целокупния Духовен Израил, над цялата Земя! Освобождението на Духовния Израил от мерзостта на Вавилон, Сатана, ще стане само чрез Личната гвардия на Христа! А Вестта на Ангела четвърти, воден от Гласа от Небе, е покана – Вестта ”Излезте, люде Мои“, с цел да се събере народ и се приготви по строго определен План на Небето за борба във времето на нощта, воден специално от Гласа. Също нека ясно се разбере, че чрез верния лаодикийски остатък се подема дялото на Четвърти ангел, но чрез Гласа се реформира в служението свято и се формира едно Войнство за в нощта на великата борба за освобождение на цялата Земя, на целия Духовен Израил, който ще бъде спасен!

Дялото на Четвърти ангел с Гласа е дяло на Мощ и неговата Вест е правомер, която не се отнася до един народ или племе, или племенно коляно (род), а в абсолютен мащаб на земното селение, до всички племена, езици и колена над цялата земна кора, да ги приготви за последната велика борба за свобода или смърт – оправдание или осъждение, в която борба се срещат двамата войни със своето Войнство и знамена (учения)!

Наистина дялото на Ангела четвърти и Гласа е велико и могъщо духовно явление, реално изявено с Мощ и сила на дух Святи. Въоръжено с великите съдебни решения, то се нуждае от народ, съсъди, очистени от светски неправди, себежертвени, предани, безкористни!

То е дяло на народ девствен по учение и Светлина на Небе, без лъст в уста, който ще се яви в сила на Правдата на своя Вожд, въоръжено с печата на своя Бог! И това е последното велико дяло Божие над цялата земна кора за приключване на Спасителния план и земната история!

О, скъпи Божии чада, дано милостта Божия не подмине ни едно искрено сърце, което с вяра дири Правдата Божия и да разумее с мъдрост небесна, Вестта на Ангела четвърти в единство с Борческия глас от Небе, Който носи Вестта и явява решенията на Съда за съдбата на народа Божий за вечността! Но моля Бога правилно да разумеете волята Негова!

Първо се явява Ангел и призовава тръбата, което дяло се извършва едновременно. Те се свързват неразривно в служение. И тръбата лице с лице с Божия Святи Дух – Гласа на Небето, започва изпълнение на своята духовна мисия на Земята! Възстановява се олтар на служение със жертвоприношение и в ответ се явява сила Божия в изпълнение на реална връзка между Небе и Земя чрез съсъда Божий, получава се оросението – Светлината сетна на Небето като изпълнение на волята Божия в обещание Авраамово спрямо народа Божий на Земята.

Нека правилно се разбере, че Вестта ”Излезте, люде Мои“ е едно, а Знамето, Вестта на оправдание е друго! Вестта ”Излезте, люде Мои“ е покана от Небето, Отцува, Творцува: ”Излезте и се съберете в стана около Гласа за реформиране на Ангела четвърти!” А Знамето на оправдание (Вестта на оправдание) се дава в ръката на Войнството! То е силата борческа – Мощта едва след реформиране на войската и решенията на Съда! Поканата на Гласа ”Излезте, люде Мои“ се носи, за да се приготвят и да се вдигне Знамето, Вестта на оправданието, която Небето трябва да връчи в ръката на Войнството чрез Съд велик. Това са две различни явления, но едновременно явили се, първо се носи Глас: ”Излезте, люде Мои”, а след окончателното приключване на Съда и реформирането на служението се връчва и Знамето, Вестта, в ръката на Личното войнство Христово! След явяването на Ангела до съсъда избран във велика върховна мисия на Небето и изявявайки му волята Божия, тогава се поднася ”тръбата” като съсъд пред олтара на Бога, като всеотдайна жертва на клада!

Именно съсъдът на почит във върховна мисия на Небето е жертвата благоуханна, принос и жив реален олтар Божий! А чрез приноса свещен на съсъда като тръба се явява ответът: Ангелът му явяваше целта, силата, Мощта Божия! И още същата нощ Тръбата е одобрена, връзката небесна възстановена, чрез огън я на Святия Дух жертвата й бива осветена! И съсъдът навлиза в употребление в дома на Бащата за изобличение на Ваала – лъжата. Бог искаше жертва благоуханна от Своя народ на дяло и сам той ще е олтар на служение. Чрез жертвата на Сина, Исуса Христа, се явява олтар на канарата. Чрез Христа народът Божий става принос, жертва олтарна на Всевишния Бог! След явяване на олтара започва действие на Земята! Прочиства се домът на Бащата (Съдии 6-та гл.) и само в една нощ се издига нов олтар на служение! С явяването на новия олтар се разбира, че старият олтар е унищожен – осъден на унищожение! Явяването на Ангела четвърти и Гласа от Небето е белег на избълваната Лаодикия!

Пред Небето се формира дяло – група от съсъди на почетна употреба. А това показва, че първо в Небето е минал Съд над една неправда и времето за нейното отстраняване, очистване е дошло! И след туй се явява Пратеникът до съсъда с мисия да изяви, да отнесе решението на Небето за неговото употребление в изпълнение решението на Съда. А това е ясният белег за избълваната Лаодикия!

Оттук започва едно славно и могъщо в сила на Светлина дяло на Небето сред Земята! И това дяло е реалното действие на Святия Божи Дух, Негово дяло! То навлиза в своето развитие и сформиране подбора боен, расте и се развива неимоверно бързо в озаряваща Светлина, докато стигне до величие и Мощ на сила – Светлина и бъде употребено в тъмната нощ във великата борба с врага!

Но щом се яви станът, дялото на Ангела четвърти, в единство със съсъд – Гласа, тогава се разнася и поканата: ”Излезте, люде Мои!“ и започва една формировка, групиране, пресяване, и се приема стъпка по стъпка, капка по капка Росата от Небето за признаване, приемане, оформяване, въоръжаване и чак в края употребяване! Поканата се носи: ”Излезте, люде Мои”, но тя не е Вест, а покана за извеждане ”Излезте”! А за да се стигне до пълнотата на Вестта като Знаме на Мощта, то всичко това минава пред Съд, докато се напълно одобри и връчи като Вест на озарение в ръката на Войнството лично Христово!

Разбирането на двете Истини – за поканата и Вестта съдебна е от голямо, решаващо значение за съсъдите на употребление! ”Излезте и елате” е едно дяло на извеждане от всички заблуди Вавилонски! А ”Приемете и идете“, то е въоръжение и готовност за борбата!

Всевишният Бог, който ръководи Своя народ стъпка по стъпка, капка по капка, ще го доведе до вира, извора кристален на Небесата! Амин!

ОПИТЪТ С ”РУНОТО!”

След могъщата защита на справедливия небесен Съд, след избълването на Лаодикия, събира се народ, който последва тръбния зов, свободен веч от Вааловия хомот! Образува се група, дяло на Ангела четвърти под тръбния зов на Небето! Сила Божия подвижи тръбата и раздвижи се народът събран около нея, въоръжен с Вест до племената (до всички паднали църкви) с покана да излязат от обществата и се съберат около тръбата в стана – дялото Божие. Когато се събра народ около тръбата, въпреки че съсъдът бе уверен и знаеше милостта Божия, то той пак се обърна с молба за подкрепа и уверение към Небето, Бога Всевишни!

И тогава се яви опитът с руното и росата в отговор на Небесата. Яви се проявата на дара на Святия Божи Дух – на знамения и чудеса за уверение на съсъда (в уверение), че е призван от Бога за извършване дяло велико сред Земята. Росата е знамението за уверение на тръбата, а това е Светлина, Слово, която съсъдът прие чрез дара на знамения и чудеса чрез небесния зов.

Ангелът слезе от Небето, държащ жезъла в ръка (Съдии 6:21), което сочи на огън я и силата Божия – Илиева на Святия Дух, в уверение Божие, че сам Бог е сред дялото Свое и народа Си! Ангелът, който се яви от Небето с жезъл в ръка и отседна на Земята, е дялото на Святия Дух, Гласа Божий, Който пряко ръководеше чрез съсъда! Сам Господ Исус ръководеше дялото Си чрез тръбата, събираше и проверяваше народа Си на Земята, докато го приготви и въоръжи за времето на борбата в нощта сред Земята! Чрез първия опит с Росата се увери в прякото водене само тръбата! Тя като съсъд прие Светлина как да действува на Земята, как да разумява и познава белезите на Божията милост и злината на врага Сатана! Първия път на уверение напоява се само руното, сочещо на съсъда. Но второто оросение се повтаря в сила и Мощ не на руното, а над Земята.

О, славна и велика Небесна светлина! Колко ясно ни сочи това изпълнение Гедеоново за начина и действието на силата Божия чрез Святия Дух в знамения и чудеса, изливане на обещаната Късна Роса! То ясно сочи на това, че първо ще се ороси, ще се освети чрез Късните Роси самата тръба, съсъда на милостта Божия, и че Късната Роса е Слово Светлина, която ще премине първо чрез дара на знамения и чудеса през съсъда избран!

След като се извърши дялото на реформиране съсъда и му се изясни действието Божие в Слово Светлина, тогава ще се повтори оросението, озарението небесно, но вече като Слово Светлина, засягащо цялата Земя! Оросеният периметър земя около руното Гедеоново сочи на Земята.

Дялото на Гедеон с руното като знамение небесно е дялото на Гласа – Късната Роса! Гласът на Небето е Росата – Светлината сетна от Небесата, но тя не пада над тоз, който я иска, а се дава на тоз, над когото Бог е благоволил и му я е възложил! Нека никой не допусне по ума свой, че е готов за таз велика съдба, щом пази четвъртата заповед, да освещава съботата. Ни пък да дръзне оня, който е обрязан духом и мисли, че е готов за великата духовна борба! О, горчива заблуда в самонадеяност ще бъде това!

Дялото, чрез тръбния зов поведено, е дяло на Мощ и Войнство, със сила облечено на своя Вожд! То преминава през всички проверки духовно, да бъде прието от вси неправди, очистено, приготвено, докато стигне до своето пълно формиране и тогава приема въоръжение и навлиза в употребление! Дано не дръзне някой и помисли, че лично, сам ще получи Светлина, неподготвен, а изпълнен с нечисти, користолюбиви цели! Не, Бог не благоволява в разединение, но желае вярност в братска сплотеност, особено сред дялото на остатъка, от средата на който Бог подбира, извежда и въоръжава Войнството като Лична Христова гвардия!

Сред Борческия Христов отряд, сред народ на милост – остатъка трябва да владее дух на единство! Един народ трябва да благоговей пред своя Вожд чрез тръбния зов на Мощта – Святия Дух, Знамето запечатано с емблема на своя Бог, до вси изпратено! Амин! Чрез знамението на Росата Гедеон получи уверение за произхода на дялото, което бе поведено чрез него! А днес чрез Светлината съсъдът на тръбата трябва да покаже смелост и увереност да се яви утвърден с авторитет на Небесата сред народа Божий на Земята! Наистина дялото на Късната Роса е дяло на Дух Святи, то е Слово Светлина! А сила – Мощ се получава по-късно сред формираното и готово вече Войнство за борбата с врага Божий и на душата в нощта тъмна над Земята.

И Гедеон поиска уверение чрез знамение, дали Бог ще продължи чрез него дялото на освобождение Израиля от мерзостта на стана Мадиамски, който докарваше запустение сред цялата Израилева земя като изпояждаше рожбите, дадени дар от Небето на Стария Израил.

А на Духовния Израил бе дарена Могъщата светлина на Новозаветната истина чрез дара на Святия Божи дух – дарби и пророчества сред църквата за укрепване и духовен растеж!

Но Вавилон онеправдаваше църквата Господня и унищожаваше дара на Духа Святи, като й налагаше форми и догми на идолослужение и не осведомяваше, че религиозният старозаветен церемониал отдавна (с възкресението Христово) бе на кръста Голготски прикован! И в своето заблудително учение в служение нямаше плодове на оправдание чрез покаяние, с вяра в кръвта на Агнеца пасхален Христа, ни освещение чрез Духа Святи, а бе изпълнен с ”птици” – нечисти духове! Това оформяше стана на Мадиама сред израилевия народ Земя. Безплодната блудница Вавилон, обогатена чрез измамливо спиритично служение и измами, а духом гладна, изяждаше рожбите – Светлината чрез Духа Святи, дадена като дар на народа Божий! Тъй блудницата Вавилон поглъщаше, изопачаваше Светлината за спасение на Духовния Израил и го онеправдаваше като водеше народа в мерзост, поради което той бе в немилост пред своя Бог. Отклоняваше се от вечния Божи път на Правда в служение в нарушение на волята Божия чрез Слово и дух!

Но времето на Съда Божий се яви и Бог чрез силата на Дух Святи тръба подвижи пред лицето Си! Пробуди народ, сред който покаяние се яви и пак пред своя Бог се смири! И Бог отговаряше на молбите му!

Двете оросения Гедеонови са с двойно обяснение на Божието изпълнение. Първо става ясно, че два пъти ще се ороси земята, явено като Ран и Късен Дъжд, Ранна и Късна Роса, и че тя е Светлина от Небеса, дадена чрез дара на знамения и чудеса, която ще се даде първо на съсъда с олтара служебен, след което ще се предаде на Църквата Божия с всемирно решена съдебно съдба в Двуерно време!

Наистина чрез прякото ръководство на Святия Божи Дух, над съсъда Божий изявено, се образува дялото на Ангела четвърти под Божия благодат: Христа сам ръководеше дялото Си на Земята и събрания Свой народ като остатък движеше в служение под тръбния Глас, който се смиряваше, покоряваше и уверяваше! дялото бе водено в голяма строгост от Небето чрез Гласа и изискваше себежертва, вяра, увереност, послушание на небесните изявления! Ако сред дялото се явяваше съмнение, Святия Дух изявяваше и предупреждаваше: ”Ако някой от изведените се съмнява, то нека тоз не тръгва след Гласа, защото дялото на извеждане и борба е велико и могъщо и изисква себеотрицание в смирение, себежертва и вярност в послушание, тъй като предстоеше пресяване в изпитните на воювание в стана – дялото за формиране на оня народ, който като Войнство ще бъде употребен в свещеното служение като свят, очистен, девствен олтар на Земята!” Това Божие изявление доведе мнозина до убояване и напуснаха редовете на остатъка. Божието войнство се пресяваше при неговото формиране, и пресятите се връщаха сред народа!

Могъщото водене на Святия Дух чрез тръбата бе доказателство за важността и характера на дялото, при което се формираше Личнот0 Христово войнство! Ясно бе, че сам Христа, Вождът, ръководеше тръбата, която не правеше ни стъпка без прякото ръководство на Гласа! Човешките мнения бяха излишни! Пресяването се яви в два етапа. Народът с вяра и послушание на Гласа бе сведен под Божията благодат на небесното озарение.

И пак Гласът на ръководство ектеше: ”За когото ти река, нека отиде с тебе, нека отиде! А за когото ти кажа да не отиде, нека не отиде!” Сам Христа ръководеше това дяло на пресяване и формиране чрез Гласа под Божията милост и благодат над Войнството! Колко ясно личеше милостта Божия, в кото пряко бе ръководен съсъдът от Святия Дух! Ясно беше, че образуваното дяло чрез Тръбния глас на Небе е дялото на Четвъртия ангел, но след събиране на народ за изпълнение на целта на неговото явяване, ще бъде подложено на огнена изпитня в пресяване, за да бъде годно, въоръжено като войни за война.

Тъй чрез късната, сетна благодат, Късна Роса в дялото на Четвъртия ангел с тръба – Гласа от Небесата, Светлината е ситото сред дялото, за да се явят богоугодните, които ще издържат на всички проверки, изисквания, правила библейски и се окажат готови за употребление в борбата! Божията светлина пресяваше и когато се отделиха пресятите, верните, видяхме ги белязани от Божията благодат с белега на уста – ”Те лочеха като кучета с езика си вода!”. Докоснати от Духа Святи, те бяха минали през покаянието и имаха белега на обещанието – зачатъка на Дух Святи! Те бяха духовно обрязани от Божия Дух. Да, те бяха тез ”с гъгниви устни“, подчинени на Святия Дух, готови в миг на воля Божия да приемат силата на Святия Дух за издържание във времето на огнената (борба) изпитня, в нощ на борба те ще бъдат ”водоеми” със запалени факли в сърца за времето на нощта.

”И чрез тия ”триста”, които локаха, ще ви избавя!” О, да, тия бяха отделени от Бога за велико и свято служение и въведени в шатъра! И тъй чрез Светлината – сито се формира групата на малкия Лаодикийски остатък, Войнство свещено на Бога живаго, въоръжено с всички всеоръжия на Духа Свети и се създаде дялото свещенодейно сред Ангела. Те приеха в целокупност всички Божии правила и изискване на издръжливост в огнената проверка чрез ”ситото”! И разделени в три групи, те бяха живите три Вести, в пълнота явени сред дялото на живия Бог на Земя – въоръжението на духа Святи! Те бяха Личния отряд на Христа от живи факли, готови за нощта!

Тъй чрез Гласа от Небето тръбата ще се подготви и поведе дялото Божие – легиона в съвършена пълнота на Светлина под прякото ръководство на Духа Святи! Тръбата ще изтръби, ще изясни неправдите, сторени сред Вавилон и Лаодикия и ще яви Вестите в пълнота под Небесната светлина в съвършенство на формирания Легион Божий! И тогаз Войнството ще навлезе в борба с мерзостта! Но помнете, само призвани, опитани, проверени, подготвени, въоръжени ще навлязат в борбата под строгото ръководство на Небесата чрез Гласа, ще се явят сред мерзостта, за да я победят!

Не са ли приели Вестите в пълнота, според изявената воля Божия в Словото Негово, те не ще са готови да се въоръжат с последната Вест – Съдебна светлина и не ще бъдат употребени!

ПРЕСЯВАНЕТО

И наистина в ръководството на Гласа от Небето ще има изявления мащабни по значение чрез съновидения! Никой да не се смята за мъдър или духом силен! Бог каза на Гедеон: ”Много са людете, да се не възгордеят!” Никой не ще може стъпка да направи, ако не е преминал през Божията проверка, за да бъде одобрен и нареден. Сам Господният Глас, Дух Святи чрез съсъда, ще явява волята Божия! Христа сам ще ръководи дялото Свое към победа! Амин! И тъй в последното Божие дяло на Святия Дух – Ангела четвърти чрез Тръбния глас на Небе никой човек не ще може да наложи своята воля върху воденето на служението, нито някоя заблуда ще устои, само сам Святия Божи Дух ще ръководи, носещ Светлина направо от Небето и чрез съсъда избран на милост Божия ще изявява на Божия народ волята Божия! Сам Михаил, Вожд на Израил, ще е сред дялото Свое! Той сам ще проверява, ще пресява и въоръжава, докато приготви люде, с които ще навлезе в борбата! Той сам чрез Дух Святи ще ги движи в употребление и ще победи! Нека не смятаме святата нишка за басня – верижката златна на Духа Святи! Бог още в Древността говори за светостта: ”Наистина с гъгниви устни и с друг език ще говоря на тия люде, но те не искаха да слушат!” (Исая 28:11)

Особено да се внимава със заблудата Ваалова, вмъкната в Божия дом чрез учителите Ваалови, които си клатят езиците и казват: ”Тъй говори Господ: свободни сме от Закона, който е на кръвта разпнат, прикован! Въведена е неделя – първи ден в почит на възкресението на Христа, вместо събота свята!“ О, това е хитро измислена лъжа, Ваалова светлина. ”Езикът незнаен, о, той е от Сатана.“ – тъй Вайт каза – Той не е белег на кръщение – духовно обрезание от Дух Святи.“

И тъй казва ви сам Христа: ”В своите Си дойдох и те не Ме приеха! Горко вам, Ваалови пророци, що стоите в дома Господен и лъжи кроите!“ (Еремия 23:11)

О, да! Не ще е без борба – шепне ви сам Дух Святи! Стене Израилевият дом – земя, ограбени от рожбите святи! Тъй казва ви сам дух Святи: ”Сами вие, учители на лъжата, ще сте под секирата Моя! Тъй като започвам Съда първо от дома Господен, за да го очистя, пресея приготвя и въоръжа за борба!” И наистина истина е това, че когато се яви Съд Божий, той започва първо от дома Господен (Еремия 25:29 49:12, Авдия 7:16, Езекил 9:6, Исая 10:12, Малахия 3:5, лука 23:31, i Петрово 4:17).

За да явя мишцата Моя и да настаня името Си в дома Си! Амин! И тъй, Съдии 6:7 са богата илюстрация на настоящата Светлина. Щом започне действието на тръбата, подвижена от силата на Духа Света, ние ще познаем действието Божие на Съда в Небето, който ще започне първо от дома Господен! Нека не спускаме умишлено мрежа на слепота пред очите си, за да не виждаме и се освободим от задължение пред Небето! О, съвсем не ще се освободим! Но нека се събудим и надникнем в пророчествата като ги изследваме, за да се уверим в истинността на Словото Божие. Амин!

Словото в Съдии 6-та глава изявява състоянието на стария израилев народ в седемгодишен гнет, но това Слово сочи и на състоянието на днешния духовен народ Божий в повторение! Духовният Израил пак сега е в Седмия период на църковно служение и развитие и е в голям гнет духовен от Вавилон! Но той не дири вината в себе си, а се приемаше за прав пред Лицето Божие!

А всъщност причината за бедственото положение, което сполетя целия духовен и плътски израилев народ, е скрита в самия него. Народът Божий се бе отклонил от Бога и бе отишъл много далеч в своите заблуди, като бе повярвал на едно измамно учение! Повярвал бе на Ваала и бе потеглил в плътско служение да задоволява само своята плът и успокояваше заспалата си съвест! С това отклонение той дразнеше Бога и не вършеше Неговата свята воля! Но Бог дълготърпелив и многомилостив го чака цели ”седем години”, а в духовно повторение цели Седем духовни периода, за да се опомни и покае.

Но съзнаваше ли Израил милостта Божия и признаваше ли своята голяма виновност пред Бога, че бе се заблудил в своето непослушание? Съзнаваше ли Лаодикия, че бе вмъкнала лъжата в дома на Бащата? О, не, Израил – плътски и духовен сляпо вярваше в лъжата, настанена в дома на Бащата! Но имаше и верни слуги в Бащиния дом, които последваха зова на Сина и Му вярваха! Десетте слуги, това са символ на десетте пръснати израилеви племена (освен Юда и Израил Петдесятно и Адвентно).

Ясно беше, че при избълването на Лаодикия, прочистването ще се извърши само чрез Сина в единство с десетте слуги и с два вола, два двигателя – силата на Юда и Израил като две могъщи истини ще бъде съединена и употребена за прочистване на бащиния дом! (Ще се изобличи и изхвърли лъжата, представляваща Вааловия жертвеник и ще се въздигне нов олтар на ”скалата”. Ясно бе, че през тез седем години на утеснение, Седем църковни периода в новозаветно служение, нямаше олтар на служение с жертва свята, представена пред лицето на Бога и приета! Но Израил не съзнаваше своята голяма вина! Той усещаше само физическата, в Сянката, и духовната в Новоерно време нищета, но непризнаващ вината си, която бе причинила седемгодишния им хомот в Седмия период.)

И тъй ето в какво състояние е Духовният Израил – Бащиният дом! Кой е той? Кой владее сърцата – дали Бог на Истината и Светлината или богът на лъжата? Има ли олтар на свято служение сред Израиля духовен? О, не и не! Не се заблуждавай, роде Божий! Слепота е настанала в твоята духовна снага (Откровение 3:14-19), сред Бащиния дом е въведен Ваал, лъжата, а сред племената е поставена мерзостта на Вавилон, която запустява Земята (Откр. 18:23).

Слепота и голота владее в Бащиния дом и затова не се вижда щетата, която нанася Сатана на душата! За тази велика цел на пробуждане на народа Божий се яви и пророк, за да предупреди и изяви волта Божия, дано се опомни и покае Израил! Но и пророкът (Е. Вайт) не разумя волята на Бащата в пълнота и викаше към Бога на бащите си! Но яви се краят. Съд Божий се оформи и изяви на Земя! И Бог – Съдия почваше да съди първо дома Свой за съдба! И Ангел слезе на Земята с жезъл могъщ в ръката (Откр.18:1, Съдии 6:21). И издигна съсъд (Малахия 4:5, Откр. 18:4, Съдии 6:12), и започна реално действие на Земята през нощта – скрито, тайно, безмълвно! Синът (Гедеон) взе десет слуги от дома Бащин – Пет разумни от Петдесятно дяло и пет от Адвентно – дома Божий, и извърши Бог волята Своя без да даде гласност, без роптание. Цялото дяло се извърши в нощта, в мълчание!

Тъй според Словото в Съдии 6-та глава остатъкът ще се поведе, верен, безмълвно, за да се яви олтар Божий на служение само с десет души слуги, символ на десетте израилеви племена и Десет девици. Това дяло Бог ще извърши, за да прочисти дома Бащин Божий от лъжата Ваалова, да събори олтара на Ваала – измамата и съсече Ашерата (бога на измамата – Сатана)!

Но мерзостта на Вавилон – тя още ще стои, докато се войнството Божие яви, да се оформи, освети, въоръжи и да се поведе борба за победа над врага (Откр.12:17). Но ясно обяснява Словото Божие, че олтарът нов на служение не ще се яви в дома на Бащата, а вън от него; на върха Кармил сгради Илия олтар, Гедеон на твърдата скала – Христа. (Стоящи извън всяка църковна стреха ще са верните Божии като щит на твърда канара, която е Христа!)

Колко е ясно пророческото предупреждение чрез Откр. 14:6-12, чрез трите ангелски предупреждения за поправление, покаяние, отправено към Бащиния дом, който е в голямо духовно падение (Откровение 3:12). Но тази Вест на предупреждение не бе приета, за да се изпълни обещаното блаженство (Откр.1З:1 З). Затуй влиза в изпълнение Съдии 6-та глава, Откр.18:4, защото обещаното от Бога не се променя и то се явява след изявяването на грехопадението на Израиля – Лаодикия. И започна Бог действие за Своя прослава! Сам Христа чрез Святия Дух просветляваше Земята, като изявяваше волята на Отца! О, дано никой не дръзне да отхвърли Светлината (Откр.18:4) на Земята, защото Бог него ще отхвърли в съдния ден от милостта Своя!

Чрез службата на пророка в предупреждението Бог изяви състоянието на народа и дома Господен, показа и пътя, водещ към освобождение, явяваше и онова, което следваше да се яви, и краят на непокорността! Пророкът (Откр.14:6-12) не е преустроител на дяло и служение, а само в служба на предупредител, за да се приготви народът от дванадесет израилеви духовни племена за времето на Съда, за великата борба и въоръжението, което следва да се даде чрез изпълнение на Откр. 18:1-4 – да се яви съсъд на изпълнение на Словото в Малахия 4:5, Откровение 18:4-18:1. Чрез който съсъд да действа сила Божия като проводник на пряко изявената воля Божия, лично ръководен от Небе! Да! – казва ви сам Отца! – За да извърша волята Своя и да изведа остатъка Израилев! Амин!

Да! Чрез съсъда Божий в чин “Гедеон”, ”Иван”, ”Илия” като преустроител Бог изведе и събра Своя легион! Изяви волята Своя, разруши олтар на мерзост и лъжа, като изпрати Слово Светлина да озари Земя със Славата Своя! Дано не се намери човек да противоречи на Божиите истини или да обяви, че старозаветното служение в Плана за спасение е басня, защото в него е съхранена голяма Светлина, сочеща на новозаветното духовно изпълнение! Ерихонската стена, която бе мерзост на Древността, дяло на злина, днес като Вавилон прегражда пътя на Божия легион! Но в седмата обиколка – Седмия период църковен на Войнството тръбящо на Исус Навин, днес чрез Слово Светлина в чин ”Войн на Христа”, събрала като знаме войнствената лична Христова съдба, ще рухне Вавилон пред Божествения зов, чрез тръбния Глас на Небеса! Исус Навин в чин ”Лъч светъл“ на благословения вси като грозд от Ханаана небесен!

Вавилонската стена, недостъпна за израилевата войска Светлина, но Бог каза: Тъй правете – шест дни по веднъж обиколете! Тъй всеки период като един ден, явяваше се Светлина по една, но в Седмия период седем пъти ще се обиколи, ще се увеличи в Мощ и сила от предишните времена и ще е тръбен глас на свещенодействие, начело с ковчега Божий. Исус Навин бе тръба на свещенодействие!

О, съберете Светлината, седем пъти по-силна от таз на времената – при Гедеон е изявен белегът на духовното обрезание, езика, при Исус Навин – ковчегът Божий, заповедите, и обиколете Земята! И в Седмия период под могъщия Глас на Небесата чрез тръбата ще рухне заблудата на Земята! Амин! Бог ще воюва и победи под гръмкия глас на тръби: ”Люде Мои, люде Мои”!

Роде Мой, роде Мой, щом чуеш гръмката тръба, строй се, изтръби с гръмлив глас ти против заблудите вси и ще рухне Вавилон, помни, Духовни Израилю ти, и път ще ти отвори към Ханаана нови! Но знай, че само чрез Христовата правда ще успееш в борбата ти! Амин!

Светлината на Словото Божие, изявена чрез Гедеон и Ерихон е една, в единство за в Седмия период! Само че чрез чина ”Гедеон” ще се формира Божият легион, чрез белези на Божие изявление, чрез знамения и чудеса и пресяване. А чрез Исус Навин на Ерихон рухна стената – дялото на мерзостта чрез Тръбния глас на Небеса, предвождан от ковчега Божий – Дух Божий в Слово Светлина и заповеди на Отца, и открива се пътят, озарен със Светлина и води народа Божий в Ханаан!

Исус Навин – лъч сияен от Небеса, воден лично от Михаил, мъжът с нож в ръка (Войнство Божие), в повторение дялото Мойсеево в пустинята Земя! Божията войска е Гедеоновият легион, пресят и изпитан, въоръжен и употребен. Войнството ще е белязано в уста, ще притежава ”водоеми” благодат жива вода – Дух Святи, с факли запалени за нощта, но същевременно ще са снабдени с тръба в уста – всичко дарено от Небеса, за да се употреби във великата победна борба!

При пресяването явлението, което отличава Божиите избраници за уверение на съсъда – Гласа, е белегът в устата, небесният език (Съдии 7:5) – те лочеха като кучета вода. Небесният език ще бъде Божият свят щик – белег на Дух Святи! Този е белегът, знакът, който ще отличава Войнството Божие, което ще бъде употребено в борбата, а същевременно ще бъде лично средство на ”проводниците”, ”тръбите”, борците за черпене сила от Небесата при употребление в действие свещено на Земята!

Войнството Божие, що е призвано, ще бъде пресято и чак тогаз ще бъде въведено в употребление за борбата срещу стана на врага, водено направо от Ангела и Тръбния глас Господен чрез сила, дадена свише от Небето в единство на Ангел и Глас!

А приносът на жертвата, която Гедеон принесе и в Плана се Ангелът възнесе, то сочи на отлитането на дялото Господне преобразяването! Чрез жезъла и огън я – воденето и силата на Святия Дух ще се яви и грабването на църквата Божия! Амин! Светлината чрез Словото в Съдии 6-та и 7-ма глава за Гедеона е Светлината, която озарява цялата Земя чрез Ангела Господен четвърти във велико и могъщо употребление, който слиза от Небето, отсяда на Земята и пак отлита на Небето.

Гедеон е Божият легион, Войнство Божие, чрез което ще се прославя Бог, но след строго пресяване и тогаз ще бъде въоръжено и поведено в борбата! Амин!

Трофеят в победата сред стана израилев – главите на двамата Мадиамски началници, убити в борбата, сочи на победата над двете неправди, въведени сред целия израилев стан (народ). Това се две сили, водачи, водещи две големи неправди, но победител ще бъде в борбата Божието войнство,

Войнството Божие в повторение на Сянката – легионът на Гедеон е строго определено от какви лица ще се формира и с какво всеоръжие ще се въоръжи! Тъй като воюването е духовно, Войнството Божие ще воюва с духовен враг, а и неговият Вожд, водач е дух Божий и Истина, то ясно е, че неговото въоръжение ще бъде духовно! Войнството Божие ще действа във време на нощта, то затова е необходимо да бъде снабдено с вода – водоеми, благодат, и факли – Светлина, озаряваща пътя в борбата, и тръби – те сами трябва да бъдат проводници на Великата и Могъща светлина, явена чрез Ангела и Гласа за в нощ на борба, за да победят врага!

Нощта, това е времето, когато няма да има вече Светлина от Христа, тя *вече е дадена на Земя чрез съсъда – Гласа, и е въоръжението свято на Войнството на Христа! Нощта е времето, когато Господ Исус вече не е в Светая Светих – Съдът е приключил Своята дейност, минало е благодатното време за Земята да приема пряко от Небето Светлина. Тогаз Божият легион, Войнство лично на Христа, ще е въоръжено със Светлина – факли за нощта, водоеми жива вода благодат и милост чрез личното действие на Дух Святи над всеки един от войните! Амин!

ДА РАЗЛИЧИМ ПРОРОК ОТ СЪСЪД!

Ясно е, че Гедеон в сянковото изпълнение, покриващ се със съсъда на милостта в Седмия период, не е пророк, нито в Древност в лицето на Гедеон и съсъда в новозаветното изпълнение, за да предупреждава, или весталка, вест да явява. Той се явява по специален избор на милост Божия, изпълнен със сила на Дух Святи, пряко ръководен чрез Тръбен глас от Небето. Чрез този избор на съсъд в чин ”Гедеон”, ”Глас” се очистя и подрежда домът Господен, преустроява и явява нов олтар на служение, ново дяло на свещенодействие в повеждане на Войнството Божие. Той (явява) известява Светлина на решаеща Божия съдбина чрез Тръбен глас в уста! О, велика и могъща мишца Божия, която осветява пътя на народа Свой! И в Седмия период Бог ще си служи само с Тръбен глас чрез въоръжено Войнство с тръби! Трите групи на изпълнение волята Божия при Гедеон, сочещи Трите ангелски вести, силата на Светлината с белезите сред Войнството трите групи, трите вести с белега в уста (Марка 16:17).

И сега, рабиньо Моя, чрез тез два (паметника) свидетеля на Древността ти имаш път начертан за вечността, водене по пророческа линия на народа Мой! Единият – Гедеон, Съдии 6-та глава, дава Светлина какъв ще бъде Легионът на Христа, какво ще притежава, с какво ще се въоръжава, за да побеждава! Но най-важно сочи на мерзостта, която ще побеждава (ще срине), къде ще бъдат употребени и с какво всеоръжие въоръжени!

Тръбата е цева за елея на благодатта, да се въоръжава с Небесна светлина! Ако не си цева за елей – тръба с водоем, факла за нощта, която ще се строим, за да се яви огънят на дух Святи, да те преобрази, о, ти нищо не си! ”Амин!” Седем пъти кажи, сам Бог благоволи и Светлината Своя за Седмия период ти яви! Наистина в Седмия период – седмата обиколка ще рухне хомотът на Вавилонската мерзост чрез Легиона, Войнство Божие, въоръжен с белега на уста, с ковчега Божий в снага, те ще бъдат употребени в победата Моя! Не чрез сила, ни чрез крепост, но чрез Духа Ми – говори Господ – ще победи Войнството Ми! Амин!

И тъй чрез Илия, преустроителя на олтара Божий, на Израиля Бог се изяви чрез служение на издигнатия олтар! И след като му се поклони (Израил), Бог го с дъждовните капки ороси – благослови и с туй ги в Себе Си увери!

Тук ние виждаме открито духовното състояние на Израиля и момента, в който се явява съсъдът на преустройство, когато във време на съгрешение е народът пред Бога! И то тогаз, когато греховете вземат такива размери, щото стигат пред Божието Лице! При тез обстоятелства земни на грехопадение сред Божия народ първо се явява пророческата дарба в предупреждение чрез Светлина, като изобличава народа Божий, открива греховете му, предава му волята Божия и отправя покана към поправление. Но когато народът Божий не разумее Пророческите слова в предупреждение и продължи в съгрешение, то тогава вече се явява съсъд със Светлина и сила Божия на изпълнение в пряко ръководство Божие и започва преустройство на олтар и храм Божий!

Нека ясно се разбере, че съсъдът преустроител в чин ”Илия“ не е пророк, с пророчески дар на изобличение и предупреждение, но е тръба на елей, облечен със сила и Мощ на Небето за действие в преустрояване! Чрез съсъда се подема дяло реформаторско чрез силата на Духа Света, специално подето и ръководено само чрез съсъда на Духа Божий, който има личен контакт с Бога! И сега ясно различете служението на пророк и тръба. Тръбата реформаторска се явява рядко, но винаги сред народа Божий, когато той е в опасност, в падение духовно, съгрешение, което е стигнало Небето и жертвата на служение е осквернена пред Лицето на Святия Бог, когато сред Израиля няма свято служение с жертва благоуханна, приета от Бога! Тогаз народът Божий бива първо изобличен чрез Божия пророк, след което, ако не се явят плодове на покаяние и поправление, явява се тръба на изпълнение в преустройство на дяло и служение! Това не значи, че се явява пряко Илия пророкът, но се дава силата на действие, която движеше Илия, пряко го ръководеше и устройваше пътя за очистване греховете сред съгрешилия народ, Израил, докато го сведе до признание на греховете си, в покаяние в нозете Божии чрез свято служение, за да им се приеме жертвата на хвала! В чин ”Реформаторски” – тръба за преустройство на пътя на падналия в грях Израил се яви Йоан, чрез когото Бог със сила се изяви и преустрои олтара в свято свещено служение с въвеждане жертвата на изкупление – Агнеца Христа без недостатък! Падналият в грях израилев народ бе отхвърлен от милостта Божия поради изкривяване пътя Господен!

Нека не се заблуждаваме сега, в Седмия период на църковно служение, в дейността на реформаторската тръба и да не я смесваме по служение с пророка на Вестта на предупреждение! Пророкът идва с дар на Пророческа светлина, изявен чрез Духа Святи за предупреждение и известяване на бъдещи съдби! А тръбата реформаторска е съсъд на изпълнение във велико дяло на преустройство чрез огъня, силата на Духа Света, в пътя на служение в олтара на светостта! Нека никой не омаловажава дялото, което извършва Бог чрез съсъда, нито да се съмнява във времето на нейното явление. Да не я сравняваме с дарба пророческа, като скриваме състоянието духовно на Божия народ. Тя се явява винаги в момент на най-страшно падение, след като е минало предупреждение в изпълнение на волята Божия, изявена в пророческото предупреждение!

Състоянието на народа Божий е изявено в Откровение 3:12. Бездушие и хладкост, слепота и непослушание! Чрез Малахия 4:5 имаме обещание, в Съдии 6-та, 7-ма, 8-ма глави явява се потвърждение и в сянковото изпълнение! А чрез Откровение 14:6-12 се явява Вест на предупреждение! Но тъй като народът Божий не разумя предупрежденията, дадени чрез пророка (Е.Вайт), то яви се изпълнение на Малахия 4:5 чрез реално употребление Откровение 18:4 като Вест на служение. Съсъдите Илия, Иоан са изобличители на лъжата, внесена в служебното духовно изпълнение на народа Божий и преустроители на олтара Божий, войнствения свещен личен атрибут Христов сред скинията неръкотворна – народа Божий Израил!

Помнете, Гедеон не е пророк, но пророк и преустроител чрез силата Моя. И сега Илия бе дошъл като преустроител на Божия олтар. Йоан бе глас на предупреждение за вечно осъждение. Гедеон, това е Божий легион от живи олтари за преустройство и борба за освобождение от греха. А Третия духовен Израил го води лично Вождът Михаил, сам Господа Исуса Христа! И не забравяйте това, чрез силата Илиева се яви пътят за преустройство на дялото Божие! Илия води борба с Вааловите жреци и победи чрез сила на Небеса! Той издигна Божия олтар от дванадесет камъка, сочещи на дванадесетте израилеви племена. Иоан приготви пътя и го преустрои за идването на ”живия олтар“ в сила Илиева, който олтар щеше да се яви в силата на Бога, направо идващ от Бога! А Гедеон иде направо в служба на преустроител на олтар и формира легион чрез сила Божия, надминаваща по мащаб силата, действаща досега. Чрез него пряко действа Христа за преустройство и борба за отдаване на мерзостта на Мадиама, Вавилона!

И победата ще е Моя – казва ви сам Христа! – Съединявам двата дома, двата рода, двете племена за хвала Моя в единство на вяра и любовта! Амин!

И трябваше ли двата дома да са разделени, двете племена – Юда и Израил враждуваха помежду си! Разделени бяха двете племена, но по вяра вървяха успоредно на Земя! Обгърнали дълбоко в своята душа заблудата Ваалова, те роптаеха пред Небеса, не разумяваха, че с това те бяха дотегнали на своя Бог и затова бяха изоставени без Божията закрила. Вааловата лъжа им стана кумир на Земята. Настанена бе тя в дома бащин и създаваше вражда между двете племена. Брат брата си ненавиждаше и с това петняха премъдростта Божия, изявена чрез небесните дарования. Сляпо следваха те лъжата и не се покаяха за делата на хула и беззаконие, и не усещаха идващата беда над дома Бащин!

Тъй вървяха двете племена, разделени на Земя: Юда, свещенодеен народ, остана в беззаконие с осквернени блюда, а Израил, в хула спрямо премъдрост Божия в изявление – белега на духа Святи! Слепи бяха те, в тъмнина и не виждаха пътя, по който бяха минали техните прадеди, озарени с огнения стълб на светлина в пустинята Земя! Обогатени с милостта Божия от Небеса! Тъй сляпа Лаодикия не виждаше своя недостатък, водещ я в беда, че бяха разделили дома на Отца си в два дома, две деноминации на Земя. Но предимство в Светлина нямаше ни един от тях, а бяха в съгрешение пред Небеса чрез своето непокорство и духовна слепота. Не разумяваха и не познаха времето, че Съд на правда се явяваше с решаеща съдба!

Юда – свещени светила, потънали в слепота, непокорни на заповедта, разнасяха клевета вместо Вест на светлина и казваха: ”Стар завет овехтя, четвърта заповед на кръст се прикова! Свободни сме от Закона на Отца, нямаме задължение към Него, той е променен от Христа чрез благодатта.” И тъй оскверниха си блюда – на Духа Святи, съсъди по милост Божия чрез обрезание духовно – юдеи на Земя! И с беззаконието Юда стана съблазън на брата си Израил, законник. По този начин Юда в своята духовна слепота издигнал бе бога на лъжата, Ваала, настанил го бе в Бащиния дом и Ашера – сам Сатана в дома цареше и всичко заспало, мълчеше!

Но променил ли се бе Бог Отец или отхвърлил бе заповедта?! Не, не! Още от създанието битието на човека, тя бе дадена за народа Божий на Земята! И тук точно е борбата! За да се яви народ Божий, Трети Израил в пълнота, покорен на заповеди и духовно обрязан в духа Святи! Тъй Израил, макар че заповедите му бяха в ръка, носеше бремето на непокорството свое. Упорит като юница, теглеща се настрана, поддържаше Вааловата басня и лъжеше чрез дела. Той хулеше жертвата кръвна, на изкупление цена, сам Христа, изявена на дяло в Завета втори пред Отца! И не разумя великата премърост на Небеса, че Бог не зове Плътски Израил, а Духовен народ призова, обрязан по дух, с духовен олтар сърдечен на Духа Света! Чрез жертвата на Единородния Син Божий Отец зовеше Духовния Израил, за да го приведе при нозете на жертвата изкупителна, да запише Закона Свой в сърце и в Небе с Правда облечен да го въведе! Бог е Дух и тези, които Той зове, духом ги зове в свято поклонение! Но явени бяха греховете и на двата дома – Юда и Израил наравно пред Небе. Носеха кумира в сърце си – Вааловата измама и бяха в беда да ги погуби врагът!

О, горко вам, учители Ваалови, що клатите езиците си в лъжа, в хула и беззаконие водите Моите стада. Или забравяте, че домът Божий не е за вас само приготвен на Земя? О, целият народ Божий е от дванадесет израилеви племена! Или не разумявате целта на Бога чрез Завети два в повторение на съдба?”

И ревяха две враждуващи племена, водещи борба едно против друго, и не виждаха скръбта на своя Баща, нито милостта Му познаха чрез любовта на Христа, за да се в единство в дома Бащин явят, и двата отдела, двата Завета, двете Истини в едно сберат! Два вола, две племена – Юда и Израил в един ярем, в една кола впрегнат, в едно дяло на Отца чрез свидетелството Му от Небеса! Но в утро едно след нощ на борба, след Предупредителната светлина на пророка Вайт – Ваал да умре, кумирът на тез заблудили слепци, лаодикийци, за да се яви воля Божия да свърже останалите покорни от двата дома, двата рода, яви се Гедеон, извършил волята на Бога чрез жертва на клада и Ангелът с жезъла в ръка, сам духа Святи, изпълни таз велика съдба и яви волята на Бога в изпълнение над Земя!

(Съдии 6-та глава) Десет слуги с Гедеон в действие на освобождение – десет пръснати израилеви племена сред езичеството, Захария 8:23 в повторение свържи с Осия 1:5 за долината на Израел то е станът, то е народът Божий над Юда и Израил за съединението на двете племена! Осия 1:7,10, 11! Амин! 19.09.59 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван